🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ārkiśoṣyaṃ

Cite this page as:"ārkiśoṣyaṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ārkiśoṣyaṃ (accessed 19 Jul. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “the world”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:ārkiśoṣyaṃ; ārkiśoṣṣaṃ
 
Number:singular
Case:locative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomārkiśoṣiārkiśoṣintu
voc
accārkiśoṣiārkiśoṣintu
genārkiśoṣyisārkiśoṣintwis
locārkiśoṣyaṃārkiśoṣiṃtwaṃ
comit
inst
ablārkiśoṣṣäṣ
perl
allārkiśoṣyacārkiśoṣintwac
caus

Lexeme family

Occurrences

ārkiśoṣṣaṃ

1A 57 b6tāmāṣ kätkoräṣ tuṣit ñäkci ārkiśo (ṣṣaṃ)
2A 60 b5ritāmtär tāne tu ptāñkät ārkib6(śoṣṣaṃ) /// (bodhi)sattu träṅkäṣ ṣokyo
3A 65 a2wlässi ; wrasaśśi ; ārkiśoṣṣaṃ : 1 a3 (skāyluneyo)
4A 108 a6=ki kenträ : 5 ārkiśoṣṣaṃ ; ṣñi śol b1
5A 118 a4 – – – – ·iś ārkiśoṣṣaṃ viśvakarm ñäktes patmā ño
6A 120 a3a3 /// (tampe)wātsy ār;kiśoṣṣaṃ : eṅkäl māṃtlune ;
7A 164 a3/// a3 /// : ārkiśoṣṣaṃ ñuk kant täm yetwen·
8A 175 a5täpreṃ kāsu kus ne ārkiśoṣṣaṃ k· /// a6 ///
9A 178 a6/// a6 /// ṣṣi ārkiśoṣṣaṃ : maṃñ oki ///
10A 251 b5; lmo tuṣīt ; ārkiśoṣṣaṃ : oktmāṃ pukl(ā) ;
11A 253 a2(wāk)m(a)ts ; lkālune : ārkiśoṣṣaṃ ; puk wrasañ ;
12A 258 a5waśeṃ poñcäṃ tri wältse(ṃ) ārkiśoṣṣaṃ klyosnäṣtär – – – – – – a6 ///
13A 273 a6retweyo nu täṣ ārkiśoṣṣaṃ naṣ (tmäṣ) (bramñkät) (e)preraṃ
14A 287 and 259 b2(wkänyo) (pälskoräṣ) (tri) (wältseṃ) (ār)k(i)śoṣṣaṃ tkaṃ ṣä(k) w(äknā) (wāsä)ṅkātär
15A 288 a5; kātka(ṣ) (metrak) ; ārkiśoṣṣaṃ ; pättāñkät : śmanträ
16A 289 b2(aci) /// (ptāñkät) (käṣyāp) ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune kaklyuṣuräṣ b3
17A 303 a4yāmuräṣ : kātkaṣt ptāñkät ārkiśoṣṣaṃ palyäa5(ṣt) /// t· (mai)treyasamit
18A 337 a3ṣ(tä)r tām praṣtaṃ poñcäṃ ārkiśoṣṣaṃ ṣom tri«ṣ/p»iṭak ṣāmnāk śkaṃ
19A 337 b9tmä /// b9 /// ārkiśoṣṣaṃ tkaṃ ñkät prākär wā«t/s»äṅkā
20A 353 b2kälpnāmāṃ tāppo knāṃmāṃ śāwiṣ ārkiśoṣṣaṃ tṣaṃ : omäskuneb3yäntu lek
21YQ I.7 a2(vaiśravaṃ) (wäl) (ptāñkät) (käṣ)y(ā)p ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune bādhariṃ brāmnā
22YQ II.1 a6we : ptāñkät käṣy ār;kiśoṣṣaṃ ; pākär nātsu ;
23YQ II.1 b2(praṣtaṃ) (märtāräṃ) (śolaṃ) (ptāñkät) ārkiśoṣṣaṃ pākär tāṣbādhari
24YQ II.2 a3yneś wätkālts ptāñkät käṣṣi ārkiśoa4(ṣṣaṃ) /// (kāt)kmā(ṃ) nātsu
25YQ II.2 a5sne sañce ptāñkät käṣṣi ārkiśoa6(ṣṣaṃ) /// (plākäm) wnām
26YQ II.14 b4tm-äk sās tri wältseṃ ārkiśoṣṣaṃ tkaṃ wraṃ ob5(ki) ///
27YQ III.2 a8/// ptāñkät käṣṣi : ārkiśoṣṣaṃ ; kākätku ;
28YQ III.3 b5tākiṣ ṣtākkrukkeśśi kub5(sne) /// (ā)rkiśoṣṣaṃ kāswoneṣi wākäm ṣeṣ

ārkiśoṣyaṃ

1A 2 a6nāṃtsu tämyo tsraṣṣune ñi ā(rkiśo)b1(ṣyaṃ) puk(aṃ) pruccamo pälskaṃ
2A 13 a51 ॥ tämyo knānmune ārki«śo»ṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ ke ne
3A 19 a3ptāñkät käṣ(ṣ)ia3 ārkiśoṣyaṃ kākätku ṣeṣ cami nu
4A 22 b1– – – – – – – kuss a«t»s ne ārkiśoṣyaṃ parno-kaśom(i)nāñ wramäṃ neñc puk
5A 24 b6ñi ākāl knitä(r) – – – – – (ārkiś)oṣyaṃ : tākim pukis waste
6A 29 b5 b5 ñäktaśśi ptāñkät ārkiśoṣyaṃ k·· /// (ä)b6ntane-ne jambudvip
7A 38 b5tsalpar tāpātriś ñäkci /// (ārki)b6śoṣyaṃ kātklune kospreṃ k· ///
8A 229 b615σ /// ; ārkiśoṣyaṃ ; pättāṃñktañ : ṣakk

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.