🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

caṃ

Cite this page as:"caṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_caṃ (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:caṃ
 
Number:singular
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

caṃ

1A 10 a1 (a)a1(rä)ṣ nu caṃ täm knā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā ṣñi
2A 10 a5cami korpā tāpärk kuc caṃ skenal tmäṣ (da)a6(śagrives) (pracar)
3A 10 b4vibhiṣa(nes) akmlā wawuräṣ träṅkäṣ caṃ parmā tu rāmes paṣ
4A 62 a5yā(m)im : kälpāt caṃ ; yärk yāmläṃ ;
5A 67 a3ṣñi kaknu tāk te caṃ tñi saräs puskās śwāl
6A 67 a6/// wram tämyo ṣom caṃ perāk yāmläṃ wram wasäṃ
7A 75 b3/// (mā) (cami) (ari)ñcanäk caṃ ñi ṣñi wra – – – –
8A 78 a3lkāl tsopa(ts) wäl ; caṃ wraman ne ; –
9A 95 b1tmäṣ cem prāmnāñ c(aṃ) r(i)ṣakäṃ kākoräṣ we b2
10A 148 a1(ne) wkänyo lyalypäntwäṣ ṣom caṃ lyalypu yāmu kākropu tāṣ
11A 220 b2mācrac : mar śkaṃ caṃ yas ; klop lkā
12A 223 a3a3 – p l(o)täk caṃ wramäṣ : kossi ///
13A 229 b4praṣtā särki ; yāmeñc caṃ ; omäskeṃ : umparñän
14A 229 b7yärmaṃ taṃ ñi ; caṃ kāvviṣi ; ret(w)e – –
15A 230 b1opṣlyis tām ; kälymaṃ caṃ : /// 12σ
16A 253 b6kus ne wsā-ci ; caṃ kāpñe : wināsamäś-śi ;
17A 253 b7; wināsam-śi ; b7 (caṃ) (kra)nt kāpñe ; can-äk
18A 261 b6/// (ptāñkät)käṣṣ(i) träṅkäṣ mänt caṃ klyom wañi te nape(ṃ)«saṃ»
19A 294 b2(plya)skenaṃ lyäm äñcani-k caṃ (märkampal) (āksissi) (wärpāt) ///
20A 304 b1: āk(ā)l ñi aräṣt caṃ krañcäṃ b2 /// r
21A 329 b3āmāṃ śāmpānyo : tsru caṃ wram· /// b4 ///
22A 341 a3paṣ-ñi klyomiṃ ; śwātsi-k caṃ : 80-9 kulyi weñā-ṃ
23A 341 b3tāpim ypā ; tmis caṃ oko ; wärpnātär 90-5
24A 342 b3 ne nātäk b3 caṃ brā(māṃ) e(pe) ne
25A 346 b1cessi : kucc aśśi caṃ ; neṣ cmolw(aṃ) ;
26A 446 a7/// cc aśśi nu caṃā /// b1
27A 446 b5wsokone kälpoṣ nasam ṣom caṃ /// b6 /// su
28PK NS 1 a1sne oko : āk caṃ ppältsäk ; särki āñu
29THT 1322.b b2kä bodhisa – – ś· caṃ – /// b3 ///
30THT 1414.c b2/// b2 /// smrā caṃ – /// b3 ///
31THT 1476.b a1 a1 ñi tri caṃ – /// a2 wa
32THT 1495 b2nti ka sne – – caṃśol ā ///
33THT 2395 a1a1 /// ·sk· tñi caṃ l· /// a2 ///
34THT 2458 b4pikār /// b4 /// caṃ we ///
35THT 2564 b3/// b3 /// – caṃ ///
36THT 3938.d a1a1 /// säṃ tsru caṃ nā – /// b1
37YQ II.7 b2yac omäskenäṃ lyalypurā yas caṃ śonaṃ tatmuṣ naś kub3(prene)
38YQ III.6 b6lātsac träṅkäṣ pissaṅkac gautami caṃ kab7(nak) /// (pi)ssaṅk penu
39YQ III.10 b3kākropu tāṣ tmaṃ tu caṃ kanakṣi ñemi cārit pyām
40YQ III.11 a5wsokone kälpoṣ naa5(sam) (ṣom) (caṃ) /// (po)sāc kucyo wasäṃ
41YQ III.12 b4/// (krämpo)nt pältsäkyo tsru caṃ wināssi lek yāmuräṣ träṅkäṣ
42YQ III.12 b7/// (wä)rporäṣ waltsurā tsru caṃ citrarathes märkampal ākṣiññuräb8(ṣ) ///