Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

känt

Cite this page as:"känt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_känt (accessed 02 Dec. 2023).
 
Meaning:“hundred”
Semantic field:numeral
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:kante
Lexeme variants:känt
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom känt känt
voc
acc känt känt
gen
loc
comit
inst käntäntuyo, käntäntyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Commentary

Translation by Carling et al. 2009: hundred

Occurrences

känt

1A 4 a5päñkäntkaṣas kroś mäskatär
2A 4 b1taṃne tiryā oksismāṃ okākkäntkurtsru tkanaṃ lok sätkaträ
3A 18 a1ptāñkät käṣṣi tri asaṃkheskäntkalpsaṃ āklye yāmtsāt
4A 18 a6käntmahākalpañ tāke(ñc)
5A 19 a1 lyukrā särki pñintu kropnmāṃ okākkäntwiki puklā wrasaśśi śolaṃ
6A 19 b1käntka(pa)b2(ṣinās) ; pñintwāśy oko
7A 29 a2(sāmu)a2draṃ ṣpätkäntkursärwā kapśiṃño ///
8A 47 a2a2käntmahākalpa(ñ) ///
9A 49 b2käntkursärwā ; lok tkanäṣ
10A 62 a4try esaṃkhesaṃ ;käntkalpsaṃ ; kropat käa5(ṣṣi)
11A 81 a2/// a2/// ·päñkäntāmāśāśśi sewāñ bodhisatv· ///
12A 107 a3wäl bhadrike : päñkäntmäśkitāñ rāhu – a4
13A 115 b6yiñc devadattānäṣṣ aci päñkäntmäśkitāñ penu ///
14A 118 b5tri asaṃkhesaṃ ;käntkalpsaṃ pñi ; kākrob6(puräṣ)
15A 155 b5·i /// b5///käntpat kāpāräs tāpaṣ koṃ
16A 155 b6/// b6/// ·āṣkänt(pu)klā penu śoṣ ārts
17A 167 b4b4/// mälkoṣ ñukäntpuskā /// b5///
18A 186 b5w(i)mānaṃ ; snākaṃ päñkänt; ñäkteññāñ (:)
19A 192 a1a1känt/// a2ṣṣ ārk·
20A 215 a3/// kucäṣ ; päñkänttñ= āyim ; tināräs
21A 215 a4– l· tässi päñkänttināräs • lok tkanäṣ
22A 215 a6• kuc śkaṃ päñkänttāke-ñi ॥ räskrä arū
23A 218 a6ṣūrm try asaṃkhesaṃ ;käntkalpsaṃ krope ; el
24A 229 a5wekänttaryāk śkaṃ ; koris
25A 229 śkaṃ ; koris śtwarkänt; tmāṃ pua6(klā) ;
26A 229 a6ñukäntwiki śkaṃ ; ṣa
27A 234 b6t pi koris ṣäkkänttmāṃ pe /// b7
28A 248 a2sas saskäntśāwaṃ ; pñiṃtwā a3
29A 248 b3känttaryāb4k yruñci ; märkampalntuyo
30A 255 b1käntwiki puklā wrasaśśi śolaṃ
31A 270 b2(känt)(wiki) (puklā) (wrasaśśi) (śo)laṃ
32A 281 b2/// ·yāmuṣ : tmäṣkäntpuklā särki /// b3
33A 285 b1päñ·· /// b1///·käntpu śenāṣiṃ – lā
34A 288 a5pi koris ; ṣäkkänt(tmāṃ) (pe) ; (taṃ)ne
35A 288 b6(klyomänt) (metrakäṃ) (neṣontā) (päñ)(känt)(manarkāsyo) wo«r»pu
36A 288 b7(känt)(wiki) (pukly)i kurosāṃ
37A 289 a3/// (klopyo) (yutk)o ;käntkalpsaṃ ; kus ne
38A 289 a7anaprä tärkoräṣ • śtwarkäntnmuk päa8(ñ) (pi) (bodhisatvañ)
39A 313 b5; try asaṃkhes ;käntkalpas näṣ ; wleṣäl
40A 314 b4b4(āsānsaṃ) (pä)ñ(k)äntpäl(tw)āyo oplāñ (pākär) (tākar)
41A 315 and 316 b2käntkoris (w)i;(mānäntwäṣ) ; (kä)b3nt
42A 315 and 316 känt koris (w)i;(mānäntwäṣ) ;(kä)b3ntkoris ; sumer-ṣulasäṣ :
43A 315 and 316 b7(tā)māṣṣ orto wälts ṣäkkä«n»tṣäptuk ṣpät pi tmānäntu
44A 315 and 316 tmānäntu ṣpät wälts«†ä» we(känt)(ṣäptu)b8k ṣäk pi kursärwāyo
45A 332 b1/// b1– – päñkäntpuklā lo nakät-ñi päñ
46A 332 puklā lo nakät-ñi päñkäntpuklā śka(ṃ) sä – – – – – – – – –
47A 332 b2señc mäṃt ne päñkäntpuklā /// b3– – –
48A 332 b3kuc ne täm«†ä» päñkäntpuklā /// b4///
49A 348 a2/// : 2 śtwarkäntnmuk päñ pi –
50A 371 a2nmu pāytis śtwar pratideśanikäntokät śikṣisaṃ ysamo ā
51A 375 a1/// mälkoṣäs : päñkäntkālpā eṣuṃṣ eṣäk ś(ä)k
52A 393 a1a1///känttināräs cami /// a2
53A 395 b3päñkäntoṅkälmās päñ känt ykas
54A 395 päñ känt oṅkälmās päñkäntykas päñ kä«n»t kos
55A 395 päñ känt ykas päñkä«n»tkos nunak maṇḍlac kātse
56YQ I.1 a8päñkäntmanarkāsyo worpu
57YQ I.2 a7päñkäntmanarkās ; kāckeyo wsā
58YQ I.3 a6/// (päñ)(kän)tm(a)narkāśśi ; sne eṃts
59YQ I.4 a6 /// – ;käntwälts wäknā ; puk
60YQ I.4 b5(ṣäptuk) (pukli)yäṣṣ acikäntwiki puklyi ṣolāraṃ konakoṃ
61YQ I.6 a6/// (paṣñi) (päñ)(kä)nt; tināräs ;
62YQ I.6 b2kucäṣ ; päñkänttñ= āyim ; tināräs
63YQ I.6 b3paṣ-ñi tālontāp pare lutässi päñkänttināräb4(s) (:)
64YQ I.6 b6kub6(c) (śkaṃ) (päñ)(känt)(tāke-ñi)
65YQ II.1 a4tmāṃ tri wälts wekäntwṣeñ katkar
66YQ II.8 b8/// (me)träkyāp korpā ymatuñcäs wrasaśśikä(nt)
67YQ II.11 a5– tämyo tāpärk sämkäntwiki puklyi lo
68YQ II.13 a3(ṣtareyäntu) ;(känt)(ko) – (:)
69YQ N.1 a1känttspokäntuyo kaknuṣ
70YQ N.3 a7/// (añc)w(ā)ṣṣ(ā)ñ päñkäntśolymeñ puk : mäṣ

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.