🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

nāṃtsu

Cite this page as:"nāṃtsu". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_nāṃtsu (accessed 30 May 2024).
 
Meaning:“having been”
Word class:adjective
Language:TA
Lexeme variants:nāṃtsu; nāntsu; nātsu
 
Number:singular
Stem:preterite
Case:nominative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-nt
Nom. pl. (masc.):-ṣ

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomnāṃtsu, nāntsuntnāṃtsus, nāntsuntnāṃtsuṣ, nāntsuntnāntsunt
voc
accnāntsuntnāṃtsusāṃ, nāntsuntnāṃtsuñcäs, nāntsuntnāntsunt
gen
loc
comit
inst
abl
perlnāṃtsuñcsā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

nātsu

1A 3 a2ñäkcy ārkiśoṣia2s śkaṃ tsmārnātsuamok tämyo täm śāwes
2A 384 b2b2suneyä vitark ṣurmnātsu: saṃkalpadvitināma : ritwṣant
3A 386 b4pälskā kākmärtune säm śāñinātsu: yadvaśāt • añcä
4A 398 a5a5/// n(e)rvāṃ oṅkracnātsunervāṃ śpālmeṃ nervaṃṣī suk
5YQ II.1 a6käṣy ār;kiśoṣṣaṃ ; pākärnātsu; a7(dhari) ; (kärsor)
6YQ II.2 a4käṣṣi ārkiśoa4(ṣṣaṃ) /// (kāt)kmā(ṃ)nātsumaiträyo worūnt aṣuk
7YQ II.15 a5wlāñkät träa5(ṅkäṣ) /// (kā)tkmāṃnātsuklyomänt meträkyāp puk

nāṃtsu

1A 2 a6ālāsuneyis nu tsraṣṣune pratipakṣnāṃtsutämyo tsraṣṣune ñi ā(rkiśo)b1(ṣyaṃ)
2A 4 a3puk kāryapäṃtwāśśi sätkāluneyaṃ tsmārnāṃtsuknānmune nu ākntsuneyis (tsmār)
3A 5 a2pruccamo puk kāswonen«t»wāśśi tsmārnāṃtsutāṣ penu (wra)a3som
4A 8 b3=ki wak cärk klopasunāṃtsuträṅkäṣ k(ā)b4ryapp ā
5A 8 b5(träṅki)b5ñc kus tāk klopasunāṃtsuyaṃtrācāre träṅkäṣ pälkāc nācki
6A 21 a1(knā)a1(nmu)n(e)y(o) lyut(ār)(nāṃ)tsutaryāk-w(e)-(pi) (la)kṣ(aṇäs)y(o) oktuk wampeyntuyo
7A 21 b3: 1 ॥ weyeṃnāṃtsubṛhadyuti kuntistsek pältsäṅkāṣ o(t)e
8A 22 b1oki sukyo añumās(k)i b1(nāṃtsu)– – – – – – – kuss a«t»s ne
9A 24 a4tamt-äṃ wsokoneṣiṃ wärṣṣälyo lyutārnāṃtsuptāñkäta5– – – – – – – – – – – –
10A 35 a1a1(ā)kālis akälymenāṃts(u)/// a2ptāñkät käṣṣiṃ
11A 35 a4ñe(mi) /// (ñe)a4miṃtwis praṅknāṃtsunaṣt /// a5klyoṣlune
12A 48 b5(tämne) wäknā rājagriyaṃ añumāskinā(ṃtsu)/// b6– – – –
13A 65 a2ālak śolia2(s) ; (ṣurm)(nāṃtsu); (wrasaśśi) (ā,lak) (pe)nu
14A 66 b1ñātse kumnäṣkātkmāṃn(āṃtsu)b2/// tmäṣ mahendrasene
15A 91 a1a1/// ṣāmaṃnāṃtsuna – – – – – n·ky· –
16A 98 a5/// wkänyo klopäntwis śmoññenāṃtsuśemäl säm kāruṃ arñäl
17A 108 b4pälkorä b4/// w·rutnāṃtsukuyalte kus ne caṣ
18A 119 b3– ·ṣ· hārite riṣaknāṃtsunaṣb411σ
19A 144 and THT 2485 a6/// (tmä)ṣ kātkmāṃnāṃtsuträṅkäṣ kri ñi āṣānik
20A 154 b3śāyu oki sne wastenāṃtsu• ॥ maitraṃ
21A 155 b3wäss oki präskāll anäṣnāṃtsu/// b4/// maṃ
22A 171 b1॥ /// b1mp·nāṃtsukāru /// b2se
23A 253 b4mosaṃ nātäk ; pākärnāṃtsub5(na)ṣt«†ä» ; mar
24A 254 b8/// l(yutā)r (m)emaṣ (kl)opas(u)nāṃtsuāñmaśl-ä(kk) (ats) (pältsäṅkāṣ) (ote)
25A 256 a2metrak ; ptāñkät pākärnāṃtsu; klopäntwäṣ tsälpṣant :
26A 256 a7(parnontsāṃ) (kapśiññā) (pä)a7lkoräṣ weyeṃnāṃtsuträṅkäṣ ote täpreṃ lkālune
27A 258 b2tmäṣ siṃhe wäl ṣāmaṃnāṃtsukaksunt wsokaṃ indrisyo pāpṣune
28A 264 a4(ṣ)olār ñareyntwaṃ tämnässi ṣurmnāṃtsu॥ /// a5///
29A 264 b5ñäkci wäl wlāṃñkät kātkmā(ṃ)nāṃtsuñäkciṃ kropaśś(äl) /// (ca)b6kravartti
30A 269 and 290 b2mār-ñkät yutko (ṣokyo) (kipsu)(nāṃtsu)(ymār) (na)kätpurṇake
31A 273 a4(yäñc) (॥) (añumāski) (weyeṃ)(nāṃtsu)(brahmāyu) (trä)ṅkäṣ äsaṃ nu
32A 273 a5puk märkampalntu śärsässi āyātonāṃtsutämyo a6(säs) (akṣar)
33A 275 b6träṅktsi b6/// kälym·nā(ṃ)tsunwām ñom wrasom
34A 286 a3·r· – r klopasunāṃtsu– – – – yaśodharavilaṃ /// a4
35A 289 b7(puk) (cmo)lw(äntwaṃ) kär-paräṃ pākärn(ā)ṃtsu(ats) (mäṃt) ne täṣ
36A 346 a1: täm pälkoräṣ weyeṃnāṃtsunande träṅkäṣ a2ote
37A 347 a2ñi ; ṣñaṣṣenāṃtsu; ke pat näṣ
38A 347 a2pat näṣ ;nāṃtsutām ; puk tsaa3ramäs
39A 384 b5päñ vijñānäntwib5s āśāwesuneyaṃ ṣurmnāṃtsumärkampal säm vitark träṅkträ
40A 384 b5vicāra • tkālune ätsaṃnāṃtsu: cittasaukṣmalakṣaṇa : pälskes
41A 385 a1pälskes lykälyäsuneyaṃ ṣurm v«o/i»cārnāṃtsu: kuc ne pältsäk
42A 385 a3āyātosum märkampal säm vicārnāṃtsu॥ pramāda a4
43A 385 b2: sne ykorñe äntsaṃnāṃtsu: kuśaladharmabhāvanā : kuśal
44A 386 a1wkäñyo träṅkträ saṃ nirvitnāṃtsu: ॥ praharṣa •
45A 387 a2lyukśone akis viṣey arämpātnāṃtsukupre ne ākāś ñom
46A 387 b1kus nuna-k klopnāṃtsu• samāsato janma duḥkhaṃ
47A 387 b1waltsu – – klopnāṃtsu• yathoktaṃ • mät
48A 388 b1/// b1/// (ka)lp«†ä»nāṃtsusäm ak nāṃtsu
49A 388 b1nāṃtsu säm ak nāṃtsuarkätsäṃ pä ///
50A 389 a3a3/// marś pläknāṃtsu॥ tatra pañcā a4
51A 389 b1rth· • upādāṃṣi arthnāṃtsuka b2///
52A 390 a4/// a4/// tāskmāṃnāṃtsu• andhakalpaṃ • tra
53A 394 b4lyutār memaṣ b4kātkmāṃnāṃtsutsopats(äṃ) (plā)ntluneyo tsopatsäṃ wsokoneyo
54A 399.25 b1/// b1/// –nāṃtsusäm : 3 –
55A 401 a1/// kär kātkm(ā)ṃnāṃtsuñ· /// a2
56A 459.d a5a5/// – skonāṃ(tsu)/// b1/// –
57THT 1465 b3näṣ kaṃ wenāṃtsu/// b4kāpnā ñ·
58YQ I.4 a716σ /// ॥ kātkmāṃnāṃtsubādhari brāmaṃ kurosāṃ kapśiñño
59YQ II.3 a5(bādha)ri brāhmaṃ mokoneyo lyutārnāṃtsutärmmāṃ kapśiñño śla āñcālyi
60YQ II.13 a3; ñemiyac : pācarnāṃa4(tsu) /// (ptāñkät) (käṣṣi)
61YQ II.14 a8śāa8(snaṃ) /// kāckeyo kātkmāṃnāṃtsuñañmusāṃ kapśiño śl= āñcālyi
62YQ III.6 a2; (w)päśune ; pākärnāṃtsu; cam kankaṃ :
63YQ N.1 a6– r : pākärnāṃts(u)/// b3/// –

nāntsu

1A 57 a4; nankuräṣ ; oṅknāntsu; ṣmäl lāntuneyaṃ a5
2A 61 a2/// ṣurmnāntsubahuprakāraṃkāruṇyo
3A 61 a6brahmadatte wäl weyeṃ a6(nāntsu)/// ne ote täpreṃ
4A 64 b3tmäṣ brahmadatte wäl wsoknāntsumäśkitac träṅkäṣ nātäb4(k) (se)
5A 71 a3tanis pratipakṣkātkmāṃnāntsuwäl träṅkäṣ mänt wäknā
6A 94 b4; smālok wrasom ;nāntsuṣeṣ : puk b5
7A 112 a3wirone wsr-äṃ • wirnāntsuyayāti – – – – – – a4///
8A 155 a2a2/// kleśāśśi ṣrumnāntsukuyalteyarāssinaṃ
9A 312 b8tām-äk (tkanā) ; (tatriku)nāntsu; säm āymes
10A 333 b2b2/// abhidharm upadeśnāntsuabhidharmis«†ä» vaibhāṣ upadeś we
11A 333 b3arthis ; pāśinn okināntsu; abhidharm-śāsträ : kus
12A 342 b1: 1 ॥ klopasūnāntsuwäl träṅkäṣ pācri puk«†ä»
13A 398 b1– – lkāt cmolwis ṣurmn(ā)ntsu– ·l· /// b2
14A 444.d b3b3/// ·t· śolnāntsutaṃne (wkänyo) ///
15THT 1475.a a2/// a2/// ss·nāntsupuk – ·ā –