🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

saṃ

Cite this page as:"saṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_saṃ (accessed 17 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:saṃ
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

saṃ

1A 2 a21 ॥ täpreṃ saṃ poñcäṃ saṃsāris kāripac sāspärtwu
2A 4 a2träṅkäṣ tä(preṃ) a2 saṃ ālak wram ārkiśoṣṣis kāsu
3A 5 a5ne ālyäkyāṃ praṣṭaṃ ālak saṃ pekant yaṃtrācāres waṣṭā lokit
4A 7 b4mäṃt ne ñi ; (saṃ) b5 ime tāk :
5A 39 b5b5 täpreṃ saṃ ālak wram /// b6
6A 46 a5träṅkäṣ ce(m) /// a5 saṃ sukuntu wärporäṣ ā ///
7A 65 b5(träṅkäṣ) (mā) (māski) kärsnāl saṃ wram kuyalte yusār praṣṭā
8A 77 b4॥ – st·n· – saṃhiśt sne śäkce
9A 94 b4/// (śā)kkiśśi ; sarkaṃ saṃ ; smālok wrasom ;
10A 95 a2rkuṣ yiñc sa – – – – saṃ : pältsäkyo ats a3
11A 116 a4pe kleśās ; wikāṣäl saṃ ṣeṣ : āpāyṣiñi-k ;
12A 129 b1b1 oki täm saṃ tāk paṃ kuc ne
13A 151 a3wiki a3 /// saṃ puskāñ tmäṃsaṃtr-äṃ ॥ wiki(śtwarpiñcinäs)
14A 162 a6a6 /// tmäṣ ālyāk saṃ /// b1 /// ṣoky(o)
15A 169 a6 krī /// (pä)a6ltsäṅkāmāṃ saṃ nyagrodhārām saṅkrā(maṃ) wañi
16A 176 a2spā(r)twlun(e) /// a2 /// saṃ pat nu pāssi wotku
17A 177 b3pracar /// b3 /// saṃ nu tāpärk«†ä» mrosklun(e)
18A 205 b5träṅki(ñc) /// b5 /// saṃ kärsäṣṣ aci warsas ///
19A 226 a1(pa)t nu ; ālkont saṃ neñc ; letäk letäk
20A 226 a4kṣuraṣi lek= ; ālyek saṃ : 80-2 hārṣi wakal-;hāraṣi
21A 226 a4kontāl lekā ; ṣome saṃ (:) – – – – – letäk ;
22A 226 b7 ke pat nu saṃ krī ; ñäkcī suk
23A 232 a1cem 50-7 ālyek nu saṃ ; lke śāwes
24A 241 a2a2 /// (pälskā)lūne saṃ kātäṅkā(ṣ) /// a3 ///
25A 265 b2yneś yāmanträ säm saṃ yoga /// b3 äntā
26A 265 b3yāmtär säm saṃ tuṅkassu naṣ kus·· ///
27A 280 a5anityātac kucäṣ pälkiñc : saṃ /// a6 /// eṣäl
28A 283 b2/// b2 /// täm saṃ poñcäṃ saṃsāraṃ wrasom naṣ
29A 285 b5/// b5 /// m saṃ wsokoneyo /// b6 ///
30A 300 b3 /// was ; saṃ wra«ṃ» ṣtmoñcäs ; nāksāmät
31A 315 and 316 b6nu täṣ säm saṃ ñkät napeṃ na(ṣ) (ke)
32A 336 b3ku /// b3 /// saṃ kuc ne ptāñkät käṣṣī
33A 344 b5ñc ṣome t(a)tm(u)ṣ w(ra)ṃ saṃ – – – –
34A 347 a1tāṣäl ; säm saṃ lipo ; sass okāa2k
35A 347 a3ākrunt tsārtā ; täm saṃ kropal ṣeṣ : ṣom
36A 384 a2: okoyo cami rupis saṃ oko n-äṃ : lakṣaṇa
37A 384 a5kärsnāṣ putäṅkāṣkäryäṣ saṃ tanne wkäñyo kärsnānt :
38A 386 a1yāmlune tanne wkäñyo träṅkträ saṃ nirvit nāṃtsu : ॥
39A 389 a4eṅkälprathamasaṃ b1 /// rth· •
40A 396 a3/// a3 /// nimittājñes saṃ /// a4 ///
41A 398 a4(pä)klyoṣ klyomiṃ säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ
42A 415 b5ntā ca bhik(ṣu)ṇyau • saṃ ///
43A 433 a2/// (skā)yluneyaṃ kälkā-ci saṃ ṣrum ṣeṣnuna-k
44A 433 a4yoke – – luneyaṃ kälkā-ci saṃ k(r)ośśäṃ wär klā ///
45A 441 b6wkäṃ /// b6 /// saṃ tmäṃṣäl·
46A 445.g a2/// a2 /// ṣe saṃ /// b1 /// mr(o)sk·
47THT 1380.i a2/// a2 /// p· saṃ – ṣä : kl·
48THT 1380.j b4b4 /// – mpo saṃ p· – /// b5
49THT 1382.l a2/// – kyāp puk saṃ – /// a3 ///
50THT 1417.d b3/// b3 /// saṃkhe saṃ ·ñ· ntu kro –
51THT 1464 a4darśnaṃ ॥ ñäkt·s napeṃ saṃ sa saṃ /// a5
52THT 1464 a4ñäkt·s napeṃ saṃ sa saṃ /// a5 /// ·wai
53THT 1495 b3śkaṃ – ddharma prati saṃ /// b4 /// –
54THT 1626.t a1a1 /// – naṣ saṃ wā ///
55THT 1645.h b1b1 /// ryo • saṃ – ///
56THT 1854 b3ślyo /// b3 /// saṃ ॥ ptāñkä – ///
57THT 2030 b2sä /// b2 /// saṃ kha saṃ – ///
58THT 2030 b2b2 /// saṃ kha saṃ – /// b3 ///
59THT 2046 a1/// ṣä • mh· saṃ – /// a2 ///
60THT 2127 b3/// b3 /// ·ā saṃ carkä ///
61THT 2155 a3a3 /// kä ntā saṃ wā /// b1 ///
62THT 2408 b4/// b4 /// ·oṃ saṃ – ///
63THT 2421 a2/// – ṣäṃ • saṃ – /// a3 ///
64THT 2462 b2pärklune /// b2 /// saṃ cam eñca /// b3
65THT 2464 a1 a1 /// smo saṃ k· /// a2 ///
66THT 2468 a3/// – ymāṃ jetavaṃ saṃ /// a4 /// –
67THT 2518 b3/// b3 /// ṅkiñc saṃ na śśi ///
68THT 3337 a2a2 /// t· tve saṃ khyāṃ /// b1 ///