🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

cam

Cite this page as:"cam". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cam (accessed 17 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cam
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cam

1A 8 b2pkänt kāklosāṃ pälkā«s/t» śkaṃca(m)(pe)b3käntāṃ sasrukunt ṣpinac läṅmāṃ
2A 9 a1; wekat yaṃtär ;camkipyo : sruksāt āñcäm
3A 9 a21 ॥ wrasañ penucampeke pälkoräṣ yneś pälskaṃ
4A 9 a3yaṃtrācāre käṣṣi lānt«a»c kälkcamwram lānt ā(kṣi)a4ññā nātäk
5A 9 a5wäl penu perāk āmāśāscamwram (lkā)a6(tsi) lyu tmäṣ
6A 9 a6wrasañ kuss ats necampeke pälkānt pukis yneś
7A 15 a6or lakā ymāṃ pälkoräṣcamsäm ṣñi wä – –
8A 15 b4akäṃtsune śālpattmäṣcamypeyaṃ wäl wläs wäl
9A 15 b6pālant puṇyavāni abhiṣe(k) yāmräcamypeyaṃ lāṃt yāmtsāṃt-äṃ
10A 16 a1; amokäts «:» ca(m)(kä)a2lpānt ; yātlune ;
11A 19 b4āṣānik (śā)b4kyamuni ñäktaśśi ptāñkätcampenu särkaṣi wraṣäl yowäs
12A 21 b1: tu nu näṣcam; pä – b2
13A 29 a1(sma)a1lecamyāmluneyaśäl tās(km)āṃ /// (sāmu)a2draṃ
14A 32 b1opyā(c) /// (yä)b1rk yaṣcamśkaṃ pñi puk saṃsārṣi
15A 49 a3eluneyo : pñiṣi wälcam; wyāraṃ lmo ;
16A 49 b5/// b5/// tämne-kcammärkampalṣināp kanaṣkes lānt yāmunt
17A 59 b2tmäṣ temi pācarcamwram cami lānt klyossi
18A 62 b4m pñintu (:) mäskaṃträ(cam); (käṣṣi)yāp ; tanne
19A 62 b6mar wi(c) wrāṣimäs ;camsīddhāṃ : märkampal(ṣ)ā(s) ;
20A 63 a1 /// ; (kā)swaccam; yāmär pākär ;
21A 63 a1; kär-paräṃ ; ṣärpseñccamkrant ; ṣo(treyā) – – – –
22A 63 a2: 1 ॥ tmäṣcamrupyāvateṃ śomäṃ utpalāvatṣiñi wrasañ
23A 65 b3mänt nu ; kāruṇikcam; ālu kliṣ :
24A 65 b5tmäṣ oko kälpāl tāṣcamb6(m) (neṣā) (tāppu) (tāk)
25A 66 b5: ārwar yāmuräṣ ;camkoṃ tām tkanā ;
26A 66 b6(ārtañ) v(i)dehak riyäṣ lcärcamwram ṣñi ṣñi ypeyac
27A 67 b4ṣakk atsek ptāñkät kātkaläṃcamkrañcäṃ wrasomänt kärsoräṣ b5
28A 72 b1k ṣñi tampe :camnu mokcäṣ lantunt päryo
29A 75 a3; säs camaṃ :camkārmets(un)e ; (pär) (yo)wäs
30A 75 b5/// kus pat nucam; śarwes maṅk ;
31A 75 b5akälyme tālo : kleśāśśicam; maṅk pälkār ;
32A 78 a3; āklye yāmu ;camṣom lkāl – – – – – – – a4
33A 78 b5(śaru) naṣ kus necamoṅkaläm sne ākṣiñlu(ne) – – – –
34A 79 a1ylār pācar seyacc okicamo a2/// ontaṃ
35A 81 a4yomnāt ṣakk atsek ñicamwākäm lkātsi ṣeṣ ///
36A 85 a4/// a4/// ñcamomä /// a5
37A 89 a3/// nā wär papärsārcamwasunt lānt tkanäṣ a4
38A 92 a515σ /// ;camśkaṃ lo ; psumār-ñi
39A 93 b1plä b1/// ltsuneyocamkärkṣiṃ kotnatsi rsunātsi pat
40A 95 b2b2/// rājarṣi naṣcamppärksāc kuc ne säm
41A 96 a4a4/// tu penucamyokat ptsok caṣ wär
42A 98 b6tsopa – – – täk tmäṣcamype
43A 106 a1a1/// : wināsam-äṃcampältsäk tārśonaśśäl yw· a2
44A 107 a2– – a2/// wṣeññecamkälpāt nande kuyal tu
45A 108 a6 /// m nucam; tuṅkyo =ki kenträ
46A 110 b1/// naṣ t(e) nucamṣāñaṃ o«m/p»äśśunevyāse
47A 110 b5opäśśi ṣeṣ b5///(ca)mypeyaṃ brahmadattes lānt ālakäñcaṃ
48A 116 a1/// klāmār siṃsantär-ñi okicamklopyo puk marmañ :
49A 116 a3: kupre ne cesmicam; eṃts yäslyi ;
50A 119 a3āmāśāñ es lyukrā särkicam·· – a4///
51A 152 a2: wiyoss oki ;camklopyo ; mācar nuṃ
52A 152 b2ṣnalyo p(o)ñcäṃ nati wärṣṣälyocamtämnässi ske y·ṣ ///
53A 153 b3yāmtsāt tm-äk puttiśparṣiṃ cämplunecamṣūraṃ waryo kaknunt ku
54A 156 b3/// ki śrāvastiṣiñi wrasañcammäśkitāṃ lkātsi /// b4
55A 184 a1saśś· – m tāpärkcamtir(i) a2/// tām
56A 186 a2/// k· – knāsmāṃcamwimānac kātse yäṣ ///
57A 186 b6(trä)ṅkäṣ piṣ tu (nande)camwimānac kātse tosäm ///
58A 200 a5/// a5praṣtaṃcamhimavant ṣu /// a6
59A 212 a7näṣ ; krant käṣṣiṃcam; lkātsi ytsi ;
60A 213 b3– ṅklune atäṅkät wätkāṣṣ-ämcamyas wäṣpā waṃ ///
61A 213 b5sn= ālak wkäṃ :cam/// 13σ b6///
62A 219 b5so /// b5(kä)rtkālaṃcamnāntsurä – – pra ///
63A 220 b1māk wäknā : (kl)oräṣcamṣñi ; oṣke lo
64A 220 b5; kākmūräṣ : 60-4camśkaṃ kāmant ; tsalpar
65A 221 a2; päṣtāk ñi ;camklopaṃ tu ; semä·ś·
66A 221 b5; yāmtsānt pñintu ;camṣūrma(ṣ) (:) /// 14σ
67A 221 b6rsont ā;ṣānikyāp «:» prattīkacam; pätt(ā)ṃ ///
68A 222 a4 kälymeyā ; pakkuntcam; (oko) (pākär) ;
69A 222 a6; spaltäkyo ; tskātcam(wa)ṣ(täṣ) ; (pättāṃñkät) a7
70A 222 b1(mu)sāt säm ; räddhiṣiṃcam; yātlūn(e) : ynāñmūneyo
71A 224 a2śaru ṣeṣ ajātaśatru wälycaml·· /// a3///
72A 226 a6 pñi ypānt 80-4c(a)mlyalypū ; yāmūräṣ
73A 230 a7; ālkont pe :camtäryā särki ; skāy·
74A 230 b2arsāt : yāmit kāvvica(m); (t)ū
75A 230 b6/// ·kw· ññeñccam; puk maṅkant ;
76A 231 a6: kāṣārṣinäṃ ; tärkräṣcam; ñäkci ṣta a7
77A 232 b5apärkär pe ; ritontcam: 60-6 /// 14σ
78A 233 a1t se mäśkit lämṣāccam– – /// a2///
79A 233 b4māk āläsmāṃ pe camsāṃ : a ///
80A 239 a5; (spa)ltäkyo ; tskātcamwaṣtäṣ ; pättāṃñkät «:»
81A 251 b2vaineṣinäs ; wrasaśśi ;camwinās(am) ; ///
82A 256 a4pācräśśi ; śaśmunt slyicam; mar katkat :
83A 265 b4/// b4täṣ bodhisatvāśśicamcmolaṃ puttiśparäṃ kä ///
84A 269 and 290 a8(ñkät) (tṣaṃ) (kakmu) (naṣ)(ca)mmāk wrasaś(ś)i kāswoneyaṃ pkä(nt)
85A 271 b2akäṃtsuneyäntu b2/// b(o)dh(i)satvāṃcamtalkeṣiṃb3///
86A 273 a2wälts akṣaräs pikäṣ tmäṣcampatrak a3(cri) (wawuräṣ) (träṅkäṣ)
87A 273 b6(cem-äk) (nāṃtsuṣ) (ṣeñc) (cesmäṣ)(cam)(brāhmī) (ñom) ; (akṣar)
88A 278 b6ñcä /// b6///camṣā /// b7///
89A 280 a2a2/// : metrakṣinäṃcamñemiṣiṃ praṅkis yärkant ri(t)w·
90A 289 b6/// (wraso)m kus necamklyomänt metrakäṃ lkāṣ
91A 295 a4tär ñi wīyu trīkūcamklopyo 5 ॥ tanne
92A 295 a8śwāl lātäṅkātsi aratärcamlāt··ntaṃ lyalypän(tw)ā(śś)i /// b1
93A 299 b4bodhisatvāṃ ; kātsaṃ lmontcam; klyomänt metrakäṃ :
94A 303 b8ṣ(i)ṃ caṣ päññac śäk-ṣäk-piñcäṃcampā – – – –
95A 306 a6/// (āk)āl puttiśparṣi :camwi(nāsam) ///
96A 311 a1päñ cmolwaṃ wrasas :camkrant käṣṣiṃ ; puk
97A 311 b2märkampal ; pekluneṣiṃ ;campäññac «:» śäkṣäkpiñcäṃ cam
98A 311 b2cam päññac «:» śäkṣäkpiñcäṃcam; pākac kumnäṣ
99A 312 b8kärsāt ; ku necampär ; (mā) (kälpāt)
100A 313 a3– – – – – – – (tämne)a3-k tām praṣṭaṃcamsuryodgam prātīhāriyo wrasañ puk
101A 313 a3tmäṣ ptāñkät käṣṣicampratihi(t) – – – – – – – (lyu)a4krā särki
102A 313 a4pättāñäktes kapśiññan-äk śmoññe yāmtsāntcamplyaskenäṣ kākätku kāru(ṇyo) (tmäṣ)
103A 313 b5: puttiśparṣiṃ ; ākāläṣcam; o(ntaṃ) ;
104A 313 b8t(mäṣ) – – – – – – – (āpṣā)b8trikāñ wrasañcamañumāski weyeṃ ñäktaśśi pätt·
105A 314 a5; aci yeñc ;camsaṃṅkrāmaṃ : ṣñike(k) ///
106A 315 and 316 a4vaiḍuriṣi āsāṃ pākä(r) (tāk)camāsānis mrācaṃ śkaṃ wsāṣinäs
107A 317 a6ā /// a6lcam ok cäm«ṣ/p»ṣā knässi
108A 320 b8(tsä)lpāluneyac kuśalam(ūläntu) (sā)ryāntcamwram pälko(räṣ) ///
109A 332 a4ya /// a4camerkāt yatär näṣ
110A 340 a5; klār tkan(ā) (pa,präkuṣ)(cam)(nātäk) kuciṣṣ aśśi ;
111A 340 b2tāp ; tām wṣecam; (ṣtāmis) p(o)raṃ ;
112A 341 b2; tāsy āyim-äṃ ;ca(m)/// 13σ 10σ
113A 343 b1śk«e/aṃ» ka(ś) (toräṣ) ///(ca)b2m«†ä»weñlune(yäṣ) – – – – āluräṣ
114A 344 a5/// (sā)slu(ṃ)t pältsäkyo päklyoṣäscamcāt(a)kṣ(i) (ma)b1(säk) /// (tmäṣ)
115A 348 a5śmi a5/// tsälpālunecampkolye b1/// satv·
116A 356 b4b4– – m •camklopyo āṣānikyāp bodhisatvāp puk
117A 368 a3/// ṅkträ 3 ॥camṣom kṣaṃ lek tärkorä
118A 378 a4klyanträ ; wināsam-ci ;camaa5(kmal) /// ;
119A 383 b3/// l(ārj)uneṣi wäl nucamtm-äk ats lo
120A 384 b1āśāwe viṣey etssanträcam«m/p»älskes āśāweb2
121A 391 a411σ /// tmāṃ :camkāruṇikāṃ ; śpālmeṃ nāṃtsunt
122A 393 b5/// b5/// lākaṃcamtsur yäṣ /// b6
123A 393 b7b7/// ṣñi śolcamnäkṣā – ///
124A 394 b2mahendradeve pācar ·eṃ –cammäśkitām ṣäk koṃsā sne
125A 395 a2ṣotre prant ṣak atsekcamñäktañ pāsaṃtr-äṃ ñātseyac
126A 395 a4cem priyadattes pācar mācarcamklopyo ime crakär trikoṣ
127A 395 b2– – – – – – – – (ñā)b2tse klāṣ-äm tämyocamkausalṣiṃ wärt āssuk
128A 395 b3tmä – – – – – – – – b3rkāṃcammaṇḍlac kātse wāntaṃ tämne-k
129A 397 b7kā – – – – – – – – tse n-äṃcampenu /// b8///
130A 419 a3(dhīraṃ) (bandha)nān muktam •cam/// a4/// n·ṣ
131A 431 b3/// (t)s(a)ryo lek koṣtcamomläṃ (wä)r«†ä» lek wāworäṣ
132A 431 b4b4/// lāntac kāmatcamwäryo śkaṃ prasena – – –
133A 432 a1kāmat prasenaji wäl śkaṃcamkrośś(äṃ) wär śuk yo
134A 432 b4/// wräntu nṣac klātecamṣrum pāk· – ñ·
135A 433 b6/// yukes yoṃ kälwāntcam«†ä»yonā nā /// b7
136A 438 b4/// b4/// mcamwsā yokäṃ kana ///
137A 440 a1a1/// kalkar-äṃcammlaṃ ane ritāt ///
138A 440 a4kä /// a4///camkrañcäṃ /// a5///
139PK NS 2 b3cami yälya tkanā knālcamṣñi waṣtäṣ lutseñc-äṃ :
140THT 1128 a4cña rca cṛ cṝcamcaḥ cha chya chra
141THT 1592.c a3/// l·o – – rsoräṣcam/// b1/// ·y·
142THT 1606.d a1a1/// täcamwram kaklyuṣurä /// a2
143THT 1645.a b3b3/// – rcamwra – ///
144THT 2046 a2a2/// cci wlätcamwraskyo /// a3
145THT 2050 a4kmä /// a4///camtsā pä ñä ///
146THT 2156 b3/// b3/// smicam– ·ṃ – ///
147THT 2462 b2/// b2/// saṃcameñca /// b3///
148THT 2468 b3/// b3/// –campāpṣune ·ā /// b4
149THT 3367 a1a1/// lāl näṃcam/// a2/// k·o
150THT 3877 a2/// a2/// käṃcams· /// b1///
151THT 4078.a b5/// – : pāpṣuneyu(mä)ṣ(c)ampäl(l)ān(trä) : ta(sya) ///
152YQ I.5 b3hai tālo ṣokyo nucamypeṣiṃ kārāśaṃ ānāntāpā śol
153YQ I.10 a7klopäntwäṣ tsälpṣant ; camlkālṣy ākāa8(l) 10σ
154YQ II.2 a7kulypam ; kuyal cam; sem yāmia8(mār) (:)
155YQ II.3 b2ne kri n-äm ;camlkātsi : pälcäs waṣtäṣ
156YQ II.4 a6näṣ ; krant käṣṣiṃca(m); a7
157YQ II.5 a8(sne) (täṅklune) (atäṅkät) (wätkāṣṣ-äm)(cam)(yas) (wäṣpā) (wätkālts) (tämne)
158YQ II.5 b2(ālak) (wkäṃ) (:) (cam)/// ñäktas ; napeṃśśi
159YQ II.6 b4/// – ; semśucam; eṣṣ-äṃ toriṃ ;
160YQ II.6 b6; opyāc klorā ;camkäṣṣiṃ ; läntseñc klopäṣ
161YQ II.10 a1p(o)saṃ yet : saṃvarṣiṃcamśol eṣant a2(rkampalṣiṃ) ///
162YQ II.13 b7/// kāṃl·a pas riñluneyocampñi tämnässi cämpäṣ
163YQ III.4 a5/// k(a)knu miṣi tāṣcamtu kāsu āneñci pleṣār
164YQ III.6 a2; pākär nāṃtsu ;camkankaṃ : mänt ne