🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pi

Cite this page as:"pi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_py (accessed 16 Jun. 2024).
 
Meaning:“plus (addition particle for numbers)”
Word class:uninflected
Word subclass:particle
Language:TA
Lexeme variants:pi; pī; pint; py
 

Lexeme family

  • pi “plus (addition particle for numbers)”

Occurrences

pi

1A 187 a2ṣä – ts ṣapiroteyntuyo lyalypurṣiṃ pekäntāp pāpekus
2A 203 a1a1/// t(a)ryāk wepikamaśśi tsmāru /// a2
3A 213 b1b1/// (ta)ryāk wepiṣotreyäntu pukā-k ypic salu
4A 215 a1mu • śäk wepipukäl sarvapāṣāṇḍik ñom(ā) ///
5A 215 a2a2/// (śäk) w(e)pipkul ; wsā elant
6A 222 b1menāk ; śäk wepi; puklā pāṣā(t) ;
7A 229 a6wiki śkaṃ ; ṣapia7 12σ
8A 234 b6/// b6/// tpikoris ṣäk känt tmāṃ
9A 255 b2kälpātśtwarāk päñpipuklā puttiśparäṃ wleṣāt
10A 269 and 290 b3ne bodhisattu wiki «ñ»up«†ñ»ipuklyi nasmāṃ /// (umpar)
11A 281 a8tākeñcwiki päñpipu /// b1///
12A 288 a5ce(m) /// (śäk) (ṣpä)a5tpikoris ; ṣäk känt
13A 288 b1parivrājak(i)nmuk ṣäkpiwäknā w(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el)
14A 288 b8(etwaṃ) (॥) (nmuk) (ṣäk)(pi)(wäknā) ; (kus) (ne)
15A 289 a8śtwar känt nmuk a8(ñ)(pi)(bodhisatvañ) /// āp oki
16A 291 a5/// (tom) (śäk) (o)a5kätpimärkampalntu (märka)mp(alṣi) (kapśañi) (klawanträ)
17A 302 a2geyäṣṣ aci śäk wepiwäknā rakeyaṃa3
18A 313 a5nasam ānand śtwarāk päñpipuklākaṃ salu (puttiśpa)a6rṣṣāṃ wles
19A 313 a7aryu ; śtwarāk päñpi; puklā (nātäk) (:)
20A 313 a7aryu ; śtwarāk päñpi; puklā pācar :
21A 315 and 316 b7ṣäk kä«n»t ṣäptuk ṣpätpitmānäntu ṣpät wälts«†ä» we
22A 315 and 316 b8we (känt) (ṣäptu)b8k ṣäkpikursärwāyo penu akaniṣ(ṭhadhātuṣi)ñi ñäktañ
23A 321 a3·ṣ· penu śäk okätpinākmaṃtyo kaknusāṃ /// a4
24A 336 a4(ptāñkä)t käṣyāp śäk päñpiyru /// a5///
25A 341 b9neṣā 90-9 śäk wepi(puklā) ; /// 15σ
26A 359 a6kātse brāhmaṃ । vāsopi(h)i (nā)sti te
27A 366 b1ceṣ śäk wepipākan ॥ trä ///
28A 366 b2– – ceṣ śäk wepipā(ka)ñ tre paṅksaṃ pūtäṅkānträ
29A 367 a2tämyo śäk wepipākäntwis ॥ /// a3
30A 367 b1n-äṃśäk wepipākänt· /// b2kleśās
31A 371 a1pārāje – śäk täryāp(i)saṅgh· /// a2k
32A 371 a4pṛcchä /// a4ñpiśloksac ṣpät saptātikaratwāc mälkont
33A 375 a1eṣuṃṣ eṣäk ś(ä)k we(pi)tmāṃ sa – – – a2
34A 376 b5/// b5k wepitmāṃ atra ///
35A 395 b5«nā»pak ; wiki okätpi; nikṣāträntwac ; wi
36A 397 a6pākañ ñomā śäk okätpiṣäññuneyāśäk-ṣa-pi mäskantär
37A 398 b2vājjäryo kākoturäṣ oktuk okätpilkā /// b3///
38A 418 b4/// b4/// (dū)rakṛtepicāśvase(t) /// b5///
39THT 1408.l a2/// a2/// ·ṣ·pintä śkaṃ ptā ///
40THT 1414.e b2/// – me lapici /// b3///
41THT 1426.c a3a3/// – nepin·ā /// b1///
42THT 1475.a b4/// räṃ : mārgepitāñ ś·a ·lai ///
43THT 1542.f b1/// – ṣ käryāṣpi·t· /// b2///
44THT 2004 b2/// b2/// pnāpissa ///
45THT 2425 a2/// w· ki śtwarpiko – /// a3
46YQ I.1 a2parivrāa2(jaki) (•) (nmuk) (ṣäk)(pi)(wäknā) (waṣtäṣ) (lantuṣ) ///
47YQ I.1 b3etwaṃnmuk ṣäkpiwäknā ; kus ne
48YQ I.2 b4ne tom śäkk okätpividyasthāb5(nä-śāsträntu) /// 2 vatstsahār
49YQ I.3 b7klyom metrak śäk wepipu (klyi)
50YQ I.6 a8yāmuśäk wepipukäl sarvapāṣāṇḍik ñomā tab1(lke)
51YQ I.6 b1pke : śäk wepipukul ; wsā elant
52YQ I.6 b8(mok) (:) (śäk) (we)(pi)(pkäl) (pkis) ; (el)
53YQ I.7 b7/// śäk wepipuklā talke śaśśäm bādhari
54YQ I.8 b7muhurtaṃtaryāk wepilakṣaṇäsyo b8///
55YQ I.9 a5/// (sa)n(ä)k wiki ñupipuklyi nasmāṃ mokone wlaluneyā
56YQ I.9 a7(na)ndāṃ nandabalānäṣ śäk ṣäkpiātklumināṃ oṅkriṃ wärworäṣ bodhivaṃ
57YQ I.9 a8āsānā lyäm taryāk ṣäkpikoris koträntwā mār-ñäb1(ktes) ///
58YQ II.5 b7pracräṣṣ aci śäk päñpimanarkāsaśśäl bādhab8(ris) /// (mana)rkāsā
59YQ II.9 a8ajitenäṣṣ aci śäk päñpimanarkāsaśśäl śtwarāk tmāṃ vaineṣinäb1(saśśäl)
60YQ II.10 b4nyo : taryāk wepitoṣ ; śāwaṃ ṣotreytu
61YQ II.11 a7tāpärk yas śäk päñpimanarkāñ ṣu kakmuṣ naś
62YQ II.15 a6ajitenäṣṣ aci śäk śtwarpimanarkāñ a7///
63YQ III.1 b6skamat śäk ṣäkpipukälye śomib7(ne) /// (kus)
64YQ III.8 a6a6(kasyo) /// (oktuk) (o)kätpikleśāṣiṃ wars tm-äkyo-k santānäṣ
65YQ III.9 a5aśśi tom śäk śtwarpipudgaa6(lik) /// (ptāñ)ñ(ä)kte el

1YQ N.2 and N.6 b1ṣñi knānmuneyo taryāk ṣpätbodhapakṣik märkam(p)a(läntu) /// b2