Announcements

śpālmeṃ

Cite this page as:"śpālmeṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_śpālmeṃ (accessed 05 Mar. 2024).
 
Meaning:“excellent, superior”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:śpālmeṃ
Equivalent in other languages:Skt. uttama-, Skt. śreṣṭha-
Lexeme variants:śpālmeṃ
 
Number:singular; plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom śpālmeṃ śpālmeṃ śpālmeṃ śpālmeṃ
voc
acc śpālmeṃ śpālmeṃ śpālmeṃ śpālmeṃ
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

śpālmeṃ

1A 13 a5tämyo knānmune ārki«śo»ṣyaṃ pukaṃśpālmeṃ
2A 13 b1pñintukk ats tanaṃ pukaṃśpālmeṃ
3A 15 a2keśpālmeṃ
4A 15 b2śpālmeṃśpālunt kānikāñcās kulewās a«rä»mpātṣiṃ
5A 43 and 52 a510σ ;śpālmeṃkrant āṣ;traṃ ārtäntsā ;
6A 43 and 52 b6///(śpāl)m(e)ṃcämplune mā knā(nmā)näṣ
7A 62 a1a1 /// m·śpālmeṃ; märkam(p)al :
8A 104 b3(śpā)lm(e)ṃpat śwātsi tāṣ
9A 106 b1b1/// mśpālmeṃkulewāśśi kāpñe kulypal śkaṃ
10A 111 b4/// penu lānt praskañiśpālmeṃklaṅkā lmoräṣ b5///
11A 112 b4ṅghā ñomiṃ kānikāñc śomiṃśpālmeṃ– – – lmo b5///
12A 163 a4träṅ(käṣ) /// a4///(ś)pālmeṃyokaṃ waraṃ tspo ///
13A 181 a2/// a2/// okoyāśpālmeṃpa /// a3///
14A 221 b3wäknā ; märkampal ;śpālmeṃkrañcän ; ār·· ///
15A 222 a6camikśpālmeṃ; śākyeṣiṃ ; riṣakyāp
16A 227-228 b4äñcaṃ lyalypūrā ; metrakśpālmeṃ; pättāṃñkte ; märkamplaṃ
17A 227-228 b5wras· ; b5metrakäṃśpāl;meṃkäṣṣiṃ :
18A 231 b1lalturäṣ wa;rañśpālmeṃ; wākmtse b2
19A 234 a3/// a3/// (kä)ṣṣiṃśpālmeṃmetrakäṃ : pukäṣ pu
20A 239 a4camikśpālmeṃ; śākyeṣiṃ ; riṣakyāp
21A 240 a2brahmāyuy se ; kayurṣśpālmeṃ:
22A 242 a2/// a2/// (pu)ttiśparäṃśpālmeṃkäl· /// a3///
23A 246 b3winā(sa)m (n)äṣ ; pukaṃśpālmeṃcū ; ārkiśoṣṣi ;
24A 248 a1pūk lkālaṃ wramnaṃ ;śpālme(ṃ)lkā a2– naṣt
25A 270 a2(śpā)lmeṃwākmats mākis kāswac •
26A 276 b4śikṣākāmesaṃ pukaṃśpālmeṃmäskatär •
27A 289 a1(prā)kräṃ tampewātsäṃ pältsäkyo pukaṃ(śpālmeṃ)(sne) (lo)tklune puttiśpa(r)nac ākāl
28A 303 a5t· (mai)treyasamit postäkśpālmeṃpekamät was pukis a6
29A 353 a6āklye yal ॥ kläṣmuneśpālmeṃpläślu(n)e(yäṃ)b1twaṃ : kläṣmune «†r»ñe«rvaṃ»
30A 353 b1pläślu(n)e(yäṃ)b1twaṃ : kläṣmune «†r»ñe«rvaṃ»śpālmeṃträṅkiñc ptāñäktañ – – – – – (waṣtä)ṣ«†ä»
31A 355 a2ñi maṅkal ; pkaṃśpālmeṃ; puk cmoläntwäc ; ṣaṣärku ; metraknaśśäl
32A 355 a4ñi maṅka(l) ; (pukaṃ)(śpālmeṃ) (1) b1
33A 356 a3tu ni maṅkal pukaṃśpāa4lmeṃ: dhithya – – – – – – – – p
34A 380 a1näṣ nu waṣtäṣ la·tuñcsaṃśpālmeṃpuk /// a2///
35A 391 a4cam kāruṇikāṃ ;śpālmeṃnāṃtsunt ; puk wrassaṃ
36A 392 b2(brāhmaṇa)b2pravarās trayaḥ 10(-5) ///(śpā)b3lmeṃtre 10-5 na (h)i
37A 396.c b1b1/// – mṣ·śp(ā)lm(eṃ)ts· /// b2///
38A 398 a5n(e)rvāṃ oṅkrac nātsu nervāṃśpālmeṃnervaṃṣī suk /// a6
39A 405 b3/// b320σ ///(śpā)lmeṃ; okontu :
40A 433 a6; ṣotre nunak ;śpāl(m)eṃ///
41THT 3185 b5b5śpālme(ṃ)mahā – s·oṃ śo
42YQ III.11 b5b5/// (śaśä)lpuräṣ śpālmeṃāsānā lmäṣtär-m
43YQ III.11 śpālmeṃśwātsi yoktsiyo yäb6(rk) ///