🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

aci

Cite this page as:"aci". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_aci (accessed 23 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “(pp.) beginning with ... up to (Skt. ādi) (+ abl.)”; “(prev.) hither”; “(adv.) hither [B ecce]”
Word class:uninflected
Word subclass:preposition
Language:TA
Equivalent in TB:ecce
Lexeme variants:aci
 

Lexeme family

  • aci “(pp.) beginning with ... up to (Skt. ādi) (+ abl.)” “(prev.) hither” “(adv.) hither [B ecce]”

Occurrences

aci

1A 4 a4säm tsmār kärkñäṣ tmäṣṣ aci kro(ś) a5 (tka)naṃ lok
2A 4 a6nuna-k kom yatär tmäṣṣ aci nuna-k kroś oksiṣ nuna-k
3A 4 a6nuna-k «n/t»mā kākoräṣ (tmäṣṣ) (aci) b1 (nuna-k) kroś
4A 18 b6sant(ānaṃ) b6 sāryāt tmäṣṣ aci pñiṣinās sambhārntu kropnmāṃ okāk
5A 54 a1e(ntsāt) nutmäṣṣ aci kalpasyo tmis oko wärpnā(tär)
6A 54 a2 konac porac pälkāṣluneyäṣṣ a(ci) /// a2x säs
7A 54 a3 penu śaṅkh gorocanäṣṣ aci m· /// a4
8A 61 b3ṅkā näṣ ; tṣäṣṣ aci ; śkaṃ wark
9A 72 a5a5(l) /// kä devadattenäṣṣ aci yleṃ krop cam-ä(k) wram
10A 80 b5tāk sām nu tatmur(ä)ṣṣ aci ptāñkä b6 /// ṣyāp
11A 97 b4b4 /// cem vāsiṣṭhenäṣṣ aci riṣaki lāntac weñār
12A 108 b6ñi b6 /// (v)aidhikäṣṣ aci śāsträntu āklu kakl·
13A 115 b6b6 /// yiñc devadattānäṣṣ aci päñ känt mäśkitāñ penu
14A 120 b1b1 /// wtā lāntäṣṣ aci – – ś ś· –
15A 175 b2/// b2 /// (na)ndenäṣṣ aci letkār ṣāmnāśśi yärka ///
16A 177 a1ṣälypä wsaṃ sepal mäśśuntäṣṣ ac(i) tsänträntu /// a2 ///
17A 184 b6siddhā b6 /// rāhulānäṣṣ aci śākkiṣiñi
18A 199 a2a2 t nu s(aṃ)jīwäṣṣ aci ñareyänt(w)ä(ṣ) /// a3 pättāñkät
19A 205 b5b5 /// saṃ kärsäṣṣ aci warsas /// b6 ///
20A 240 a4/// a4 /// (a)surāsäṣṣ aci wrasañ añu yāmūṣ toräṣ
21A 248 a420 späṃtāluneyntu ; tampeytwäṣṣ aci b1 ; – – – – ;
22A 249 b3 20-9 bram ñäktäṣṣ aci ; ñäktañ wras«i/a»śśi ;
23A 253 a4metrakaṃ käṣṣiṃ eṃtsäṣtär tmäṣṣ aci koṃ koṃ āṣānikāṃ metrakäṃ
24A 289 b2tmaṃ penu bādhariṃ brāmnäb2(ṣṣ) (aci) /// (ptāñkät) (käṣyāp) ārkiśoṣṣaṃ
25A 289 b8abhiṣekṣi tsopatsi o(pṣlyā) (tṣäṣṣ) (a)ci penu okāk (w)älts pu (klākā)
26A 302 a2– – – – – – – sañ sūträṅ geyäṣṣ aci śäk we pi wäknā
27A 302 a7/// nträ aśup ānāpānasmṛtiyäṣṣ aci plyas(k)eṃ – – – – – – – wawruṣ mäskanträ
28A 308 b4/// (virū)b4pākṣeṃ vaiśravaṃ lāntäṣṣ aci ā /// b5 śaye
29A 311 a4oñi cmol : mkältorāṣṣ aci ; krañcsac kātse ymāṃ
30A 312 a3täm pälkoräṣ pänwo =ky aci ñäktas napenä(śśi) (pä)lskan= tākar
31A 312 a3• ॥ tmäṣ prasenajinäṣṣ aci śāwe lāṃś bimba(sārnä)a4ṣṣ aci
32A 312 a4aci śāwe lāṃś bimba(sārnä)a4ṣṣ aci wāskāñ lāś kälyme kälyme
33A 312 a5nu anātha«pi»ṇḍikāṃ ugreṃ luhasudattenäṣṣ aci paräṃ kälpoṣ wāskāñ waṣt
34A 312 a6dhaniñ sārthavāheñ kṣemāṃ mālikānäṣṣ aci ñäkcyāss oki kulewāsyo worpunt
35A 312 a7wāskā(ñcā)a7ñ yeñc puraṇeṃ maskarinäṣṣ aci ṣñi ṣñi kāpālikās ulukes
36A 312 a8śuddhavāsätwäṣ śubhakṛts ābhāswar brahmalokäṣṣ aci rupadhatuṣiñi (ñäktañ) (yeñc) (ñäkta)b1śśi
37A 312 b2citreṃ citrāṅganeṃ timburenäṣṣ aci käntantuyo g(andharviñ) – – – – – b3
38A 312 b3kärnäsmāṃ yeñc śaci rāmbhānäṣṣ aci penu korisyo ñäkcyāṃñ aptsaräntu
39A 312 b4bahudantākaṃwlāññäktäṣṣ aci ; yeñc ñäkci(ñi) b5
40A 314 a5 penu cem ; aci yeñc ; cam saṃṅkrāmaṃ
41A 334 a4kañcana /// a4 näṣṣ aci śāwe nākeñi l· – –
42A 338 a3/// a3 /// abhidharmaṣṣ aci märkampaläntu āklässi kä ///
43A 370 b5lāś viṣṇu mahiśvar skandhakumārenäṣṣ aciviki-okät-pi tāśśi nāñ
44A 384 b1vijñānäntu āśāwe mäskanträ rupäṣṣ aci päñ āśāwe viṣey etssanträ
45A 385 b1ykorñeyis cämpluneyā pältsäk akäṣṣ aci indriñ kuśal wramnäc b2
46A 437 b6/// (kā)ccapäs tsuri poräntāsäṣṣ aci lwā pärne ///
47A 454 b2··tu āktant kunt ksäṣṣ aci • vi /// b3
48PK NS 3 a4– – – – trä : tmäṣṣ aci śvātsi yoktsyā nesset yab1(l)
49YQ I.4 a8tāpärk näṣ tṣäṣṣ aci sne träṅklune pältsäkyo ṣom
50YQ I.4 b4kus ne ñi tatmurāṣṣ aci säksäk pukli ṣolāb5(raṃ) ///
51YQ I.4 b5ṣolāb5(raṃ) /// (ṣäptuk) (pukli)yäṣṣ aci känt wiki puklyi ṣolāraṃ
52YQ I.9 a6 /// (a)rāḍeṃ udrakenäṣṣ aci riṣakäśśi märkampal papräṅkuräṣ ṣäk
53YQ II.5 b7(ṣkārā) /// ajiteṃ pracräṣṣ aci śäk päñ pi manarkāsaśśäl
54YQ II.8 a3lānt watkurā nandeṃ upanandenäa3(ṣṣ) (aci) /// (lyā)s(e)ñc virupākṣes lānt
55YQ II.8 a3virupākṣes lānt watkurā jalaprabhenäṣṣ aci a4 /// (viśva)k(ā)rm
56YQ II.9 a8/// (me)trak bodhisattu ajitenäṣṣ aci śäk päñ pi manarkāsaśśäl
57YQ II.9 b2/// (rā)huṃ svarbhaṇuṃ vemacitrenäṣṣ aci asureṃñi lāṃś piṅgaleṃ elabhadrenäṣṣ
58YQ II.9 b2asureṃñi lāṃś piṅgaleṃ elabhadrenäṣṣ aci b3(geñi) (lāṃś) /// (sne)
59YQ II.11 b51 ॥ tmäṣ paiṅgikenäṣṣ ab6(ci) /// (ālko)n(t) (ti)r(th)eṣinās śāsträntwaṃ
60YQ II.12 a2kaklyuṣuräṣ klyomänt metrakäṃ ajia2(tenäṣṣ) (aci) /// (sro)tāpattunekus
61YQ II.15 a6paiṅgikeṃ lek tärkoräṣ ajitenäṣṣ aci śäk śtwar pi manarkāñ
62YQ II.15 b2ptāñkät käṣṣi klyomänt metrab2(knäṣṣ) (aci) /// (k)āsu kakmu yasäṃ
63YQ II.15 b6 /// (ū)rbilvā kāśyapnäṣṣ aci vaineṣinäs yātñmār täm wewñuräṣ
64YQ III.3 a3/// kälytärtanäṣṣ aci yasäṃ käntantuyo siddhārthe nākmant
65YQ III.8 a2pyāṣtṣe sām näṣ mkältorāṣṣ aci wkäṃ wäknā a3
66YQ III.10 b4äntā ne śāriputrāṃ maudgalyāyanäṣṣ aci ārāntāb5(ñ) /// (tā)keñc säm

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.