🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pältsäk

Cite this page as:"pältsäk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pältsäk (accessed 16 Jun. 2024).
 
Meaning:“thought, mind, spirit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:palsko
Lexeme variants:pältsäk; ppältsäk; pältsäkk
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-ant

Paradigm

sgpldu
nompältsäkpälskāñ, pälskant
voc
accpälskāṃ, pältsäkpälskās, pälskant
genpälskes
locpälskaṃpältskäntwaṃ, pälskāsaṃ
comitpälskaśśäl
instpältsäkyo, pältsäkyo-kā-k
ablpältskäṣ
perlpältskā
allpälskac
caus

Lexeme family

Occurrences

pältsäkk

1A 95 b5we – neyā ślapältsäkkoki sās tkaṃ b6
2A 232 a2kuppre ne : tämyopältsäkk; arñantar ; was
3A 313 a4– – – – – – – (lyu)a4krā särki ślapältsäkkoki lotkar ñäktaśśi pättāñäktes
4A 315 and 316 b1sy· /// /// ślapältsä(kk)(oki) /// b2wālant

ppältsäk

1PK NS 1 a1oko : āk caṃppältsäk; särki āñu ;

pältsäk

1A 20 a6klyoṣā ; wārpat ñipältsäk; kāswoneyac ; ñā(s)
2A 61 a2lyutār ; ke nepältsäka316σ ///
3A 67 b1klopäṣ pkänt ; klopyopältsäk; b2
4A 69 b2ptā b2/// ·(pä)ltsäkas· – – k tiryā
5A 75 a4/// kiṣ ; wsokpältsäk: 1 – – – ·
6A 75 b1(bodhi)sattu träṅkäṣ mar ñipä(ltsäk)(āri)ñc wtākot malywät kuyalte
7A 86 b3b3/// śśi imepältsäk/// b4/// śla
8A 100 a6/// kupre ontaṃ imepältsäkkälpos wsomänt päryo b1
9A 102 a4trikatär : nkäṣṣ imepältsäkyārit mäskatär a5///
10A 106 a1/// : wināsam-äṃ campältsäktārśonaśśäl yw· a2///
11A 137 a3ke /// a3///pältsäkeṃts yaslyi y· ///
12A 149 a5waṣtäṣ läc : yomupältsäk; käṣ(ṣ)i – –
13A 164 a4śkaṃ cämpäc ñi āriñcpältsäk/// a5/// pākṣiññā
14A 168 b6/// b6/// āriñcpältsäk///
15A 218 b3 /// c ;pältsäkcem : ñi
16A 218 b3wāsklune ; rakepältsäk; paramāṇū ; kṣaṃ
17A 219 b6pra /// b6camipältsäkkāt·· /// b7tñi
18A 221 a1– – ñi ; trikpältsäk; epsā-ñ aśäṃ ;
19A 222 a1; kāṣāyyo ; spärkopältsä(k); wrasaśśi (:) (100-2)
20A 222 a4(ypamāṃ) (ṣtām) (:) spärksā-mpältsäk; tmā-k särki ;
21A 222 a7(pättāṃñkät) a7 (:) kul(e)yaṃpältsäk; cacräṅku ; mrosäṅkātsi
22A 222 b1; yärkantyo ; trīka(-ṃ)(pältsäk); (puk) (ken) b2
23A 227-228 b7; keṃ-pälkäntwäṣ ; ṣñipältsäk; pāsantär «:»
24A 229 b7– – (:) īmepältsäkyeṣ ; ārśi käntwā
25A 232 a1ṣurmaṣi ; arsantär ;pältsäkbuddhiś;parnac cem 50-7 ālyek
26A 232 a3atsekk ats ; sämpältsä(k); /// a4
27A 232 b4b3/// b4///pältsäk«†ä»krañcän nākäṣtär /// b5
28A 235 a2tuṣitaṃ /// a2///pältsäkāñmäṣ ·e /// a3
29A 239 a2a2ṣtām «:» spärksā-mpältsäk; tmā-k särki ;
30A 247 b2; skam tñi sampältsäk; wināsam-ci ; ṣokyo
31A 270 b2puttiśparnac sne b2(triślune)(pältsäk)/// (känt) (wiki) (puklā)
32A 277 a4lyutār me a4///pältsäk kātäṅkāṣ tämne-k tām
33A 287 and 259 a4(praṣtaṃ) (tsälpäṣlyinäs) (wra)saśśi ā(riñc)(pältsäk)(lyalypäntu) (pältsäṅkāṣ) (k)us n(e)
34A 302 a8puk wrassaṃ – – neṣipältsäk– – – – – – – – – – – – nu ṣakk atsek
35A 340 a5kuciṣṣ aśśi ; āriñcpältsäktñi preteṃ riyäṣ śwātsi
36A 344 a3prāc tākmästāpärkpältsa4(äk)/// – ne säm
37A 372 a5puklā : kuc nepältsäkpäl·· ṣ ; ///
38A 384 a5prajñiyis cämpluneyā : a5pältsäkkärsnāṣ putäṅkāṣkäryäṣ
39A 385 a1nāṃtsu : kuc nepältsäklyaklyaṃ märkampaläntu ālambaṃ yaträ
40A 385 a5cami cämpluneyā a5pältsäkwu wlesant wleṣträ •
41A 385 b1arth : ykorñeyis cämpluneyāpältsäkakäṣṣ aci indriñ kuśal
42A 385 b5• cittaṃ saṃtsāra nirvidyatepältsäkseṃtsāräṣ mrosäṅkāträ • säm
43A 386 b1tadavirotini : āryamārgaśśäl tāskmāṃsumäntāppältsäksmäntantr-äṃtämne-kk asa
44A 408.e b2/// b2/// śśipältsäkkrä(ṃtso) /// b3///
45A 424 b2/// b2///pältsäk• m· – ya
46A 433 b2b2/// sa ñipältsäk– ssi
47A 447 b5cem tsraṣiñ ṣeñc īmepältsä(k)/// b6/// (kapśi)ñño
48THT 1153 b1/// b1/// (ā)lupältsäkkä(r)sn(ā)nt· – /// b2
49THT 1505.e b3/// b3/// –pältsäkkärsorä – ///
50THT 1642.d a2/// a2/// ṣ·manipältsäk– ·ts· /// a3
51THT 1679 a5a5– kl· – – –pältsäkl· /// a6tsä
52THT 3378 b2·pä /// b2///pältsäk///
53YQ II.8 b7; ///(pältsä)k; pällānträ : ṣome
54YQ II.12 a3(prattikaputtiś)parnac sne lotklune tampewātsäṃpältsäkarsānta4///
55YQ III.3 b1kalkar ptāñkät käṣṣi kulewāśśipältsäb2(k)/// (kulewā)śśi kāswoneytu
56YQ III.9 b3/// ptāñkät käṣṣi śākkeśśipältsäkkärsoräṣ träṅkäṣ lweṃ cmolaṃ