🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

mänt

Cite this page as:"mänt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_mänt (accessed 24 May 2024).
 
Meaning:“how”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Equivalent in TB:mäkte
Lexeme variants:mänt; mät; mäṃt; män=
 

Lexeme family

  • mänt “how”

Occurrences

män=

1A 20 b3prakäsmār-ci ; kus tämmän=täm ; pättāñkä(t) b4

mäṃt

1A 3 b1oṣeñi ; śamaṃtär :mäṃtne – – ;
2A 3 b4wrasom nu ; pälkäṣmäṃtne ; sälpmāṃ por
3A 3 b6el ; wä(rporä)b6 ;mäṃtne āṣāṃ ; sam
4A 4 a4nu ākntsuneyis (tsmār) (kä)a4rṣnāntmäṃtne krośavati ñomā okar
5A 5 a3tāṣ-äṃ täpreṃ ats pälkäṣ(m)äṃ(t)(ne) a4tsekeṣi pekeṣi
6A 5 a5nu (cä)a5(mpä)ṣ :mäṃtne ālyäkyāṃ praṣṭaṃ ālak
7A 7 b4; mälkoñcsaṃ ṣyak ;mäṃtne ñi ; (saṃ)
8A 7 b6; āñcäm ñomā :mäṃtne kratswsaṃ ; ñi
9A 10 a2knānmuneyäṣ wärcetswātsuneyā kāripac sparcwaträmäṃtne (ne)a3(ṣā) (da)śagrive rākṣ(ts)ā(śśi)
10A 11 b2sne praṣt śol näkseñcmäṃtne ālyäkyāṃ praṣtaṃ śtwar
11A 12 a1ysār yats krāṃ yokyomäṃtne neṣ tämne-k salu
12A 12 a6kursä(rwā) a6(wätkoṣ) ;mäṃtne kulypal ; puk
13A 12 b3pälkāl tā(k) b3mäṃtne ṣpänyo kliso sne
14A 22 b2– – – – – – – – – kcyāṃ tāpäkyaṃmäṃtne aräṃpātäntu puk
15A 23 b6·e – – c :mäṃtnu tsitim ; tālo
16A 25 a5(puk) (mä)rkampalä(ntu) kärso ptāñkätmäṃtne tñi ākāl rito
17A 27 a3a3tämmäṃtne klyosnäṣträ ///
18A 62 a6källāt ; pättāñkät :mäṃtne pācar ; niṣpalntu
19A 91 a6suk tṣaṃ naṣ :mäṃtne cut ṣtām ;
20A 91 b1priyaṅgu ṣtā;mis karke ;mäṃtne nu ; b2
21A 97 a3tākar ku a3///mäṃtne sākāś riyā kākmärtik
22A 107 b5/// m ṣeṣ ;mäṃttäm tāpärk ; pānäṣtär
23A 109 a5källā – – ṣāṃ kuyaltemäṃtne säs lwāśśi
24A 109 b3kuyaltenandavilāpaṃmäṃtne ārkyant ; wsāluyo
25A 109 b6nu toṣ tswo :mäṃtne klyomiṃ ; sa
26A 113 b1b1/// tām kapśiññaṃmäṃtne pälskes suk
27A 113 b3b3/// tämmäṃtne ājānay oṅkaläm wiskāñcaṃ
28A 118 b6kākrob6(puräṣ) 11σ /// sämmäṃtne su(me)r(i)s ; cwaṅke(yaṃ)
29A 124 a3a3śwānt tāṣ tämmäṃtne wanta dhātwāp u
30A 125 and THT 1425.e and A 117 b6okoyaṃ tāṣ (ṣpal) (pe)(mä)ṃ(t)n(e) (:) /// (māca)r
31A 138 a3/// ṭi wasu tämmäṃtne a4/// yum
32A 144 a1w(ä)knākeśikaṃmäṃtne kokāśśi lāṃś ;
33A 145 b4wäknā ñomäntu keneñc tämmäṃtne – – ka
34A 149 b3pa – – – – – – – – – ṣmäṣ-ñi karmäṃtnu täm ñuk räklā
35A 149 b5b5/// ṣ«†ä» kuyaltemäṃtne canda · e
36A 152 b5wärpnātärviśikonaṃmäṃtny otäm śa;śpäṅku o
37A 153 a5mäntäm risāt sukuntu ;mäṃttäm risā – ///
38A 154 a3· itaṃ nāṃtsusmäṃtne ālyäkyāṃ praṣtaṃ kaṣt
39A 155 a5sewās särkiñco lo śwāṣmäṃt(n)e /// a6///
40A 155 b1b1/// ·t· tätk·t«†ä»mä(ṃ)tpat nu śtwa(r) mäśk(i)
41A 158 b4 naṣ-ñi :mäṃtne wrasom ; koṃ
42A 171 a2klyoṣlaṃ wramäṃ (cī)ñcraṃ kälpnānträmäṃtne /// a3ytāraṃ
43A 212 b1; walu nasam :mäṃtne upādhyāy ; ākläṣlye
44A 218 b6; nasam ūpage ;mäṃtne ākāś ; wiskāñcyo
45A 230 b4: kuṣanti tākiṣ-ñi ;mäṃtne mācär ; mkältont
46A 261 b2pādharis caṣ wram (ākṣ)iñña(m)(mäṃ)tne täm ṣurmaṣ ///
47A 270 b4ytār pākraśi (yā)mätmäṃtne näṣ tāpärk yāmpā
48A 289 b7kär-paräṃ pākär n(ā)ṃtsu (ats)(mäṃt)ne täṣ tāpärk klyomänt
49A 307 a54 a5///(mäṃt)(ne) (ptāñkät) (käṣyāp) (wrasas)
50A 307 b1käṣṣiniṣkramāntaṃmäṃtne säs kāruṇik ;
51A 307 b2; (āṣträṃ) pāpṣune :mäṃtne säs āṣtäryāp ;
52A 312 a1tmäṣ ptāñkät käṣṣimäṃtne – – – ṣul
53A 314 a1klopä(nt)w(äṣ) (ā)ñu kä(lpānt) (:) (mäṃ)tne (ñäktañ) (mtsāṣ) a2
54A 322 a2/// käm träṅkmāṃ krañcäśśimäṃt lo /// a3
55A 332 b2waṣtä(ṣ) (mā) (lä)ñcl(aṃ) señcmäṃtne päñ känt puklā
56A 333 a9/// a9/// ṣt«†ä»mäṃtne säm märkampal kälytär
57A 340 b7pkāmār ; śikṣāpat ;mäṃtne tm-äk yok ;
58A 349 b5puk cmoläṃtwaṃ tākimäs 10-3mäṃtne ākāśaṃ ///
59A 384 a3kus ne arth :mäṃa4tne rup okät lotksā
60A 386 a4kuśalapākṣac āyatosum mäskaträmäṃtne kalyāṃ a5s wlep
61A 389 b2b2/// timäṃtne etu ṣurmaṣ por
62A 395 b2āssuk katkarmäṃtne nimittājñes brāmnāśśi śrāvasti
63A 432 a2a2/// śomiṃ pärkmār-cimäṃtne wram tāṣ tämne
64THT 1492 b2gāp pta ñimäṃtne ya /// b3
65YQ I.7 a6/// ·n· ske pyāmmäṃtne dakṣiṇāpatṣi bādhari brāmmaṃ
66YQ III.12 b2tāpärk caṣi märkampal pākṣiñmäṃtne säs pkaṃ ṣiyab3(k)
67YQ N.1 a5(e)l«†ä» wawuṣ kraṃś wärpāṃträmäṃt·ā /// a6///
68YQ N.1 b62 ॥ śāriputträ träṅkäṣmäṃ(t)w(äknā) /// b7///

mät

1A 10 a4(mṣapantinäs) ṣyak kā(kro)puräṣ träṅkäṣmätyal tākiṣ säs napeṃ
2A 67 a1kātse tämne ske yāmammätne säm wtā-k neṣiṃ
3A 67 a5nu puttiśparäṃ naṣmätnu näṣ ṣñi klopyo
4A 69 b1kus weñlune tākmätn(e) ptā b2///
5A 76 and 83 b4mäśkit träṅkäṣ päklyoṣ pācarmätne wrasom /// ///
6A 77 a1tmäṣ säm śarumätn(e) wärtac (kälk) (mät)
7A 77 a1mät n(e) wärtac (kälk)(mät)(ne) tm(ā) oṅkaläm os
8A 77 a1(ne) tm(ā) oṅkaläm osmätne tm-äk oṅkaläm cami
9A 78 a5knāna(t) ṣ·· (n)āñi ;mätn(e)rmaś· ;
10A 80 a4 kāsu a4///mätne āknats mät ne
11A 80 a4/// mät ne āknatsmätne trikṣant mät (n)e
12A 80 a4āknats mät ne trikṣantmät(n)e – – – – – mänt
13A 82 b6tu /// b6– – –mätne tiri bodhisatvāp kapśiññ·
14A 85 b6/// b6/// lkomätne ///
15A 254 b4okät ñareyntu ;mätne śla wrasas ;
16A 256 a7ote täpreṃ parnoremätne wälts koñ-ñäktañ mät
17A 256 a7mät ne wälts koñ-ñäktañmätne wälts mañ ñäkta(ñ)
18A 256 a8kaknuṣ ṣitsrāk pärkoṣ tākeñcmätne naytuntuyo polkāṃtseṃ krop
19A 256 a8tkanā ṣtmo tāṣmätne puk sälpmāṃ ñemintwāṣi
20A 256 a8sälpmāṃ ñemintwāṣi kurekār tāṣmä(t)(ne) – – – – – – – (pari)b1(jā)tträ ṣtām
21A 256 b1– – – – – – – (pari)b1(jā)tträ ṣtām tāṣmätne cindāmaṇisyo yetu jambunāṭ-wsāṣi
22A 256 b4(wā)b4mpuṣ āneñci lkānträ tämmätne āṣānik ratnaśśīkhi
23A 270 a3kus ne a3///mätne sa(s) (pa)ramāṇu sumer-ṣūlac
24A 333 a9ne säm märkampal kälytärmätnäknäṣtär tmis
25A 356 b1nila 10 b1tämmätne viśvā – – – – – – – – – – •
26A 387 b1nāṃtsuyathoktaṃmätne wewñu /// b2
27A 391 a6wika – : swasemätne – – ;
28SHT 1317 b6māl b6mät
29THT 2467 b1– /// b1///mät– – – su ///

mänt

1A 5 b2paṃ ypā-ṃ täm numäntwäknāṣāmnernaṃ
2A 8 a4läṅkmāṃ pekat täm numäntwäknāṣaḍap-devadattenaṃ
3A 22 a2śārak śäm täm numäntwäknāṣeraśi-niṣkramāntaṃ
4A 45 b6·t«†ä» täm numäntwäknā ॥ – ///
5A 63 a3(ynāñmuneyo) (yā)mr-äṃ täm numäntwäknāārśi-lāñcinaṃ
6A 65 a4(ske)ysā wälläṣtär täm numäntwäknā • ॥ yäṅkreyaṃ
7A 65 b3oki ; sne pätsmäntnu ; kāruṇik cam
8A 65 b4tsmāraṃ tāppus tāṣmäntnu wsār tsmāraṃ b5(ppus)
9A 66 a4; ppälskār ckācar ;mäntyaa5(l) (ñi) (:) (2)
10A 71 a1 träṅkäṣ penäs kraśmäntyal ñiśāntawantākaṃ
11A 71 a3kātkmāṃ nāntsu wäl träṅkäṣmäntwäknā naṣtmäṣ
12A 77 a2a2/// āṅkaräs tskātmäntpat täm ṣ(urma)ṣ tkanis
13A 77 a3/// (bodhi)satvāṃ pāllune tākmä(nt)pat nu wlāñkät bodhisatvānac
14A 80 a4mät (n)e – – – – –mänta5/// triślune deśit
15A 102 b3 śkaṃ pälkiñc :mäntlkāṣ tām tkaṃ ;
16A 106 a3olrune a3/// lkācmäntñuk lo märso :
17A 117 a4lmo ; pāpṣune ;mänta5 18σ ///
18A 125 and THT 1425.e and A 117 a4tämyo waṣt lmo pāpṣunemänta5(pāṣī)tär : pā{ṣ/p}ṣuneyäṣ
19A 145 a3/// ṣträ täm numäntwäknāapratitulnaṃ
20A 148 a6; ṣoky= opśi :mäntwäknā ne ; yāmu
21A 149 b2āñmes ytāṣīmār – – – – – – – – – rmäntñuk ws·r«†ä»
22A 149 b3– – – b3/// r«†ä»mäntñuk wsīmār pa – – – – – – – – –
23A 150 a3/// ki āyäntu wewñuntmänt– – – – ṣomeśśi
24A 159 b3ne tāṣ pritār-äṃ mälkār-äṃmänt/// b4/// ts
25A 169 b4puk – – – – lye ṣeñcmäntne tñi /// b5
26A 180 b2yudhi /// /// ·itemä(nt)(n)e neṣ kälk b3
27A 188 b2b2ntaṃ napeṃ naṣtmäntpat nu taṃ ///
28A 196 a5/// a5räṣ träṅkäṣmäntya /// a6ñuk
29A 254 a2wrasañ wrasaśśi yātluneyntumä(nt)(ne) (tṣaṃ) (riñ) (waṣtu)
30A 261 a6(āk)ṣ(i)ññunt märkampalaṃ waṣtäṣ läṃtsam(mänt)(ne) /// a7///
31A 261 b6/// (ptāñkät)käṣṣ(i) träṅkäṣmäntcaṃ klyom wañi te
32A 265 a6träṅkäṣ toṣ bodhisatvāp waṣtumäntne /// a7yokās
33A 276 a6; sne waṣtac :mäntne kāsu ; kärs(ā)cär
34A 299 b8puro(hit) (träṅkä)ṣ peṃ klyomiṃmäntwäknā pälkātebrahmāvati
35A 310 b1/// ·w· pkäntmäntśol śo… b2///
36A 312 b4āntaṃ ṣtamar täm numäntwäknābahudantākaṃ
37A 314 a3(kā)tsek ñäktaśśi pättāñkät pälkantmäntpat nu anapär lmo
38A 315 and 316 b7pälkāl tāk täm numäntwä(knā) (tā)māṣṣ orto wälts
39A 339 b1/// b1///mäntyātal kärsnātsi tripiṭakäntu tāpärk
40A 342 b2– – b2ñātseyäṣ pāṣlyemäntwätkäśś ñi ṣñi käṣṣiṃ
41A 354 b6(ratäk) (•) (kärw)āṣi waṣtmä«nt»ne oṅkaläm : 10-3
42A 364 a2– – mc· /// a2mäntsujātaṃ yad bravīṣi
43A 367 b4b46 jarāmaraṃ 7mäntlotkā ne klop
44A 379 b5b5s wärṣi ;mäntwäknā yasäṃ ; kärsālunyo
45A 379 b5wäknā yasäṃ ; kärsālunyomänt; sparcwa – – – –
46A 447 b4/// /// napeñimäntaśśi tām praṣtaṃ tämne-wäknumi
47A 467 a2/// a2///mäntwäknā tkanis prākrone mäsro(ne)
48THT 1426.e a3/// a3/// –mäntnäṣ – – – ///
49THT 1473 b1/// b1/// mäntwināsam : kärṣtont
50THT 1493 a2a2/// lyune ṣäññumäntsuträ – /// a3
51THT 2154 b2/// b2/// ·sāmänt /// b3///
52THT 2397 b3/// b3/// :mänt – /// b4
53YQ I.2 a5yomnāṣ ; ksalune ;mänt kāckäl ; eṣäntāp
54YQ II.4 a7; walu nasam :mäntne upādhyāy ; ākläṣlye
55YQ II.4 b4śāsträntwaṃ nṣā ākṣiññunt tämmäntne lyāk ṣiraś tāpäb5(kyis)
56YQ II.5 a7kus mäskaträ mrācäṣ klālunemäntmäskatär kupre ne säm
57YQ II.7 b3tämyo kāsu pyāmäs sewāñmäntne orkmäṣ lyukśoneyac kälkāb4(c)
58YQ II.11 b3/// sañce prakäṣtärmäntnu āṣānik mrācäṣ klālune
59YQ II.12 b2(ākṣiññunt) märkampalaṃ waṣtäṣ läṃtsammäntne yasäṃ kri tāṣ
60YQ II.12 b7(bādharis) (caṣ) (wram) (ākṣi)ññammäntne täm ṣurmaṣ dakṣiṇāpath
61YQ III.1 b112σ /// ;mäntpat nu täm ;
62YQ III.2 b1lkātsi : pyām skemäntne ; kälpāmtär ;
63YQ III.2 b7b7/// (trä)ṅk(i)ñcmäntwäknāśākkiñ träṅkiñc
64YQ III.4 b8(seyaśśäl) /// paṭṭinī träṅkäṣmäntne gautami lāts ptāñkät
65YQ III.6 a2; cam kankaṃ :mäntne polkātseṃ ; kropwatsua3(ne)
66YQ III.6 b8b8(ts) /// (kana)k«†ä» wleṣemäntnu täṣ ptāñkät käṣṣi
67YQ N.5 a3a3/// mäntnu cem āṣ(ānikāñ) ///