🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

nu

Cite this page as:"nu". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_nu (accessed 21 Jul. 2024).
 
Meaning:“but, and, however”
Word class:uninflected
Word subclass:conjunction
Language:TA
Equivalent in TB:no
Lexeme variants:nu; nū; nw
 

Lexeme family

  • nu “but, and, however”

Occurrences

nu

1A 2 a6(pākä)r (t)āka-m cami ālāsuneyis nu tsraṣṣune pratipakṣ nāṃtsu tämyo
2A 2 b3mñe kärṣneñc : amok nu (mā) ; b4 näknäṣträ
3A 3 a3; kropitär : kākropuṃt nu ; niṣpalntu ; ṣakk
4A 3 a5tkanac ; wles wät nu ; śemäl pāṣäl ;
5A 3 a5trit kuryar : śtärt nu śemäl ; tsmāṣlune ;
6A 3 b2; ne lyālyoryoṣoṣ pat nu : moknac niṣpal ;
7A 3 b4wram ypant ; wrasom nu ; pälkäṣ mäṃt ne
8A 4 a3sätkāluneyaṃ tsmār nāṃtsu knānmune nu ākntsuneyis (tsmār) (kä)a4rṣnānt mäṃt
9A 4 b41 ॥ hib4mavant ṣulaṃ nu vacramukhe wäl naṣ äntā
10A 4 b6sätkāluneyaṃ yäṣ äntā ne nu knānmuneṣiṃ vajramukhenyo ākntsune(ṣiṃ)
11A 5 a4arässi cämpäṣ pärko yatsi nu (cä)a5(mpä)ṣ : mäṃt
12A 5 b2eṃtsus paṃ ypā-ṃ täm nu mänt wäknāṣāmnernaṃ
13A 5 b3: śla tuṅk oki nu ; räsñā poke ;
14A 6 a1 (kāckeya)a1c ; nu yutkos ; klyom-śoñi :
15A 6 a2mäsratsi pe ; ṣñikek nu ; kātkäṣtär-ñi ; tuṅky=
16A 6 a3kakmus n-äṃ : (nu) (yā)a4talyi ṣeṣ lokit lo«ki»tāp-äk
17A 6 a4yärk yatsi wätkässi ṣokyo nu yaṃtrācāre nṣaṃ pukolyune – –
18A 6 b4tsopatsäṃ ñātse pälko(rä)b4(ṣ) nu täṣ knānmāñcäśśi śäk wäknā
19A 7 a2śärsässi nuna-k pältsäṅkāṣ kus nu cämpiṣ taṃne kräṃ(tso)a3nāṃ taṃne
20A 7 a4plāc wāwim kupre pat nu tsarā neṣ eṃtsmār-äṃ tmäṣ
21A 7 b1pälkoräṣ (träṅkä)b1(ṣ) (h)ai ṣokyo nu kakätwu tākā yaṃtrācāreṃ käṣṣinā
22A 7 b2prākär tuṅk yāmträ ṣokyo nu krañcäśśi kārme (we)b3ñlune kuc
23A 8 a11 ॥ säs wram nu yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ṣñi amokaṃ
24A 8 a4ṣpinac läṅkmāṃ pekat täm nu mänt wäknāṣaḍap-devadattenaṃ
25A 10 a1 (a)a1(rä)ṣ nu caṃ täm knā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā
26A 10 b1; – – – – (rām) nu ṣñi wram ; kälporā
27A 11 a61 ॥ kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt kuss ats
28A 11 b5wät träṅkäṣ näṣ nu ce(sm-ä)b6k āyäntu pukā-k puskāsyo
29A 11 b6trit träṅkäṣ näṣ nu cesm-äk āyäntu śwāl
30A 13 b1– – – palonās weñās ñi nu pälskaṃ pñintu-kk ats tanaṃ
31A 14 b6ṣñi ciñcroneyntu wewñuräṣ tmäṣ nu
32A 17 b6pälkäṣ ṣyakk a(ts) (pa)b6t nu ṣokyo pälketsāñ mäskaṃträ tämyo
33A 17 b6pkänt sambhārntu wewñunt cesäm nu wu sambhārṣinä(s) (ṣä) (k)
34A 18 a1kalpsaṃ āklye yāmtsāt sām nu asaṃkheṣi praṣt ṣokyo a2rkri
35A 18 b3kāruṇib3(k) ; (k)upre ne nu ; lotkaṣ ;
36A 18 b4āṣānik ptāñkät käṣṣi nu äntā ne mahāprabhā(se) b5
37A 19 a3ārkiśoṣyaṃ kākätku ṣeṣ cami nu āṣānikyāp taṃne tiryā cmol
38A 19 a5agrayugi ākläṣlye ṣeñc-äṃ säm nu āṣāni a6 – – – – (v)aineṣinäs
39A 19 b1oṣeñi wṣeṃñeyā yeṣ cami nu āṣānikyāpetwaṃ
40A 19 b3: ype ypeyā ymāṃ nu ; wrasy eṃtsāt-äṃ ;
41A 20 b4ānand träṅkäṣ taṃne nu säm ñom-kälywāts tämne wäknā
42A 21 b1; pāśeyā : tu nu näṣ cam ; pä
43A 22 a2ṣom· śārak śäm täm nu mänt wäknāṣeraśi-niṣkramāntaṃ
44A 23 b6– – c : mäṃt nu tsitim ; tālo näṣ
45A 32 b6·i – – ॥ naṣ nu ce ///
46A 34 a3a3 tr-äṃ : ymār-äk nu o – /// a4
47A 35 a3pālant /// (sutä)a3rṣi rake nu klyoṣluneṣi ñe(mi) /// (ñe)a4miṃtwis
48A 36 a2; /// a2 …t nu ñäkci wäl wlāñkät ///
49A 36 a3/// (tämne) a3 pat nu kyal näṣ sa…
50A 38 a5/// (o)a5nmiṃ ypāt ṣakkatsek nu wcaṃ /// a6 …t
51A 39 a5(me)a5nākyo : ke ne nu tāṣ o… /// (ṣa)a6kkats
52A 40 b2– /// b2 naṣ nu wa – /// b3
53A 45 b6 – ·t«†ä» täm nu mänt wäknā ॥ –
54A 49 a4 a4 /// (pa)t nu kanaṣke ñomā wäl ṣeṣ
55A 49 b6(träṅki)ñ(c)«†ä»kupre pat nu (śāw)e śarirumäṣ wyāri neñc
56A 54 a1a1 wcaṃ cmol e(ntsāt) nutmäṣṣ aci kalpasyo
57A 54 b6yātlune ; ke pat nu krī ; eṃtsässi :
58A 60 a2kotluneyäṣ pāṣträ • tsaranämak nu släsmāṃ lo aratr-äṃ
59A 60 b6träṅkäṣ ṣokyo retwe kus nu säm wrasom māka-ñātse kārāś
60A 61 b2b2 /// nu ñi sne nākämm oki
61A 63 a3 (ynāñmuneyo) (yā)mr-äṃ täm nu mänt wäknāārśi-lāñcinaṃ
62A 64 a4cmol : kus ne nu ṣñi ; a5 (krañcäṃ)
63A 65 a1(pñi) ; (pñintwis) (ārlu);(neyo) (nu) ; (ṣakk) (a)ts
64A 65 a4(āmpine) (ske)ysā wälläṣtär täm nu mänt wäknā • ॥
65A 65 a6ime ṣeṣṣñikek nu cu wenäṣlis mosann ats
66A 65 b3; sne päts mänt nu ; kāruṇik cam ;
67A 65 b4 tāppus tāṣ mänt nu wsār tsmāraṃ b5(ppus) (tākiṣ)
68A 66 a5wäl pats mäskal nu ñkā yātal mäccākye a6
69A 67 a3/// ·ś· nātäk ṣokyo nu māski yāmläṃ wram yāmäṣt
70A 67 a5ālu kāsu yāmluneyäṣ pkät nu puttiśparäṃ naṣ mät
71A 67 a5puttiśparäṃ naṣ mät nu näṣ ṣñi klopyo siñäl
72A 68 a5prutko ṣeṣ kāruṃ kritānyo nu pontsāṃ saṃsārṣināṃ riyaṃ sne
73A 69 b5pāṣlune yatsi kupre pat nu yātalkārunis
74A 71 a2śl= āñcālyi : nu ākāl ; knäṣtär-ñi ;
75A 72 b1ṣñi tampe : cam nu mokcäṣ lantunt päryo tkaṃṣiñi
76A 74 b2·m· āmāśāsac träṅkäṣ ṣokyo nu ṣnalac kakmu nasam kuyalte
77A 75 b5 /// kus pat nu cam ; śarwes maṅk
78A 76 and 83 a3k śkaṃ pācar ke nu t·· kärsāmä… a4
79A 77 a3pāllune tāk mä(nt) pat nu wlāñkät bodhisatvānac kanwenā lyäm
80A 78 a414σ /// ; tricäṃ nu lkāl ; kucäṣ ne
81A 79 b4: kāswoneṣiṃ ; päryo nu ; cwā näṣ onu
82A 79 b5: kāswoneyo ; yā(mu) nu ; päl ākntsāśśi ;
83A 79 b6; kāswoneyntu : waltsurā nu ; täṣ träṅkä…
84A 80 b5läc aśi tāk sām nu tatmur(ä)ṣṣ aci ptāñkä b6
85A 86 a5/// tkenunt tṣaṃ säm nu knā /// a6 ///
86A 89 a6pra a6 /// riṣaki nu śāpaṣiṃ por tarkar yugāṃtṣinäs
87A 90 b6– – – ॥ ॥ sās nu tāpärk
88A 91 b1karke ; mäṃt ne nu ; b2 15σ
89A 91 b6 ontāp ; ñi nu puk ; e
90A 92 a1/// ·mant : näṣ nu sas· ; – – – ;
91A 92 a3 /// ; kuyal nu täm ; śurāmyo ;
92A 93 a3/// ke : näṣ nu pracar käṣyāp ; watkurā
93A 93 b2b2 /// kärkṣiṃ nu knānmuneyäṣ yo empeluneyäṣ pkänt
94A 94 b3ymār kumsam ; nu tāpärk ; b4
95A 95 a3: 1 ॥ yas nu brāmnāñ śāstris a… a4
96A 95 a4a4 /// wotku śemälyo nu ya(tsi) wätkäś tämyo puk
97A 95 a5tu ; täm nu a6 12σ ///
98A 95 a6 /// ; was nu skenat ; mäṅkässi ;
99A 97 b1eṃtsāttämne pat nu tmāṃ b2 /// talke
100A 98 b2b2 /// (kä)lpnānträ nu täm ke lame naṣ
101A 101 b1ylār nātäk ; täṣ nu sät·· b2 17σ
102A 103 b6nkäṣtämne pat nu wa – –
103A 104 a6; tmäṃsaṃtär ; pältwā(kä)ṣ nu ; py(āpyāñ) b1
104A 104 b1śwāntāñ ; kus pat nu ; śwātsi yo b2
105A 106 a5a5 /// k ñuk nu ṣñi tiri pāsmār caṣ
106A 106 b5lār säm : nu āymā ; kākmart naṣ-äṃ
107A 107 b2: - kuc keyaṃ nu ; ñuk b3 13σ
108A 108 a614σ /// m nu cam ; tuṅkyo =ki
109A 109 b515σ /// s nu adhi;muktak ṣtām ; nṣac
110A 109 b5ṣū nmo ; waṃt nu ṣkārāb6 15σ
111A 109 b6; ṣ(t)āmäntu ; klyanträ nu toṣ tswo : mäṃt
112A 110 b1b1 /// naṣ t(e) nu cam ṣāñaṃ o«m/p»äśśune
113A 110 b4riṣak ṣeṣ marmas tsinātsi nu opäśśi ṣeṣ b5 ///
114A 116 a6a6 /// spärtwu bodhisatvāśśi nu pärko y ·· –
115A 117 a2/// lune mäskatär kraṃś nu täm kus träṅkänträ kus
116A 117 a4· unt : tom nu näkseñc ; pāpṣune ;
117A 117 b3sāṃtäk tāṣ ; wraskentu nu ; cämpa b4
118A 117 b4lyutār näṣ ; sāṃtke nu ; knā b5 10σ
119A 118 b3 (kä)llālaṃ : śuddhodaṃ nu ; karṇe oki ;
120A 124 a5/// a5 kus pat nu wsomināñ śwātsintu neñc«†ä» ·om·
121A 124 b6pāpey· /// b6 ṣi nu päknäṣtr-äṃ māmakäk pakwāśayaṃ
122A 125 and THT 1425.e and A 117 a2ṣiya wkäṃ kumnäṣ (ṣ)ñikek n(u) na(nde) /// (wla)lune mäskatär
123A 125 and THT 1425.e and A 117 a2/// (wla)lune mäskatär kraṃś nu täm kus träṅkänträ kus
124A 125 and THT 1425.e and A 117 a4/// unt : tom nu näkseñc pāpṣune tämyo waṣt
125A 125 and THT 1425.e and A 117 b2laltuṣ ci cesäm pälkoräṣ nu tmä /// sn(e) y(ärm)
126A 125 and THT 1425.e and A 117 b3penu sāṃtäk tāṣ wraskentu nu cämpa b4 m(o) wikässi
127A 125 and THT 1425.e and A 117 b4sne lyutār näṣ sāṃtke nu knā b5 (na)m«†ä» nande
128A 126 b4/// b4 käm ṣñi nu kuyal käntsā ///
129A 128 and 130 b6waṣtäṣ (l)äṃ(ts)e kus pat nu waṣt ṣmeñc kus cesmi
130A 129 b2tä(m) /// b2 t nu tu täm tatm· ṣpä
131A 143 a5/// a5 /// ··āṃ nu saräs yāś käś
132A 144 and THT 2485 a2kulewāsaṃ träṅkñäl nasam kucäṣ nu näṣ – /// a3
133A 144 and THT 2485 a5śākkiśi kapilavāstu ri naṣ nu näṣ tāpärk himavant ṣulac
134A 144 and THT 2485 b1(eṃtsuräṣ) (orto) (kātäk) (täm) (nu) (mäṃ)t w(ä)knākeśikaṃ
135A 144 and THT 2485 b5b5 (॥) (sās) (nu) (tāpärk) plāc kapilavāstu riyaṃ
136A 145 a3a3 /// ṣträ täm nu mänt wäknāapratitulnaṃ
137A 145 a4praṣtaṃ : wäccāṃ praṣtaṃ nu ; wena«ṣ» pält pyāpyās
138A 145 a6a6 /// päñcāṃ praṣtaṃ nu ytäṣtär tsākkesyo ñwaṃ ts·
139A 146 b4wāsä – – r«†ä» klop nu · o b5 ///
140A 149 b1/// b1 /// t nu täm ñuk ytāṣīmār mukti
141A 149 b2b2 /// · nu ñuk tīmän āñmes ytāṣīmār
142A 149 b3– – – – – – – – – ṣmäṣ-ñi kar mäṃt nu täm ñuk räklā lmo
143A 150 a2mäskamāṃ tāṣ – – – saśśi nu ñu mäskamāṃ tākeñc napeṃnäśśi
144A 150 a4taryā – – – – – – – – ke ne nu pātrukṣi āy sass ats
145A 150 b1/// sy· ptāñkät (kä)ṣyāp nu puk lyā āps· – – – – – – – – – – – – –
146A 151 b3pāpṣuñcsaṃ ; knānmāñcsaṃ pat nu ; pā – – – ;
147A 153 a5ṣokyo añumāski ; ṣokyo nu weyeṃ täṣ ; nandes
148A 153 b1b1 /// täṃ sām nu wāskāñc kaliṅkasparś tsinātsi ṣeṣ
149A 154 b4; sāṃtkäntu : nu ṣñi campär ; śolis
150A 155 b1·t· tätk·t«†ä» mä(ṃ)t pat nu śtwa(r) mäśk(i) /// b2
151A 155 b6penu śoṣ ārts (k)oṃ nu ś(w)āt(s)i ///
152A 158 a5/// ·i : sundaris nu kapśa /// a6 ///
153A 159 b6/// b6 /// ṣ nu tñi ākāl täṅkässi ·ā
154A 163 b4b4 /// s«†ä» pukäṣ nu cesmäṣ /// b5 ///
155A 166 b3b3 /// ·p· nu säm ñareṣināss oki klopant
156A 168 a5oṅkrac śol naṣ kuyal nu tä /// a6 ///
157A 169 b4 (॥) /// b4 naṣ nu taṃne wkäṃnyo puk – – – –
158A 169 b5– m«†ä» : naṣ nu tanne wkänyo pki – – – – – – – – –
159A 171 b6yarā /// b6 tarkas nu pūrpār tu ñukäṣ preṣikā
160A 176 a2a2 /// saṃ pat nu pāssi wotku • nand·
161A 177 a2tämne-k puttiśparṣi sāṃtke nu nandes pälskaṣi /// a3
162A 177 b3/// b3 /// saṃ nu tāpärk«†ä» mrosklun(e) tñi
163A 188 b2napeṃ naṣt mänt pat nu taṃ /// b3
164A 197 a2/// a2 ñcär wram nu kāswac pältsä –
165A 197 b5b5 c träṅkät ṣotreyā nu lo ś· /// b6
166A 198 b2b1 /// b2 t nu tm· /// b3 nt
167A 198 b3tm· /// b3 nt nu täm wtā-k /// b4
168A 198 b6– ·· ināṃ kule nu lo ///
169A 199 a2ta /// a2 t nu s(aṃ)jīwäṣṣ aci ñareyänt(w)ä(ṣ) ///
170A 199 a4k· – – – s pat nu bodhisa /// a5 – – –
171A 206 b5/// r waco ṣyak nu ṣom ·l· /// b6
172A 214 a6māgharāje träṅkäṣ perāk te nu upā(dhyā)y kuc ne tāṣ
173A 214 b2lame rināträ säm nu kākropu kāswoneyum ·ā ///
174A 215 a7knāsam-ciku(pre) (ne) nu et-ñisamakkorrenaṃ
175A 218 a4sāspärtwṣūnt : 10-4 nu kraś pälkiñc ; ārkiśoṣṣis
176A 222 b7: yāmt(s)āt sär(k)i ; (nu) (deśit) – – – –
177A 224 b5b5 /// 100-20-2 yas nu tāpärk tsrū kleśās ///
178A 226 a1a1 – – – – – – (ke) (pa)t nu ; ālkont saṃ neñc
179A 226 b2: 80(-6) (kuce) pat nu ; kātkāñ tāke ;
180A 226 b6: 1 ke pat nu krī tāṣ ; ñareyäntwaṣ
181A 226 b7b7 ke pat nu saṃ krī ; ñäkcī
182A 226 b7kälpīmār : ke pat nu ākāl ; ñäkci napeṃṣi
183A 227-228 a2ñemīṣīnäs ; yṣaṃsaṃ pat nu ; yä(rn)āssi ; – – –
184A 227-228 a5: 6 ke pat nu āk(ā)l ; ///
185A 227-228 b4– – – (10-2) kuc(e) pat nu wras· ; b5 metrakäṃ
186A 229 a3: sne tampe pat nu ; tāloñcäśśi ; wrasaśśi
187A 229 a5– – : 40-3 kuc nu śkaṃ prakṣäl ; ma
188A 229 a7ka – – l nu ; pratāpanaṃ ; – – – –
189A 229 b4omäskeṃ : umparñän pat nu ; naṣūntaśśäl ; trīworäṣ
190A 229 b5omäskeṃ «:» śla praski nu ypeñc ; onmiṃ ypantär
191A 230 a1 a1 (ṣokyo) (nu) (mā)sk(i) tāk paṃ kāvviṣi
192A 230 a4 lo : märkampalṣīṃ nu ; imeyo täṣ ;
193A 230 a5pāssi ; a5 rakentu nu ; māskant-ñi ; māk
194A 230 b6: 60-2 kuc ne nu yomu ; tāki
195A 232 a1buddhiś;parnac cem 50-7 ālyek nu saṃ ; lke
196A 232 b6tarśonāsyo ; kuly āmpe nu ; kälpaṃ prākär ;
197A 234 b4b4 /// s ne nu salu śol śoṣ saṃjip
198A 236 b1śāsträntu : 7 ārśi nu käntwā ; ṣeṣ kar
199A 240 a6 20-8 kus pat nu tāṣ ; tmaṃ ṣā
200A 243 b4tt(i)śparṣiṃ ; bram ñkät nu : sne muskālune ;
201A 249 a1ñäkcyāñ swāñcenāñ ; wāwlu nu säs ; ārkiśoṣi ;
202A 249 a2: tñi a2 (ka)pśiñño nu ; tri wältseṃ lyalyku
203A 249 a320 a3 (8) (wrasom) (nu) (ke)ne ; knānmune
204A 253 b3oky āñc ; tkanäṣ nu sliñc ; orto b4
205A 254 b1cesäm ṣu ; cem nu cesäs ; kenanträ :
206A 257 b2klār sas sāt wät nu kuraś tämyo bodhisattu wraṣi
207A 258 a4: 1 ku(s) (ne) (nu) (ca)ṣ mä(rkampalṣi) (enäṣluneyaṃ) a5
208A 261 a5/// ; kus pat nu ; k(aklyuṣu)räṣ : kāswa(-pa)lā
209A 265 b3/// b3 äntā ne nu tuṅk yneś yāmtär
210A 266 a2pur(o)h(i)tās śl= āmāśās kuyal nu näṣ waṣtäṣ lä(ñcäṃ)
211A 269 and 290 b5kar (•) äntā ne nu ṣāmnāñ (jana)padacāri kälkeñc täm
212A 273 a3(ri)ṣakäśśi raritwuṣ : nu nervānac ritwont rake tkäl(ṣa)ntāa4(s)
213A 273 a4(nāṃtsu) (brahmāyu) (trä)ṅkäṣ äsaṃ nu akṣar akṣris kaśaṃ yäṣ
214A 273 a6(akṣari) (menāk) retweyo nu täṣ ārkiśoṣṣaṃ naṣ (tmäṣ)
215A 279 b1kumnäṣkuce pa(t) nu wrasañ ptāñ· /// b2
216A 279 b6b6 /// ṅkaräṃ pat nu wtā – lsanträ •
217A 284 b6/// (s)pärkseñc kus pat nu krañcä /// b7 ///
218A 284 b7/// b7 /// ·pat nu tspokäṃntwaṃ träṅkluneyā lkā ///
219A 284 b8b8 /// s pat nu krañcäṃs wrassaṃ skam sañc·
220A 287 and 259 a3(ni)pāt ār(sās) (nu) (tāpärk) (plāc) (kukkuṭapāt) (ṣulis)
221A 287 and 259 a5(tsälpo)ṣ ṣeñc kus pat nu (wrasañ) (kāswa-)pälskāñ ṣeñc cem
222A 287 and 259 a6kās(w)o(ne)yntu yomär kus ne nu tsru-āsar-pälskāñ wrasañ ṣeñc ce(m)
223A 287 and 259 a7(yomu)räṣ tsalpartāpärk nu cem wrasañ ke ne
224A 288 a3artanträkus pat nu tanā särki tu(ṣ)i(t-ñäkci) ///
225A 288 a8kākärpuräṣ dak(ṣ)i(ṇāpatha)c yiñc ṣome nu pāṣānak ṣulac yiñc
226A 288 b5ār ॥ ॥ sās nu tāpärk plāc dakṣiṇā ///
227A 295 a6kaknu mäskatär lyalypäntwāśśi ta(m)pewātsuneyā nu ok täm ksaluneyaṃ
228A 295 b5mäskanträäntā ne nu wrasañ adhimātrādhimāt(rä) – – – (śä)krant
229A 299 a3kārneñckus pat nu napeṃsaṃ āṣānikyāp meträkyāp ///
230A 299 a8/// ॥ ॥ sās nu tāpärk plāc jambudvipaṃ ywārckā
231A 300 b1pälkāc yas ; kāswone nu ; pälkāc :
232A 301 a6a6 /// s pat nu sāmudraṃ nāgāñ nāgabhavañi·o –
233A 302 a6kumsanträ ॥ kus pat nu waṣtäṣ a7 /// nträ
234A 302 a8– – neṣi pältsäk – – – – – – – – – – – – nu ṣakk atsek metrakṣināṃ opṣäly
235A 310 b5walyi b5 /// ṣomaṃ nu ṣotre lyākāñ ṣe… b6
236A 311 b3; tmāṣiträ : wät nu ptāñäkt· ; mä ///
237A 312 a5ske kropant tämne pat nu anātha«pi»ṇḍikāṃ ugreṃ luhasudattenäṣṣ aci
238A 312 a8• ॥ tämne pat nu päñ śuddhavāsätwäṣ śubhakṛts ābhāswar
239A 312 b4epreriss āntaṃ ṣtamar täm nu mänt wäknābahudantākaṃ
240A 312 b8oki ñäktañ ; säm nu (sasa)k ; (sälypā)
241A 313 a8: ṣom kṣaṃ nu ; cesmi tärkā(l) ;
242A 313 b2ats : marr ontaṃ nu ; puttiśparnäṣ ; lotki«p/ṣ»
243A 313 b7ṣñ= ākāläṣ : ṣokyo nu kāsu ; ṣokyo nu
244A 313 b7nu kāsu ; ṣokyo nu tso«ṣ/p»ats : puttiśparäṃ ;
245A 314 a1mäskanträñäktaśśi pättāññäktes (nu) k(ā)tsek akmlaṃ lkāmāṃ p(u)k
246A 314 a3pättāñkät pälkant mänt pat nu anapär lmo ānand ptañkät
247A 314 b1/// ·m· – ·puk nu c(a)my (ak)ml· – – – – – – – – – ·y·nāk
248A 315 and 316 a7pättāñkät pākär t(āk) (täm) (nu) (mänt-wäknā) (॥) /// ///
249A 315 and 316 a8; āsānäṣ ; (opläṣ) (nu) ; ārk(ya)nt wsā-yo(kāñ) (:)
250A 315 and 316 b3wkäṃ ptāñkä(t) (:) (poñś) (nu) (sne) (ptsäk) ; (a)śnumäṣ
251A 315 and 316 b6pälkāl tāktiri nu täṣ säm saṃ
252A 315 and 316 b7(orto) (lkeñcäṃ) (pä)b7ttāñkät käṣṣī nu oplaṃ lmo pukäṣ tpär
253A 315 and 316 b7tpär pälkāl tāk täm nu mänt wä(knā) (tā)māṣṣ orto
254A 315 and 316 b8ñäktañ tpär mä(skanträ) (ce)m nu mtsāṣ ṣu orto ñäktaśśi
255A 317 b5muso säs ; ṣom nu āñc dho ; pe
256A 317 b7 b7 ; wmāri nu ; lukäśnunt lkāntr-äṃ ;
257A 318 and 319 a2praṇāde träṅkäṣ ehe näṣ nu vidy(ādharñās) (śomi)a3nāśśi kräntsonās pikārās
258A 318 and 319 a6pre ṣontac : ṣomaṃ nu rpeñc ; kispar wic
259A 318 and 319 b3akmalyo indre träṅkäṣ wäṣpā nu ñäkciṃ ṣuläṣ (himava)nt ṣul
260A 320 a6; saṃsār säs ṣokyo nu ; parno ///
261A 320 b5mrasar : ñäktañ napeñi nu ; wno /// 10σ
262A 322 a6·k· tär • wrasañ nu ñäkta /// a7 rākṣtsāśśi
263A 323 a4/// a4 lekac kuyal nu lymāṣ /// a5 – – –
264A 324 a3/// a3 /// «p/ṣ»tāmṣinäs nu ṣontä /// a4 ///
265A 325 b7n-äm sne kleśumäṣṣ oki nu wlesant ·e /// b8
266A 327 a3a3 /// mäskäs tām nu praṣtaṃ śākke /// a4
267A 327 b5b5 /// tär täṣ nu nṣaṃ tiri • ॥
268A 329 b1/// b1 /// t nu māka-ñā(t)s(e) – mä –
269A 332 a6/// ke träṅkäṣ ṣokyo nu knānmāñcäśśi tsopats /// a7
270A 332 a7abhidharm kus ṣurm kuyal nu tāpärk /// (trä)a8ṅkäṣ tiri
271A 336 a41 ॥ kupre pat nu (ptāñkä)t käṣyāp śäk päñ
272A 336 a9• ॥ kupre pat nu ptāñkä«tkä»ṣ(ṣ)ī /// b1 ///
273A 336 b5b5 /// (ku)pre pat nu kucyo ne wrasañ tm-äk
274A 338 b4/// m«†ä» : kucac nu täm tāpärk konaṃ tri
275A 339 b4kloṣeṣ ṣñikek nupañcmaṃwkäṃ
276A 342 b4wäl träṅkäṣ hai ṣokyo nu oklopac kakmu nasam kuc
277A 343 a4ākāl säm ; kupre(ne) (nu) ; (caṣ-äk) (c)m(o)laṃ ;
278A 347 a4: 7 kus ne nu śrāddhe ; elant pat
279A 347 a4wawū ; śil pat nu pāpṣu ; yāmu b1
280A 349 a1: 7 kus pat nu wasäṃ sarkäṣ kätko ///
281A 353 a4märkampalis tāskmāṃ märkampal tmāṃ nu yasā ṣyak ṣoa5ma ārtlune
282A 354 b6: 10-3 kus ne nu caṣ märkampalṣi enäṣluneyaṃ (sne)
283A 358 a2cu : a2geñi lāṃś nu ; «kaṃ»wenyo oki ;
284A 359 a11svakaṃ bhavati । säm nu cami ṣñi /// a12
285A 359 a29el pat kupre pat nu (k)uñlu(ne) /// a30 ///
286A 360 a7putrā nirāśravā । nu sewāñ a8 /// rayaty
287A 360 a10। daṇḍakasyānubhāvena । ṣtowis nu tampeyo । tiṣtāmi s··
288A 363 a6stā bhagavāṃ – – – ·āñi nu käṣṣi ñom-kälywāts । ///
289A 365 a4/// pärko kus ne nu nṣaṃ papräku säm
290A 370 b5tkaṃṣiñi eppreṣiñi kus pat nu ñaktañ – – –
291A 375 b2lymenaṃ n-äṃ : kamaśśi nu paraṃ wälts lts
292A 377 a314σ /// ; nu oklop ; kamsaṃ ywārśkā
293A 380 a1/// (ā)sānā lyäm näṣ nu waṣtäṣ la·tuñcsaṃ śpālmeṃ puk
294A 383 b3b3 /// l(ārj)uneṣi wäl nu cam tm-äk ats lo
295A 387 a1api tuṣñikek nu • āloke sati ākāśaṃ
296A 397 a4– – – – – – wñu • tricnaṃ nu wärpālu /// a5 ///
297A 397 a8wraṃ akmall oki nu wätk· /// a9 ///
298A 397 b1/// b1 /// naṃ nu ṣokyo tsopats cämplune lkātr-äṃ
299A 397 b2pälskālune tkālluneyo papälykunt pat nu maltowinuṃnt dhyāṃ wcaṃ dhyāṃṣiṃ
300A 397 b4(dhy)ānanyo śtärcäṃ dhyānann ats nu pāk wewñu • ॥
301A 399 a6śkā śināssi cämpäṣ tāpär nu lyi kuya
302A 403 a1 a1 /// (sās) (nu) (tāpärk) (plāc) (mahendra)s(e)nes lānt
303A 403 a1lāñci waṣt(aṃ) (kärsnā)lyi tmaṃ nu m· /// a2
304A 409 a3/// puklā kätkeñc tām nu praṣtaṃ brahmāyuṣiṃ sarkäṣ ///
305A 425 b5b5 /// r oki nu ri /// –
306A 428 a4nārthaṃ • epe pat nu ś· /// a5
307A 428 a5a5 /// pissaṅk nu ca – /// b1
308A 437 b3 /// nā pär nu kälpo sn(e) lyu(tār) ///
309A 441 a3/// klāttmāṃ nu anāthapiṇḍ· /// a4 ///
310A 441 b5ñātse ślā – s nu ñi taṃne wkäṃ ///
311A 446 a4nasälkupre ne nu ka /// a5 ///
312A 446 a7a7 /// cc aśśi nu caṃā ///
313A 447 b5b5 /// (ṣni)kek nu cem tsraṣiñ ṣeñc īme
314A 459.c a4/// a4 /// nu cä – /// a5
315A 460 a1/// (lyu)tār memaṣ n·ñi nu ॥ ācīrṇa • tiri
316A 463 b5y·ā – ॥ kutra nuāśśi ॥ ///
317IOL Toch 297 b1/// b1 …ṣt mañkät nu rohiṇiṃ ṣokyo /// (ptā)b2(ñ)ñ(ä)ktā
318PK NS 1 b3ṣpäṃ lyākaṣt ; täm nu b4 ṣokyo ;
319THT 1140 b1/// b1 /// kosne nu toṣ tri wramäṃ ṣya(k)
320THT 1144 a3a3 /// ñ(u)k nu säksäk ś· /// b1
321THT 1382.b a5·yā cwā : kus nu pärko kälpo tñi
322THT 1409.m a1a1 /// – – kyo nu /// a2 ///
323THT 1412.d b1b1 /// – ṣpe nu pä – /// b2
324THT 1422.b b1/// b1 /// swoneyo nu p· /// b2 ///
325THT 1422.b b4/// b4 /// sne nu ā /// b5 ///
326THT 1483.a a1a1 /// säm nu pras(e)n(a)ji wäl«†ä» – ///
327THT 1560 b3/// lmonta • päś nu yāmlune – – ·i –
328THT 1584.b a2• grhhītavya • saspa nu lyi a3 /// –
329THT 2043 a1 a1 /// tk· nu ·rä /// a2 ///
330THT 2385.w a1 a1 /// nu n· /// b1 ///
331THT 2411 a2/// a2 /// ·i nu /// a3 ///
332THT 2457 b2/// b2 /// pat nu oṅki – /// b3
333THT 2464 b3/// – cri pācri nu kra /// b4 ///
334THT 2479 b1/// b1 /// pat nu cam· ṣtām ā
335THT 2485 a2a2 /// – kucäṣ nu näṣ – /// a3
336THT 2496 b1/// – ॥ tāṣ nu ·ā ///
337THT 2521 a2a2 /// s pat nu säm wramā – ///
338THT 2588 b1b1 /// – ts nu wra – /// b2
339THT 3384 a1 a1 /// ·ot nu kl· /// b1 ///
340THT 4078.a a3a3 /// (aśnu)m nu lkāṣ /// a4
341YQ I.1 a7ār ॥ ॥ sās nu tāpärk plāc daa8(kṣiṇāpathaṃ) ///
342YQ I.1 b6: 2 kus pat nu ānās ; tālo b7
343YQ I.3 a5mättak : upādhyāṃ bādhariṃ nu ; puk a6
344YQ I.4 b4ṣñi kapśib4(ññis) /// (w)äṣpā nu ṣālypu naṣt kus ne
345YQ I.5 b3·ā hai tālo ṣokyo nu cam ypeṣiṃ kārāśaṃ ānāntāpā
346YQ I.5 b4/// säṣt • naś-śi nu parnore śkā kuc ne
347YQ I.6 b7(knāsam-ci) (•) (kupre) (ne) (nu) (mā) (et-ñi) (•) (॥)
348YQ I.8 a5 /// (träṅkä)ṣ kus nu tṣaṃ mälkärteṃ mrāc knānaṣ
349YQ I.8 a5mrāc knānaṣ kus pat nu mrācäṣ klālune knāa6(naṣ) ///
350YQ I.8 b4cämplune b4 /// ṣñikek nu waltsurā weñam päklyoṣ naṣ
351YQ I.8 b5ṣulis kälymeb5(yaṃ) /// (tā)m nu riyaṃ cakkravartṣi ikṣvākuy sarkäṣ
352YQ I.8 b6/// w(l)āñ(kä)t (n)aṣ cami nu lānt mahāmāyā lātsuneṣiṃ b7
353YQ I.9 a4 /// (ku)pr(e) ne nu waṣtäṣ läñcäṣ ktsets puttiśparäṃ
354YQ II.1 b1mogharāje träṅkäṣ perāk te nu upādhyāy kuc ne b2(ṣ)
355YQ II.1 b5(puttiśparäṃṣi) (lame) (rinātä)r (sä)m nu kākropu kāswoneyum māgat ypeyaṃ
356YQ II.2 a1(buddha) (weñlune) (klyosäṃṣā)wā täm nu kñasu kus taṃ
357YQ II.2 b6/// (ko)spreṃ ciñcär kospreṃ nu parno pälkäṣ āṣānik klyom
358YQ II.8 a7caṣi : 1 nu a8 13σ ///
359YQ II.8 b1wlāñkät träṅkäṣ ṣokyo nu ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntässi
360YQ II.8 b3; lālaṃṣke ; nu ṣāṣtru : ṣāmnuneb4(yis) ;
361YQ II.10 a6käṣṣi säs : ṣñikek nu bādharis brāmne plākäm opyāc
362YQ II.11 b3/// sañce prakäṣtär mänt nu āṣānik mrācäṣ klālune mäskaträ
363YQ II.12 a8kārmeytu ; kus pat nu ; b1
364YQ II.12 b1kärsoräṣ śkaṃ : kātkune-k nu ; eṃtsäṣtär ; säm
365YQ II.13 b4metrak ptāñkät b4(ṣṣi) /// nu ptāñkät käṣṣinaṃ wsokone tsopatsäṃ
366YQ II.15 a3träṅkäṣ pälkār kauśike ṣokyo nu klyom metrak a4
367YQ II.15 a4t(ā)skmāṃ lkātsi tāk ṣokyo nu ṣāmañi weṣaśśäl ritu
368YQ III.1 a8; gautami : amokäntwaṃ nu ; wāpäṃtsune ; pukaṃ
369YQ III.1 b1/// ; mänt pat nu täm ; papyutkāt :
370YQ III.2 a8; kākätku ; nu wasäṃ ; märkampal ;
371YQ III.3 a8kakmunt wasnaṣ nu nākäñtär tämyo pic-äkk
372YQ III.5 b7lāñcäsyo b7 /// (wä)ṣpā nu pälkets nātäk se kupre
373YQ III.5 b7nātäk se kupre pat nu nātäk märkampalṣi b8 ///
374YQ III.6 b8/// (kana)k«†ä» wleṣe mänt nu täṣ ptāñkät käṣṣi
375YQ III.8 a5ārkiśoṣinās wräntuyo yairāt näṣ nu tām klyomänt okät a6(kasyo)
376YQ III.10 a3ptāñkät käṣṣiṃnac träṅkäṣ kus nu tine āṣāa4(nik) /// (ā)lās
377YQ III.10 a6yärkā yaträ • āśai nu punerāpnawatti ṣolāraṃ pukaṃ sne
378YQ III.10 a7/// ॥ pudgalik el nu kucaṃ ne kälymeyā spārtwäṣ
379YQ III.10 b5pissaṅk träṅktär kucc aśśi nu ptāñkät käṣṣi b6
380YQ N.3 b2 /// (lyalypäntwā)śśi tampewātsuneyā nu ok säm ksaluneyaṃ
381YQ N.5 a3a3 /// ṣ mänt nu cem āṣ(ānikāñ) /// a4
382YQ V.1 b4 /// (tā)m nu ketumati riyaṃ śodhane ///

nw

1A 303 b7pñintu tmāṣitär 9 wät nw ālak wra(s)o(m) – – b8

1A 217 b3ākāśaṃ ; ytäṣtr-äṃ yon ; tkanis mrāc :
2A 217 b7p·ski ·ä – mätt(a)k yn(e)ś kärso – – āṃ
3A 340 a9pretāñ ; weñār ṣokyo ; māski kälpāl w(ra)m
4A 342 b3ne was entsaträ was taṃne wkäṃnyo nātkis yäsluntaśśäl
5A 351 a4yo p· – – k tri piṭa /// a5
6A 419 b2/// b2 /// ṣi träṅkṣant ī /// b3