🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kus

Cite this page as:"kus". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kus (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “who?, what?”
Word class:noun
Word subclass:pronoun
Language:TA
Equivalent in TB:kuse
Lexeme variants:kus; kuss
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sgpldu
nomkus, kussa-kkuce
voc
acckuc
genke, ke-kk
lockucaṃ
comitkucaśśal
instkucyo
ablkucäṣ
perlku
allkucac
caus

Lexeme family

Occurrences

kus

1A 3 a6tosäs ṣäk ; ritwo kus ne ; pākasyo :
2A 7 a2tuṅ= śärsässi nuna-k pältsäṅkāṣ kus nu cämpiṣ taṃne kräṃ(tso)a3nāṃ
3A 8 b5māk śoṣi kākropu(ṣ) (träṅki)b5ñc kus tāk klopasu nāṃtsu yaṃtrācāre
4A 10 b5sisāṃ rāmes esam kus ne rāmes praskmāṃ tāc
5A 16 b5käṣṣi träṅkäṣ pälkāc ṣāmnāñ ku(s) (ne) b6 tām praṣṭaṃ
6A 16 b6säm tāpärk śravaṇakoṭiviṅśe kärsnāl kus ne rupavāṃ ṣeṣ säm
7A 17 a1 (kä)a1rsnāl : kus ne śilpavāṃ ṣeṣ säm
8A 17 a1säm aniruddhe kärsnāl : kus ne prajñavāṃ ṣeṣ säm
9A 17 a2säm tāpärk śāriputträ a2rsnāl kus ne tām praṣṭaṃ puṇyavāṃ
10A 20 b2 (:) (pā)kṣ(i)ññā-ñy ānand ; kus säm pättāñkät ; kucc
11A 20 b3tämyo ; prakäsmār-ci ; kus täm män= täm ;
12A 26 b1/// b1 – – – – – ॥ kus ne korisyo /// b2
13A 30 a5/// a5 ṣim kus ne näṣ appärmāt y(āmu)
14A 39 b2/// b2 …l lkām kus ne tämne wkä(nyo) ///
15A 39 b6wram /// b6 imeyo kus ne wrasom ///
16A 44 a2– /// a2 yāmitär kus ne śtwar mahā(bhūtäntu) ///
17A 55 a3: tsru-yärm smimāṃ ; kus ne cem ; tuṅkassua4(ṣ)
18A 60 b6(bodhi)sattu träṅkäṣ ṣokyo retwe kus nu säm wrasom māka-ñātse
19A 62 b2b2 /// (:) (kus) (ne) pikträ ; märkampal
20A 64 a1päknāmo kotnaṣwät kus ne śäkrant wramäṃ päknāmo
21A 64 a2a2 (kotnaṣ) (trit) (kus) (ne) āṣtraṃ pāpṣuneṣiṃ wkäṃ
22A 64 a4pāpṣuneṣiṃ ; śäktālyi ; kus ne ṣñ= āymaṃ ;
23A 64 a4säm oñi cmol : kus ne nu ṣñi ;
24A 64 b1b1 (ñäktaśśi) (empelune) (kus) (ne) (p)rä(ṅ)k(i)ñc ॥ c·w·ntenaṃ
25A 64 b2; cem ñäktañ ; kus ne cami : ṣpät
26A 66 b4lameyaṃ : ke ne kus ne naṣ ; nati
27A 69 b1(ā)rkiśoṣi : 1 ॥ kus weñlune tāk mät n(e)
28A 74 a6knānmā a6 /// nt· kus ne lāntune risānt wärtac
29A 75 b5(pratskaṃ) ; /// kus pat nu cam ;
30A 78 b1(kā)kropuräṣ träṅkäṣ p(i)c cämplumäṣ kus ne säm lāntsānā ṣpäṃ
31A 78 b5onta(ṃ) (säm) (śaru) naṣ kus ne cam oṅkaläm sne
32A 78 b6ās śa – – – – kākkuräṣ kus ne cesmaṃ päñ wäknā
33A 79 a5o a5 /// (pkāmar) (ku)s n(e) kri tāś-śi
34A 79 a6osā… a6 /// sl(u)ne kus ne näṣ lmeṃ olā
35A 85 b2 /// m naṣ kus ne was wunäṣṣ āl·
36A 93 a6träṅkäṣ mäṃ«n/t» tāṣ wram kus ne wrasom plä b1
37A 94 a3nṣäṣṣ akri taṃ ; kus śkaṃ tāṣ : 2
38A 96 a6kärsnāa6(c) /// neyum träṅtär kus ne tom ṣtāmäntu okontu
39A 100 b4b4 /// m· ācā kus tñī nasäl ṣeṣ maṅk
40A 101 a5a5 /// wṣeññe eṃtsāt kus tanaṃ sne pal naṣ
41A 101 a6sne yärm lāṃś : kus pat nub1
42A 101 b3āriñc marmas : 1 kus ne tñi ṣeñc ;
43A 104 b117σ /// ·āñ : kus ne śwāntāñ ; kus
44A 104 b1kus ne śwāntāñ ; kus pat nu ; śwātsi
45A 104 b2b2 /// nt«†ä» kus ne ucchiṣṭ tāṣ
46A 106 b3sundari träṅkäṣ klyomiṃ hetutwati kus ṣrum b4 /// āläṣtār
47A 108 b4/// w·rut nāṃtsu kuyalte kus ne caṣ wsāl wsānt
48A 112 a4a4 /// r(i)ṣaki ṣeñc kus ne – rpoṣ (w)irone
49A 113 a4weñānn anac peṃ tāpärk kus ne pälskaṃ tāś-śi a5
50A 117 a2mäskatär kraṃś nu täm kus träṅkänträ kus ne āṣträṃ
51A 117 a2nu täm kus träṅkänträ kus ne āṣträṃ pāpṣu a3
52A 119 b6mt· b6 /// kärsnām kus wram – – – – (trä)ṅkiñc päklyoṣ
53A 120 b4säm tāpärk nande kärsnāl kus ne sām b5 ///
54A 124 a5mäsraṃ krośśāñ /// a5 kus pat nu wsomināñ śwātsintu
55A 125 and THT 1425.e and A 117 a2mäskatär kraṃś nu täm kus träṅkänträ kus ne āṣträṃ
56A 125 and THT 1425.e and A 117 a2nu täm kus träṅkänträ kus ne āṣträṃ pāpṣu a3
57A 127 b2b2 – · tākiṣ-äm kus pat nu /// b3
58A 128 and 130 b5näṣ na /// lkāmä kus ne walu tāṣ
59A 128 and 130 b6(nande) träṅkä(ṣ) – – – (nātä)k kus ne waṣtäṣ (l)äṃ(ts)e kus
60A 128 and 130 b6kus ne waṣtäṣ (l)äṃ(ts)e kus pat nu waṣt ṣmeñc
61A 128 and 130 b6pat nu waṣt ṣmeñc kus cesmi (ālam) (wcanäṣ) (wākä)
62A 138 b3/// b3 /// risāt kus ā /// b4 ///
63A 140 b3/// b3 /// sām kus ne śla /// b4
64A 148 a2/// lmontāpäk lyalypurṣināṃ waṃtyo (kus) (ne) lyiyā āpsā pärkroneyo
65A 148 a3tom märtāraṃ (mäskantr-äṃ) (•) (ku)s ne pāk·ṃ kulypala(ṃ) tom
66A 148 a3tom prākkraṃ mäskanträkus ne a4 /// kus
67A 148 a4kus ne a4 /// kus ne wratomināñ kulypalaṃ mäskantr-äṃ
68A 148 a4wratomināñ kulypalaṃ mäskantr-äṃkus ne akritraṃ (toṃ) akkr(i)traṃ
69A 148 a5tom tpont mäskantr-äṃkus ne āñc – – – – – – – – – nmont
70A 148 b1b1 /// mäskantr-äṃkus ne akritraṃ tom wrat·
71A 150 a1 a1 /// kus n(e) ptāñäktaśśi mrāc lap
72A 150 b6kākätkunt b6 /// t·eñc kus ne cami āñc ka(pśi)ññaṃ
73A 151 b2b2 /// (a)pratitulyenaṃkus ne māntälwāts ; rse
74A 151 b5t· – – (lyaly)purṣināṃ wantyo kus ne lyā āpsā pärkräṃ
75A 151 b6tom pärkraṃ mäskantr-äṃkus ne prā(kraṃ) kulypalaṃ tom
76A 151 b6tom ṣātram mäskantr-äṃkus ne ṣātraṃ tom prākraṃ
77A 164 b5/// m yetweyäntu ṣeñc-äṃ kus täm särki kä ///
78A 175 a5a5 /// täpreṃ kāsu kus ne ārkiśoṣṣaṃ k· ///
79A 180 a4pri /// /// m· kua5s tāś-śi paṣ·i nandeṃ lo
80A 182 b4/// b4 /// sasyo kus śkaṃ āl· /// b5
81A 194 a4: ·ñ·wo /// a4 kus tñi tmäṣ pärko :
82A 201 b5b5 – ṅk naṣ kus ne cwäṣ lyutār
83A 213 b2śāsträntu ākläṣmrāc kus mä /// b3 ///
84A 214 b1rṣṣältsuneyo kaknu wrasomṣi wākäm kus ne taṃne – – knumināṃ
85A 217 b1lsk· ats ; kus säs tāk· ; –
86A 218 b3kṣaṃ yärmaṃ naṣ ; kus ne ālu ; sukac
87A 232 b7nt«†ä» ; kärsnāṣ kus ; ne wrasom :
88A 240 a6ve – 20-8 kus pat nu tāṣ ;
89A 242 b3 /// b3 /// kus cesmi ā /// b4
90A 253 a2– – (॥) tsuntaṃkus ne caṣi ; knānmune
91A 253 a2n-äṃ ; ṣotre(y)ntu (:) kus (ne) (caṣi) ; (arämpāt)
92A 253 b6pñi yāmte paṃ ; kus ne wsā-ci ; caṃ
93A 258 a4oki oṅkaläm : 1 ku(s) (ne) (nu) (ca)ṣ mä(rkampalṣi)
94A 261 a5/// a5 /// ; kus pat nu ; k(aklyuṣu)räṣ
95A 261 a8; pkänt wasäṃ ; (ku)s śkaṃ t(ā)ki(ṣ) ; yme
96A 266 a5a5 ni ptāññäkte śāsnaṃ kus ne pā /// a6
97A 270 a2wākmats mākis kāswackus ne a3 /// mät
98A 279 a5(o)pṣä(l)y«†ä» oko nāṃtsus tämyo kus ne śä /// a6
99A 279 b814σ /// ; k(u)s ne yatär ; wyār
100A 284 b6/// b6 /// (s)pärkseñc kus pat nu krañcä ///
101A 286 b4skanträ : 1 ॥ kus ne – m tāpärk
102A 287 and 259 a4ā(riñc) (pältsäk) (lyalypäntu) (pältsäṅkāṣ) (k)us n(e) nṣ(aśśäl) (ṣiyak) (māk)
103A 287 and 259 a5(cem) (ñi) (tsälpo)ṣ ṣeñc kus pat nu (wrasañ) (kāswa-)pälskāñ
104A 287 and 259 a6(asaṃkhyes)y(o) wrasañ kās(w)o(ne)yntu yomär kus ne nu tsru-āsar-pälskāñ wrasañ
105A 288 a3s(e)-lāntuneṣi abhiṣek artanträkus pat nu tanā särki
106A 288 b8(ṣäk) (pi) (wäknā) ; (kus) (ne) (wa)ṣtäṣ ; lantuṣ
107A 289 a3; känt kalpsaṃ ; kus ne maiträ ;
108A 289 a3; risāt : kus ne märs ;
109A 289 b6b6 14σ /// (wraso)m kus ne cam klyomänt metrakäṃ
110A 293 b3klyomäntāp meträkyāp kāswoneyntu kuyalte kus ne caṣ sarvapā·ā ///
111A 295 a5(tākiṣ) (ñi) (omäskenā)p yāmluneyis kus ne ñi kāsu yāmäs
112A 299 a3särki napeṃsac kārneñckus pat nu napeṃsaṃ āṣānikyāp
113A 299 b7/// b7 /// (trä)ṅkäṣ kus ṣurm klyomiṃ sne praṣt
114A 301 a2/// ; tāpātriśaṃ ; kus ne ṣeñc : lkātsi
115A 302 a5opṣlyaśśäl ṣiyak kumseñckus pa a6 /// ṣiṃ
116A 302 a6metraknaśśäl ṣiyak kumsanträ ॥ kus pat nu waṣtäṣ a7
117A 303 b6nervā b6 /// : kus ne niṣpal kopräṅk pärsānt
118A 304 a4wa /// a4 /// kus säs sārathi lap märtko
119A 306 a5 /// (ārki)śoṣṣis sukac kus ne pñi(ntu) /// a6
120A 310 a5a5 /// 2 ॥ kus ne – ṣ slamasyo
121A 311 a1subhādrenaṃmahākāruṇyo ; kus ne täm neṣā ;
122A 311 a2postäk ; pekamät 1 kus ne wrasom caṣ ;
123A 311 b2 b2 läṣ ; kus ne pñintu ; märkampal
124A 311 b2; śāwaṃ pñ(i)ntu ; kus ne pik·· ///
125A 311 b4; tsopatṣäṃ weñār : kus ne – – – – – ptāñäktañ – –
126A 313 a8(puk) ; a8 kus ne wrasañ : kupre
127A 313 b1ṣāñ tsopatsi : 2 kus säm tāk(i)ṣ ; mnu
128A 313 b1; (enak) (wrasom) (:) kus ne =kāl ;
129A 313 b4: try asaṃkhesaṃ ; kus ne kṣaṇa(ñ) ; (ṣom)
130A 321 a8ñ tāṣ kārāśaṃ : kus säm /// b1 ///
131A 332 a3ptāñkät käṣṣī sutraṃ we kus ne bahuśrutāṃ knānmānäṃt ṣāmaṃ
132A 332 a5 ; mäskatär : kus ne yneś ñi ;
133A 332 a7ṣ(ā)mnāñ āksi – – – – – – abhidharm kus ṣurm kuyal nu tāpärk
134A 332 b9/// b9 rkampal weñeñc kus ne märkampal täm
135A 332 b9täm märkampal weñeñc kus ne – – – ·w·ne
136A 332 b9 – – – ·w·ne weñeñc kus ne vine ///
137A 333 b3nāntsu ; abhidharm-śāsträ : kus ne ca /// 14σ
138A 341 a9; (klyo)m«a/i»ṃ sām 90-3 kus ne säs lapäṣ ;
139A 341 b3oko ; wärpnātär 90-5 kus ne sāṃ ek śwāṣ
140A 347 a2pūk caṣ saṃsāraṃ : kus ne ñi ;
141A 347 a4nasäl ṣeṣ : 7 kus ne nu śrāddhe ;
142A 349 a1mäs metraknac : 7 kus pat nu wasäṃ sarkäṣ
143A 354 b6ne oṅkaläm : 10-3 kus ne nu caṣ märkampalṣi
144A 355 b2ynānmuneyo ; ṣīpwātsäṃ ; kus ne ptāñi;kte peṃi»n«i/ā»ṣ
145A 355 b2täm ṣñaṣṣe ; kulypaträ kus ne b3 – – –
146A 359 a16। pā – ·e kus ne sem yaträ ।
147A 359 a21/// ·i· ok pältsäkyo kus ne talke yaṣ
148A 365 a2a2 /// karma । kus ne yāmuräṣ omäs(k)eṃ lyal·
149A 365 a3। yaḥ praticchannakarmānto । kus ne wā(w)lu /// a4
150A 365 a4/// a4 /// pärko kus ne nu nṣaṃ papräku
151A 370 b4naivāsikāśśi dharmatāṃ āyiṣkus ne ñaktañ naivāsikāñ tri
152A 370 b5kīntareñ kandharuvīñ tkaṃṣiñi eppreṣiñi kus pat nu ñaktañ – – –
153A 372 b3b3 /// k krats kus ne ptāñäkte peṃ wināṣ
154A 379 b5sparcwa – – – – : kus pat ṣo·e ; ///
155A 384 a3putkālune käryāṣlune tanne wkänyo kus ne arth : mäṃa4t
156A 385 a2a2 lkont viṣayäntu avijñapti kus śkaṃ ne caitasikeñ märkampaläntu
157A 385 b1naslune kāswoneyäntwac tanne wkänyo kus ne arth : ykorñeyis
158A 386 a2oktasāṃ ytār yśeś yāmuntāp kus ne säm ṣūrmaṣ tām
159A 387 b1(kiṃ) (pu)b1nar duḥkhaṃ • kus nuna-k klop nāṃtsu
160A 399.16 a1 a1 /// kus säm /// a2 ///
161A 404 a6marä /// a6 /// kus kulypatä(r) /// a7 ///
162A 408 b1·o /// b1 /// kus ne /// b2 ///
163A 408.q b1/// b1 /// 10 kus ne /// b2 ///
164A 421 a1 /// purvakaṃ • kus ne knānmu(ne) /// a2
165A 430 a4a4 /// (ma)hānāmenac pārat kus ne temi te ///
166A 436 b4klyoṣ rapeṣiṃ waśeṃ pärksāt kus täṣ ·e /// b5
167THT 1382.b a5·kä ·yā cwā : kus nu pärko kälpo tñi
168THT 2446 b3/// b3 /// – kus ṣru – ///
169YQ I.1 b3ṣäk pi wäknā ; kus ne waṣtäṣ ; lantuṣ
170YQ I.1 b6el wsā : 2 kus pat nu ānās ;
171YQ I.2 b4brāmnāsäṣ lyutār tāk kuyalyte kus ne tom śäkk okät
172YQ I.4 b4(w)äṣpā nu ṣālypu naṣt kus ne ñi tatmurāṣṣ aci
173YQ I.5 a6täṣoṅk träṅkäṣ kusnirdhane träa7(ṅkäṣ) ///
174YQ I.5 b21 ॥ nirdhane träṅkäṣ kus ne bādhari brāb3(maṃ) ///
175YQ I.5 b5(ta)lke māññe lamekus ne säm tmaṃ pyākäṣ
176YQ I.7 b5oṣeñi b5 /// (ku)s ne täm brāhmaṃ ṣpät
177YQ I.8 a5 /// (träṅkä)ṣ kus nu tṣaṃ mälkärteṃ mrāc
178YQ I.8 a5tṣaṃ mälkärteṃ mrāc knānaṣ kus pat nu mrācäṣ klālune
179YQ I.8 a7puk kärsnāntāṃ ; yomäs kus ne ; knānmune ;
180YQ II.1 a1/// träṅkäṣ bho bho kus tṣā naṣ tmäa2(ṣ) ///
181YQ II.1 b4wärṣṣältsuneyo kaknu wrasomṣi b4(käm) (kus) (ne) (taṃne) (wäknumināṃ) (wärce)
182YQ II.2 a1täm nu kñasu kus taṃ buddhaṃ mäskaträ a2
183YQ II.4 b4taryākb4(-we-pi) (lakṣaṇäs) (lkātsi) (päskāyäs) (ku)s ne tom yasäṃ śāsträntwaṃ
184YQ II.5 a7(manarkāśśi) (śāsträntu) (ākläṣ) mrāc kus mäskaträ mrācäṣ klālune mänt
185YQ II.5 b2napeṃśśi : 1 ॥ kus ne yas ṣome tosäṃ
186YQ II.11 a8/// träṅkträ mrāc täm kus mäskaträ ॥ nawontsāṃ wakyo
187YQ II.12 a2(aci) /// (sro)tāpattunekus sakrädāgāmunekus anāa3(gāmune)
188YQ II.12 a2kus sakrädāgāmunekus anāa3(gāmune) /// (prattikaputtiś)parnac sne
189YQ II.12 a8; śtwar kārmeytu ; kus pat nu ; b1
190YQ II.12 b4; pkänt wasäṃ ; kus śkaṃ tākiṣ ; b5
191YQ II.12 b6/// (kär)sor täṣ tñi kus ne was upādhyāy caṣäk
192YQ II.14 a5sätkālune tāṣkus śkaṃ ne caṣ tñi
193YQ III.1 b7pi pukälye śomib7(ne) /// (kus) ṣurm tāpärk śākkeṣi lāts
194YQ III.2 b5kapilavāb5(stu) /// (taṃ) (ywā)rckaṃ kus ne paräṃ kälpoṣ śākkiñ
195YQ III.4 b1 /// r kus ne caṣ kanak ptāñkät
196YQ III.9 a4dakṣinak : tämy= ānant kus ne ; pissaṅkis yärk
197YQ III.9 a5tmäṣ gautami lāts pältsäṅkāṣ kus aśśi tom śäk śtwar
198YQ III.10 a2mem sakrädāgāmuneyac spaltkaa2(suntāp) /// kus plāc naṣ prattika-ptāñkte wawurā
199YQ III.10 a2wawurātmäṣ-äk lyutār kua3(s) /// – gautami lāṃts
200YQ III.10 a3lāṃts ptāñkät käṣṣiṃnac träṅkäṣ kus nu tine āṣāa4(nik) ///
201YQ V.1 b5/// (ke)tumati riyaṃ lkāṣ kus ne tmaṃ kuc yärm(aṃ)

kuss

1A 6 a2āriñc : 1 ॥ kuss aśśi sās yaṃtrācā(res) a3
2A 9 a6tmäṣ āmāśāñ ypeṣiñi wrasañ kuss ats ne cam peke
3A 11 a6pat nu knānmuneyäṣ pkänt kuss ats ne nati wä(rṣaltsune)
4A 22 b1añumās(k)i b1 (nāṃtsu) – – – – – – – kuss a«t»s ne ārkiśoṣyaṃ parno-kaśom(i)nāñ
5A 136 a6: ñ – – nark kuss aśśi ñäktas /// b1
6A 236 b7b7 /// lto pat kuss atsaṃ ne āvikar ·i
7A 333 a3s·ā /// a3 /// kuss ats ne pättāñäkte

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.