🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ākāl

Cite this page as:"ākāl". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ākāl (accessed 19 May 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “wish, desire”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:akālk
Lexeme variants:ākāl; =kāl
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-äntu

Paradigm

sgpldu
nomākālākāläntu
voc
accākālākāläntu
genākālisākāläntwāśśi
loc
comit
instākālyo
ablākāläṣ
perlākālāākālntwā
allākālacākāläntwac
caus

Lexeme family

Occurrences

oākāl

1A 252 b7ṣoky={o/ā}kāln-äm ; ārśiśśi ;

ākāl

1A 23 a5ākāl-käṃṣeśśi ;ākāleṣa(nt) ; a6– – –
2A 24 b2ākālkātka-ṃ ; puttiśparnac ;
3A 24 b5b5tsäṃ puttiśparnacākāl– – – – – – w·tañilāntaṃcaṣ
4A 24 b6riñluneyo b6(sä)s ñiākālknitä(r) – – – – – (ārkiś)oṣyaṃ :
5A 25 a5kärso ptāñkät mäṃtne tñiākālrito tämne-k ṣakk ats
6A 25 b4knitär-cyākāl; – b5tär
7A 49 a2; ṣom-cmolṣy ats ;ākālkäṃseñc :
8A 56 b1; raryu-ci ; pkanā-ñyākāl; caṇḍālāñ ; nuk
9A 58 b2 ///(ākā)l; tsopatsäṃ ; śl=
10A 58 b2tmäṣ bhādrā āriñcṣiākālpākraśi b3(ypamāṃ)
11A 60 b5puk wäknā wasākālritāmtär tāne tu ptāñkät
12A 62 b5ākālb612σ
13A 66 a5(bhādrā) (ṣñi) (āñmaśśäl) (träṅkäṣ)(ā)kālritorā tatmus nasam ṣakk
14A 66 b5pukmäs knatr-äm ; ritoākāl; plāntac kuleñciṃ ;
15A 67 a2/// (trä)ṅkäṣ sanäk wasäṃākālṣeṣtmäṣ wlāñkät
16A 67 a5klopant opyāc källāa5(mār) ///ākālālu kāsu yāmluneyäṣ pkät
17A 71 a2 nuākāl; knäṣtär-ñi ; penä
18A 73 b2; cu nātknaṃ ;ākālwasäṃ ; kāpñu b3
19A 80 b4b4/// (waṣtäṣ) (lä)ntässiākālṣeṣ-äṃ tmäṣ bhādrā dhani(s)
20A 111 a6///(ākā)l(kākä)tku mar säm wasäṃ
21A 120 b2b2/// śla-k tsälpāluneṣiākālrītātptāñkät käṣṣi
22A 159 b6/// nu tñiākāltäṅkässi ·ā ·äm
23A 226 b7ke pat nuākāl; ñäkci napeṃṣi ā(wās)
24A 227-228 a5ke pat nuāk(ā)l; ///
25A 232 b6buddhiśparṣi ;ākāl///
26A 251 b6(o)r(ś)e(s) ; (ṣ)o(ky=)ākāl; tane māñcāṃ ;
27A 251 b7ṣoky=ākā(l)(n-äm) ; (ā)rśiśśi ;
28A 261 a4/// a4///(ā)kāl; lmā(saṃn)trä ;
29A 265 b6neṣā puttiśpa /// b6ākālyatärkulyi penu
30A 265 b6cami śäṃsluneṣiākālyatär /// b7ypanträ
31A 268 b4tñ= okik ; ñyākālṣeṣ ; tñ· – –
32A 270 a5asaṃkhyea5(saṃ) (kalpsaṃ) /// (puttiśparṣināṃ)ākā(l)(ritā)mätñi säm
33A 270 a5ñi säm puttiśparṣiāa6(kāl)(kaknu) (mäskatär) /// (käl)p(e)
34A 274 b8ykoṃ o b8///ākālṣeṣ tmäṣ poñś
35A 287 and 259 a5ñi śāsnaṃ tsälpāluneṣi a5(ākāl)(rināntāñ) (ṣeñc) (cem) (ñi)
36A 287 and 259 a8ñi śāsnaṃ kāswone(yntu) (yo)a8(nmāluneṣi)(ākāl)(rito) (naṣ-äm) (saṃsārṣinās) (klopäntwäṣ)
37A 289 a1(śpālmeṃ) (sne) (lo)tklune puttiśpa(r)nacākāla2/// särkiñco puttiśparṣi
38A 289 a2a2/// särkiñco puttiśparṣiā(kāl)m(ā) märs śla-k śkaṃ
39A 304 b1/// ksunt indrisyo :āk(ā)lñi aräṣt caṃ krañcäṃ
40A 306 a6/// a6///(āk)ālputtiśparṣi : cam wi(nāsam)
41A 309 b2 b2/// ··rämākālrito b3/// räṣ
42A 330 b3/// b3/// r··cākālyatsi : /// b4
43A 332 a1ñyākālkaknu tāṣ-äm ; pūrpāc
44A 332 a2ntāñ ṣāmnāñ pättāñkät käṣyāpākālkäṃṣeñ nāntsuṣ śāsaṃ ṣtämsänt(āñ)
45A 334 b5b5puk krañcäśśi täṣṣākālkā(s)w (ā)kṣiññu ///
46A 343 a4 a4ākālsäm ; kupre(ne) (nu)
47A 403 b3/// b3///(ākāl)(ri){n/t}āsi osātapratitulyenaṃ
48A 405 a5a5/// ·m· ṣñ=ākāla – – – – – – – – – – – – – – – meyā cäṣ
49A 430 b7(āñcā)lyī tsaräñyo tane wkänyoākālrināsi /// b8///
50YQ I.3 a4kāsu ; yatsikk atsākāln-äṃ ; a5
51YQ I.6 b1– ; pukis pukākāl; knässi pke :
52YQ I.10 a7; cam lkālṣyākāa8(l)
53YQ II.12 a7śol kapśañi ; krantākāl; lmāsaṃnträ ;
54YQ III.7 a7(purpā)r-ñy āṣānik ; pkanā-ñyākāl; pusār-ñi :

=kāl

1A 313 b1kus ne =kāl; puttiśparnac ; skam

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.