Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

cam

Cite this page as:"cam". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cam (accessed 27 Feb. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cam; cam-äk
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cam

1A 8 b2pälkā{s/t} śkaṃca(m)(pe)b3käntāṃ sasrukunt ṣpinac läṅmāṃ
2A 9 a1camkipyo :
3A 9 a2campeke pälkoräṣ
4A 9 a3camwram lānt ā(kṣi)a4ññā
5A 9 a5camwram (lkā)a6(tsi)
6A 9 a6wrasañ kuss ats necampeke pälkānt
7A 15 a6a6(viryavāṃ) (mä)śkit ālakäñcaṃ tsopatsäṃ wraṃ candaṃṣiṃ or lakā ymāṃ pälkoräṣ camsäm ṣñi wä – –
8A 15 b4॥ tmäṣcamypeyaṃ wäl wläs
9A 15 b6camypeyaṃ lāṃt yāmtsāṃtäṃ
10A 16 a1ca(m)(kä)a2lpānt ; yātlune ;
11A 19 b4campenu särkaṣi wraṣäl yowäs
12A 21 b1tu nu näṣcam; pä – b2
13A 29 a1(sma)a1lecamyāmluneyaśäl tās(km)āṃ ///
14A 32 b1camśkaṃ pñi puk saṃsārṣi
15A 49 a3pñiṣi wälcam; wyāraṃ lmo ;
16A 49 b5b5/// tämnekcam märkampalṣināp kanaṣkes lānt yāmunt wyār puk (wyārsäṣ)
17A 59 b2tmäṣ temi pācarcamwram cami lānt klyossi
18A 62 b4mäskaṃträ(cam); (käṣṣi)yāp ;
19A 62 b6mar wi(c) wrāṣimäs ;camsīddhāṃ :
20A 63 a1 /// ; (kā)swaccam; yāmär pākär ;
21A 63 ; kärparäṃ ; ṣärpseñccamkrant ; ṣo(treyā)
22A 63 a2tmäṣcamrupyāvateṃ śomäṃ utpalāvatṣiñi wrasañ
23A 65 b3mänt nu ; kāruṇikcam; ālu kliṣ :
24A 65 b5kuyalte yusār praṣṭā wrasom wsār tāpaṣ kucne tmäṣ oko kälpāl tāṣ camb6(m) (neṣā) (tāppu) (tāk)
25A 66 b5 ārwar yāmuräṣ ;camkoṃ tām tkanā ;
26A 66 b6camwram ṣñi ṣñi ypeyac kälkoräṣ lāñcäśśi ākṣiññār
27A 67 b4ṣakk atsek ptāñkät kātkaläṃ camkrañcäṃ wrasomänt kärsoräṣ
28A 72 b1k ṣñi tampe :camnu mokcäṣ lantunt päryo tkaṃṣiñi
29A 75 a3camkārmets(un)e ; (pär) (yo)wäs
30A 75 b5/// kus pat nucam; śarwes maṅk ;
31A 75 kleśāśśicam; maṅk pälkār ;
32A 78 a3 caṃ wraman ne ; – ṣi praṣtaṃ ; āklye yāmu ; camṣom lkāl
33A 78 b5(śaru) naṣ kus necamoṅkaläm sne ākṣiñlu(ne) – – – –
34A 79 a1ylār pācar seyacc okicamo a2///
35A 81 a4camwākäm lkātsi
36A 85 a4/// a4/// ñcamomä /// a5
37A 89 a3camwasunt lānt tkanäṣ a4
38A 92 a5 /// ;camśkaṃ lo ; psumār-ñi
39A 93 b1 kus ne wrasom plä b1 /// ltsuneyocamkärkṣiṃ kotnatsi rsunātsi pat
40A 95 b2camppärksāc
41A 96 a4tu penucamyokat
42A 98 b6tmäṣcamype
43A 106 a1campältsäk tārśonaśśäl yw· a2
44A 107 a2a2/// wṣeññecamkälpāt
45A 108 a6 /// m nucam; tuṅkyo =ki kenträ
46A 110 b1/// naṣ t(e) nucamṣāñaṃ o{m/p}äśśune ॥ vyāse
47A 110 b5opäśśi ṣeṣ b5///(ca)mypeyaṃ brahmadattes lānt ālakäñcaṃ
48A 116 a1 a1 /// klāmār siṃsantär-ñi okicamklopyo puk marmañ :
49A 116 a3kupre ne cesmicam; eṃts yäslyi ;
50A 119 a3āmāśāñ es lyukrā särkicam·· – a4///
51A 152 a2wiyoss oki ;camklopyo ; mācar nuṃ
52A 152 b2ṣnalyo p(o)ñcäṃ nati wärṣṣälyocamtämnässi ske y·ṣ ///
53A 153 b3yāmtsāt tmäk puttiśparṣiṃ cämplunecamṣūraṃ waryo kaknunt ku
54A 156 b3/// ki śrāvastiṣiñi wrasañcammäśkitāṃ lkātsi /// b4
55A 184 a1saśś· – m tāpärkcamtir(i) a2/// tām
56A 186 a2/// k· – knāsmāṃcamwimānac kātse yäṣ ///
57A 186 b6(trä)ṅkäṣ piṣ tu (nande)camwimānac kātse tosäm ///
58A 200 a5/// a5m· praṣtaṃcamhimavant ṣu /// a6
59A 212 a7näṣ ; krant käṣṣiṃcam; lkātsi ytsi ;
60A 213 b3– ṅklune atäṅkät wätkāṣṣämcamyas wäṣpā waṃ ///
61A 213 b5cam/// 13σ
62A 219 b5so /// b5(kä)rtkālaṃcamnāntsurä – – pra ///
63A 220 b1(kl)oräṣcamṣñi ; oṣke lo
64A 220 b5camśkaṃ kāmant ; tsalpar
65A 221 a2; päṣtāk ñi ;camklopaṃ tu ; semä·ś·
66A 221 b5; yāmtsānt pñintu ;camṣūrma(ṣ) (:)
67A 221 b6prattīkacam; pätt(ā)ṃ ///
68A 222 a4 mā kälymeyā ; pakkunt cam; (oko) (pākär) ;
69A 222 a6; spaltäkyo ; tskātcam(wa)ṣ(täṣ) ; (pättāṃñkät) a7
70A 222 b1(mu)sāt säm ; räddhiṣiṃcam; yātlūn(e) :
71A 224 a2śaru ṣeṣ ajātaśatru wälycaml·· /// a3///
72A 226 a6c(a)mlyalypū ; yāmūräṣ
73A 230 a7camtäryā särki ; skāy·
74A 230 b2yāmit kāvvica(m); (t)ū mā kä
75A 230 b6/// ·kw· ññeñccam; puk maṅkant ;
76A 231 a6kāṣārṣinäṃ ; tärkräṣcam; ñäkci ṣta a7
77A 232 b5; ākālä ; apärkär pe ; ritont cam:
78A 233 a1t se mäśkit lämṣāccam– – /// a2///
79A 233 b4māk āläsmāṃ pe mācamsāṃ : a ///
80A 239 a5; (spa)ltäkyo ; tskātcamwaṣtäṣ ; pättāṃñkät «:»
81A 251 b2vaineṣinäs ; wrasaśśi ;camwinās(am) ; ///
82A 256 a4 āpas pācräśśi ; śaśmunt slyicam; mar katkat :
83A 265 b4/// b4täṣ bodhisatvāśśicamcmolaṃ puttiśparäṃ kä ///
84A 269 and 290 a8(ca)mmāk wrasaś(ś)i kāswoneyaṃ pkä(nt)
85A 271 b2akäṃtsuneyäntu b2/// b(o)dh(i)satvāṃcamtalkeṣiṃ yä b3///
86A 273 a2campatrak pāa3(cri) (wawuräṣ)
87A 273 b6(cam)(brāhmī) (ñom) ; (akṣar)
88A 278 b6ñcä /// b6///camṣā /// b7///
89A 280 a2a2/// : metrakṣinäṃcamñemiṣiṃ praṅkis yärkant ri(t)w·
90A 289 b6kus necamklyomänt metrakäṃ mā lkāṣ
91A 295 a4tär ñi wīyu trīkūcamklopyo
92A 295 a8camlāt··ntaṃ lyalypän(tw)ā(śś)i ///
93A 299 b4; bodisatvāṃ ; kātsaṃ lmont cam; klyomänt metrakäṃ :
94A 303 b8caṣ päññac śäk ṣäkpiñcäṃcampā – – – –
95A 306 a6/// (āk)āl puttiśparṣi :camwi(nāsam) ///
96A 311 a1camkrant käṣṣiṃ ; puk knānänt
97A 311 b2märkampal ; pekluneṣiṃ ;campäññac «:»
98A 311 śäkṣäkpiñcäṃcam; pākac mā kumnäṣ
99A 313 a3(tämne)a3k tām praṣṭaṃcamsuryodgam prātīhāriyo wrasañ puk
100A 313 tmäṣ ptāñkät käṣṣicampratihi(t) – – – – – – –
101A 313 a4camplyaskenäṣ kākätku
102A 313 b5puttiśparṣiṃ ; ākāläṣcam; mā o(ntaṃ) ;
103A 313 b8t(mäṣ) – – – – – – – (āpṣā)b8trikāñ wrasañcamañumāski weyeṃ ñäktaśśi pätt·
104A 314 a5; aci yeñc ;camsaṃṅkrāmaṃ :
105A 315 and 316 a4camāsānis mrācaṃ śkaṃ wsāṣinäs
106A 317 a6a6lcam
107A 320 b8(tsä)lpāluneyac kuśalam(ūläntu) (sā)ryānt ॥camwram pälko(räṣ) ///
108A 332 a4camerkāt yatär
109A 340 a5(pa,präkuṣ)(cam)
110A 340 b2tām wṣecam; (ṣtāmis) p(o)raṃ ;
111A 341 b2; tāsy āyim-äṃ ;ca(m)/// 13σ
112A 344 a5/// (sā)slu(ṃ)t pältsäkyo päklyoṣäscamcāt(a)kṣ(i) (ma)b1(säk) /// (tmäṣ)
113A 348 a5śmi a5/// tsälpālunecampkolye b1/// satv·
114A 356 b4b4– – m •camklopyo āṣānikyāp bodhisatvāp puk
115A 368 a3/// ṅkträ 3 ॥camṣom kṣaṃ lek tärkorä
116A 378 a4klyanträ ; wināsam-ci ;camaa5(kmal)
117A 383 b3/// l(ārj)uneṣi wäl nucamtmäk ats lo –
118A 384 b1āśāwe viṣey etssanträ •cam{m/p}älskes āśāwe • b2
119A 391 a4camkāruṇikāṃ ; śpālmeṃ nāṃtsunt
120A 393 b5/// b5/// lākaṃcamtsur yäṣ /// b6
121A 393 b7b7/// ṣñi śolcamnäkṣā – ///
122A 394 b2cammäśkitām ṣäk koṃsā sne śwāsi nāṃtsunt kärsoräṣ
123A 395 a2ṣak atsekcamñäktañ pāsaṃtr-äṃ
124A 395 a4cem priyadattes pācar mācarcamklopyo ime crakär
125A 395 b2tämyocamkausalṣiṃ wärt āssuk mā
126A 395 b3tmä – – – – – – – – b3rkāṃcammaṇḍlac kātse wāntaṃ
127A 397 b7kā – – – – – – – – tse näṃcampenu /// b8///
128A 419 a3(dhīraṃ) (bandha)nān muktam •cam/// a4/// n·ṣ
129A 431 b3/// (t)s(a)ryo lek koṣtcamomläṃ (wä)r«†ä» lek wāworäṣ
130A 431 b4b4/// lāntac kāmatcamwäryo śkaṃ prasena – – –
131A 432 a1kāmat prasenaji wäl śkaṃcamkrośś(äṃ) wär śuk yo
132A 432 b4/// wräntu nṣac klātecamṣrum pāk· – ñ·
133A 438 b4/// b4/// mcamwsā yokäṃ kana ///
134A 440 a1a1/// kalkaräṃcammlaṃ ane ritāt ///
135A 440 a4kä /// a4///camkrañcäṃ /// a5///
136PK NS 2 b3camṣñi waṣtäṣ lutseñc-äṃ :
137THT 1128 a4cña rca cṛ cṝcamcaḥ cha chya chra
138THT 1487 a1a1/// ārśiñ wtākcam·/// a2/// k
139THT 1592.c a3/// l·o – – rsoräṣcam/// b1/// ·y·
140THT 1606.d a1a1/// täcamwram kaklyuṣurä /// a2
141THT 1645.a b3b3/// – rcamwra – ///
142THT 1782 b2b2/// ·nu –·cam– ///
143THT 2046 a2a2/// cci wlätcamwraskyo mā /// a3
144THT 2050 a4kmä /// a4///camtsā pä ñä ///
145THT 2156 b3/// b3/// smicam– ·ṃ – ///
146THT 2462 b2/// b2/// saṃcameñca /// b3///
147THT 2468 b3/// b3/// –campāpṣune ·ā /// b4
148THT 2479 b1b1/// pat nucam·ṣtām ā – ///
149THT 3367 a1a1/// lāl näṃcam/// a2/// k·o
150THT 3877 a2/// a2/// käṃcams· /// b1///
151THT 4078.a b5/// – : pāpṣuneyu(mä)ṣ(c)ampäl(l)ān(trä) : ta(sya) ///
152YQ I.5 b3hai tālo ṣokyo nucamypeṣiṃ kārāśaṃ ānāntāpā śol
153YQ I.10 a7camlkālṣy
154YQ II.2 a7 krant ; käṣṣiṃ ñi ; ṣñy āñcäm kulypam ; kuyal mācam; sem yāmia8(mār) (:)
155YQ II.3 b2camlkātsi
156YQ II.4 a6krant käṣṣiṃca(m); a7
157YQ II.5 a8 kupre ne säm yasäṃ caṣ penu pärklune a8 (•) (sne) (täṅklune) (atäṅkät) (wätkāṣṣ-äm) (cam)(yas) (wäṣpā) (wätkālts) (tämne) w(ä)knā kakmunt
158YQ II.5 b2(cam)/// ñäktas ; napeṃśśi
159YQ II.6 b4/// – ; semśucam; eṣṣ-äṃ toriṃ ;
160YQ II.6 b6opyāc klorā ;camkäṣṣiṃ
161YQ II.10 a1saṃvarṣiṃcamśol eṣant
162YQ II.13 b7riñluneyocampñi tämnässi
163YQ III.4 a5 k(a)knu miṣi tāṣ camtu kāsu āneñci pleṣār
164YQ III.6 a2(w)päśune ; pākär nāṃtsu ;camkankaṃ :