🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wäl

Cite this page as:"wäl". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wäl (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:“king”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:walo
Lexeme variants:wäl; wal; wäll; wäly
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sgpldu
nomwällāñc
voc
acclāntlāñcäs
genlāñcäśśi
loclāntaṃ
comitlāntaśśällāñcsaśśäl
instlāntyolāñcäsyo
abllāntäṣ
perllāntālāñcsā
alllāntaclāñcsac
caus

Lexeme family

Occurrences

wal

1A 355 a4śaśis lātse ; ñäktaśśi wal ; tu ñi maṅka(l)
2A 359 a12harati corā vā । wal prä /// a13 ///
3THT 2102 b3·yo – tka ñi wal o – /// b4
4THT 2503 a1a1 /// – wal /// a2 /// ·näṣtär

wäll

1A 256 a5śtwar-wälts śpāluñcäs wrassaśśäl ñäkci wäll oki sne yärm wrassäṣ
2A 318 and 319 b6citraśokaṃñäkci wäll oki säs ; vidyā(dhareśśi)
3A 380 b1b1 /// saṃpate cakravartti wäll oki sne lyutār puttiśparṣi

wäly

1A 224 a2m«†ä» śaru ṣeṣ ajātaśatru wäly cam l·· /// a3

wäl

1A 4 b4hib4mavant ṣulaṃ nu vacramukhe wäl naṣ äntā ne säm
2A 9 a5täṣ nātkis kärsor tāṣ wäl penu perāk āmāśās cam
3A 10 a3ne (ne)a3(ṣā) (da)śagrive rākṣ(ts)ā(śśi) wäl rāmeṃ ratäkyo lāṅk ri
4A 12 a6; āyäntwāṣi ; lwāśśi wäl : 1 ॥ tmäṣ
5A 13 b5pñintuyo (tampe)b5wāts ; yäṣ wäl cakravartti ; śla wartsy
6A 15 b4tmäṣ cam ypeyaṃ wäl wläs wäl nasäl ālak
7A 15 b4cam ypeyaṃ wäl wläs wäl nasäl ālak ṣe(ṣ)
8A 18 b5ne mahāprabhā(se) b5 ñomā wäl ṣeṣ waśirr oki prākräṃ
9A 19 a4mācar ṣeṣ śuddhodaṃ ñomā wäl pācar rāhul ñomā se
10A 21 a3ṣpä(t) (ñe)a3(mi)ntuyo kaknu cakravartti wäl nasäl ṣeṣ näṣ penu
11A 25 a1ñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl mācaa2(r) (ma)hāmāyā ñomiṃ ya
12A 29 a4(k)u(ryartāñ) /// a4 ṣopärtāsā wäl timiti(miṅgil) /// a5
13A 36 a2a2 …t nu ñäkci wäl wlāñkät /// (tämne) a3
14A 37 a2pättāñkät /// a2 kṛki wäl kursär tsopatsäṃ /// a3
15A 49 a3pñy eluneyo : pñiṣi wäl cam ; wyāraṃ lmo
16A 49 a4(pa)t nu kanaṣke ñomā wäl ṣeṣ ptāñäkte märkampalaṃ śā…
17A 57 b5wkänyo säm rupyāvate bodhisattu wäl säksäk puklā lāntub6(ne) ///
18A 59 b4b4(täk) (yärm) /// (tmäṣ) (wäl) (puk) (ypeyäntwā)śśi kuleñcinās ṣotreyäntu
19A 61 a5täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ a6 (nāntsu) ///
20A 63 b1tmäṣ säm rupyāvate wäl bodhisatveṃ tsopatsäṃ kāruṇaśśäl triwont
21A 64 b31 ॥ tmäṣ brahmadatte wäl wsok nāntsu mäśkitac träṅkäṣ
22A 65 a6(1) (॥) (täm) (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se
23A 65 b3kliṣ : 1 ॥ wäl träṅkäṣ kārub4(ṇik) (nātäk) (se)
24A 65 b6mäskatärtäm kaklyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ ote täpreṃ knānmāṃ
25A 66 a5ṣakk atsek nāñi brahmadatte wäl pats mäskal nu
26A 66 b2b2 /// tmäṣ mahendrasene wäl āmāśās kākkropuräṣ cesm-äk ārtaśśi
27A 67 a6oṅkaläm träṅkäṣ pälkār ñäktaśśi wäl b1 ///
28A 68 b4/// b4 viśvamittre wäl nmit kärsoñcäs prāhmnās keṃtsi
29A 68 b6/// (kä)b6lkeñc • ॥ wäl träṅkäṣ ॥ – – (ākāl-käṃ)ṣe
30A 71 a1jambudvipā ; kākmärtik ; wäl näṣ pācar ; ñomyo
31A 71 a3pratipakṣkātkmāṃ nāntsu wäl träṅkäṣ mänt wäknā naṣ
32A 71 a5täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ṣñi seyaṃ apälkā a6
33A 72 a4yāmältmäṣ brahmadatte a5(l) /// kä devadattenäṣṣ aci
34A 74 b5/// r ॥ tmäṣ wäl āmāśāsac träṅkäṣ tämne tāṣ
35A 77 b2(klā)tm-äk brahmadatte wäl ·itābhās ñemintu – – – – – – – – – i
36A 78 a3; ṣpäṃ lkāl tsopa(ts) wäl ; caṃ wraman ne
37A 82 b3s·· b3 neyā napeṃ wäl : wä /// b4
38A 82 b4b4katkaṣ koś-śi wäl camä /// b5 – –
39A 88 a2o a2 /// oṅkälmāśśi a3(l) /// ñ«†ä» āṣtär lyu
40A 88 b5pākäb5(r) (tāṣ) /// (o)ṅkälmeṃ wäl na b6 /// l··
41A 97 a3sākāś riyā kākmärtik ambariṣe wäl ṣe… a4 /// ··uräṣ
42A 97 a4··uräṣ nuna-k riṣakune cärk wäl tāk • daśāra a5
43A 97 a6ypeyā kāk(m)ärtik drume ñomā wäl ṣeṣ säm ypeyu b1
44A 98 b4wärpinträ ॥ tämyo tsopats wäl pāpṣuñcäśśi ānāsās b5 ///
45A 107 a3ckā – – a3 /// wäl bhadrike : päñ känt
46A 119 a4y(ś)almas wärpnātärtmäṣ wäl āl· a5 /// empelune
47A 119 a6– – a6 /// ṣ wäl l· – – – (r)iṣakäṃ päl·
48A 120 a4akälyme : 1 ॥ wäl träṅkäṣa5 ///
49A 120 b3b3 /// (dha)rmavare ñomā wäl ṣeṣ mar yas taṃne
50A 123 a2wärpitār tmä a2 /// w(ä)l śolṣi praskiyo a3 ///
51A 123.a a2/// t(äm) kakl(yuṣurä)ṣ«†ä» pāṇḍu (wäl) /// a3 /// – –
52A 123.a b2b2 /// ·su pāṇḍu wä(l) /// b3 ///
53A 127 b5/// b5 räṣ śuddhadoṃ wäl näṣ lyukr· /// b6
54A 128 and 130 a6se nuna-k mahādeve ñomā wäl tāk täpren-äk /// b1
55A 128 and 130 b1se penu tämne-k ñomā wäl tāk okāk ṣi ///
56A 134 b1b1 /// ṣ«†ä» pāṇḍu wäl triko oki eṅkäl· ///
57A 134 b2/// r tmäṣ pāṇḍu wäl riṣakyāp /// b3 ///
58A 135 a4a4 /// m«†ä» pāṇḍu wäl /// a5 /// (sru)ñcaṃñeyaṃ
59A 147 a1a1 /// śämluneyis ॥ wäl träṅkäṣ tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik
60A 147 a6sākät l··o wärpnātär tmäṣ wäl riṣakäṃ wärpo – ///
61A 147 b5täm pälkoräṣ säm wäl tsmont ynāñmuneyo b6 ///
62A 149 a4pontsāṃ kapila – – – – – – – (śuddha)doṃ wäl tpässi wotäkaptsaradarśnaṃ
63A 181 b3ñc«†ä» : 2 śibi wäl neṣā ·i /// b4
64A 215 b3aśśi täṣ was vaiśravaṃ wäl ptāñkät käṣyāp /// b4
65A 222 b7ajātaśat;ru ñomā ; ṣeṣ wäl tām (praṣt) ; omä(skeṃ)
66A 230 b310σ /// tsopats ; wäl nuna-k «:» raritwā kāvvi
67A 253 a3täm kaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti wäl ṣpät ñemintwaśśäl puk śkaṃ
68A 253 a6praṣtaṃ metrak bodhisattu ñäkci wäl täpräṃ wimānäṣṣ oki tsoptsāṃ
69A 254 b8• ॥ tmäṣ siṃhe wä(l) /// l(yutā)r (m)emaṣ (kl)opas(u)
70A 256 a2cakkravarttis lānt se siṃhe wä(l) (udrā)a3yaneṃ pärwatāṃ se lāntuneyaṃ
71A 256 a5tmäṣ säm siṃhe wäl okät-tmāṃ śtwar-wälts śpāluñcäs wrassaśśäl
72A 258 a81 ॥ tmäṣ siṃhe wäl b1 /// yo pāpläntu
73A 258 b2yaṣ-äṃtmäṣ siṃhe wäl ṣāmaṃ nāṃtsu kaksunt wsokaṃ
74A 264 b5w· /// (ka)b5klyuṣuräṣ ñäkci wäl wlāṃñkät kātkmā(ṃ) nāṃtsu ñäkciṃ
75A 264 b6ñäkciṃ kropaśś(äl) /// (ca)b6kravartti wäl ṣpät ñemintwaśśäl (wäl)ts sewāsaśśäl
76A 266 b3b3 tku śaṅkhe cakravartti wäl ṣpät ñemintu raryūräṣ ///
77A 280 a8/// a8 /// (ca)kkravartti wäl āṣānikyāp me – – – ·k·
78A 280 b4dakṣinak purohitāśśi purohit lāñcäśśi (wäl) /// b5 /// śśi
79A 283 b3/// b3 /// rtti wäl bodhisatvāṃ lkālyo nu ///
80A 288 b3(was) (kuc) (ne) (waiśravaṃ) (wä)b4l pāṣānak ṣulaṃ (klyomänt) (meträ)kyāp
81A 289 a4 /// (vāsave) (ñ)omā wäl ṣeṣ kuc ne täm
82A 289 b5=ryu praṣṭaṃ ; se wäl tāṣ b6 14σ ///
83A 296 a2/// a2 – – cakravartti wäl ñäkciñi lāñś : kalkāl
84A 307 b3(śāwaṃ) (lakṣaṇäs) (:) siṃhe wäl ptāñkät käṣṣiyāp kapśiññaṃ ñäktaśśi
85A 317 a2puk s· /// a2 wäl tāṣ yśalmas pat mänwā
86A 318 and 319 b6oki säs ; vidyā(dhareśśi) (wäl) ; (jimutake)tu : yetu
87A 326 a6/// a6 /// jimutaketu wäl träṅkäṣ upādhyā ñ·
88A 326 a8ne – – ri ypeyaṃ wäl /// b1 ///
89A 326 b2upādhyā – ṣṣ· säs wäl ṣñi akma /// b3
90A 342 a1 a1 – – – – – – – – (tmäṣ) (wä)l ts(eṃ) (yokās) (a)ś(ä)nyo āmāśāsac
91A 342 b11 ॥ klopasū nāntsu wäl träṅkäṣ pācri puk«†ä»
92A 342 b4– – – – – – – ॥ mnū lutäsmāṃ wäl träṅkäṣ hai ṣokyo nu
93A 343 a1– – – – nās l· – – – wäl träṅkäṣ kuc ypam ///
94A 355 a3riyis maṅkal ; ñäkci wäl tu ñi maṅkal naṣt
95A 356 a3ñkät (śaśis) lāntseñ ñäktaśi wäl tu ni maṅkal pukaṃ
96A 383 b3/// b3 /// l(ārj)uneṣi wäl nu cam tm-äk ats
97A 399.18 b1/// b1 /// m· wäl träṅkä(ṣ) /// b2 ///
98A 432 a1/// c kāmat prasenaji wäl śkaṃ cam krośś(äṃ) wär
99A 433 b3/// • kupr(e) ne wäl wlatär täm ṣurma(ṣ)
100A 434 b5/// b4 /// b5 w(ä)l ṣkārā pälkāt ratä ///
101A 436 b4muräṣ ṣkārā lotäkwäl klyoṣ rapeṣiṃ waśeṃ pärksāt
102A 437 a5ysā /// a5 /// wäl tärko /// b3
103A 440 a3/// a3 /// osit wäl k(a)kisāṃ • päñ
104A 442 a2waṣt lmo wläswäl trä /// a3 ///
105A 445 a3– /// a3 /// wäl /// – – /// b1
106A 445 b2/// b2 /// rkos wäl träṅkä(ṣ) ///
107A 450 a4lyo kra – r wäl lap /// a5 ///
108THT 1382.b b1/// ·o · tsopats wäl ākṣiññam-ci s· – ///
109THT 1483.a a1/// säm nu pras(e)n(a)ji wäl«†ä» – /// a2
110THT 1483.a a3/// – räṣ prasenaji wä(l) /// a4 /// rä
111THT 1484 b6– /// b6wäl ///
112THT 1486 a3/// a3 /// ·k· wäl tām au ·re ///
113THT 1487 a2k yärśār tmäṣ säm wäl pre ly·· /// a3
114THT 1494.a b4– /// b4 /// wäl ṣpät ñ· ///
115THT 2046 b3b3 /// t te wäl plant ko t· ///
116THT 2059 a2/// a2 /// – wäl tāk k·o /// b1
117THT 2121 a1 a1 /// – wäl puk – /// a2
118THT 2134 b1– /// b1 /// wäl a /// b2 ///
119THT 2153 a2/// – ṣ tsopats wäl kupre /// a3 ///
120THT 2162 b2– /// b2 tsu wäl /// b3 – – – ///
121THT 2487 a2/// a2 /// ṣ wäl täṅkä – /// b1
122THT 2595 a2mäsk· /// a2 /// wäl – – – – /// b1 ///
123THT 3029 a1 a1 /// – wäl /// a2 /// sñ·
124YQ I.1 a5was kuc ne waiśravaṃ wäl pāṣānak ṣulaṃ klyomänt meträa6(kyāp)
125YQ I.7 a2(aśśi) (täṣ) (was) (vaiśravaṃ) (wäl) (ptāñkät) (käṣ)y(ā)p ārkiśoṣṣaṃ pākär
126YQ II.6 a8pältsäkyo ypeṣinäs wrassac oṅkälmāśśi wäl oki āpat ṣkārā sāspärtwuräṣ
127YQ II.6 b3: 1 märkampalṣi ; wäl tāpärk ; b4
128YQ II.6 b5toriṃ säm ; kāruṇik wäl : 2 tämyo ñäktañ
129YQ III.2 b2śaśärs śākkeśśi nātäk śuddhodaṃ wäl penu cab3(ṣ) /// (märka)mpal
130YQ N.4 a5a5 /// cakkravartti wäl wrasaśśi dakṣiṇak mä(skatär) (॥)