Announcements

pältsäk

Cite this page as:"pältsäk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pältsäk (accessed 05 Mar. 2024).
 
Meaning:“thought, mind, spirit”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:palsko
Lexeme variants:pältsäk; ppältsäk; pältsäkk
 
Number:singular
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom pältsäk pälskāñ, pälskant
voc
acc pälskāṃ, pältsäk pälskās, pälskant
gen pälskes
loc pälskaṃ pältskäntwaṃ, pälskāsaṃ
comit pälskaśśäl
inst pältsäkyo, pältsäkyokk
abl pältskäṣ
perl pältskā
all pälskac
caus

Lexeme family

Occurrences

pältsäk

1A 20 a6wārpat ñipältsäk; kāswoneyac ; ñā(s)
2A 61 a2kāruṇyo lyutār ; kenepältsäka316σ ///
3A 67 b1klopäṣ pkänt ; klopyopältsäk; b2
4A 69 b2b2/// ·(pä)ltsäkas· – – k tiryā
5A 75 a4/// kiṣ ; wsokpältsäk:
6A 75 b1mar ñipä(ltsäk)(āri)ñc wtākot malywät kuyalte mā – – – (kā)ṣāri wsāläṣ ñātse kā b2 ///
7A 86 b3b3/// śśi imepältsäk/// b4/// śla
8A 100 a6imepältsäkkälpos
9A 102 a4pältsäkyārit mäskatär a5///
10A 106 a1campältsäktārśonaśśäl yw· a2///
11A 137 a3ke /// a3///pältsäkeṃts yaslyi y· ///
12A 149 a5yomupältsäk; käṣ(ṣ)i – –
13A 164 a4śkaṃ cämpäc ñi āriñcpältsäk/// a5/// pākṣiññā
14A 168 b6/// b6/// āriñcpältsäk///
15A 218 b3 /// c ;pältsäkcem :
16A 218 wāsklune ; mā rakepältsäk; paramāṇū ; kṣaṃ
17A 219 b6pra /// b6camipältsäkkāt·· /// b7tñi
18A 221 a1– – ñi ; trikpältsäk; epsā-ñ aśäṃ ;
19A 222 a1; kāṣāyyo ; spärkopältsä(k); wrasaśśi (:)
20A 222 a4spärksā-mpältsäk; tmāk särki ;
21A 222 a7kul(e)yaṃpältsäk; cacräṅku ;
22A 222 b1; yärkantyo ; trīka(ṃ)(pältsäk); (puk) (ken) b2
23A 227-228 b7keṃ-pälkäntwäṣ ; ṣñipältsäk; pāsantär «:»
24A 229 b7īmepältsäkyeṣ ; ārśi käntwā ; ritwässi ; kanaśäl (:)
25A 232 a1ṣurmaṣi ; arsantär ;pältsäkbuddhiś;parnac cem
26A 232 a3atsekk ats ; sämpältsä(k); ///
27A 235 a2tuṣitaṃ /// a2///pältsäkāñmäṣ ·e /// a3
28A 239 a2spärksāmpältsäk; tmāk särki ;
29A 247 b2; skam tñi sampältsäk;
30A 270 b2puttiśparnac sne b2(triślune)(pältsäk)///
31A 277 a4lyutār me a4///pältsäkmā kātäṅkāṣ tämnek tām
32A 287 and 259 a4(praṣtaṃ) (tsälpäṣlyinäs) (wra)saśśi ā(riñc)(pältsäk)(lyalypäntu) (pältsäṅkāṣ)
33A 302 a8puk wrassaṃ – – neṣipältsäk– – – – – – – – – – – –
34A 340 a5kuciṣṣ aśśi ; āriñcpältsäktñi
35A 344 a3prāc tākmäs ॥ tāpärkpältsa4(äk)/// – ne säm
36A 372 a5kuc nepältsäkpäl·· ṣ ; ///
37A 384 a5prajñiyis cämpluneyā : a5pältsäkkärsnāṣ putäṅkāṣ • käryäṣ
38A 385 a1nāṃtsu : kuc nepältsäklyaklyaṃ märkampaläntu ālambaṃ yaträ
39A 385 a5• cami cämpluneyā a5pältsäkwu wlesant wleṣträ •
40A 385 b1arth : ykorñeyis cämpluneyāpältsäkakäṣṣ aci indriñ kuśal
41A 385 b5• cittaṃ saṃtsāra nirvidyatepältsäkseṃtsāräṣ mrosäṅkāträ • säm
42A 386 b1tadavirotini : āryamārgaśśäl tāskmāṃsumäntāppältsäksmäntantr-äṃ •
43A 408.e b2/// b2/// śśipältsäkkrä(ṃtso) /// b3///
44A 424 b2b1/// b2///pältsäk• m· – ya
45A 433 b2b2/// sa ñipältsäk– ssi mā –
46A 447 b5cem tsraṣiñ ṣeñc īmepältsä(k)/// b6/// (kapśi)ñño
47THT 1153 b1/// b1/// (ā)lupältsäkkä(r)sn(ā)nt· – /// b2
48THT 1505.e b3/// b3/// –pältsäkkärsorä – ///
49THT 1642.d a2/// a2/// ṣ·manipältsäk– ·ts· /// a3
50THT 1679 a5a5– kl· – – –pältsäkl· /// a6tsä
51THT 3378 b2·pä /// b2///pältsäk///
52YQ II.8 b7 ///(pältsä)k; pällānträ :
53YQ II.12 a3(prattikaputtiś)parnac sne lotklune tampewātsäṃpältsäkarsānt
54YQ III.3 b1ptāñkät käṣṣi kulewāśśipältsäb2(k)///
55YQ III.9 b3śākkeśśipältsäkkärsoräṣ

ppältsäk

1PK NS 1 a1āk caṃppältsäk;

pältsäkk

1A 95 b5we – neyā ślapältsäkkoki sās tkaṃ b6
2A 232 a2tämyopältsäkk; arñantar ;
3A 313 a4(lyu)a4krā särki ślapältsäkkoki lotkar
4A 315 and 316 b1sy· /// /// ślapältsä(kk)(oki) /// b2