🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kälk

Cite this page as:"kälk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kälk (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“to go”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:kālākā-
Lexeme variants:kälk
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:intransitive
Voice:active

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1
2kälkāṣt
3kälk, kälkā-ñi, kälkā-ci, kälkā-ṃkalkar, kalkar-äṃ

Lexeme family

Occurrences

kälk

1A 1 a6ṣpät koṃsā kñukac wraṃ kälk : ṣpät koṃsā pokenā
2A 1 b1pokenā – – – – b1(kä)lk ṣpät koṃsā lyomaṃ kälk
3A 1 b1(kä)lk ṣpät koṃsā lyomaṃ kälk ṣpät koṃsā wälts pältwāyo
4A 1 b2kursärwā ār«p/ṣ»lāsyo rarkusāṃ tkanā kälk : tmäṣ rākṣtsāśśi dvipaṃ
5A 8 b1kāmat lyu wram ; kälk elā : 1 ॥
6A 9 a3tmäṣ yaṃtrācāre käṣṣi lānt«a»c kälk cam wram lānt ā(kṣi)a4ññā
7A 21 b6(ñ)ä(ktaśś)i pä(ttā)ñkät ṣeṣ tämne kälk pälkāt śākyamuni ñäktaśśi
8A 32 a5a5 räṣ ksaluneyaṃ (käl)k ku /// (yā)a6tluneyo ptāñkät
9A 77 a1śaru mät n(e) wärtac (kälk) (mät) (ne) tm(ā) oṅkaläm
10A 111 a3täm kāmat yṣaṃ rpātsi kälk • ॥ ṣeraśi-nia4(ṣkramāntaṃ) ///
11A 111 b3cwā penu lek kälk ṣät akmalyo rāpäkk ats
12A 111 b6träṅkmāṃ säm pre kälk r(aryu)
13A 115 b4ptāñkät käṣṣiṃ lkātsi kä«kl/lk»hetutvati träṅkäṣ ma
14A 119 b4ynālek te lo ; kälk aśśi : cami
15A 134 b3b3 /// wāk· nkalunyaṃ kälkphullenaṃ ॥ kā
16A 144 and THT 2485 b4(saṃkrāmaṃ) (na)ṃkuräṣ hima(vant) ṣulac kälkb5 (॥)
17A 147 b2hārite riṣak ṣeṣ tämne kälk es lyukrā särki – – – – – – – –
18A 180 b2·ite mä(nt) (n)e neṣ kälk b3 wärtac dropatiṃ ś(ña)śśä(l)
19A 209 b6b6 /// siṃ tmäṣ kälk t· ///
20A 255 a2a2 (śol) (lyalyipuräṣ) (ksalu)neyaṃ kälkṣpä=-tmāṃ puklā wrasaśśi
21A 255 a3śol śkā lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälkṣäk-tmāṃ puklā wrasaśśi
22A 255 a5puklā śol lyaa5(lyipurä)ṣ ksaluneyaṃ kälkśtwar-tmāṃ puklā wrasaśśi
23A 255 a6puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälktri-tmāṃ puklā wrasaśśi
24A 255 a8puklā śol lyalyipuräa8(s) (ksalune)yaṃ kälkwe-tmāṃ puklā wrasaśśi
25A 255 b1(pu)klā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälkkänt wiki puklā
26A 255 b2puklā śol lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälktu penu tāpärk
27A 263 b4tm-äk räddhiyo epreraṃ orto kälk«†ä» wkäṃ wäknā pa ///
28A 278 b1ptāñkät käṣṣi ; lenac kälk ; ṣāmaṃ sas lmo
29A 289 b1madhyadeśaṃ b1 /// · kä(l)k«†ä» tmaṃ penu bādhariṃ brāmnäb2(ṣṣ)
30A 314 a5ña(reṣiñi) (:) penu kälk ; śtwar kälyme ;
31A 322 b1ṣ·· /// b1 lo kälk kip śāñi sne
32A 340 a7; añcwāṣṣāṃ 80 antuṣ kälk wäccāṃ ; aa8(ñcwāṣṣāṃ) (riyaṃ)
33A 347 b3säm ; b3 tāmāṣ kälk : 8 ॥ ārṣkrānt
34A 354 b1prātimokäṣ täpreṃ täpreṃ tsmāluneyaṃ kälk : kākṣiñu kāṣiññiträ marr
35A 357 a2tṣā saspärtu dharmacākkär tṣā kälk nervāṃ ñ«a/o»m kälywāts ṣūrmaṣi
36A 431 a2/// m tsātsäwṣuräṣ«†ä» riyac kälk sām penu /// a3
37A 431 b8(ymā)r ymār cam-äk kärtk(ā)lac kälk kärtkāl· ///
38A 456 a2/// nn· • nkaluneyaṃ kälk /// a3 /// tträṅku
39THT 1153 a2/// a2 /// yac kälktmäṣ ·r· ///
40THT 1454 a1 a1 /// s· kälk • – – – – /// a2
41THT 1974 b2b2 /// mnä ṣleṃ kälk kā n·e /// b3
42THT 2057 b2/// b2 /// kä kälk – /// b3 ///
43THT 2103.g b1– /// b1 /// kälk pä – /// b2
44THT 2155 b2/// – tkā se kälk tmäṣ ce – ///
45THT 3185 b2wrassa – ne – – – kälk mañ· śä l·· –