Announcements

saṃ

Cite this page as:"saṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_saṃ (accessed 02 Mar. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:saṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Commentary

"that" [distant deixis]

Occurrences

saṃ

1A 2 a2॥ mā täpreṃsaṃpoñcäṃ saṃsāris kāripac sāspärtwu
2A 4 a2mā tä(preṃ) a2saṃālak wram ārkiśoṣṣis kāsu ypant naṣ
3A 5 a5ne ālyäkyāṃ praṣṭaṃ ālaksaṃpekant yaṃtrācāres waṣṭā lokit
4A 7 b4mäṃt ne ñi ;(saṃ)b5ime tāk :
5A 37 a3…r tmäṣ ālaksaṃpārlā… ///
6A 39 b5b5॥ mā täpreṃsaṃālak wram ///
7A 46 a5a5saṃsukuntu wärporäṣ ā ///
8A 65 b5(mā) (māski) kärsnālsaṃwram
9A 77 b4– st·n· –saṃ
10A 94 b4/// (śā)kkiśśi ; sarkaṃsaṃ; smālok wrasom ;
11A 95 a2rkuṣ yiñc sa – – – –saṃ:
12A 116 a4pe kleśās ; wikāṣälsaṃṣeṣ :
13A 129 b1b1mā oki tämsaṃtāk paṃ kuc ne
14A 151 a3॥ wiki a3///saṃpuskāñ tmäṃsaṃträṃ ॥ wiki(śtwarpiñcinäs)
15A 162 a6a6/// tmäṣ ālyāksaṃ/// b1/// ṣoky(o)
16A 169 a6mā krī /// (pä)a6ltsäṅkāmāṃsaṃnyagrodhārām saṅkrā(maṃ) wañi mā
17A 176 a2spā(r)twlun(e) /// a2///saṃpat nu pāssi wotku
18A 177 b3pracar /// b3///saṃnu tāpärk«†ä» mrosklun(e) mā
19A 205 b5träṅki(ñc) /// b5///saṃkärsäṣṣ aci warsas ///
20A 226 a1(pa)t nu ; ālkontsaṃneñc ; letäk letäk
21A 226 a4kṣuraṣi lek= ; ālyeksaṃ: 80-2
22A 226 kontāl lekā ; ṣomesaṃ (:)
23A 226 b7ke pat nusaṃkrī ; ñäkcī suk
24A 232 a1ālyek nusaṃ ; lke śāwes
25A 241 a2a2/// (pälskā)lūnesaṃkātäṅkā(ṣ) /// a3///
26A 265 b2yneś yāmanträ mā sämsaṃyoga /// b3äntā
27A 265 b3yāmtär • mā sämsaṃtuṅkassu naṣ kus·· ///
28A 280 a5anityātac kucäṣ pälkiñc :saṃ/// a6/// eṣäl
29A 283 b2/// b2/// tämsaṃpoñcäṃ saṃsāraṃ wrasom naṣ
30A 285 b5/// b5/// msaṃwsokoneyo /// b6///
31A 300 b3 /// was ;saṃ wra«ṃ» ṣtmoñcäs ; nāksāmät :
32A 315 and 316 b6mā sämsaṃñkät napeṃ na(ṣ) (kene) ñäktaśśi pättāññäktes mrāc pälkātär
33A 336 b3ku /// b3///saṃ
34A 344 b5ñc ṣome t(a)tm(u)ṣ w(ra)ṃsaṃ– – – –
35A 347 a1mā sämsaṃ lipo ; sass okāa2k
36A 347 a3 kuc ny ākrunt tsārtā ; tämsaṃkropal ṣeṣ :
37A 384 a2: okoyo cami rupissaṃoko näṃ : lakṣaṇa
38A 384 a5kärsnāṣ putäṅkāṣ • käryäṣsaṃtanne wkäñyo kärsnānt :
39A 386 a1 kuśaśśäl ne ritwāluneyā śkaṃ pälskaṃ yāmlune mrosklune pälskaṃ yāmlune tanne wkäñyo träṅkträ saṃnirvit nāṃtsu : ॥
40A 389 a4eṅkäl • prathama •saṃb1/// rth· •
41A 396 a3/// a3/// nimittājñessaṃ/// a4///
42A 398 a4(pä)klyoṣ klyomiṃ mā sämsaṃsaṃsāraṃ cmol naṣ mā
43A 415 b5ntā ca bhik(ṣu)ṇyau •saṃ///
44A 433 a2/// yluneyaṃ mā kälkā-cisaṃṣrum ṣeṣ ॥ nunak
45A 433 a4yoke – – luneyaṃ kälkā-cisaṃk(r)ośśäṃ wär klā ///
46A 441 b6wkäṃ /// b6///saṃtmäṃṣäl·
47A 445.g a2/// a2/// ṣesaṃ/// b1/// mr(o)sk·
48THT 1380.i a2/// a2/// p·saṃ– ṣä : kl·
49THT 1380.j b4b4/// – mposaṃp· – /// b5
50THT 1382.l a2/// – kyāp puksaṃ– /// a3///
51THT 1417.d b3/// b3/// saṃkhesaṃ·ñ· ntu kro –
52THT 1464 a4darśnaṃ ॥ ñäkt·s napeṃsaṃsa saṃ /// a5
53THT 1464 ñäkt·s napeṃ saṃ sasaṃ/// a5/// ·wai
54THT 1495 b3śkaṃ – ddharma pratisaṃ/// b4/// –
55THT 1542.e a4wi ·iṃ ṣli – –s·aṃ·e – /// b1
56THT 1626.t a1a1/// – naṣsaṃwā ///
57THT 1645.h b1b1/// ryo •saṃ– ///
58THT 1854 b3ślyo /// b3///saṃ॥ ptāñkä – ///
59THT 2030 b2sä /// b2///saṃkha saṃ – ///
60THT 2030 b2/// saṃ khasaṃ– /// b3///
61THT 2046 a1/// ṣä • mh·saṃ– /// a2///
62THT 2127 b3/// b3/// ·āsaṃcarkä ///
63THT 2155 a3a3/// kä ntāsaṃwā /// b1///
64THT 2408 b4/// b4/// ·oṃsaṃ– ///
65THT 2421 a2/// – ṣäṃ •saṃ– /// a3///
66THT 2462 b2pärklune /// b2///saṃcam eñca /// b3
67THT 2464 a1a1/// smosaṃk· /// a2///
68THT 2468 a3/// – ymāṃ jetavaṃsaṃ/// a4/// –
69THT 2518 b3/// b3/// ṅkiñcsaṃna śśi ///
70THT 3337 a2a2/// t· tvesaṃkhyāṃ /// b1///