🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

caṣi

Cite this page as:"caṣi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_caṣi (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:caṣi
 
Number:singular
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

caṣi

1A 142 b6b6/// ṣ«†ä» – – –caṣi///
2A 153 b5tm-äk śärs täṣṣ okicaṣiāṣā /// b6///
3A 178 b5akmalyo /// b5///caṣipācar māca(r) ///
4A 222 b5b5(cräṅkä)s ; kucäṣcaṣi; buddhiśparäṃ ; kāswone
5A 239 b6ktoräṣ craṅkäs ; kucäṣcaṣi; buddhiśparäṃ ; kās(w)o(ne)
6A 253 a1(poṃ)tsāṃ tkaṃ messicaṣiknānmuneyis mem pärtsi – – –
7A 253 a2tsuntaṃkus necaṣi; knānmune ; kuc
8A 253 a2ṣotre(y)ntu (:) kus (ne)(caṣi); (arämpāt) ; (sne)
9A 253 a3mrāc śpālyo ; nmässicaṣi; śalpenac 1 ॥
10A 256 b3wram akmalṣiṃ yerpeyaṃ penucaṣimetrak ptāññäkte neṣ kākätkuṣ
11A 350 a2yasäṃ śāp tāsamäscaṣipäññi /// a3
12YQ II.8 a7ñāss aruṣ ; spaktānaccaṣi: kārāśäntwä ; wärtäntwaṃ
13YQ II.8 a7oki ; tkaṃ ākāścaṣi: 1 nu
14YQ III.12 b2(trä)ṅkäṣ tämne tu tāpärkcaṣimärkampal pākṣiñ mäṃt ne