Announcements

täṣ

Cite this page as:"täṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_täṣ (accessed 25 Apr. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:täṣ
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:neuter

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm, sm-äk sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äk ceṣ, ceṃ, cem, cem-äk toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äk tāṣ, tāṃ, tām, tām-äk täṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äk cesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äk tosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äk tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami, cami-k temi, temi-k tanis, tmis cessi, cesni, cesmi, cesmi-k tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äk cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl, tmaśl-äk cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo, tämyo-k
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äk cesmäṣ tosmäṣ
perl camā, camā-k tṣā, tanā, tmā, tmā-k cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

täṣ

1A 6 b1martäṣ
2A 6 b4 tsopatsäṃ ñātse pälko(rä)b4(ṣ) nutäṣknānmāñcäśśi śäk wäknā kulewāsac
3A 9 a5täṣnātkis kärsor tāṣ
4A 11 b4ñi amokyotäṣcämplune
5A 28 b3b3ñ·äṣ poṣitäṣweñe(ñc) ///
6A 40 a4a4trä tñitäṣyāmäl l· ///
7A 50 b2puktäṣptāñkä(t) ///
8A 66 a1tanäk ṣurmaṣtäṣñi krāso kakmu
9A 73 a5sästäṣlānt se mäśkit mukaphalku
10A 79 b6waltsurā nu ;täṣträṅkä… ;
11A 99 b5täṣpenu gārge riṣakyāp śāstraṃ
12A 101 b1; ylār nātäk ;täṣnu sät·· b2
13A 102 a1täṣwe a2///
14A 153 a5; ṣokyo nu weyeṃtäṣ; nandes ṣāmnune :
15A 165 b5/// b5/// lskārtäṣnande tñi sun· ///
16A 171 b4saṃkrāmaṃ ka /// b4täṣnāśśe kärsor tāṣ
17A 215 b3purṇa(bha)dre : kuyall aśśitäṣwas vaiśravaṃ wäl ptāñkät
18A 230 a4märkampalṣīṃ nu ; imeyotäṣ; raritwā :
19A 230 b2yāmtsetäṣoña(nt) ;
20A 260 b8täṣ·(su)mane (ma)nark
21A 265 b4b4täṣbodhisatvāśśi cam cmolaṃ puttiśparäṃ
22A 267 b4/// b4/// ṣitäṣmācri kāts(aṃ) lymā ///
23A 273 a6 nutäṣārkiśoṣṣaṃ naṣ
24A 276 b1– – ·ñ(e)m(i)ntu ·täṣptāñkta – – ñcä…
25A 278 b2b210σ /// ctäṣ; pältsäṅkāṣ ; kuyal
26A 288 a7tämyotäṣmeträkyāp wasämpātṣiṃ opṣlyac poñcäṃ
27A 289 b4sämtäṣtāpärk ; ptāññäktac ;
28A 289 b7(mäṃt) netäṣtāpärk klyomänt meträkyāp waṣtäb8(ṣ)
29A 291 a2wetäṣsiṃhe ptāñkte kapśiññāñ
30A 293 b3b3/// sl·täṣklyomäntāp meträkyāp kāswoneyntu kuyalte kus ne caṣ sarvapā·ā ///
31A 302 b5täṣwe
32A 315 and 316 b6tiri nutäṣ
33A 326 b1vidyādhar· – (trä)ṅkäṣ tämyotäṣ··/// b2/// (trä)ṅkäṣ
34A 327 b5b5/// tärtäṣnu nṣaṃ tiri
35A 340 a4yas«ä»ṣtäṣpraksa(m) ; a5
36A 353 a3täṣtäpreṃ atsaṃ cami ñom
37A 371 a1a1iśetäṣpyāmtsār śolasuts tapakäṃ te
38A 400 a3/// – ṣ wätkāltstäṣpäkrasum(par) ///
39A 408.b a3– /// a3///(tä)ṣpäkra(s) /// b1///
40A 408.c a2/// llālye •täṣ/// a3/// –
41A 436 b4kustäṣ·e ///
42THT 1145 b2b2/// (āla)mw(ä)c lkāmāṃtäṣ·· – /// b3
43THT 1382.g b1/// b1/// r·täṣb·a ///
44THT 1426.h a3cami /// a3///·täṣ– /// a4///
45THT 1854 b1b1/// ·n· –·täṣ/// b2/// ptāñkät
46THT 2038 b2b2/// watäk skamtäṣ – ///
47THT 2106 a2– – /// a2///täṣlantu äntā naslu ///
48THT 2206 a3/// a3/// cnetäṣa /// a4///
49THT 2545 b1mko /// b1///täṣsne – /// b2
50THT 3359 a2a2/// – ṣwaṣtäṣ/// b1/// –
51THT 3367 b2s· /// b2///·täṣśi – ///
52YQ I.3 b1 ālu kāsu yalis mosaṃtäṣsäs mkälto penu pu
53YQ I.3 b7/// –täṣsäs klyom metrak śäk
54YQ I.5 a4(tä)ṣwewñuräṣ
55YQ I.5 a5hai aśśitäṣel eseñc
56YQ I.5 a6sämnetäṣ
57YQ I.5 b6puktäṣtalke māññe säs
58YQ I.7 a2(purṇabhadre) (:) (kuyall) (aśśi)(täṣ) (was) (vaiśravaṃ) (wäl) (ptāñkät) (käṣ)y(ā)p ārkiśoṣṣaṃ pākär naslune bādhariṃ brāmnā a3 (śärsässi)
59YQ I.7 a4śāwes ñäktasātäṣsäs wram a5
60YQ II.2 b3tñi-ktäṣpab4(räṃ)
61YQ II.12 b6(āṣānik) (käṣṣi) /// (kär)sortäṣtñi kus ne was upādhyāy caṣäk wram āksib7(ssi) ///
62YQ III.2 a6kuyaltäṣptāñkät käṣṣi ātläśśi ats
63YQ III.4 a2kuc netäṣtäpreṃ māk kulewāsaśśäl ṣiyaa3(k)
64YQ III.4 b2tämyotäṣträb3(ṅkiñc)
65YQ III.4 b4tämyotäṣb5/// (kä)ṣṣi
66YQ III.6 b8mänt nutäṣptāñkät käṣṣi eṃtsitär-ñi
67YQ N.5 a5a5/// yotäṣśäk karmapatäntu ktäṅkānträ ///