🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

säm

Cite this page as:"säm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_säm (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:säm; sm
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

säm

1A 3 b5puk ṣñaṣṣesaṃ ; ywārckā säm ; kayurṣṣ oki ;
2A 4 a4naṣ äntāṃ tkanā ne säm tsmār kärkñäṣ tmäṣṣ aci
3A 4 b4wäl naṣ äntā ne säm trāskaṣ-äṃ sām krośavati o(ka)b5r
4A 5 a5waṣṭā lokit yeṣ tmäṣ säm yaṃtrā(cā)a6(re) (pe)käntāṃ puk wäknā
5A 5 b4: 1 ॥ tmäṣ säm pekant ākntsu(ne)b5yo tām orṣināṃ
6A 7 a5(śo)mine tsarā eṃtsuräṣ tm-äk säm yaṃtär wekat pkänt pkänt
7A 9 a1: sruksāt āñcäm ; säm pekant ; läṅkäṣ a2
8A 9 a4ñi waṣtā kākärpu ṣeṣ säm tāpärk kip ṣä(rma)a5«p/ṣ»i ṣñi
9A 12 b2puk salu papyutkāt-äṃ tämne säm tām praṣtaṃ pälkāl tā(k)
10A 12 b6camā eṣäk paṃpärs tm-äk säm potäk pañwmāṃ śla śewiñlune
11A 13 a5śpālmeṃ ke ne knānmune säm oñi cmol (॥) a6
12A 15 a6lakā ymāṃ pälkoräṣ cam säm ṣñi wä – – b1
13A 16 b6tām praṣṭaṃ viryavāṃ ṣeṣ säm tāpärk śravaṇakoṭiviṅśe kärsnāl kus
14A 16 b6kus ne rupavāṃ ṣeṣ säm nande (kä) (rsnāl)
15A 17 a1kus ne śilpavāṃ ṣeṣ säm aniruddhe kärsnāl : kus
16A 17 a1kus ne prajñavāṃ ṣeṣ säm tāpärk śāriputträ a2rsnāl kus
17A 17 a2tām praṣṭaṃ puṇyavāṃ ṣeṣ säm näṣ ṣem tām praṣt
18A 19 a5ñomā agrayugi ākläṣlye ṣeñc-äṃ säm nu āṣāni a6 – – – –
19A 19 b3: 1 ॥ tmäṣ säm āṣānik (śā)b4kyamuni ñäktaśśi ptāñkät
20A 20 b2(pā)kṣ(i)ññā-ñy ānand ; kus säm pättāñkät ; kucc oki
21A 20 b4ānand träṅkäṣ taṃne nu säm ñom-kälywāts tämne wäknā kakmu
22A 21 a4spaktānikāñ nas(lye) a4 (ṣe)mäs säm tāpärk waṣtäṣ lantu kälymeyā
23A 27 a5/// (ārkiśoṣi)a5s wampe yetwe säm : sudarśaṃ riy(aṃ) ///
24A 27 b2b2 tont tämyo säm wyār dharmarā(jik) /// b3
25A 27 b5o(ki) /// b5 ñemi säm 1 ॥ kupre(ne) ///
26A 28 a5 k tuseñc-äṃsäm neṣ nākṣāt kāṣiññā(t) ///
27A 30 b1ptāñäktañ māski /// b1 säm näṣ lāksā lmoñcäs śrāva(sti)
28A 33 b1/// b1 tik : säm lo ken-äk lo ;
29A 38 a1: 1 ॥ tmäṣ säm pāl(at) /// a2 ykonā
30A 38 a2pāl(at) /// a2 ykonā säm śoś koṣā śwāl ///
31A 38 a4 …täṃśā-ṃ taṃne tiryā säm /// (o)a5nmiṃ ypāt ṣakkatsek
32A 51 a3āñcäm kursaṃnträ • puk säm yśalmsaṃ wā… /// a4
33A 51 b4prākär klisnāṣtmäṣ säm mṛgam(ātträk) /// b5 ///
34A 51 b5skāṣ-äṃtäpreṃ täpren-äk säm śiśä(k) /// b6 ///
35A 55 b2; 14σ /// säm ; sne sem waste
36A 57 b4– – 10σ ; yal säm apprämāt : pāṃṣant ñom-klyu
37A 57 b5 /// t(a)nne wkänyo säm rupyāvate bodhisattu wäl säksäk
38A 59 a2wañi kälpāt : säm kakäa3(l) ; ///
39A 59 a6kakmus tākiṣ ; täpreṃ säm ; temy arämpāb1(t) ;
40A 59 b5 ritwālyi ॥ tmäṣ säm śomine pācar waṣt lmo
41A 60 b6ṣokyo retwe kus nu säm wrasom māka-ñātse kārāś (tkoräṣ)
42A 61 b5ṣäññā praskär yleṃ cmol säm nṣäṣ pkänt naslune
43A 62 b1 (:) (lipäṣ) (tämne-k) ; (säm) (käṣṣi) ; (märkampa)lṣās ;
44A 62 b2märkampal ; kritāṃ yaṣ säm ; ptāñäktes : kos
45A 62 b5; (niṣpa)lntu ; mṣapantniṣ säm ; mṣapantiṃ (:) ṣukṣeñi
46A 63 b1pākär tāktmäṣ säm rupyāvate wäl bodhisatveṃ tsopatsäṃ
47A 63 b6sne wraske tāk ; säm ype skam : klopasu
48A 64 a4āymaṃ ; sāsäryu ; säm oñi cmol : kus
49A 64 a5śāmāṃ penu ; walu säm ; krañcäṃ wäknäṣ ;
50A 64 b2puk : sne kāruṃ säm ; lyalypu ñkät ;
51A 65 a2: āmpuk āreñc ; säm trit ṣurm ; ṣäññā-k
52A 65 b5oko kälpāl tāṣ cam b6(m) (neṣā) (tāppu) (tāk) (tämyo)
53A 67 a1ske yāmam mät ne säm wtā-k neṣiṃ a2 ///
54A 68 b1: 1 ॥ tmäṣ säm parno wrasom päñ a(bhijñän)tw(aś)ś(äl)
55A 73 b4/// puk wramnaṃ kāp;ñune säm ; kupre ne ṣyak
56A 74 a5waṣtäṣ läñcäṣ kupre ne säm wärtaṃ wañi kälpātär kāsu
57A 74 b6āmāśāñ pälskānt tämne säm
58A 75 b3pat naṣ tämyo – – – – säm tri kleśāśśi a b4
59A 75 b4; masal (yamtsune-yo) yeṣ säm wsom pär ; ñi
60A 77 a1a1 /// ॥ tmäṣ säm śaru mät n(e) wärtac
61A 77 a3bodhisatvānac kanwenā lyämsäm penu temi lāntse a4
62A 78 b1p(i)c cämplumäṣ kus ne säm lāntsānā ṣpäṃ pälko o
63A 78 b5lāts pältskāt onta(ṃ) (säm) (śaru) naṣ kus ne
64A 79 b3b3 /// ṣ säm śaru ākäryo paprutkunt aśänyo
65A 86 a5a5 /// tkenunt tṣaṃ säm nu knā /// a6
66A 86 b5/// b5 /// nu säm tsopatsäṃ kā /// b6
67A 87 a4a4 /// kāklo täm säm tālo a5 /// tsi
68A 89 a2ok(i) – tär : säm sīnäṣträ ñarea3(yaṃ) /// nā
69A 90 a4/// ryāṃ ; träṅksāt säm tāmaṃ : 1 tämne
70A 90 a62 ॥ taṃne wkänyo säm kāḍike śākkiṣi b1 ///
71A 91 b4/// śukär ; kälytär säm ; cut ṣtāmis posac
72A 92 b49 ॥ taṃne wkänyo säm b5 /// tatämṣunt eṅkäl(ṣ)ināp
73A 93 b3 b3 /// wikāsam säm penu empelune naṣ-ñi
74A 95 b2cam ppärksāc kuc ne säm weñṣ-äm täm b3 ///
75A 95 b3/// kārme weñlune tmäṣ säm rājarṣi aiḍe brahmarṣi ri
76A 97 a6drume ñomā wäl ṣeṣ säm ypeyu b1 /// kune
77A 98 a5klopäntwis śmoññe nāṃtsu śemäl säm kāruṃ arñäl : a6
78A 106 a4taṃ tāṣ kupre ne säm ālyäkyāṃ kāpñe a5 ///
79A 106 b5cācikkib5(naṃ) 10σ /// lār säm : nu āymā
80A 108 b3·ā ākrunt lyāṣtär tmäṣ säm saṅghāṭi pälkorä b4 ///
81A 110 a3a3 /// (ṣurma)ṣ ; säm riṣak ; pläśluneyo ;
82A 110 a4; eṅkälyo : līt säm mäsratsunea5(yäṣ) /// ·ṃ opäśśuneyo
83A 110 b4tsab4(ränyo) /// (ylā)r penu säm riṣak ṣeṣ marmas tsinātsi
84A 111 a3a3 (rāpam) /// (wo)täk säm täm kāmat yṣaṃ rpātsi
85A 111 a6/// (ākā)l (kākä)tku mar säm wasäṃ ypeyis śāp tāṣ
86A 111 b6taṃne pe träṅkmāṃ säm pre kälk r(aryu)
87A 113 b22 ॥ täm kaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la – b3
88A 114 a22 ॥ taṃne wkänyo säm wlāñkät tām ṣom praṣtaṃ
89A 114 a6 ats ne cmatär säm tmanä b1 /// kāsu
90A 115 b2risānt puk kāpñes : säm ·· /// 14σ b3
91A 117 a5onmiṃ ; śla kācke säm ; wälläṣträ ; yä
92A 118 a1– – – ñciṃ ; parno säm ; nīpura(p)ād ; tman-äk
93A 118 b6; kākrob6(puräṣ) 11σ /// säm mäṃt ne su(me)r(i)s ;
94A 119 a1śol· – – – – – · āmāṃ säm : riṣakune lo a2
95A 120 a6s·i – täk tmaṃ säm ske spaltäk yāmä –
96A 120 b3taṃne lkāc kuyalte näṣ säm b4 /// (pra)ṣtaṃ
97A 120 b4(pra)ṣtaṃ hārite riṣak ṣeṣ säm tāpärk nande kärsnāl kus
98A 125 and THT 1425.e and A 117 a5sne onmiṃ śla kācke säm wälläṣträa6 (ṣ)
99A 126 a2/// a2 ślone kāpñune säm ku /// a3
100A 128 and 130 a1– – – ·s· tsaraṃ tämyo säm (m)r(o)skat prākär : –
101A 128 and 130 a1: – ॥ tmäṣ säm mahā(deve) /// a2 wlalune
102A 129 b3sākä /// b3 ci säm prati – – tāka ///
103A 134 a5 wsā-ṃtmäṣ säm temi pe /// a6
104A 140 b4śla /// b4 /// säm wrasom ku /// b5
105A 145 a22 ॥ taṃne wkänyo säm ñäktas ñäkteññāśśi ñwaṃ ñwaṃ
106A 145 b6tsopats tarp cäṣ antul(e) säm ṣtām lantu tämyo
107A 146 a1– – – – tatmu yärm«†ä» śkaṃ säm māk wrasaśśi kāpñe kulypal
108A 146 a2– – – (ṣ)pät ṣäptantu koṃsā säm āco mācri kātsaṃ āñc
109A 146 b3kapś·ññ· – – – – – – b3 /// säm āco pakkunt māmaṃkäṃ śwātsintw·
110A 146 b4puk kapśañ· – – – – – säm tmaṃ wärsäṣ wāsä
111A 147 b2– c· äntanne ne säm hārite riṣak ṣeṣ tämne
112A 147 b51 ॥ täm pälkoräṣ säm wäl tsmont ynāñmuneyo b6
113A 148 a6kkenaṃ a6 10σ /// säm ; ṣoky= opśi :
114A 151 b1nt ckeñc kupre ne säm wrasom añśrä· n· ///
115A 151 b4umparñaṃ wkäṃ yaṣ ; säm yäṣ ñareyntwaṃ ; kupre
116A 152 b5b5 /// täm ṣurmaṣ säm weyeṃ trekeṃ klop wärpnātär
117A 153 b1wāskāñc kaliṅkasparś tsinātsi ṣeṣ säm śkaṃ āṣānik ṣäññuneyā eṅka
118A 156 b2syo yetu pracar ṣeṣ säm p(e)nu eṅkalsu wrasom ṣ·
119A 157 b3b3 /// essi wotka-ñi säm āsuk b4 /// āssi
120A 166 a5pant lkātär : säm träṅktsi ; cämpamo ;
121A 166 b3b3 /// ·p· nu säm ñareṣināss oki klopant wärpnāb4(tär)
122A 168 a1a1 /// ṣ«†ä» klawatär säm /// a2 /// ·wäc
123A 176 a1 a1 /// mi säm spā(r)twlun(e) /// a2 ///
124A 177 a4/// a4 /// sk· säm tsmāräṣ rutkāluneyaṃ kalkaṣ-äṃ
125A 182 a5/// a5 /// nuna-k säm särki ñare(ṣiṃ) klop(y)o ///
126A 183 b5b5 /// y· tsälp säm tmaṃ wlāṃñä /// b6
127A 186 b1/// ññāśśi : pälkorā säm ptā /// b2 ///
128A 189 b1ciñcäryāṃ /// b1säm riṣak ·mä ·k· ///
129A 190 a2ṣāmnāñ /// a2 säm ānāntā /// a3 ṅkiñc
130A 191 b5ṣ· /// b5 /// säm twāsiṣ puk yärśār :
131A 193 b5b5 – – kupre ne säm pu /// b6 ///
132A 196 b2/// b2 ts tampe säm riṣa(k) ··y· /// b3
133A 199 b2b2 – – – – m craṅk«äs» säm klop śāl· /// b3
134A 206 a2/// myo ṣakk ats säm wā /// a3 ///
135A 212 a5: 1 ॥ tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ylār
136A 213 b3/// b3 /// ·n· säm ya··ṃ – – nu pärklune
137A 214 a4– ntā aśśi tāpärk säm āṣānik mäskatär : ॥
138A 214 b2puttiśparäṃlame rināträ säm nu kākropu kāswoneyum ·ā
139A 214 b3maitraṃpuk praṣtäntwaṃ säm ; puk wrasaśśi ;
140A 217 a5okñäṣ ñäktas ; napenäs säm ; oṅkraci : 8
141A 217 b3tkanis mrāc : we säm ptāññäktac ; nanmū śl=
142A 220 a5a5 14σ /// 50-8 säm aneñcāṣ ; tsäknäsmāṃ ;
143A 220 a7kapśäññā;ṣi – – – ; lotäk säm : 60 tmäṣ ·ā
144A 222 a7kuppre ontaṃ ; mroskat säm : (100-7) (devadatte) ;
145A 222 b1 (:) (lyäm) (plyaskenaṃ); (mu)sāt säm ; räddhiṣiṃ cam ;
146A 222 b2yāmtsā(t) (āna);(ntārśäntu) ; (klā) säm aviś ; ñareyaṃ :
147A 222 b3(casä)s nākäm ; naṣṣmi säm ; śāris seyā;ślak penu
148A 222 b4 (:) (wäknäṣ) (mā) b4 (säm) (nä)rkässi ; antuṣ nwāt
149A 222 b6; (tmäṣṣ) (ārānt) ; (säm) b7 (plyockä)s«†ä» ; ko(c)
150A 222 b7(praṣt) ; omä(skeṃ) (:) (säm) (kākoräṣ) ; (ṣñi) (pācä)r
151A 223 a6hastake ño /// a6 säm mroskat smaley· /// a7
152A 232 a3ṣak atsekk ats ; säm pältsä(k) ; ///
153A 234 b3/// b3 /// r säm ñareyaṃ cm· /// b4
154A 239 b5/// 12σ b5 säm ; närkässi ; antuṣ
155A 240 a2a2 /// (20-)5 tmäṣ säm käṣṣi ; brahmāyuy se
156A 247 b3(kärṣto) (brā)mnāśśi ; klisāṣlune säm ; wāsaṃ ñomā ;
157A 249 a3 naṣ ; säm kärsnāṣ ; kāryap pärko
158A 255 a2(śi)kh(i) (ñomā) (ptāñ)kät ṣ(e)ṣ säm penu kāruṇik tmāṃ-ṣäk-wälts-puklyi puttiśparäṃ
159A 255 a3viśvabhū ñomā ptāñkät ṣeṣ säm pea4(nu) (käṣṣiśśi) (käṣṣi) tmāṃ-tri-wälts-puklyi
160A 255 a5krakasundi ñomā ptāñkät ṣeṣ säm penu kāsu kälko tmāṃ-puklyi
161A 255 a7kanakamuni ñoa7(mā) (ptañkät) ṣeṣ säm penu puk knāṃnmāṃ okät-wälts-puklyi
162A 255 a8kāśyap ñomā ptāñkät ṣeṣ säm penu āṣānik ṣäk-walts-puklyi puttiśparäṃ
163A 255 b1śākyamuni ñomā ptañkät ṣeṣ säm penu kāruṇik taryāk-päñ-pi-pu(k)ly(i) b2
164A 256 a2: 1 ॥ tmäṣ säm śaṅkhe cakkravarttis lānt se
165A 256 a5: 1 ॥ tmäṣ säm siṃhe wäl okät-tmāṃ śtwar-wälts
166A 257 a6; mācri kā(tsäṣ) (lä)c säm ; wsāṣi letky o(ki)
167A 260 a4/// pukaṃ säm ; kāruṃ c· ;
168A 260 a6warpiśkeyaṃ śalpatärtmäṣ säm ñä – – a7 ///
169A 261 a2(waṣtä)ṣ läntṣältmäṣ säm kāsu wrasom ṣñi wa(rtsyac)
170A 263 b6/// b6 /// ॥ säm näṣ ṣāimnāṃñ cami ṣomāp
171A 265 b2aśup yneś yāmanträ säm saṃ yoga /// b3
172A 265 b3yneś yāmtär säm saṃ tuṅkassu naṣ kus··
173A 270 a5ākā(l) (ritā)mätñi säm puttiśparṣi āa6(kāl) (kaknu) (mäskatär)
174A 279 a6spaktānyo pat yärkā yatär säm /// a7 /// ñcäs
175A 280 b1/// ssi wätkäṣ tmaṃ säm mah(āp)r(aṇādes) lānt pyākä ///
176A 281 b5tāpal·· /// b5 /// säm pñintwā śmeñc śaṃkheṃ cakra
177A 285 a5/// a5 /// ṣ säm pukaṃ parno pāplu(ñc)ä ///
178A 289 b4; (ñom) (kä)lpo : säm täṣ tāpärk ; ptāññäktac
179A 289 b6śāmāṃ walu śkaṃ b7(m) /// (puk) (cmo)lw(äntwaṃ) kär-paräṃ
180A 295 a6a6 kälk(i)m(säm) (nape)näṣ lyutār penu knānmune
181A 297 a2n· /// a2 ts··śśi säm kāruṇik wrasom waṣtäṣ läñcluney·
182A 297 a5śkaṃ w· /// a5 säm wärt kärsnāl ne
183A 297 a5wärt kärsnāl ne säm tāpärk kārūṇik wrasom
184A 311 b3sas wrasom ; māk säm pñintu ; tmāṣiträ :
185A 312 b8(tatriku) nāntsu ; säm āymes ; kälyme kärsāt
186A 312 b8mloṣṣ oki ñäktañ ; säm nu (sasa)k ; (sälypā)
187A 313 b1tsopatsi : 2 kus säm tāk(i)ṣ ; mnu (lutäsmāṃ)
188A 315 and 316 a1spänto(ṣ) (ṣeñc) (ñä)ktañ ; säm sasak (slākkär) ; (a)ñclis
189A 315 and 316 b6tiri nu täṣ säm saṃ ñkät napeṃ na(ṣ)
190A 317 a6ṣñi : ॥ tmäṣ säm jimutake /// a7 ypeṣinäs
191A 317 a8ṣokyo – – – – tsopats kär-paräṃ säm nṣac sāspär·· /// b1
192A 317 b2(lā)ntuneṣiṃ sark kärṣnānt säm täm träṅk·· /// b3
193A 321 a1/// m ku – – – säm ṣāñ upāy naṣ
194A 321 a8tāṣ kārāśaṃ : kus säm /// b1 /// ·näṣ
195A 322 a8/// a8 tkaṃṣi tspok säm swār ciñcär – – säṣ
196A 333 a9/// ṣt«†ä» mäṃt ne säm märkampal kälytär mät
197A 334 b6ṣ : sne pältik säm wa – – – s ne
198A 334 b7puttiśpar ṣā – – – – – – – ṣ säm wl(e)santrä /// b8
199A 336 a6ākṣ(i)ññā ; märkampal ; säm sutär tāk : späntālune
200A 336 a7ññā ; āṣānik ; säm wi(ne) tāṣ «:» kāswoneyntwäṣ
201A 336 a8/// wartsyis märkampal ā(kṣ)iññ(ā) «m/s»äm sūtär tāk kuc ne
202A 336 a9pāk· – yāmsäm abhidharma tāk • ॥
203A 336 b2yāmuñcäs ñäktas (na)penäśśi ākṣiññā säm abhidharm-piṭak tākku
204A 336 b3ptāñkät käṣṣī märkampal ākṣiññā säm sūtär kärsnāl /// b4
205A 336 b4kärsnāl /// b4 /// säm wine kä(r)sn(ā)lkuc
206A 336 b6/// b6 /// nt«†ä» säm winayapiṭak tākkucyo
207A 340 b5lkāt ; weñā-ṃ oṅk säm ; kñasäṣ= tu ;
208A 340 b6 /// (e)mpele : säm näṣ tām praṣt ;
209A 341 b810σ 15σ (kra)b8ntāp säm ; ākṣñā-ṃ märkampal ;
210A 341 b8srotāpattune ; kälpāt oko säm : ā /// 21σ
211A 342 a5oñi cmolṣi ; rākṣant (säm) ; b1 kalkaṣ lo
212A 343 a4 a4 ākāl säm ; kupre(ne) (nu) ;
213A 344 a4pältsa4(äk) /// – ne säm puttiśparnac skey· y·āṃ – –
214A 347 a1kaś tāṣäl ; säm saṃ lipo ; sass
215A 347 b2cami ; śkaṃ säm śural : śol kapśiññäṣ
216A 347 b2; prākroneyntu ; kākmuräṣ säm ; b3 tāmāṣ kälk
217A 352 a1 a1 c ne säm aṃtuṣ kñāñtär säm etsṣä(l)
218A 352 a1ne säm aṃtuṣ kñāñtär säm etsṣä(l) /// a2 2
219A 352 a4a4ly(u)tār eṃtsäṣtär säm wsāl lotä /// b1
220A 352 b3ne y«a/ä»ṣ • • säm wsāl lotä /// b4
221A 359 a4ymār sem a4 tñi säm । upanitavayā jarātura ।
222A 359 a11tasya svakaṃ bhavati । säm nu cami ṣñi ///
223A 365 a4ne nu nṣaṃ papräku säm । – – – – – – rśayet ।
224A 366 a2spārttṣant l(a)lyp(u) – täṅkāṣäṃ säm lyalypu bhava trä ///
225A 372 b4b4 /// praṣṭaṃ tṣäṣ säm saṃsāṣināṃ kārāśäs ane paryāye
226A 383 a4a4 /// parno säm śotsi śkaṃ – ///
227A 383 b4/// r·ārjuṃ l(ā)ñci waṣt säm ṣtāṅk wle(s) ///
228A 384 a1knaluneyo : cami rupis säm säs prāpti n-äṃ :
229A 384 b5āśāwesuneyaṃ ṣurm nāṃtsu märkampal säm vitark träṅkträ ॥ vicāra
230A 385 a3manovijñānis kātkluneyaṃ āyātosum märkampal säm vicār nāṃtsu ॥ pramāda
231A 385 b5pältsäk seṃtsāräṣ mrosäṅkāträ • säm pälskaśśäl ritwo pälskaṣi märkampal
232A 386 a2yśeś yāmuntāp kus ne säm ṣūrmaṣ tām praṣtaṃ tsārwo
233A 386 a3tsārwo kācke kātäṅkāṣ a3 säm prāmodya plānto träṅkträ
234A 386 a3ayanisuneyum wlep nasluneyaṃ ṣrurm säm a4 prasrabdhi tärkālane träṅkträ
235A 386 b2sa • sne miyāṣlune säm avihis träṅkträ • yadvaśāt
236A 386 b4hri : pälskā kākmärtune säm śāñi nātsu : yadvaśāt
237A 387 a4kiṃ niśṛtaṃ bhavatīti • säm kuc semum«†ä» tākiṣ tanne
238A 388 b1b1 /// (ka)lp«†ä» nāṃtsu säm ak nāṃtsu
239A 390 b2/// b2 /// tämyo säm āmāṃ pkolye āmāṃ träṅ··
240A 394 b3läntässi tärkor yāmtsātäṃ tmäṣ säm mäśkit waṣtäṣ läntässi kälporā
241A 395 b2brāmnāśśi śrāvasti riyā pre säm maṇḍal plyocksā-m tmä – – – – – – – –
242A 397 a4·ñ· m n-äṃsäm täm maltowinu – – – – – – wñu
243A 398 a2/// ·par • säm tālo ṣñi āsāna wañi
244A 398 a4/// (pä)klyoṣ klyomiṃ säm saṃ saṃsāraṃ cmol naṣ
245A 399.16 a1 a1 /// kus säm /// a2 /// – –
246A 399.25 b1b1 /// – nāṃtsu säm : 3 – ///
247A 429 b5sny ālak wkäṃ ; säm /// b6 12σ
248A 435 b2se ñ· b2 /// säm waṣt lmo kuryaru kā(ma)t
249A 443 a2/// a2 /// śäṃ säm srotāpa /// a3 ///
250A 449 b1/// b1 /// ñm· säm täkwāṣā /// b2 ///
251A 452 b4lkar • tallokavidviṣṭa • säm ·l· /// b5 ///
252A 456.b b2·n· k (a)vatīrṇa : säm /// b3 ///
253A 458 a2k· laṃ karoti (•) säm pra /// a3
254A 459 b3b3 /// yatmāṃ tāṣ säm cāturdiś· /// b4 ///
255PK NS 2 a1kene eṣ akälyme mäskatr-äṃ säm a2 – – kāts kuñcit
256PK NS 2 a4śwātsyaṃ yoktsyaṃ pat eṣ säm unmatte mäskaträ : kuprene
257THT 1135 b1lya – /// b1 säm krutsi – /// (o)b2ṅknaśśäl
258THT 1136 b1b1 /// – tär säm /// b2 ///
259THT 1154 b3b3 /// klopaṣiṃ pat säm ca /// b4
260THT 1331.a b3·i /// b3 /// säm : śo – – yi
261THT 1411.a a3a3 /// ॥ tmaṃ säm – /// a4 ///
262THT 1483.a a1 a1 /// säm nu pras(e)n(a)ji wäl«†ä»
263THT 1487 a2/// k yärśār tmäṣ säm wäl pre ly·· ///
264THT 1489.a a3/// a3 /// n·ṃ säm ṣāmaṃ wärtka nā –
265THT 1527.d b1ālambana /// b1 /// säm pärka /// b2 ///
266THT 1542.a b3/// b3 /// tä säm – /// b4 ///
267THT 1560 a3– ·e – – ·n· säm – – – /// a4 ///
268THT 1626.r a1 a1 /// mättne säm /// a2 /// –
269THT 2099 a2/// a2 /// – säm śkā sā /// a3
270THT 2106 b2/// b2 /// lkāt säm ·ra /// b3 ///
271THT 2123 b1/// b1 /// – säm /// b2 /// nā
272THT 2286 a1 a1 /// – säm – /// a2 ///
273THT 2384.a a2/// m· ske ysā säm po /// a3 ///
274THT 2384.k a2a2 /// – waryo säm k· /// a3 ///
275THT 2447 b1/// b1 /// – säm nu /// b2 ///
276THT 2521 a2/// s pat nu säm wramā – /// a3
277THT 3333 a3/// a3 /// nt säm täm trä /// a4
278THT 3387 b2b2 /// – ॥ säm nu /// b3 ///
279YQ I.3 a8; krant tiri cesm-äk säm ; ṣtmāṣiṣ tmaṃ sne
280YQ I.5 b5lamekus ne säm tmaṃ pyākäṣ lkātär säm
281YQ I.5 b5säm tmaṃ pyākäṣ lkātär säm caṣ tab6(lke) /// (tā)mäk«†ä»
282YQ I.5 b8; lo ār talke säm : 1 ॥ tämyo
283YQ I.7 a8klyom metrak krasaṣ säm śkaṃ ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ
284YQ I.7 b5mrāc tsrässimar säm canäb6(k) /// (ā)riñ(c)is
285YQ I.8 b2orto b2 /// (sä)m mälkärteṃ ptāñkät ñom ke
286YQ I.8 b3purṇabhadre träṅkäṣ kucäṣ ñi säm cämplune b4 /// ṣñikek
287YQ I.8 b8hetuphalaṃtäm tatmu säm ; sne
288YQ I.9 a4ktsets puttiśparäṃ kälpāträ tmäṣ säm a5 /// (sa)n(ä)k wiki
289YQ I.10 a7ytsi cämpamo : lok säm käṣṣi klopäntwäṣ tsälpṣant ;
290YQ II.1 a8träṅkäṣ äntā aa8(śśi) (tāpärk) (säm) (āṣānik) (mäskatär) (॥) (bādhari)
291YQ II.1 b3(neṣinäs) (knānmānäñcäs) (käṣṣisäṣ) (mäskatä)r säm tänne wkänyo kāruṃ kritāṃ
292YQ II.1 b5(mosaṃ) (puttiśparäṃṣi) (lame) (rinātä)r (sä)m nu kākropu kāswoneyum māgat
293YQ II.1 b6(maitraṃ) (॥) (puk) (pra)ṣtäntwaṃ säm ; puk wrasaśśi ;
294YQ II.4 a4: 1 ॥ tmäṣ säm bādhari brāhmaṃ ṣäññuneyā ylāa5(r)
295YQ II.5 a7mänt mäskatär kupre ne säm yasäṃ caṣ penu pärklune
296YQ II.5 b4ppärksāc-äṃkupre ne säm penu sne täṅklune wätkālts
297YQ II.6 b5se lāntune ; toriṃ säm ; kāruṇik wäl :
298YQ II.9 a4pāṣānak ṣul äntā ne säm tri ārkiśoa5(ṣintwis) /// (ptāñkä)t
299YQ II.9 b6b6 /// (sä)m ñäkci krop pkā-k lameyäṣ
300YQ II.10 a2: 1 ॥ tmäṣ säm metrakṣi bram ñkät puttia3(śparäṃ)
301YQ II.10 a3puttia3(śparäṃ) /// – pälkās säm sne yärm ñäkci kropaṃ
302YQ II.11 a5/// – tämyo tāpärk säm känt wiki puklyi lo
303YQ II.12 a5waṣtäṣ läntṣältmäṣ säm kāsu wrasom ṣñi wartsyac
304YQ II.12 b1nu ; eṃtsäṣtär ; säm mäskatär ; krañcäśśi ;
305YQ III.3 b5kāswoneṣi wākäm ṣeṣsäm pkā-k ptāñkät käṣṣi wasäṃ
306YQ III.5 b3(sa)ṅkr(ā)maṃ tsälporäṣ träṅkäṣ tṣaṃ säm śākeśśi kāmar yalyo puttiśparäṃṣi
307YQ III.6 a1lāṃtse kanakṣi ; ñemi säm tmäṣ träa2(ṅ;kträ) 12σ
308YQ III.6 a4lykäly wsā yokāṃ yatsaśśäl säm arṣaṣinträ a5 /// (śā)kkeṣi
309YQ III.10 b5aci ārāntāb5(ñ) /// (tā)keñc säm tṣaṃ ysomo pissaṅk träṅktär
310YQ N.3 b2tampewātsuneyā nu ok säm ksaluneyaṃ y(ts)i /// b3
311YQ N.4 a4 /// tanne wkänyo säm kāswone(yumäñcäs) /// a5