Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

täṣ

Cite this page as:"täṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_täṣ (accessed 06 Dec. 2023).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:täṣ
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:neuter

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

täṣ

1A 6 b1martäṣ
2A 6 b4 tsopatsäṃ ñātse pälko(rä)b4(ṣ) mā nutäṣknānmāñcäśśi śäk wäknā kulewāsac
3A 9 a5täṣnātkis kärsor tāṣ
4A 11 b4ñi amokyotäṣcämplune
5A 28 b3b3ñ·äṣ poṣitäṣweñe(ñc) ///
6A 40 a4a4trä tñitäṣyāmäl l· ///
7A 50 b2puktäṣptāñkä(t) ///
8A 66 a1tanäk ṣurmaṣtäṣñi krāso kakmu
9A 73 a5a5/// (trä)ṅkiñc sästäṣlānt se mäśkit mukaphalku
10A 79 b6waltsurā nu ;täṣträṅkä… ;
11A 99 b5tu ats b5///täṣpenu gārge riṣakyāp śāstraṃ
12A 101 b1; ylār nātäk ;täṣnu sät·· b2
13A 102 a1ñukaṃ tuṅk : 3täṣwe a2/// (wa)ṣti
14A 153 a5; ṣokyo nu weyeṃtäṣ; nandes ṣāmnune :
15A 165 b5/// b5/// lskārtäṣnande tñi sun· ///
16A 171 b4saṃkrāmaṃ ka /// b4täṣnāśśe kärsor tāṣ ॥
17A 215 b3purṇa(bha)dre : kuyall aśśitäṣwas vaiśravaṃ wäl ptāñkät
18A 230 a4märkampalṣīṃ nu ; imeyotäṣ; raritwā :
19A 230 b2yāmtsetäṣoña(nt) ; nunak – – –
20A 260 b8täṣ·– (su)mane (ma)nark •
21A 265 b4naṣ kus·· /// b4täṣbodhisatvāśśi cam cmolaṃ puttiśparäṃ
22A 267 b4/// b4/// ṣitäṣmācri kāts(aṃ) lymā ///
23A 273 a6mā nutäṣārkiśoṣṣaṃ naṣ
24A 276 b1– – ·ñ(e)m(i)ntu lä –·täṣptāñkta – – ñcä… b2
25A 278 b2b210σ /// ctäṣ; pältsäṅkāṣ ; kuyal
26A 288 a7tämyotäṣmeträkyāp wasämpātṣiṃ opṣlyac poñcäṃ
27A 289 b4sämtäṣtāpärk ; ptāññäktac ;
28A 289 b7n(ā)ṃtsu (ats) (mäṃt) netäṣtāpärk klyomänt meträkyāp waṣtäb8(ṣ)
29A 291 a2rarätku träṅkäṣ wetäṣsiṃhe ptāñkte kapśiññāñ säṃ
30A 293 b3/// b3/// sl·täṣklyomäntāp meträkyāp kāswoneyntu kuyalte
31A 302 b5täṣwe
32A 315 and 316 b6tiri nutäṣ
33A 326 b1vidyādhar· – (trä)ṅkäṣ tämyotäṣ··/// b2/// (trä)ṅkäṣ
34A 327 b5/// b5/// tärtäṣnu nṣaṃ tiri •
35A 340 a4yas«ä»ṣtäṣpraksa(m) ; a5
36A 353 a3– – – mṣantāñ märkampaläntu :täṣtäpreṃ atsaṃ cami ñom
37A 371 a1a1iśetäṣpyāmtsār śolasuts tapakäṃ te
38A 400 a3/// – ṣ wätkāltstäṣpäkras • um(par) ///
39A 408.b a3– /// a3///(tä)ṣpäkra(s) /// b1///
40A 408.c a2/// llālye •täṣ/// a3/// –
41A 436 b4rapeṣiṃ waśeṃ pärksāt kustäṣ·e /// b5///
42THT 1145 b2b2/// (āla)mw(ä)c lkāmāṃtäṣ·· – /// b3
43THT 1382.g b1/// b1/// r·täṣb·a ///
44THT 1426.h a3cami /// a3///·täṣ– /// a4///
45THT 1854 b1b1/// ·n· –·täṣ/// b2/// ptāñkät
46THT 2038 b2b2/// watäk skamtäṣyä – ///
47THT 2106 a2– – /// a2///täṣlantu äntā naslu ///
48THT 2206 a3/// a3/// cnetäṣa /// a4///
49THT 2545 b1mko /// b1///täṣsne – /// b2
50THT 3185 b3·le – sā ketäṣpa ro rtä ñyā
51THT 3359 a2a2/// – ṣwaṣtäṣ/// b1/// –
52THT 3367 b2s· /// b2///·täṣśi – ///
53YQ I.3 b1 ālu kāsu yalis mosaṃtäṣsäs mkälto penu pu
54YQ I.3 b7/// –täṣsäs klyom metrak śäk
55YQ I.5 a4(tä)ṣwewñuräṣ
56YQ I.5 a5hai tā aśśitäṣel eseñc
57YQ I.5 a6sämnetäṣ
58YQ I.5 b6puktäṣtalke māññe säs
59YQ I.7 a2(purṇabhadre) (:) (kuyall) (aśśi)(täṣ) (was) (vaiśravaṃ) (wäl) (ptāñkät) (käṣ)y(ā)p ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune bādhariṃ brāmnā a3 (śärsässi)
60YQ I.7 a4śāwes ñäktasātäṣsäs wram a5
61YQ II.2 b3tñiktäṣpab4(räṃ)
62YQ II.12 b6(āṣānik) (käṣṣi) /// (kär)sortäṣtñi kus ne was upādhyāy caṣäk wram āksib7(ssi) ///
63YQ III.2 a6kuyaltäṣptāñkät käṣṣi ātläśśi ats
64YQ III.4 a2kuc netäṣtäpreṃ māk kulewāsaśśäl ṣiyaa3(k)
65YQ III.4 b2tämyotäṣträb3(ṅkiñc)
66YQ III.4 b4॥ tämyotäṣb5/// (kä)ṣṣi
67YQ III.6 b8mänt nutäṣptāñkät käṣṣi mā eṃtsitär-ñi
68YQ N.5 a5a5/// yotäṣśäk karmapatäntu ktäṅkānträ ///