🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tosäm

Cite this page as:"tosäm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tosäm (accessed 18 May 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tosäm
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:feminine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tosäm

1A 154 a5tom wālätkāñ kaṣtyo miṣānttosämsukrānāsac weñā(r) /// a6
2A 186 b6(nande) cam wimānac kātsetosäm///
3A 253 b6wināsamäś-śi ;tosämkrant pñintu ; wināsam-śi
4A 254 b3lyutār meb3(maṣ) (klopasuṣ) (nāntsuṣ)(tosäm)ñemiṣinās risaṃ ñemiṣinäs skāksaṃ
5A 293 b2karaśāsträ 10-7 āyurveda 10-8tosämśāsträntu säs okta puklyi
6A 295 b4wrasaśśi śol pärkär mäskatärtosämpraṣtäntwaṃ tm-äk
7A 302 b4; yuseñc puk ;tosämpñintu ; metraknac :
8A 307 b3kälpimār ; taryāk-we-pi b3(tosäm); (śāwaṃ) (lakṣaṇäs) (:)
9A 343 a5 (plācäṃ) a5;(to)säm ; esam träṅksī
10A 359 a28a28/// । talkeyäntutosämplānträbuddhā yajñeṣu
11A 390 b1/// /// munt tākeñc-äṃtosämkāswo… /// b2///
12A 394 a2wrinās lwākiss elant eṣātosämpñintu puk puttiśparṇac yuṣā
13THT 1336.h a3a3/// – n·aṃtosäm·ā – /// b1
14YQ I.6 a7ṣu niṣpalntu kākropunt ṣeñctosämnäṣ klyomänt metraknaśśäl ṣiyaa8(k)