Announcements

metrak

Cite this page as:"metrak". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_metrak (accessed 25 Apr. 2024).
 
Meaning:Maitreya [= the future Buddha]
Semantic field:personal name
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:maitrāk
Lexeme variants:metrak
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg pl du
nom metrak
voc
acc metrakäṃ
gen meträkyāp
loc metraknaṃ
comit metraknaśśäl
inst metrakäṃnyo
abl metraknäṣ
perl metraknā
all metraknac
caus

Lexeme family

Occurrences

metrak

1A 214 a5 täm ka(k)l(yu)ṣuräṣ āṣānikmetrakāymaśl-äkk ats träṅkäṣ ///
2A 221 b3b3tmäṣ krasaṣ käṣ;ṣīmetrak; māmro – – ;
3A 221 b4– – kmetrak; pättāñkte ;
4A 221 b7tmäṣ nuna-kmet;rakkäṣṣī ; krañcän ymeyo
5A 227-228 b4b4äñcaṃ lyalypūrā ;metrakśpālmeṃ ; pättāṃñkte ;
6A 227-228 b6kucyo ne ;metraklkāl :
7A 234 a2sne sañce ṣakk atsmetrak/// a3/// (kä)ṣṣiṃ
8A 253 a6tmäṣ ālyäkyāṃ praṣtaṃmetrakbodhisattu ñäkci wäl täpräṃ
9A 254 a1tmäṣ āṣā(ni)km(etrak)(ptāñkät) – – – a2
10A 254 a3 mä(nt) (ne) (tṣaṃ) (riñ) (waṣtu) a3 (ṣontañ) (wrasañ) (wrasaśśi) yātluneyntu mäskanträ • tämne-k ālkontäk āṣānikmetrakptāñkät ris waṣtu ṣontas
11A 254 b6tmäṣ āṣā(n)ikme(trak)b7(ptāñkät) (cesäs) (wrasaśśi)
12A 255 b5tmäṣmetrakptāñkät pältsäṅkāb6(ṣ)
13A 255 b7(tmäṣ)(metrak)(ptāñkät) (śo)l(ṣ)inä(s) skeyas tärkoräṣ tre mañsā
14A 256 a2(kupre) (o)a2ntaṃmetrak; ptāñkät pākär nāṃtsu ; klopäntwäṣ tsälpṣant :
15A 256 b3akmalṣiṃ yerpeyaṃ penu caṣimetrakptāññäkte neṣ kākätkuṣ ptāññäktañ taryāk-we-pi l(akṣaṇäsyo) (yetuṣ)
16A 258 a7(metrak)(ptāñkä)t käṣṣi siṃheṃ lānt kākkuräṣ träṅkäṣ
17A 258 b6tmäṣmetrakptāñ(kät) ///
18A 260 b7praṣtaṃmetrakptāñkät käṣyāp se sumane
19A 261 b3/// āṣānikmetrak (lame)yäṣ kākätku āymaśl-äkk ats pältsäṅkāṣ
20A 261 b6klyo(m)(m)e(trak)/// b7
21A 268 b6 – – – (t)mäṣ āṣānikmetrakb7/// ñ
22A 270 a4(o)pyāc päkl(ār)m(e)trak kuc ne was asaṃkhyea5(saṃ) (kalpsaṃ) /// (puttiśparṣināṃ) ākā(l) (ritā)mät
23A 270 b3(tmāṃ) (puklā) (wrasa)śśi śolaṃmetrakñomā tämne wäknā kakmu
24A 270 b5tu ṣakk a(ts)metraksne kaś wältsantuyo āb6(kläṣlyes)
25A 273 a1a1/// (tmäṣ)(metrak)(bodhisat)tu w(ir) mkälto puklākaṃ
26A 275 a3 (tä)m kaklyuṣuräṣ āṣānikmetrak kuront oki a4///
27A 276 a5metrakkä(l)p(ā)t ; puttiśparṇ «:»
28A 287 and 259 a3tmäṣ āṣānikmetrakptāñkät ko(naṃ) a4(ṣkäśśāṃ)
29A 288 a5kātka(ṣ)(metrak); ārkiśoṣṣaṃ ; pättāñkät
30A 288 b2tāpä«r»k ṣakk ats klyommetrak śuddhavāṣinäs ñäkta(sā) (śaśärsu) (bādhariṃ) (brāhmaṃ) (raryuräṣ) b3 ptāñktac waṣtäṣ läntassi
31A 288 b4täpreṃ klyommetrakśmäṣ
32A 288 b6(klyom)(metrak) (kātkmāṃ) (nasa)b7m se kuc ne (parnont) (wrasomäntaśśäl) (känt) (wiki) (pukly)i kurosāṃ kapśiñño penu tāpärk oṅkraci wākmatsäṃ (bram) (lame) (kälpāluneṣiṃ) (ākālyo) (sarvapā)b8ṣāṇḍik (talke) (śaśmāwā)
33A 291 a1ṣ : puk tämmetrakptāñkte kapśiññaṃ sne wärce
34A 297 b2b2metrakbodhisattu waśirr oki prākräṃ
35A 297 b5tmäṣ āṣānikmetrakpraṅkoyo ṣoma āl· ///
36A 297 b8tanne wkänyo āṣānikmetrak///
37A 305 b1paräṃ kälpnānträtmäṣmetrakptāñkät käṣṣi neṣ särki
38A 305 b5/// ॥ tmäṣ āṣānikmetrakptāñkät b6///
39A 311 a3śmimäs ṣakk ats ;metrakptāñkt{ä/a}c ; ketuma –
40A 399 a3a3///metrakträṅkäṣ
41A 399 a5a5/// ॥metrakträṅkäṣ
42A 399 b2klyommetra(k) ok ///
43A 399 b3metrakträṅkäṣ
44A 409 b2/// rñyā tkanaṃ āṣānikāṃmetrakneṣontā korisyo wsā ///
45YQ I.1 a3(tāpärk) (ṣakkats) (klyom)(metrak) (śuddhavāṣinäs) ñäktasā śaśärsu bādhariṃ brāhmaṃ raryuräa4(ṣ) /// (ptāñktac) (waṣtäṣ) (läntassi)
46YQ I.1 a6täpreṃ klyommetrakśmaṣ
47YQ I.1 b1klyommetrak kātkmāṃ nasam se kuc ne parnont wrasomäntaśśäl b2 /// ·(i) (kurosāṃ) (kapśiñño) penu tāpärk oṅkraci wākmatsäṃbram lame kälpāluneṣiṃ ākālyo b3 /// (sarvapāṣāṇḍik) (talke) (śaśmā)wā
48YQ I.2 b2 kupre ne puk saṃsārṣiñi wrasañ b2(dhari) /// (kl)y(o)mmetrak upādhyā mäskatsi āṣāṃ n-äm
49YQ I.2 b3äntā ne säs klyommetrakoktapuklyi kakäṃ
50YQ I.3 b7täṣ säs klyommetrakśäk we pi pu(klyi)
51YQ I.5 a4läc śla wartsi klyommetrak
52YQ I.5 b4 ne klyommeb5(trak)///
53YQ I.7 a7(klyo)mm(e)trakymār-äk ptāñkät käṣṣinac śmäṣ
54YQ I.7 a8klyommetrakkrasaṣ
55YQ II.1 a2tmäa2(ṣ) /// (klyom)(metrak) bādhari brāmnac kakmu śla wäktasurñe tsar
56YQ II.1 a7 smimāṃ akmalyo klyommetrakträṅkäṣ
57YQ II.1 b1āṣānik b1(metrak)(āymaśl-äkk) (ats) (träṅkäṣ)
58YQ II.2 a8 täpreṃ wewñuräṣ āṣānikmetraktm-äk ptāñkät käṣyāp kapśiṃñäb1(ṣ)
59YQ II.2 b6parno pälkäṣ āṣānik klyommetrab7(k)/// (pari)weṣ yāmu puk yärśār :
60YQ II.2 b7klyommetraktämne-k swāb8(ñceṃ) ///
61YQ II.3 a2tmäṣ āṣānik a2(metrak) /// wnāmā(ṃ) träṅkäṣ
62YQ II.3 a5 täpreṃ wewñuräṣ āa5(ṣānik)(metrak)///
63YQ II.3 b3tmäṣ āb3(ṣānik)(metrak)/// – āṣānikāṃ ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi ārwar
64YQ II.6 a8tmäṣ āṣānik klyoa8(m)(metrak)/// pältsäkyo ypeṣinäs wrassac oṅkälmāśśi wäl oki āpat ṣkārā sāspärtwuräṣ b1
65YQ II.6 b8tmäṣ āṣānikmetrak
66YQ II.7 b2klyob2(m)(metrak)///
67YQ II.8 a6; pältsäkyo ; klyommetrak; dakṣinakäśśi :
68YQ II.9 a8(me)trakbodhisattu ajitenäṣṣ aci śäk
69YQ II.10 a5(mahāka)lps(aṃ) ptāñäktaśśi kapśiṃñās pälkāluneyaṃ āklye yāmu āṣānikmea6(trak)///
70YQ II.13 a4klyommetrakträṅkäṣ
71YQ II.13 a6(kl)y(o)mmetrakträṅkäṣ
72YQ II.13 b3ṣakkatsek śkaṃ tāpärk klyommetrakptāñkät b4(ṣṣi) ///
73YQ II.14 b3/// (w)ewñuräṣ āṣānikmetrakāñc wināṣā
74YQ II.14 b6klyommetraklo waṣtäṣ b7(c)
75YQ II.15 a3ṣokyo nu klyommetraka4/// ·
76YQ III.4 b3ṣakkatsek śkaṃ klyommetrakb4/// •
77YQ III.12 a6tmäṣ āṣānikmetrak citrarathes krämpālune pälkoraṣ ajia7(tenac) ///