Announcements

Work in progress

YQ II.7

Known as:YQ II.7; YQ 1.5
Cite this page as:"YQ II.7". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqii7 (accessed 22 Apr. 2024).

Provenience

Main find spot:Qigexing
Collection:Xinjiang Museum (Ürümchi)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 2.7
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse
Meter:M12; M14; M18

Object

Manuscript:Yanqi
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

a1/// yaṃ śma¯ ¯s̝ tma nä¯ ¯k tma nä¯ ¯k wä ltsa ntu yo
a2/// – nta smāṃ pe nu ka nta ntu yo wra sa¯ ¯ñä pā ca rmā cra
a3/// [y]·¯ ¯ñcä sne yä rmśā we ska lpsaṃ ta mpe wā tsaṃ wä rs̝s̝a ltsaṃ mai tra
a4/// [m]· ä ñcä wä rtaṃ ne śma¯ ¯s̝ tma na kmai tri¯ ¯s ni kṣa nā e wraṃ lwā o
a5/// su¯ ¯nt klyo ma¯ ¯nt me tra kyā pyä¯ ¯rk ype¯ ¯ñcä || mai traṃ || śu ṇḍaṃ o plā syo o ṅka
a6/// [t]w· nt[aṃ] ypā raṃ śla po to : śi śki ype suṃ ntsāṃ¯ ¯ñä kā tsā kla wra wso¯ ¯k nāṃ tsu¯ ¯nt : śa laṃ peṃ
a7/// ka pu kkra ñcä śśi na sa ma¯ ¯s : lwā ko lu ne yo śo¯ ¯l śo sa mtra klo pa su¯ ¯nt : pu¯ ¯k wra sa śśi
a8/// puki swa¯ ¯s pra ski a rs̝a ntā¯ ¯ñä : 2 kaṃ tsā sa mtra ma¯ ¯ṅk mā śkaṃ ypa ma¯ ¯s o ma skeṃ : ā lko
b1/// [m]a ṣa kka¯ ¯ts śmi mtra cwa śśä¯ ¯l ṣya¯ ¯k : ka rsi ma ssaṃ sā rtsa lpi ma spu¯ ¯k klo pa ntwä¯ ¯s̝ : 3 || klyo
b2/// [su] se wā ñma śkaṃ ya¯ ¯s u mpa rya¯ ¯cä o ma ske näṃ lya lypu rā ya scaṃ śo naṃ ta tmu ṣna¯ ¯ś ku
b3/// – o rkma cka lkā¯ ¯cä ta myo kā su pyā ma sse wā ñma ntne o rkma¯ ¯s̝ lyu kśo ne ya cka lkā
b4/// [b](·)ā hma ñi wkaṃ eṃ tswā ṣtraṃ : wä rtaṃ ymāṃ lwā tu ṅki ññā ype yaṃ ka kmu na peṃ na
b5/// yaṃ ytā raṃ ykoṃ o ṣeṃ mā ki smā¯ ¯k ypā pu rcca mñe : 1 || tma¯ ¯s̝ ku mse
b6/// [ñ]ä sne me¯ ¯m śkaṃ kā ma dhā tu ṣi ñi ñä kta ññä kte ññā¯ ¯ñä klyo
b7/// ñ[c]ā lyi tsa raṃ ā nta¯ ¯cä tsi ta smāṃ tra ṅki¯ ¯ñcä || klu mpa
b8/// – ytā¯ ¯r ymāṃ pe nu ku cne tu pa ltsa ṅkā tā r •

Transcription

a1 n1 /// (ype)yaṃ śmäṣ tman-äk tman-äk wältsantuyo
a2 /// (lä)ntäsmāṃ penu käntantuyo wrasañ pācar mācrä-
a3 -(ṣ) /// y(i)ñc sne yärm śāwes kalpsaṃ tampewātsäṃ wärṣṣältsäṃ maiträ-
a4 -(yo)n2n3 /// m· äñc{ä/aṃ} wärtaṃ ne śmäṣ tman-äk maitris nikṣanā ewraṃ lwā o-
a5 -(ṅkälmāñ)n4 /// sunt klyomänt meträkyāp yärk ypeñcmaitraṃ
1a śuṇḍaṃ oplāsyo ; oṅkäa6(lmāñ)n5
1b /// ; tw(a)ntaṃ ypār-äṃ ; śla poto :
1c śiśki ypesuṃntsāṃñ ; kātsā klawrä ; wsok nāṃtsunt :
1d śalaṃ peṃ a7
2a /// (wasä)k«†ä» ; puk krañcäśśi ; nasamäs :
2b lwā koluneyo ; śol śosamträ ; klopasunt :
2c puk wrasaśśi a8n6
2d /// ; pukis was praski ; arṣäntāñ : 2
3a käṃtsāsamträ maṅk ; śkaṃ ypamäs ; omäskeṃ :
3b ālkob1(nt)n7 (lwāk) (oki) ;
3c /// (klyo)m«†ä» ; ṣakkats śmimträ ; cwaśśäl ṣyak :
3d kärsimäs saṃsār ; tsälpimäs puk ; klopäntwäṣ : 3 ॥
klyo-
b2 -(m)n7n8n9 (metrak) /// (kā)su sewāñ maśkaṃ yas umpar yac omäskenäṃ lyalypurā yas caṃ śonaṃ tatmuṣ naś ku-
b3 -(prene)n10 /// – orkmac kälkāc tämyo kāsu pyāmäs sewāñ mänt ne orkmäṣ lyukśoneyac kälkā-
b4 -(c)n11
1a /// ; b(r)āhmañi wkäṃ ; eṃtsw āṣträṃ :
1b wärtaṃ ymāṃ lwā ; tuṅkiññā ; ypeyaṃ kakmu ; napeṃnäb5(s)n12
1c 14σ /// (:)
1d (ri)yaṃ ytāraṃ ; ykoṃ oṣeṃ ; mākis māk ypā ; purccamñe : 1 ॥
tmäṣ kumse-
b6 -(ñc) /// ñ«†ä» sne mem śkaṃ kāmadhātuṣiñi ñäktañ ñäkteññāñ klyo-
b7 -(mänt)n13 (metrakäṃ) /// (ā)ñcālyi tsaräṃ āntac tsitäsmāṃ träṅkiñcklumpä-
b8 -(ryaṃ)n13 (॥)
1a 18σ
1b /// – ; ytār ymāṃ penu ; kuc ne tu ; pältsäṅkātār

Translation

a1+ ... (if) he comes to the land (of Madhyadeśa); everywhere by the thousands, ...
a2+ ... also when he left, people by the hundreds (part with) their parents ... they go.
a3+ (Because of his) powerful and energetic kindness (shown) in innumerable great eons, ... whichever forest he may reach, there, (goaded) by the prong of (his) kindness, the wild beasts, (beginning with the) elephants, ... pay homage to the noble Metrak.
a5 || In the Maitär [tune] ||
a5+ With lotus flowers in their trunks, elephants ...
a6 ... they performed respectfully the (rightward) circumambulation for him; ... lions and tigresses fell down on their bellies, full of joy;
a6+ ... the soles of his feet ...
a7 ... we indeed are ... toward all good ones; by the killing of miserable animals we keep ourselves alive;
a7+ ... of all beings ...
a8 2.
a8 ... to all we (are) instigators of fear. We confess our sin - henceforth we will do no evil.
a8+ (Like) other (animals) ...
b1 3 ||
b1 ... Oh noble one, may we definitely come together with you, ... may we understand the Saṃsāra ... ... and be freed from all woes! ...
b1+ The noble (Metrak) ...
b2 Good, my sons! Do henceforth no evil deeds! Because of your bad actions you have been born in this reincarnation class.
b2+ When ... you will go to the dark.
b3+ Therefore, my sons, do good (deeds) so that you will go from the dark to the light.
b4 ... having adopted the pure brahmanic way, when going to the forest, he was kind to the animals,
b4+ ... when coming to the land of man, ...
b5 1. ||
b5 in the city and on the road, in daytime and at night, to many he did many excellent deeds.
b5+ Then come ... and innumerable gods and goddesses of the Kāmadhātu ... the noble (Metrak) ...
b7 making their palms placed together touch their foreheads, say:
b7+ || In the Klumpäri [tune] ||
b8 ... and also while going a ... way, what you keep thinking ...

Other

a1 … in every land (of Madhyadeśa) he comes to, in each of them (the beings honour him) by thousands. (cf 103) (Peyrot 2013b: 257)
a4 whichever forest he may come to, there … (cf 103) (Peyrot 2013b: 650)
a8 We confess our sin[s]; we will do no more evil. (cf 103) (Peyrot 2013b: 234)
b1 … o noble one, may we definitely come together with you, may we understand the saṃsāra and be freed from all woes! (165) (Peyrot 2013b: 237)
b2 Good, my sons! Do no more evil deeds! (cf 103) (Peyrot 2013b: 242)
b2+ When … you will go to the dark. Therefore, my sons, do good (deeds) so that you will go from the dark to the light. (103) (Peyrot 2013b: 653)

Commentary

Linguistic commentary

The commentary is adapted from Ji et al. 1998: 104.
n2 äñcaṃ: this pronominal form is miswritten as äñcä; see MaitrHami 2, 7 b27.
n3 ewraṃ: the hapax legomenon TA ewar* (or ewär*) seems to mean ‘wild, ferocious’, cf. MaitrHami 2, 7 b28.
n5 /// [t]w(a)nt[aṃ] is to be completed as (āpat) twantaṃ; the same collocation recurs in YQ II.2: b1 and A 24: a6, and refers to the circumambulation rite, turning the right side towards a person or object (pradakṣiṇā); see MaitrHami 2, 8 a2-3.
n8 maśkaṃ: this form seems to be regular for expected mar śkaṃ (Thomas 1963); there is no need to correct to mar śkaṃ, pace Ji et al. 1998: 104.
n9 śonaṃ: this is a locative singular, and is to be connected with the locative plural śonäṃtwaṃ, which occurs in A 313: a7; according to the present context, śoṃ* would mean ‘bad form of existence’, cf. MaitrHami 2, 8 a28 (see also Ogihara 2012a: 172).

Parallel texts

MaitrHami 2, 7-8

Remarks

This fragment contains part of the second act of the Maitreyasamitināṭaka; an Uy. parallel is MaitrHami II, 7b17-8b23. See also Pinault 1999: 195-6.
The translation and the following commentary are adapted from Ji et al. 1998: 104.

Philological commentary

n1 Cf. MaitrHami 2, 7 b17ff., and the last line of this leaf corresponds to MaitrHami 2, 8 b21-23 (for the Uy. references, cf. Ji et al. 1998: 18).
n4 maitraṃ: three stanzas of 4 x 12 (5/7) syllables.
n6 For the beginning of the third strophe in this line, cf. MaitrHami 2, 8 a16ff.
n7 Cf. MaitrHami 2, 8 a 23ff.
n10 Cf. MaitrHami 2, 8 b3.
n11 āṣträṃ: Here ends the first pāda of a stanza of the pattern 4 x 14 (7/7) syllables.
n12 For the beginning of the second strophe in this line, cf. MaitrHami 2, 8 b11ff.
n13 klumpäryaṃ: a stanza of 4 x 18 (7/7/4) syllables.

References

Edition

Ji et al. 1998

Translations

Meunier 2013: a5 (164), a8 (180), b2 (179); Peyrot 2013b: a1 (257), a4 (650), a8 (234), b1 (237), b2 (242), b2 b3 (653)

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Meunier 2013

Meunier, Fanny. 2013. “Typologie des locutions en yām- du tokharien.” Tocharian and Indo-European Studies 14: 123–85.

Ogihara 2012a

Ogihara, Hirotoshi. 2012a. “A fragment of the Bhikṣu-prātimokṣasūtra in Tocharian B.” Tocharian and Indo-European Studies 13: 163–79.

Peyrot 2013b

Peyrot, Michaël. 2013b. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Pinault 1999

Pinault, Georges-Jean. 1999. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.

Thomas 1963

Thomas, Werner. 1963. “Bemerkungen zu toch. A maśkaṃ.” Central Asiatic Journal 8: 43–46.