🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tmäṣ

Cite this page as:"tmäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tmäṣ (accessed 23 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tmäṣ; tmäṣṣ
 
Number:singular
Case:ablative
Gender:neuter

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tmäṣṣ

1A 4 a4ne säm tsmār kärkñäṣ tmäṣṣ aci kro(ś) a5 (tka)naṃ
2A 4 a6(kākorä)ṣ nuna-k kom yatär tmäṣṣ aci nuna-k kroś oksiṣ
3A 4 a6oksiṣ nuna-k «n/t»mā kākoräṣ (tmäṣṣ) (aci) b1 (nuna-k)
4A 18 b3; tricäṃ sthānäṣ : tmäṣṣ orto cem ; ptāñäktañ
5A 18 b6ṣñi sant(ānaṃ) b6 sāryāt tmäṣṣ aci pñiṣinās sambhārntu kropnmāṃ
6A 54 a1cmol e(ntsāt) nutmäṣṣ aci kalpasyo tmis oko
7A 74 a3wāworäṣ sākät lyämtmäṣṣ āmāśāñ sne tuṅk
8A 105 a4klāntāñ«†ä» a4 /// l«†ä» tmäṣṣ āñcäm – – – – – –
9A 222 b6 ye(ṣs) (ākac) ; (tmäṣṣ) (ārānt) ; (säm) b7
10A 253 a4āṣānikāṃ metrakaṃ käṣṣiṃ eṃtsäṣtär tmäṣṣ aci koṃ koṃ āṣānikāṃ
11A 281 b3b3 /// tkāṣ : tmäṣṣ acy okāk wälts ///
12A 313 a6(puttiśpa)a6rṣṣāṃ wles wlessi : tmäṣṣ ānand sāsn(o)tku oki wsokone
13PK NS 3 a41000-8-100 – – – – trä : tmäṣṣ aci śvātsi yoktsyā nesset

tmäṣ

1A 1 b2rarkusāṃ tkanā kälk : tmäṣ rākṣtsāśśi dvipaṃ yeṣ tmäṣ
2A 1 b2tmäṣ rākṣtsāśśi dvipaṃ yeṣ tmäṣ yakṣāśśi – – b3 baladvipaṃ
3A 1 b3– – b3 baladvipaṃ yeṣ tmäṣ śtwar-wäknā ārṣlās«l/y»o rarkuñcäs iṣanäs
4A 3 a3; a3 käl«y/p»itär ; tmäṣ niṣpaltu ; kropitär :
5A 5 a5yaṃtrācāres waṣṭā lokit yeṣ tmäṣ säm yaṃtrā(cā)a6(re) (pe)käntāṃ puk
6A 5 b4pekäntāp : 1 ॥ tmäṣ säm pekant ākntsu(ne)b5yo tām
7A 6 a5śomināṃ snākyāṃ nṣaśśäl tärko tmäṣ pekant eṅkäl(y)o – – a6
8A 7 a4nu tsarā neṣ eṃtsmār-äṃ tmäṣ pekant śla tuṅk yantärṣi(nāṃ)
9A 8 a2ṣñi amok lkātsi āyim tmäṣ pekant ymā(r) (ymā)a3r lyu
10A 8 b1elā : 1 ॥ tmäṣ ksär yaṃtrācār(e) (pekän)b2(tā)nac kakmuräṣ
11A 8 b3(pe)b3käntāṃ sasrukunt ṣpinac läṅmāṃ tmäṣ wiyo =ki wak cärk
12A 8 b4k(ā)b4ryapp ā kāryaptmäṣ waṣkärs vārtskāñ ypeṣiñi wrasañ
13A 9 a3wäṣpā kāryap tāktmäṣ yaṃtrācāre käṣṣi lānt«a»c kälk
14A 9 a6cam wram (lkā)a6(tsi) lyu tmäṣ āmāśāñ ypeṣiñi wrasañ kuss
15A 9 b1tämyo cem pukā-k tsārtar tmäṣ yaṃtrācāre wrassac träṅkäṣ maśkaṃ
16A 9 b2caṣ pre lo pkāmāc tmäṣ yaṃtrācāre poratyo svarp kärṣnātsi
17A 9 b2poratyo svarp kärṣnātsi päknāṣāt (tmä)b3 pekant pākär lantu yaṃtrācāreṃ
18A 10 a5tāpärk kuc caṃ skenal tmäṣ (da)a6(śagrives) (pracar) (vibhiṣaṇe) uk»is
19A 10 b6b6 (mā) praskmār-äṃtmäṣ (vi)bh(iṣa)ne lapp ats yayäskuräṣ
20A 11 a1riyäṣ läc rāmnac spärk tmäṣ (rā)a2m aträ vibhiṣaneṃ abhiṣek
21A 12 a2wtā-k śāmānäṃ y(āmmā)a2r-äṃtmäṣ cem ālam-wcanis amokäntu yneś
22A 12 a3śiśkinäs āyäntu kākloñcäs pälkānt (tmäṣ) (sa)a4s āleyaṃ wrä nesset
23A 12 a6wäl : 1 ॥ tmäṣ wät – – – b1
24A 12 b5ṣeṣ : 1 ॥ (tmä)b6 śtärt kulmäṃtsyo wär camā
25A 14 b6ṣñi ṣñi ciñcroneyntu wewñuräṣ tmäṣ nu
26A 15 a4träṅki tämne pyāmästmäṣ cem mäśkitāñ pāca(r)
27A 15 b4(k)ātkäsmāṃ akäṃtsune śālpattmäṣ cam ypeyaṃ wäl wläs
28A 16 a3: (1) (॥) a3 (tmä)ṣ ālyäkyāṃ praṣtaṃ ces śtwar
29A 16 a4waṣtis yokmaṃ klyānttmäṣ puṇya – a5 – –
30A 18 b6okāk tricäṃ gaṇitasthānaṃ yeṣ tmäṣ penu
31A 19 b3waṃtyo : 1 ॥ tmäṣ säm āṣānik (śā)b4kyamuni ñäktaśśi
32A 20 a1(tä)mne tāṣ āṣānik wewñuräṣ tmäṣ ānand kuntistsekānac kakmuräṣ träṅkäṣ
33A 21 b4wkänyo kāswoneyo kaknu tāṣ tmäṣ bṛha(dyu)b5(ti) kuntistsek śla pācar
34A 23 a1lkāṃträ : 2 ॥ tmäṣ bṛhadyuti l(yu)a2(tā)r memaṣ tsopatsäṃ
35A 24 b2wärṣṣälts : 1 ॥ tmäṣ bṛha(dyu)b3(ti) (ś)ākyamu ptāñkt··ā – –
36A 25 b6ṣ : 1 ॥ tmäṣ bṛhadyutis pācar mācar śäṃ
37A 33 a5/// a5 ne wätkāseñc tmäṣ bahu /// a6
38A 37 a3/// a3 …r tmäṣ ālak-saṃ pārlā… /// a4
39A 37 b2/// b2 …mār tmäṣ nuna-k pälskāt ku… ///
40A 37 b3läṅñim kos ne /// (tmä)b4 śla-k śkaṃmeña(meññaṃ)
41A 38 a1yac : 1 ॥ tmäṣ säm pāl(at) /// a2
42A 38 a6/// a6 …t ॥ tmäṣ ñare-pālik ā /// b1
43A 41 a3/// a3 śkaṃ naṣ tmäṣ gāṅk /// a4 …ṣ
44A 43 and 52 a6psāmār pkāmāa6r ; ñem(i)ntu tmäṣ marśkaṃ tām wmār ri(nācär)
45A 43 and 52 b1wmār tāpärk mättak ritāmār tmä(ṣ) /// /// (sne) mewlune
46A 43 and 52 b6wär mub6(tkātsi) ārwar śäm tmäṣ sāmu(dtärṣiñi) (bhūtāñ) /// ///
47A 44 a5a5 k nakättmäṣ cem – /// a6
48A 50 a2(pra)kässi oki kātse yeṣ tmäṣ śla /// a3 ///
49A 51 b4(k)umnäṣ prākär klisnāṣtmäṣ säm mṛgam(ātträk) /// b5
50A 51 b6·· klom lutkäṣṣ-äṃ : tmäṣ krāṃ penu säknāmāṃ lo
51A 55 b6/// ·s· käryatsumtmäṣ orto watunt cuṣiṃṣi täpräṃ
52A 56 b2nuk neṣ kāweb2(ñc) /// (tmä)ṣ lāts sne tuṅk nāṃtsus
53A 58 a5(ā)kālyo : 1 ॥ tmäṣ bhādrāy noṣpeṃ priyasundari śla
54A 58 b2yatsi : 1 ॥ tmäṣ bhādrā āriñcṣi ākāl pākraśi
55A 59 b2/// ñom tsānt-äṃtmäṣ temi pācar cam wram
56A 59 b4pat b4(täk) (yärm) /// (tmäṣ) (wäl) (puk) (ypeyäntwā)śśi kuleñcinās
57A 59 b5(epe) ritwālyi ॥ tmäṣ säm śomine pācar waṣt
58A 59 b6tämne tāṣ wewñuräṣ tmäṣ unmādaya (ntī)
59A 61 b4tākim : 1 ॥ tmäṣ bodhisattu āsāb5(näṣ) (kātäk) ///
60A 63 a2(y)p(e)yis : 1 ॥ tmäṣ cam rupyāvateṃ śomäṃ utpalāvatṣiñi
61A 63 b1kär-paräṃ pākär tāktmäṣ säm rupyāvate wäl bodhisatveṃ
62A 64 b3ypeñc : 1 ॥ tmäṣ brahmadatte wäl wsok nāntsu
63A 65 b5wrasom wsār tāpaṣ kucne tmäṣ oko kälpāl tāṣ cam
64A 66 a5yaa5(l) (ñi) (:) (2) (tmäṣ) (bhādrā) (ṣñi) (āñmaśśäl) (träṅkäṣ)
65A 66 a6mäccākye a6 /// (tmä)ṣ lāntac träṅkäṣ nātäk taṃ
66A 66 b2kātkmāṃ n(āṃtsu) b2 /// tmäṣ mahendrasene wäl āmāśās kākkropuräṣ
67A 66 b6ypeyac kälkoräṣ lāñcäśśi ākṣiññār tmäṣ cem
68A 67 a2wasäṃ ākāl ṣeṣtmäṣ wlāñkät epreraṃ nankuräṣ bodhisatvāp
69A 67 b4(tso)pats kācke kātäktmäṣ wlāñkät ṣakk atsek ptāñkät
70A 68 b1wikässi : 1 ॥ tmäṣ säm parno wrasom päñ
71A 68 b5śkaṃ ñom pätstsāc-äṃtmäṣ brā(hmāñ) /// (kä)b6lkeñc
72A 71 a3mänt wäknā naṣtmäṣ a4 /// pkäntā lāntac
73A 71 b4; wlalune ; yiñc tmäṣ kupāraṃ ; ñareyntwaṃ :
74A 71 b5kulypal : 1 ॥ tmäṣ candālāñ bodhisatvāṃ pācri lānt
75A 72 a4ontaṃ smale yāmältmäṣ brahmadatte a5(l) /// kä
76A 73 a6/// ·m· knāneñctmäṣ ṣomaṃ tpär waṣtwaṃ kälymāṃ
77A 73 b3oki : 1 ॥ tmäṣ ālkont nuna-k mäśkitaṃ tso
78A 74 b5 /// r ॥ tmäṣ wäl āmāśāsac träṅkäṣ tämne
79A 77 a1 a1 /// ॥ tmäṣ säm śaru mät n(e)
80A 77 a4temi lāntse a4 /// tmäṣ cesäm āṅkaräs lāntse suknāmāṃ
81A 78 b6b6 /// • tmäṣ lāts ·ok· ās śa
82A 79 a3ñātse kleñ-c(i)tmäṣ bodhisattu āriñc wākṣantāṃ koṣäntāṃ
83A 80 a1wawik ārāntiśparäṃ kälpāttmäṣ ārānt a2 /// t
84A 80 b4(waṣtäṣ) (lä)ntässi ākāl ṣeṣ-äṃ tmäṣ bhādrā dhani(s) śr·ṣṭhis āmāśā
85A 84 a1a1 /// 2 ॥ tmäṣ bodhisatvāp pācar ///
86A 84 a5tsrässi : 1 ॥ tmäṣ mukaphalku bo /// a6
87A 88 a4/// l· eseñctmäṣ bo a5 /// tāk·āy
88A 91 a2a2 /// ṣmäṣtmäṣ nande pyāpyāsā wär päsmāṃ
89A 93 a1 a1 /// ·r·ṅkäs tmäṣ – – – – – – – nt (ṣ)ñ(i) āñc(ä)m
90A 95 b1r : 1 ॥ tmäṣ cem prāmnāñ c(aṃ) r(i)ṣakäṃ
91A 95 b3b3 /// kārme weñlune tmäṣ säm rājarṣi aiḍe brahmarṣi
92A 95 b4/// mlune ārtattmäṣ nārade riṣak weñānn anac
93A 95 b5weñānn anac b5 /// tmäṣ riṣakyāp we – neyā
94A 98 b6riṣakäśśi tsopa – – – täk tmäṣ cam ype
95A 101 b6oki wak tarkartmäṣ ālyā
96A 108 b3/// ·ā ākrunt lyāṣtär tmäṣ säm saṅghāṭi pälkorä b4
97A 111 a1tämyo yutkos lmos ṣeṣ tmäṣ vyāse śla poto (n)mä(smāṃ)
98A 116 a2/// päklyoṣ nāñi yärṣlune tmäṣ träṅkäṣpaṃcagatiye
99A 118 a2/// ts : 2 tmäṣ cami nīpura – – – – horapāde
100A 118 a6ārānt se tākiṣ-ñitmäṣ tom b1 /// triś
101A 119 a3/// spänt raryutmäṣ āmāśāñ es lyukrā särki
102A 119 a4(kā)nikāñcānaśśäl y(ś)almas wärpnātärtmäṣ wäl āl· a5 ///
103A 128 and 130 a1 a1 tmäṣ lapaṃ /// täm – – –
104A 128 and 130 a1prākär : – ॥ tmäṣ säm mahā(deve) /// a2
105A 131 a3/// ṣñi waṣtwäṣ läc tmäṣ ṣu sun·· /// a4
106A 132 b4ptāñkät käṣṣi b4 /// tmäṣ śālyiṃ tsary· b5 ///
107A 133 a2siddhārthe : 1 ॥ tmäṣ /// a3 /// kalkaṣ
108A 134 a5sām wsā-ṃtmäṣ säm temi pe ///
109A 134 b2/// b2 /// r tmäṣ pāṇḍu wäl riṣakyāp ///
110A 138 a2ki : 1 ॥ tmäṣ na ·e /// a3
111A 139 a6a6 /// tsi ॥ tmäṣ āna /// b1 ///
112A 144 and THT 2485 a4himavant ṣul – – ॥ tmäṣ nande a5 ///
113A 144 and THT 2485 a6kapilavās(tu) a6 /// (tmä)ṣ kātkmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kri
114A 144 and THT 2485 a6ṣokyo kri ñitmäṣ ptāñkät käṣṣi nandes (tsa)
115A 144 and THT 2485 b5plāc kapilavāstu riyaṃ kärsnālyi tmäṣ nand(e) /// b6
116A 147 a6riṣak sākät l··o wärpnātär tmäṣ wäl riṣakäṃ wärpo
117A 147 b6anapär ly(m)ā-ṃ • ॥ tmäṣ riṣak praṅk sākät«†ä» lmoräṣ
118A 152 a3tuṅk mskatr-äṃ : 3 tmäṣ kuñcitṣiṃ ; ṣälpyo pat
119A 152 b3empelyās klopant wärpnātärtmäṣ cami mācri kip
120A 153 b5=ki ñäkci wartmäṣ viśākhā ṣñi lapā ālpatt
121A 154 a4/// a4 /// wats tmäṣ tom wrināñ lwā śākant
122A 154 a5pra /// a5 /// tmäṣ tom wālätkāñ kaṣtyo miṣānt
123A 157 a4ye a4 /// ॥ tmäṣ sundari ṣmarkeyu a5 ///
124A 160 a3– /// a3 /// tmäṣ sundari sāsrukus· /// a4
125A 162 a6poryo /// a6 /// tmäṣ ālyāk saṃ /// b1
126A 168 a6a6 /// tmäk(k) ats tmäṣ lo lī – ///
127A 169 b2/// b2 ṣ«†ä» • tmäṣ ṣomaṃ nandeṃ pälkoräṣ puk
128A 170 b3ā /// b3 ṣ«†ä» tmäṣ āṣānik ā /// b4
129A 171 a5a5 śrāvastyaṃ kärsnāl(y)itmäṣ /// a6 ṣ«†ä» ॥
130A 173 a5naṣ : 1 ॥ tmäṣ ptāñ· /// a6 ///
131A 178 b1tärne : 1 ॥ tmäṣ sne yä(r)m śr· ///
132A 188 a2c· /// a2 samäs (t)mäṣ träṅkäṣ ॥ /// a3
133A 194 a4/// a4 kus tñi tmäṣ pärko : tämyo ///
134A 194 a5koṣt-ñi : 2 ॥ tmä(ṣ) /// a6 – – – ākrunt
135A 200 b4/// b4 l·os ॥ tmäṣ ptāñkät kä /// b5
136A 205 a3a3 /// lmārinträ ॥ tmäṣ nande a /// a4
137A 205 b4b4 /// 1 ॥ tmäṣ ṣome träṅki(ñc) /// b5
138A 207 a1/// nti tākiś-śitmäṣ na /// a2 ///
139A 209 b5 sasiṃ : 1 tmäṣ /// b6 /// siṃ
140A 209 b6/// b6 /// siṃ tmäṣ kälk t· ///
141A 212 a5kṣānti : 1 ॥ tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā
142A 213 b1salu kapśiññaṃ tākeñc-äṃtmäṣ yas cami anaprä ṣtmoräṣ
143A 215 b2pre yäṣ : ॥ tmäṣ kumse /// b3 ///
144A 217 a3– – pūk knānmāṃ ; tmäṣ bram poñcäṃ ; wältsa
145A 220 a6pälś· – yaṣ ; tmäṣ cami ; pākrä ///
146A 220 a7lotäk säm : 60 tmäṣ ·ā /// 12σ 14σ
147A 221 b3tākeñc /// 12σ b3 tmäṣ krasaṣ käṣ;ṣī metrak ;
148A 221 b7tām praṣtäṃ (:) (70-7) tmäṣ nuna-k met;rak käṣṣī ;
149A 222 a3wrasa(ñ) ; (ypeyäntwaṃ) (:) (tmäṣ) (śa)mma(ṃ)tr-äm ; opṣlyäntu ;
150A 231 a5; (ṣu)lis krant ; tmäṣ wcaṃ tsäṅkr añc ;
151A 233 b5nasam ñci : 30 tmäṣ we mäśkit a –
152A 240 a2/// a2 /// (20-)5 tmäṣ säm käṣṣi ; brahmāyuy
153A 253 a6nipātt ār ॥ ॥ tmäṣ ālyäkyāṃ praṣtaṃ metrak bodhisattu
154A 254 a1ñar(eyäṃtwaṃ) /// 4 ॥ tmäṣ āṣā(ni)k m(etrak) (ptāñkät) – – –
155A 254 a6napeṃṣās : 1 ॥ tmäṣ cem metrakṣiñi wrasañ tsmont
156A 254 b1kenanträ : 1 ॥ tmäṣ ātukek nirmitṣinās risäṣ poräṃ
157A 254 b6saṃsāräṣ : 1 ॥ tmäṣ āṣā(n)ik me(trak) b7 (ptāñkät)
158A 254 b8(paräṃ) kälpnānträ • ॥ tmäṣ siṃhe wä(l) /// l(yutā)r
159A 255 b5nervānaṃ : 1 ॥ tmäṣ metrak ptāñkät pältsäṅkāb6(ṣ) (kupre)
160A 255 b7pälkont märkampal ākṣiññim(tmäṣ) (metrak) (ptāñkät) (śo)l(ṣ)inä(s) skeyas
161A 256 a2särki : 1 ॥ tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttis lānt
162A 256 a5(yaläntwä)a5 : 1 ॥ tmäṣ säm siṃhe wäl okät-tmāṃ
163A 257 a7ārkiśoṣi : 1 ॥ tmäṣ puk tkanā āk(āśā) (ñäktañ)
164A 257 a8(ā)ṣānikāṃ metrakäṃ wināseñctmäṣ meträkyāp pācar brahmāyu purohit
165A 257 b1natäk bodhisatvānac yäṣtmäṣ bodhisatvāp krant lyaly(päntwāśśi) (okoyā)
166A 257 b2bodhisattu wraṣi wram yatär tmäṣ cami parnontāp mācri (anap)rä
167A 258 a6/// śāwaṃ kāswoneytwaṃ ritwanträ tmäṣ tom swāñcenāñ wtā-k kämpo
168A 258 a8ptāñkät : 1 ॥ tmäṣ siṃhe wäl b1 ///
169A 258 b2tskoräṣ wasämpāt yaṣ-äṃtmäṣ siṃhe wäl ṣāmaṃ nāṃtsu
170A 258 b4/// (nipāt) (ār) (॥) (tmäṣ) (āṣānik) (metra)k«†ä» ptāñkät lyukrā
171A 258 b6(tsälp)i-ñi : 1 ॥ tmäṣ metrak ptāñ(kät) ///
172A 260 a6(pu)rohit(ā)saśśäl warpiśkeyaṃ śalpatärtmäṣ säm ñä – – a7
173A 261 a2/// (waṣtä)ṣ läntṣältmäṣ säm kāsu wrasom ṣñi
174A 265 a2/// a2 ॥ ॥ tmäṣ bodhisattu oṣeñi ·ñ· waṣtwaṃ
175A 265 a5krant : 1 ॥ tmäṣ aghaniṣṭabhavaṃ ṣo(lāraṃ) /// a6
176A 268 b410σ /// ṣ(o)t;reyäntu : tmäṣ ṣu tñ= okik ;
177A 268 b6paṣm āṣānik pā – – – (t)mäṣ āṣānik metrakb7
178A 269 and 290 b2tanne (wkänyo) /// b2 tmäṣ mār-ñkät yutko (ṣokyo) (kipsu)
179A 273 a1 a1 /// (tmäṣ) (metrak) (bodhisat)tu w(ir) mkälto
180A 273 a2tāluneyo wälts akṣaräs pikäṣ tmäṣ cam patrak a3(cri) (wawuräṣ)
181A 273 a4akṣris kaśaṃ yäṣtmäṣ bodhisattu a5 /// (sä)s
182A 273 a6nu täṣ ārkiśoṣṣaṃ naṣ (tmäṣ) (bramñkät) (e)preraṃ a7(lytär) ///
183A 273 b3/// akṣar kälytärtmäṣ purohi(t) (bodhisatvānac) (träṅkä)ṣ k(ātäk)
184A 274 b4/// koṃ-ñkät pärkatärtmäṣ brahmāyu purohit okät tmāṃ
185A 274 b8b8 /// ākāl ṣeṣ tmäṣ poñś ॥ aptsaradarśaṃ ॥
186A 275 b5··ālo : 1 ॥ tmäṣ sārathi penu träṅktsi b6
187A 276 a4/// m • ॥ tmäṣ yaśovati kuleñci ñem(i) o(kä)t
188A 278 a6kākkuṣ (r)ṣ(i)v(a)daṃ saṅkrāmac kropant tmäṣ ptāñ(kä) /// a7 ///
189A 278 a8wartsi kātkmāṃn tāktmäṣ ptāñkät käṣṣi wartsyaṃ kakmuräṣ
190A 278 b3/// b3 /// ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣi āṣānikyāp meträkyāp
191A 281 b2b2 /// ·yāmuṣ : tmäṣ känt puklā särki ///
192A 287 and 259 a3(uttar) kälymeyaṃ kärsnālyitmäṣ āṣānik metrak ptāñkät ko(naṃ)
193A 287 and 259 b5(āñc) (:) (1) (॥) (tmäṣ) (suma)ti mār ñkät kāt(kmā)ṃ
194A 288 b6dakṣiṇā /// (kä)b6rsnālyitmä(ṣ) (kumseñc) (klyomänt) (metrakäṃ) (neṣontā)
195A 295 a7oki kapśañi mäskatraṃ • tmäṣ lyalypurṣiñi wrasañ tsaraṃ yepesyo
196A 296 a7ytäs(m)āṃ oki yäṣtmäṣ /// (ā)a8rkyant m· ///
197A 297 a6särki waṣtäṣ läntseñctmäṣ bodhisatvā(ñ) lwont kukäl ///
198A 297 b5yneś yāmimār • ॥ tmäṣ āṣānik metrak praṅkoyo ṣoma
199A 305 b1/// paräṃ kälpnānträtmäṣ metrak ptāñkät käṣṣi neṣ
200A 305 b5pre b5 /// ॥ tmäṣ āṣānik metrak ptāñkät
201A 305 b8sam kāruṃ 1 ॥ tmäṣ caṣ poñcäṃ
202A 312 a1āñcālyi (tsaränyo) ; (wi)nāṣār tmäṣ ; mrāc śpālyo :
203A 312 a1śpālyo : 2 ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣi mäṃt ne
204A 312 a3(pä)lskan= tākar • ॥ tmäṣ prasenajinäṣṣ aci śāwe lāṃś
205A 313 a3wlyepe sākre l(ot)k(a)rtmäṣ ptāñkät käṣṣi cam pratihi(t)
206A 313 a4cam plyaskenäṣ kākätku kāru(ṇyo) (tmäṣ) (ptāñkät) (käṣṣi) a5 nawoṃtsāṃ
207A 313 b2wras(om) (:) (3) (॥) (tmäṣ) (āṣā)nik ānaṃnd ṣñi āymes
208A 313 b7lotkac : 2 ॥ t(mäṣ) – – – – – – – (āpṣā)b8trikāñ wrasañ cam
209A 314 b2kaksānt : 3 ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣyāp okät tmāṃ
210A 315 and 316 a1pältsäñśā : 2 ॥ tmäṣ ptāñkä(t) (käṣṣi) a2 vipulāvakāś
211A 317 a6knässi ṣñi : ॥ tmäṣ säm jimutake /// a7
212A 317 b3b3 läntwāśśi mrācaṃ kälymār tmäṣ kumnäṣ widyādharakirti purohit pälsk·
213A 321 b6: yāmweṃ kluṣpe ; tmäṣ /// b7
214A 337 a2– – opādhyāy korpā träṅkäṣ (t)mäṣ cem māmäntuṣ kātäṅkeñc surati
215A 338 b5(kä)lpnāmträ : 1 ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣī nawakäśśi ///
216A 340 a8wär pärmaṅkyo ; lcär tmäṣ pretāñ ; wältsantuyo ;
217A 340 b1wr āyimäs 80-2 lotäk tmäṣ pälko ; b2 12σ
218A 342 a1 a1 – – – – – – – – (tmäṣ) (wä)l ts(eṃ) (yokās) (a)ś(ä)nyo
219A 342 a3enäṣluneṣiṃ erkātunea3 tmäṣ (āmāśa)ñ«†ä» kälycaṃ kāresyo tānaśolis
220A 342 b5kuc b5 – – – – – – – – – r tmäṣ (āmāśāñ) lāntaṣ ke kälpoṣ
221A 344 b1cam cāt(a)kṣ(i) (ma)b1(säk) /// (tmäṣ) (ku)mse«ṃ»c wu toṣitṣ«ä/i»ñi ñäktañ«†ä»
222A 345 a3oko a3 wärpnātärtmäṣ aurabhripurveṃ ñkät neṣontā okät
223A 346 a2ote täpreṃ yātlune tmäṣ träṅk • ॥ braa3mnāñcānaṃ
224A 346 a3koṃ-ñäktañ ; kämpo tākiñc tmäṣ lyutār ceṣ ; a4
225A 346 a4; a4 wañitse ; tmäṣ ly(u)tār ceṣ ; lukśanuṣ
226A 346 b2naṣ-äm : 1 ॥ tmäṣ wlāṃñkät aurabhripub3rveṃ ñäktac kātse
227A 348 b2eṣ täm toriṃ śalpantär tmäṣ ca b3 /// lkātsi
228A 350 a1 a1 /// tw·s tmäṣ yasäṃ śāwaṃ pñintu pa
229A 362 a2· i – s tmäṣ pälko । saṃskārā vyayadharmiṇa
230A 379 a2; mäskäs pättāñkät : tmäṣ puk knānmāṃ ; ā
231A 380 a2/// mṣ(i)nāp pkotmäṣ waṣt lmo präṅkāraṃ wär
232A 383 a2/// a2 /// 10-4 tmäṣ opäntäṣ mäśkit klānt tri
233A 394 b2nätswab2ssi : 1 ॥ tmäṣ mahendradeve pācar ·eṃ –
234A 394 b3waṣtäṣ läntässi tärkor yāmtsātäṃ tmäṣ säm mäśkit waṣtäṣ läntässi
235A 395 b1wärtaṃ ane tsalpartmäṣ āsuk ysi kuc yärmaṃ
236A 395 b4b4 rapeyäntu yasi osānt tmäṣ prāmnāñ preyadatteṃ maṅkalṣinās wräntuyo
237A 398 b3lepar-äṃ srotāpattune paräṃ kälpāt tmäṣ ·ā /// b4 ///
238A 399 b4kupār ane yiṣ-äṃ ॥ tmäṣ sām patm· /// b5
239A 399 b6b6 /// ñitmäṣ padmāvati mäśkit : śla
240A 399.11 a2/// a2 /// ॥ tmäṣ nuna(k) /// b1
241A 399.11 b1b1 /// ॥ tmäṣ wlā(ñkät) ///
242A 401 b4/// ·k· wikā-mtmäṣ /// b5 /// ṣt·
243A 403 a3(p)r(ā)kär eṃ(tsāt) 1 ॥ tmäṣ sām·· a4 /// ṣ(e)ñc-äṃ
244A 403 a4a4 /// ṣ(e)ñc-äṃtmäṣ jambudvipṣiñi wārtskāñ lāñ(ś) te(mi)
245A 403 b6/// 21σ b6 /// (tmäṣ) (sā)m«†ä» bhādrā oṅkälmā(ṣi) (śpa)läṣ
246A 404 b5eṃtsāmār : 3 ॥ tmä(ṣ) /// b6 ///
247A 407 b5/// b5 /// • tmäṣ ·· ///
248A 414 a1poṣatha • pravāraṇā • tmäṣ karmaa2vāckāñce träṅkäl • ॥
249A 414 a4a4 • 1 ॥ tmäṣ tri pravārāpakāñcāśśi orto kātäṅkāl
250A 414 a4neyaṃ kanwenā ṣmältmäṣ karmavāckāa5ñce träṅkäl • 1
251A 414 b1träṅkäl • utsahāmi • tmäṣ karmawāckāñce pravārāpakāñc(āśśi) b2 kāräm
252A 430 a5wkäñyo ñom tāka-ṃtmäṣ sām /// a6 ///
253A 431 a3/// slune yāmtsāttmäṣ kāś kaus· /// a4
254A 431 a4pre läc wä – tmäṣ t·· /// a5 ///
255A 431 a5/// ṣ tmaṃ kakmu tmäṣ tmā ymāṃ mahānāmes – – –
256A 432 b4pāk· – ñ· ॥ tmäṣ /// b5 ///
257A 435 a2wkänyo śāp tsātetmäṣ (ptā)ṅkä a3 /// esälye
258A 436 a2ne āptā yāmäl ṣem tmäṣ kospreṃn aśśi kälpāl ṣem
259A 437 a2āmāś sāntäk yām(tsā)ttmäṣ ā /// a3 ///
260A 437 a3a3 /// ṣū entsantär tmäṣ ā /// a4 ///
261A 438 a2/// a2 /// ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣi /// a3
262A 438 a4cämplune /// a4 /// tmäṣ rāṣṭravijaye yāṣ· /// a5
263A 438 b3/// pākrä tāktmäṣ rāṣtra /// b4 ///
264A 439.a a3/// a3 /// r tmäṣ /// a4 /// –
265A 443 a3s ñi kāsu yal tmäṣ /// a4 /// su
266A 443 b5/// sk·tsi camwātmäṣ /// b6 /// waṣt
267A 445.a b6b6 /// wināṣā-ṃ : tmä(ṣ) ///
268A 445.d a2 /// – r tmäṣ tāmā eṣäk ku ///
269A 446 b4/// b4 /// ·i·āmäs tmäṣ ṣu tāpärk poñcäṃ jambudvip·
270A 447 a2/// a2 /// tmäṣ ptāñkät käṣṣi uday ṣulis
271A 447 b1 /// ñitmäṣ ā – /// b2
272A 453 a5/// a5 /// sañyā tmäṣ tāk • pratyanubh· ///
273PK NS 1 a2jevada(ṃ) : wu neṣ tmäṣ śtwar śtwar ; vräṣ
274THT 1139 b6/// b6 /// l«†ä» tmäṣ ///
275THT 1143 b1/// b1 /// ॥ tmäṣ n· /// b2 ///
276THT 1148 b2/// b2 /// ॥ tmäṣ ptāñkät (käṣṣi) ///
277THT 1153 a2/// yac kälktmäṣ ·r· /// a3 ///
278THT 1306 b4b4 /// ñc-äm ॥ tmäṣ nuna-k kr· /// b5
279THT 1410.a a2– : 1 ॥ tmäṣ – /// a3 ///
280THT 1422.a a2/// a2 /// ॥ tmäṣ me /// a3 ///
281THT 1464 a3/// ts· ·tä ॥ tmäṣ – /// a4 ///
282THT 1467 b2/// b2 /// sāt tmäṣ śri – ·i ///
283THT 1487 a2a2 /// k yärśār tmäṣ säm wäl pre ly··
284THT 1584.a a2/// – bhavati • tmäṣ saspe /// a3 ///
285THT 1584.b a1– va tsaṃ bahulāsis tmäṣ ṣāmaṃ a2 /// –
286THT 1584.b a3 padyane • tmäṣ ·a – – /// b1
287THT 1584.g a2/// – n· • tmäṣ /// a3 ///
288THT 1645.l b1/// – m ॥ tmäṣ /// b2 /// ·ā
289THT 1671 b5·s· nträ 1 ॥ tmäṣ ///
290THT 2071 b1– /// b1 /// tmäṣ wkäṃ wäknā /// b2
291THT 2155 b2– tkā se kälk tmäṣ ce – /// b3
292THT 2389 a2puk swāsa – tmäṣ nūnak – /// b1
293THT 2428 b1rm : 2 ॥ tmäṣ /// b2 /// p·acar
294THT 2485 b3/// b3 /// lyi tmäṣ nand(e) /// b4 ///
295THT 2527 a2/// a2 /// ॥ tmäṣ ptā /// b1 ///
296THT 2528 b1/// b1 /// – tmäṣ mū k· /// b2
297THT 3027 a1 a1 /// ·rä tmäṣ ·ū /// a2 ///
298YQ I.1 a8daa8(kṣiṇāpathaṃ) /// (kärsnālyi) (•) (tmä)ṣ«†ä» kumseñc klyomänt metrakäṃ neṣontā
299YQ I.4 b1tām b1 /// smār tmäṣ tsar orto cacluräṣ träṅkäṣ
300YQ I.4 b3brāhmaṃ āmpārc sesanträ • tmäṣ bādhari brāhmaṃ ṣñi kapśib4(ññis)
301YQ I.5 a4wartsi klyom metraktmäṣ nirdhane a5 /// (kakm)uräṣ
302YQ I.5 a5täṣ el eseñctmäṣ oṅkaṃ pälkoräa6(ṣ) /// (träṅkä)ṣ
303YQ I.6 a3näṣ : 1 ॥ tmäṣ kumnäṣ nirdhane brāa4(hmaṃ) ///
304YQ I.7 b4wob4(tkar-ñi) /// m·· ॥ tmäṣ bādhari brāmmaṃ nirdhaneṃ brāmnā
305YQ I.8 a8letlune : 1 ॥ tmäṣ bādhari brāhmaṃ ptāñkät käṣyāp
306YQ I.9 a4läñcäṣ ktsets puttiśparäṃ kälpāträ tmäṣ säm a5 /// (sa)n(ä)k
307YQ II.1 a1bho kus tṣā naṣ tmäa2(ṣ) /// (klyom) (metrak) bādhari
308YQ II.2 b3träṅkäṣ weyeṃ nasam se tmäṣ träṅkäṣmaitraṃ
309YQ II.3 a1kāckeyo : 2 ॥ tmäṣ āṣānik a2 (metrak)
310YQ II.3 b2śalpatsi : 2 ॥ tmäṣ āb3(ṣānik) (metrak) /// –
311YQ II.4 a4kṣānti : 1 ॥ tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā
312YQ II.5 a6salu kaa6(pśiññaṃ) (tākeñc-äṃ) (•) (tmäṣ) (yas) (cami) (ana)prä ṣtmoräṣ
313YQ II.5 b2ṣome tosäṃ pärkluneytu pärkcär tmäṣ wākär ṣome ṣñi b3
314YQ II.5 b6: ṣakkats śkaṃ ñi tmäṣ pāk plos ymāb7(r) (ṣkārā)
315YQ II.6 a7riñitār-äm : 2 ॥ tmäṣ āṣānik klyoa8(m) (metrak) ///
316YQ II.6 b7kälkorā : 3 ॥ tmäb8(ṣ) /// (klyomänt) (metra)knā särki
317YQ II.6 b8(klyomänt) (metra)knā särki yiñc tmäṣ āṣānik metrak
318YQ II.7 b5purccamñe : 1 ॥ tmäṣ kumseb6(ñc) /// ñ«†ä» sne
319YQ II.8 a1wināsam-śi : 1 ॥ tmäa2(ṣ) /// v(i)rūḍhaki lānt watkurā
320YQ II.8 a5ats rape ypeñctmäṣ bram ñkät wlāa6(ññäktac) ///
321YQ II.10 a2nasäl : 1 ॥ tmäṣ säm metrakṣi bram ñkät
322YQ II.10 b6/// r (w)ākmatstmäṣ cem manarkāñ bādharis prāmne
323YQ II.11 a3(k)ñ(ā)ñtär wätkālts wākmatstmäṣ ajite manark a4(lskaṃ) ///
324YQ II.11 a5wiki puklyi lotmäṣ dhonaki manark pältsäkyo aa6(ts)
325YQ II.11 a7ṣu kakmuṣ naśtmäṣ mogharāje manark pä(l)tsäa8(kyo) ///
326YQ II.11 b2ākṣiṃññunt : 1 ॥ tmäṣ upaśime b3 ///
327YQ II.11 b5manarkāñ : 1 ॥ tmäṣ paiṅgikenäṣṣ ab6(ci) /// (ālko)n(t)
328YQ II.12 a5käṣṣinac waṣtäṣ läntṣältmäṣ säm kāsu wrasom ṣñi
329YQ II.12 b5(tāpä)r(k)«†ä» waṣtäṣ läntsamästmäṣ paiṅgike manark ñañmusāṃ kab6(pśiñño)
330YQ II.13 b8memaṣ ñās mäskaträ ॥ tmäṣ
331YQ II.15 a6śkaṃ a6 /// tmäṣ paiṅgikeṃ lek tärkoräṣ ajitenäṣṣ
332YQ II.15 b1yäṣ läc paiṅgiketmäṣ āṣānik ptāñkät käṣṣi klyomänt
333YQ III.2 a3/// yältmäṣ ptāñkät käṣṣi ṣī märkampal
334YQ III.2 b3koṃsā parmā kulewāñ klyoseñc tmäṣ śākkiṣinā(ñ) b4 ///
335YQ III.3 a5 /// (nākäṣ)trä ॥ tmäṣ ṣomaṃ träṅkiñc ṣurm pälkoräṣ
336YQ III.3 b6/// (märkampa)l klyosäṃsamästmäṣ ptāñkät käṣṣi śākkeṣināśśi tämne
337YQ III.4 a1a1 /// (träṅkä)ṣ tmäṣ kuc yāmäs gautamṣi lāṃts
338YQ III.4 b5riyac śmäl naṣtmäṣ kumnäṣ ceṭikā ymāṃ b6
339YQ III.4 b7ceṭikā träṅkäb7(ṣ) /// tmäṣ ṣu skamat prakässi wätkäṣ-ñi
340YQ III.6 a1kanakṣi ; ñemi säm tmäṣ träa2(ṅ;kträ) 12σ ///
341YQ III.6 a8ptāa8(ñkät) (käṣṣi) /// (tmä)ṣ«†ä» gautamṣi lāts āmpi tsarnaṃ
342YQ III.6 b8käṣṣi eṃtsitär-ñitmä(ṣ)
343YQ III.7 b2ṣeṣ kuc prakṣäl kanak tmäṣ ptāñkät käṣṣi trityo b3
344YQ III.7 b4āṣānikāṃ ānändānac lkāṣtmäb5(ṣ) /// śl= āñcālyi ptāñkät
345YQ III.9 a513σ /// 1 ॥ tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus
346YQ III.9 b1pudgalik el träṅktärtmäṣ śuddhodaṃ b2(nt) /// ptāñkät
347YQ III.12 a610σ /// 1 ॥ tmäṣ āṣānik metrak citrarathes krämpālune
348YQ III.12 b3säs pkaṃ ṣiyab3(k) /// (tmä)ṣ ptāñkät käṣyāp yātñal säs
349YQ III.12 b3säs wasäṃtmäṣ citrarathe kātse kakmub4(räṣ) ///
350YQ III.12 b5ṣärpäsmāṃ träṅkäṣ plamästmäṣ wärce spaktānikāṃ ats b6