🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

cami

Cite this page as:"cami". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cami (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cami; camī
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cami

1A 2 a6a6 (ṣyak) (pākä)r (t)āka-m cami ālāsuneyis nu tsraṣṣune pratipakṣ
2A 3 b1(wäk);(nā) b1 (kroptär) ; cami wles yäṣ ; kälymeyā
3A 5 b1śkaṃ la«m/p»äṣ lyalymā-ṃ sām cami śla wäktasurñe oki kāwält(une)
4A 8 a2kyal näṣ penu cami ṣñi amok lkātsi āyim
5A 8 b6; yantärṣi ; śomiṃ cami ; spa(ktāṃ)
6A 10 a5lāṅk ri worpu n-äm cami korpā tāpärk kuc caṃ
7A 12 b5klisontäṣ ; śoll ats cami ; wākäm ṣeṣ :
8A 14 a4tāṣ tām praṣṭaṃ cami śkaṃ tsraṣṣune wramaṃ yäṣ
9A 14 a6pñi-k śkaṃ tām praṣṭaṃ cami wramaṃ yäṣhetuphalaṃ
10A 17 b2ne pñintu neñc ; cami sukuntu ; ṣñ= akälyme
11A 19 a3a3 ārkiśoṣyaṃ kākätku ṣeṣ cami nu āṣānikyāp taṃne tiryā
12A 19 b1ptsäṅkaṃ oṣeñi wṣeṃñeyā yeṣ cami nu āṣānikyāpetwaṃ
13A 21 a3näṣ penu tu penu cami spaktānikāñ nas(lye) a4 (ṣe)mäs
14A 21 a5puk pärkluneytwāśśi āk ypant cami tāpärk āṣānikyāp pu –
15A 22 a1ts· (w)s(o)koneyo kakmunt tm-äk cami śāwaṃ kāswoneṃntu arä a2
16A 29 a5/// a5 ntu cami ṣuṅkac yulā ywatsī o(sānt)
17A 38 b3/// b3 …nyo cami ptāñäktaṃ tso(pats) /// b4
18A 38 b4tso(pats) /// b4 ñi cami wewñunt na /// (saṃsārä)b5
19A 59 b2temi pācar cam wram cami lānt klyossi yāmäb3(s) ///
20A 61 a1a1 /// kulypam tāṣ cami skamat kāruṃ kāpñe yal
21A 63 a61 ॥ tanne wkänyo cami parnontāp wrases abhiṣekṣināṃ praṣtan-äk
22A 64 b1; ṣ(ot)r(e)yntu ; salu cami : kāruṇaśśäl ; triwo
23A 64 b2ñäktañ ; kus ne cami : ṣpät ñemintu ;
24A 67 b3 /// räṣ tm-äk cami treyo mañis krorr oki
25A 75 b2m nāntsuṣ ṣakk atsek cami b3 /// (mā) (cami)
26A 75 b3cami b3 /// (mā) (cami) (ari)ñcanäk caṃ ñi ṣñi
27A 77 a1mät ne tm-äk oṅkaläm cami śolāa2 ///
28A 79 a1pälskāt marc· – – – ·tāp cami ñātse kleñc tm-äk ylār
29A 90 a4: 1 tämne wkänyo cami ; tāmaṣ ye a5
30A 101 a3läc wärt wṣeññe eṃtsāt cami penu a4 /// (i)ksvākuñ
31A 110 a5mäsratsunea5(yäṣ) /// ·ṃ opäśśuneyo cami riṣakyāp yärk a6 ///
32A 116 b2/// (kā)sw(o)nentu cem cami lkeñc klyosnseñc : 1
33A 117 b611σ /// r cami ; ṣūṅkäṣ pre ;
34A 118 a2ts : 2 tmäṣ cami nīpura – – – – horapāde ñom
35A 119 b4; kälk aśśi : camib5 10σ ///
36A 125 and THT 1425.e and A 117 b6n(e) (:) /// (māca)r cami ṣūṅkäṣ pre tsäknātär täm
37A 128 and 130 a6wläs brahmalokaṃ tamä(t) /// (ca)mi se nuna-k mahādeve ñomā
38A 128 and 130 b1waṣtäṣ läc brahma /// cami se penu tämne-k ñomā
39A 144 and THT 2485 a4a4 /// (ca)m(i) mrāc tsitoräṣ träṅkṣänn-anac pracar
40A 145 b3·sä – kuyall aśśi cami pa – – t ñom
41A 145 b4b4 /// rki cami śtwar wäknā ñomäntu keneñc
42A 150 b2॥ śäkñupiñcinäs ṣpä koṃsaṃ cami – – – – – – – – – – – spä lc·k tä
43A 150 b5ok prākroneyaṃ b5 /// (ca)mi ācoyis mācri kātsaṃ ṣurmä
44A 150 b6/// t·eñc kus ne cami āñc ka(pśi)ññaṃ wu lotas
45A 151 b5: 1 ॥ kuyalte cami kātsan-äk t· – – (lyaly)purṣināṃ
46A 152 b3klopant wärpnātärtmäṣ cami mācri kip kapśiññäṣ
47A 152 b4sām empeleṃ klop wärpnātär cami penu tsär tmäṃsam(ā)ṃ ///
48A 157 b1/// kälpnātär yätkal cem cami kulew· b2 /// (y)ärmaṃ
49A 166 a1 a1 /// ·w· c(a)mi śweñc – – – – ku a2
50A 166 b5ñciṣäṃ : tmaśśäl tāskmāṃ cami ṣoṅkātsāśśi b6 /// tālo
51A 169 a2anac wlyepa ra·e – – – – – – – – – cami cmol ko /// a3
52A 181 b2b2 /// k«†ä» śkaṃ cami ṣñi /// b3 ///
53A 203 b4/// b4 /// ·n· cami ācoyis ka – ///
54A 212 b5tse śmäc tm-äk yas cami kapśiññaṃ taryā /// b6
55A 213 b1tākeñc-äṃtmäṣ yas cami anaprä ṣtmoräṣ sne ///
56A 219 b6– – pra /// b6 cami pältsäk kāt·· /// b7
57A 220 a2rīṣakśi ; kärsoräṣ : cami ri(t)w(e)ñc ; yärkäntwaṃ ;
58A 220 a6yaṣ ; tmäṣ cami ; pākrä ///
59A 227-228 a1cmīmār tām praṣtaṃ ; cami tāṣ plāc ; ṣakk
60A 253 a4āṣānikāṃ metrakäṃ lkātsi kumnäṣ cami märkampal puk āñmaṣ käryāṣ
61A 257 b2wraṣi wram yatär tmäṣ cami parnontāp mācri (anap)rä – – – – –
62A 263 b6säm näṣ ṣāimnāṃñ cami ṣomāp lyä /// b7
63A 264 a3wtoräṣ träṅkäṣ hiśt tā(k)iṣ cami warpiśkeyis kucan ne tsälporäṣ
64A 265 b6kulyi penu säṃ cami śäṃ – sluneṣi ākāl
65A 295 a7yepesyo kumseñc wsāṣiṃ imeyo cami kapśiññäṣ śwāl lātäa8ṅkānträ •
66A 295 a8• käntantuyo puklā kätkeñc cami kapśiññäṣ śwāl lātäṅkātsi
67A 326 b4b4 /// ··i skenaṣ cami – – s pācar ///
68A 347 b2ptāñäktab2c : āraṣ śol cami ; śkaṃ säm
69A 353 a3: täṣ täpreṃ atsaṃ cami ñom kälywātsyāa4p sutraṃ kälko
70A 359 a11bhavati । säm nu cami ṣñi /// a12 ///
71A 363 a7/// a7 cami ñ· – – – – wañiyumiṃ
72A 369 a2na siddhyate • rake cami perāk – cch«†ä»
73A 379 b4b4 koṃ-pärkāñcāṃ ; kälymyaṃ cami ; mäcriṃ koṃ-tpānt ;
74A 384 a1: prāptiyo knaluneyo : cami rupis säm säs prāpti
75A 384 a1n-äṃ : hetu ṣurmäntwā cami rupis täpreṃ ṣurmänt n-äṃ
76A 384 a2pratyayäntwā a2 masalyamtsuneyo cami rupis täpreṃ pratyaiyäntu n-äṃ
77A 384 a2: phala : okoyo cami rupis saṃ oko n-äṃ
78A 385 a4pälskaṃ yneś tāṣcami cämpluneyā a5 pältsäk wu
79A 393 a1a1 /// känt tināräs cami /// a2 /// wl(e)ṣtär-ci
80A 395 b4yāyruräṣ maṇḍlaṃ ywārckā wāworäṣ cami sepalyo talke yasi ārwār
81A 438 a5/// a5 /// ·ṣ· cami mo /// a6 ///
82PK NS 2 b3ñomā ne b3 (yāme)ñc cami yälya tkanā knāl cam
83THT 1136 a4a4 /// t cami ṣoṅkā(tsāñ) /// a5
84THT 1139 a3– t ṣpät koṃsaṃ cami ā /// a4
85THT 1426.h a2a2 /// – ṣ cami /// a3 /// ·täṣ
86THT 1489.a a2w· rpā śat : cami wri – /// a3
87THT 1564 a3॥ /// a3 /// cami kāpñune : yaṃ ///
88THT 1646.c b2/// b2 /// (ca)mi eṣä(l) ///
89THT 1893 b1b1 /// – t·al cami mäs·a ///
90THT 2004 a2/// a2 /// ṣträ cami bra /// a3 ///
91THT 2479 b2– /// b2 /// cami ṣtām i – ///
92THT 2510 b2puro·i /// b2 /// cami – ///
93THT 3031 a3/// a3 /// k cami – l· /// b1
94YQ I.8 b6koträb6(ṣ) /// w(l)āñ(kä)t (n)aṣ cami nu lānt mahāmāyā lātsuneṣiṃ
95YQ II.4 b3kātse śmäc tm-äk yas cami kapśiññaṃ taryākb4(-we-pi) (lakṣaṇäs) (lkātsi)
96YQ II.5 a6(tākeñc-äṃ) (•) (tmäṣ) (yas) (cami) (ana)prä ṣtmoräṣ sne ṣotre
97YQ III.12 a3/// – • tm-äk cami yutkālune pākär tāk krämpont
98YQ N.3 b4 /// puklā kätkeñc cami kkapśiññäṣ /// b5

camī

1A 227-228 a6praa6ṣt«†ä» ; wīkässi : camī pe sās plāc ;
2YQ II.5 a530-2 kupre ne toṣ camī taryāk wepi ṣotreyäntu pkā-k