🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

känt

Cite this page as:"känt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_känt (accessed 19 May 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “hundred”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:kante
Lexeme variants:känt
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkäntkänt
voc
acckäntkänt
gen
loc
comit
instkäntäntuyo, käntäntyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

känt

1A 4 a5lok or oktsiṣṣ-äṃ päñkäntkaṣas kroś mäskatär kroś
2A 4 b1taṃne tiryā oksismāṃ okākkäntkurtsru tkanaṃ lok sätkaträ
3A 18 a1ptāñkät käṣṣi tri asaṃkheskäntkalpsaṃ āklye yāmtsāt sām
4A 18 a6tākeñc wcanan-äkk ats klyaṃtärkäntmahākalpañ tāke(ñc) b1
5A 19 a1särki pñintu kropnmāṃ okākkäntwiki puklā wrasaśśi śolaṃ
6A 19 b1käntka(lpa)b2(ṣinās) ; pñintwāśy oko
7A 29 a2tās(km)āṃ /// (sāmu)a2draṃ ṣpätkäntkursärwā kapśiṃño /// (ja)a3mbudvipṣiñi
8A 47 a2pukaṃ /// a2käntmahākalpa(ñ) /// (gaṇi)a3tasthānaṃ klyaṃträ
9A 49 b2käntkursärwā ; lok tkanäṣ
10A 62 a4try esaṃkhesaṃ ;käntkalpsaṃ ; kropat a5(ṣṣi)
11A 81 a2/// a2/// ·päñkäntāmāśāśśi sewāñ bodhisatv· ///
12A 107 a3wäl bhadrike : päñkäntmäśkitāñ rāhua4
13A 115 b6yiñc devadattānäṣṣ aci päñkäntmäśkitāñ penu ///
14A 118 b5tri asaṃkhesaṃ ;käntkalpsaṃ pñi ; kākrob6(puräṣ)
15A 155 b5·i /// b5///käntpat kāpāräs tāpaṣ koṃ
16A 155 b6/// b6/// ·āṣkänt(pu)klā penu śoṣ ārts
17A 167 b4b4/// mälkoṣ ñukäntpuskā /// b5///
18A 186 b5w(i)mānaṃ ; snākaṃ päñkänt; ñäkteññāñ (:)
19A 192 a1a1känt/// a2ṣṣ ārk·
20A 215 a3/// kucäṣ ; päñkänttñ= āyim ; tināräs
21A 215 a4 tässi päñkänttināräslok tkanäṣ
22A 215 a6kuc śkaṃ päñkänttāke-ñiräskrä arū
23A 218 a6ṣūrm try asaṃkhesaṃ ;käntkalpsaṃ krope ; el
24A 229 a5wekänttaryāk śkaṃ ; koris
25A 229 a5śkaṃ ; koris śtwarkänt; tmāṃ pua6(klā) ;
26A 229 a6ñukäntwiki śkaṃ ; ṣa
27A 234 b6t pi koris ṣäkkänttmāṃ pe /// b7
28A 248 a2sas saskäntśāwaṃ ; pñiṃtwā a3
29A 248 b3känttaryāb4k yruñci ; märkampalntuyo
30A 255 b1lyalyipuräṣ ksaluneyaṃ kälkkäntwiki puklā wrasaśśi śolaṃ
31A 270 b2b2(triślune) (pältsäk) ///(känt)(wiki) (puklā) (wrasaśśi) (śo)laṃ
32A 281 b2/// ·yāmuṣ : tmäṣkäntpuklā särki /// b3
33A 288 a5pi koris ; ṣäkkänt(tmāṃ) (pe) ; (taṃ)ne
34A 288 b6(klyomänt) (metrakäṃ) (neṣontā) (päñ)(känt)(manarkāsyo) wo«r»pu nmosāṃ kapśiñño
35A 288 b7kuc ne (parnont) (wrasomäntaśśäl)(känt)(wiki) (pukly)i kurosāṃ kapśiñño
36A 289 a3/// (klopyo) (yutk)o ;käntkalpsaṃ ; kus ne
37A 289 a7anaprä tärkoräṣśtwarkäntnmuk a8(ñ) (pi) (bodhisatvañ)
38A 313 b5; try asaṃkhes ;käntkalpas näṣ ; wleṣäl
39A 314 b4(tākar) b4(āsānsaṃ) (pä)ñ(k)äntpäl(tw)āyo oplāñ (pākär) (tākar)
40A 315 and 316 b2käntkoris (w)i;(mānäntwäṣ) ; (kä)b3nt
41A 315 and 316 b2känt koris (w)i;(mānäntwäṣ) ;(kä)b3ntkoris ; sumer-ṣulasäṣ :
42A 315 and 316 b7(tā)māṣṣ orto wälts ṣäkkä«n»tṣäptuk ṣpät pi tmānäntu
43A 315 and 316 b7tmānäntu ṣpät wälts«†ä» we(känt)(ṣäptu)b8k ṣäk pi kursärwāyo
44A 332 b1/// b1– – päñkäntpuklā lo nakät-ñi päñ
45A 332 b1puklā lo nakät-ñi päñkäntpuklā śka(ṃ) – – – – – – – – –
46A 332 b2señc mäṃt ne päñkäntpuklā /// b3– – –
47A 332 b3kuc ne täm«†ä» päñkäntpuklā /// b4///
48A 348 a2/// : 2 śtwarkäntnmuk päñ pi
49A 371 a2nmu pāytis śtwar pratideśanikäntokät śikṣisaṃ ysamo ā
50A 375 a1/// mälkoṣäs : päñkäntkālpā eṣuṃṣ eṣäk ś(ä)k
51A 393 a1a1///känttināräs cami /// a2
52A 395 b3kātse wāntaṃ tämne-k päñkäntoṅkälmās päñ känt ykas
53A 395 b3päñ känt oṅkälmās päñkäntykas päñ kä«n»t kos
54A 395 b3päñ känt ykas päñkä«n»tkos nuna-k maṇḍlac kātse
55YQ I.1 a8klyomänt metrakäṃ neṣontā päñkäntmanarkāsyo worpunmob1(sāṃ)
56YQ I.2 a7päñkäntmanarkās ; kāckeyo wsā
57YQ I.3 a6/// (päñ)(kän)tm(a)narkāśśi ; sne eṃts
58YQ I.4 a6 /// – ;käntwälts wäknā ; puk
59YQ I.4 b5/// (ṣäptuk) (pukli)yäṣṣ acikäntwiki puklyi ṣolāraṃ konakoṃ
60YQ I.6 a6/// (paṣ-ñi) (päñ)(kä)nt; tināräs ; lyutñam
61YQ I.6 b2tāpärk kucäṣ ; päñkänttñ= āyim ; tināräs
62YQ I.6 b3tālontāp pare lutässi päñkänttināräb4(s) (:) (lok) (tkanäṣ)
63YQ I.6 b6naṣ-ñi kub6(c) (śkaṃ) (päñ)(känt)(tāke-ñi) (॥) (räskrä) (arū)
64YQ II.1 a4tmāṃ tri wälts wekäntwṣeñ katkar ṣom wṣe
65YQ II.8 b8(me)träkyāp korpā ymatuñcäs wrasaśśikä(nt)
66YQ II.11 a5tämyo tāpärk sämkäntwiki puklyi lo
67YQ II.13 a3(ṣtareyäntu) ;(känt)(ko) – (:)
68YQ N.1 a1a1///känttspokäntuyo kaknuṣ motaki ṣtāmäntwaṃ
69YQ N.3 a7/// (añc)w(ā)ṣṣ(ā)ñ päñkäntśolymeñ puk : mäṣ

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.