🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

täm

Cite this page as:"täm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_täm (accessed 27 May 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:täm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:neuter

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

täm

1A 3 a2tsmār nātsu amok tämyotämśāwes käṣṣiśśi taṃne wewñu
2A 5 b2tsaraṃ eṃtsus paṃ ypā-ṃtämnu mänt wäknā
3A 7 a6(śo)a6(miṃ) śkaṃ tāktämpälkoräṣ pekant wiyo =ki
4A 7 b3kārme (we)b3ñlune kuc netämträṅkiñc naṣ āñmaṃ
5A 8 a4(spa)a4rpyo ṣpinac läṅkmāṃ pekattämnu mänt wäknā
6A 9 b5 kärsnāt : ॥tämpälkoräṣ puk wras(añ) b6
7A 10 a1(a)a1(rä)ṣ nu caṃtämknā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā ṣñi pat
8A 10 a1ṣñi pat ālu pattämṣurmaṣ pruccamñe ya(ts)i a2
9A 10 b2āñmes «:» «1» ॥tämkaklyu(ṣu)b3(räṣ) (da)śagrive(s) (knā)nmuneyäṣ wärcetswātsune
10A 11 a2laṅkeśvareṃ ñomā lāntune wsā-ṃtäm(ṣu)a3rmaṣ daśagrive śla āmāśās
11A 11 b1b1(tsraṣṣu)n(e) naṣ puktämālāsune-kk ats
12A 14 a1kāswone n-äm kuc netäm a2poryo tskäṃsaṃtär
13A 20 b2pättāñkät ; kucc okitäm; kuc täm träṅkäṣ
14A 20 b2oki täm ; kuctämträṅkäṣ ; kuc täm
15A 20 b2täm träṅkäṣ ; kuctämwatku ; wätkäṣ-ñi :
16A 20 b3; prakäsmār-ci ; kustämmän= täm ; pättāñkä(t)
17A 20 b3; kus täm män=täm; pättāñkä(t) b4 (:)
18A 21 a6ymāṃ wäntyo särk miyäṣtärtämṣurmaṣ sāt wär kuñci{n/t}ṣi
19A 22 a2oki ṣom· śārak śämtämnu mänt wäknā
20A 22 a6kāruṇik : 1 ॥tämpälkoräṣ bṛhadyuti mlamānn oki
21A 24 a3lālaṃṣke – – (pā)kär tākar-äṃtämpälkoräṣ bṛhadyutis kuntistsekāp cakraa4(varti)s
22A 27 a3/// a3tämmäṃt ne klyosnäṣträ
23A 28 a4kä·l· /// a4p(o)rattäm: kärṣtoräṣ (m)ñ(e) ///
24A 40 b3ṣpätmāṃ pretāñ ///(tä)b4mkaklyuṣurä(ṣ) /// b5
25A 45 b6b6·t«†ä»tämnu mänt wäknā
26A 58 b5lym·ne : 1 ॥tämkaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ wtäk
27A 61 a5skam : 1 ॥tämkaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ
28A 62 a3; āṣānik : puktämwas ṣru;a4(maṣ) ///
29A 63 a3(ynāñmuneyo) (yā)mr-äṃtämnu mänt wäknā
30A 64 a5cmol : 1 ॥tämkaklyuṣuräa6(ṣ) (poñś) (añumāski) nāṃts(u)ṣ
31A 65 a4(penu) (āmpine) (ske)ysā wälläṣtärtämnu mänt wäknā
32A 65 a6a6(rṣtālu,neyäntu) (:) (1) (॥) (täm)(ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk
33A 65 b6sām wsār mäskatärtämkaklyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ ote
34A 66 b6ñemiyo b6 (1) ///(täm)(kaklyuṣuräṣ) (ārtañ) v(i)dehak riyäṣ
35A 67 b3ṣitsrāk pākär tākar-äṃtämpälkoräṣ tkanā e b4
36A 69 b5yātalkārunis tampewātsuneyātämne b6/// k
37A 71 a5praskiyaṃ śmäṣtämkaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ṣñi
38A 71 b2kāreyo : 1 ॥tämkaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats
39A 75 a1lyipär : 1 ॥tämkärsoräṣ ṣuliñi ñäktañ weyeṃ
40A 76 and 83 a6lyāṃ a6 ///tämkaklyuṣuräṣ weyeṃ ///
41A 76 and 83 b1puklāyo b1/// tämtu yneś pälko
42A 77 a2āṅkaräs tskāt mänt pattämṣ(urma)ṣ tkanis mewlune ñäkcyās
43A 77 b1kṣānti : 1 ॥tämkaklyuṣurä(ṣ) – – – – – – – – – b2///
44A 78 b2o – – – – – – – – – – – b2///tämkaklyuṣuräṣ – – (śa)rwañ
45A 79 a1a1///(tä)mpälkoräṣ pälskāt marc· – – –
46A 79 a5n(e) kri tāś-śitämkaklyuṣuräṣ śaru bodhisatveṃ swāräṃ
47A 81 b1ārkiśoṣṣis : 1 ॥tämkaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· ///
48A 87 a4prakte a4/// kāklotämsäm tālo a5///
49A 87 a5a5/// tsitämkaklyuṣu a6/// neyā
50A 89 a1märkam(pal)· – – – sn·p··c :tämtäm a2/// m«†ä»
51A 89 a1– – – sn·p··c : tämtäma2/// m«†ä» tkaṃ
52A 91 a4/// (ka)rkeyäṣ pyāpyāñ swiñctämpälkoräṣ nande su a5
53A 92 a3/// ; kuyal nutäm; śurāmyo ; sälpäm
54A 92 b1sundariṃ śnaśśäl : kuyaltämsne maṅk ; b2
55A 95 a5āknats riṣak tu ;täm nu a612σ
56A 95 b2kuc ne säm weñṣ-ämtämb3/// kārme weñlune
57A 96 b1b1/// nāñ tomtämvedäntwaṃ ajā wewñunt tosämyo
58A 98 b2/// (kä)lpnānträ nutämke lame naṣ kuc
59A 99 a1wu paśu – – – – kuyaltämtu kāpñe ñu a2
60A 99 a612σ /// 5 ॥tämkaklyuṣuräṣ wtākot klopyo papälyku…
61A 100 a5a5/// klātämpälkoräṣ puk sām āntiṣpurṣi
62A 100 b5 klyaum nātäk kuyaltämñuk risāte sne b6
63A 102 a3a3/// (ku)c netämsūtraṃ weasitavāṅkäṃ
64A 103 b1ssi tāṣ-äm tämswārsaṃtär tämy· – – b2
65A 104 b2ucchiṣṭ tāṣ tämyotämkraṃ b3/// (śpā)lm(e)ṃ
66A 105 a1a1/// tämkra(ṃ)ś kälpnāntr oñi – –
67A 105 a2– – a2/// (r)kāṣluneyātämśol pärkär mskatär a3
68A 107 b5m ṣeṣ ; mäṃttämtāpärk ; pānäṣtär ;
69A 107 b6klu ṣeṣ mäṃtt aśśitämā – – –
70A 108 a4; sāsnotku ; tämlo ; ṣñ= āriñc
71A 109 a6ś·lpatsi ske spaltäk arutäm(n)e – – b1///
72A 111 a3(rāpam) /// (wo)täk sämtämkāmat yṣaṃ rpātsi kälk
73A 113 b2 : 2 ॥tämkaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la
74A 113 b3lab3///tämmäṃt ne ājānay oṅkaläm
75A 116 b4ānewātsuneyā b4/// trätämṣurmaṣ ṣakk ats
76A 117 a2lune mäskatär kraṃś nutämkus träṅkänträ kus ne
77A 117 b6ṣūṅkäṣ pre ; tsäknātärtäm: tämne menāk ;
78A 123.a a2wä(rp)itār /// a2///t(äm)kakl(yuṣurä)ṣ«†ä» pāṇḍu (wäl) ///
79A 124 a3/// a3śwānt tāṣtämmäṃt ne wanta dhātwāp
80A 125 and THT 1425.e and A 117 a2(wla)lune mäskatär kraṃś nutämkus träṅkänträ kus ne
81A 125 and THT 1425.e and A 117 b6cami ṣūṅkäṣ pre tsäknātärtäm: täm ne menāk
82A 125 and THT 1425.e and A 117 b6pre tsäknātär täm :tämne menāk tu nande
83A 126 b6b6rsäṣtämpäl(k)o(rä)ṣ ///
84A 127 b6m·· tärkor ypam-äṃtämā ///
85A 128 and 130 a1a1tmäṣ lapaṃ ///täm– – – ·s· tsaraṃ tämyo
86A 129 a1a1cu-pāṣeñ täm /// a2sāṃ
87A 129 b1/// b1 okitämsaṃ tāk paṃ kuc
88A 129 b1tāk paṃ kuc netä(m)/// b2t nu
89A 129 b2b2t nu tutämtatm· ṣpä ·ikā sākä
90A 131 a4mi to wto tāṣtämṣakk ats nṣac
91A 133 a3/// a3/// kalkaṣtämṣurmaṣ śākki näṣ tsopatsäṃ
92A 138 a3a3/// ṭi wasutämmäṃt ne a4///
93A 141 b6/// b6/// ccaṃtämn-äṃ naslune ///
94A 145 a3ā a3/// ṣträtämnu mänt wäknā
95A 145 b4śtwar wäknā ñomäntu keneñctämmäṃt ne – –
96A 146 b6lyutār wlesots ymatunt – – – –tämṣurmaṣ sämm āco lyutār
97A 147 a2ytār tāṣ : tämnetämyiñc ; aśnumäṣ ;
98A 147 b5rarkunt : 1 ॥tämpälkoräṣ säm wäl tsmont
99A 149 b1b1/// t nutämñuk ytāṣīmār mukti – – – – – – – – – – – –
100A 149 b3ṣmäṣ-ñi kar mäṃt nutämñuk räklā lmo
101A 149 b5m n · ktämpontsāṃ rīyaṃ wrasañ träṅkiñc
102A 152 a2nuṃ ; trekaṣ-äṃ :tämkärsoräṣ ; ·o ///
103A 152 b4b4/// mtāñ sätkantr-äṃtämṣurmaṣ sām empeleṃ klop
104A 152 b5tmäṃsam(ā)ṃ /// b5///tämṣurmaṣ säm weyeṃ trekeṃ
105A 153 a4/// ntaṃtämañumāski ; kuc ne
106A 153 a5risāt sukuntu ; mäṃttämrisā – /// a6
107A 155 b2/// b2/// swartämśwāmāṃ kārāś katkar
108A 156 a3/// a3/// ॥tämkaklyuṣuräṣ sundari kuc yärmaṃ
109A 160 b1/// iśvaradatte tutämna /// b2///
110A 164 a3: ārkiśoṣṣaṃ ñuk kanttämyetwen· /// a4///
111A 164 a6/// a6/// kuc(tä)mwätkäṣ-ñi paṃ • ///
112A 164 b5m yetweyäntu ṣeñc-äṃ kustämsärki /// b6
113A 180 a5/// /// kuya(l)täm a6– – – – –
114A 188 b5okā – /// b5tämpälkoräṣ waṣtiṃ ñkät·· ///
115A 197 a1a1cwaṃ sañce pärkmār-citämma /// a2ñcär
116A 198 b3/// b3nt nutämwtā-k /// b4yārit
117A 204 a2/// a2/// yämniṣ-äṃtämṣurma /// a3///
118A 206 a5a5/// (ku)c netämporṣi kotär(y)o /// a6
119A 212 a511σ /// ;tämpenu ; – – –
120A 212 b1; eśe yalye ;tämnäṣ yas ; eśe
121A 214 a5– – tär kartämka(k)l(yu)ṣuräṣ āṣānik metrak āymaśl-äkk
122A 220 b3ñc· ; naśśältäm; ṣiyak wärpont ;
123A 220 b4kātäṅkāṣ : kucaṃ netämnṣā ; caccrīku ;
124A 221 b1b114σ ///tämṣurma(ṣ) ; aṅgade ;
125A 227-228 b5; – – – r «:» tämyas päklyoṣäs ; ṣotre
126A 231 b5praṣt«†ä» śkaṃ krasaṣ ;tämṣurmā ; māk wrasa
127A 232 a1a1ryāri :tämṣurmaṣi ; arsantär ;
128A 236 b2puk retwe (yä)lymiññ atsaṃtämṣome puk śārsar ///
129A 253 a3; śalpenac 1 ॥tämkaklyuṣuräṣ śaṅkh(e) cakkravartti wäl
130A 253 a5särki śkaṃ spārtwlune yatärtämṣurmaṣ śla ypeyis puk
131A 253 a8ketumati ria8(yäṣ) (läc)tämpälkoräṣ rī-pāṣe śodhane yakäṣ
132A 254 a4rä(ddhiyo) (pā)a4(kär) (yāmäs) (•) (täm)(pälkoräṣ) (me)trakṣiñi wrasañ cesäm
133A 254 b2wäntoṣ pukā-k sälpiñctämpälkoräṣ metrakṣiñi wrasañ lyutār
134A 256 b4(yetuṣ) (wā)b4mpuṣ āneñci lkānträtämmät ne āṣānik ratnaśśīkhi
135A 257 a4a4(mäs)k(a)tr-äṃtämṣurmaṣ māk śo(ṣ)i wra(sañ)
136A 257 a4(t)r(i) āpāyntwäṣ śalpanträtämkaklyuṣuräṣ weyeṃ nāṃtsuṣ tk(anā)
137A 260 a2 – • ॥tämkaklyuṣuräṣ brahmāyu purohit pär(ma)ṅk
138A 260 a4; yatār-äṃ 1 ॥tämkaklyuṣuräṣ ptāñkät
139A 261 b2wram (ākṣ)iñña(m) (mäṃ)t netämṣurmaṣ /// b3
140A 264 b4b4/// tämyo āṣāṃtämwarpiśke /// (ka)b5klyuṣuräṣ
141A 269 and 290 a6kalk(am) ; /// a6tämkaklyuṣuräṣ mār-ñ(kät) (tpär) (manarkāṣi)
142A 269 and 290 b5nu ṣāmnāñ (jana)padacāri kälkeñctäm(k)ā(rme) (märkampal) /// (korisyo)
143A 271 a6trikal : 2 ॥tämkaklyua7(ṣuräṣ) /// tār wrasas
144A 273 b2b1/// b2///tämka(k)l(y)u(ṣuräṣ) /// b3///
145A 273 b6(āklye) (yāmwe) (näṣ)tämkaklyuṣuräṣ brahmāyu purohit tsopatsäṃ
146A 275 a3/// : 1 ॥(tä)mkaklyuṣuräṣ āṣānik metrak kuront
147A 275 a6mokone : 1 ॥tämkakly(u)ṣua7(räṣ) /// ··ās niṣpal··
148A 275 b8/// : 1 ॥tämkakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani
149A 276 a3/// (waṣ)täṣ läctämkaklyuṣuräṣ pältsäṅkāṣ nāñi pe
150A 279 a2a2/// kumseñctämkaklyuṣuräṣ wrasañ kātkmāṃ ///
151A 283 b2ki /// b2///tämsaṃ poñcäṃ saṃsāraṃ wrasom
152A 284 a2/// a2/// (kä)tkeñctämraurāpaṃ koṃ wṣe mäska
153A 286 a6hmaswar·· /// a6tämkaklyuṣurä(ṣ) (bra)hmāyu purohit śo
154A 287 and 259 a2a2/// ·n·tä(m)(kaklyuṣuräṣ) (sne) (kaś) (wrasañ)
155A 288 b4mosaṃ ārwar y(atsi) (wo)tka-mtämpyāmäs täpreṃ klyom metrak
156A 289 a4wäl ṣeṣ kuc netämratnaśikhi ñomā ñäktaśśi ptāñkäa5(t)
157A 291 a1 : puktämmetrak ptāñkte kapśiññaṃ sne
158A 295 a6ta(m)pewātsuneyā nu oktämksaluneyaṃ ytsi a7cämpäṣ
159A 296 b4/// b4netämkaklyuṣuräṣ rīyā kälymāṃ ripā
160A 298 a2a2pāk pāk ypārämtämṣurmaṣ ·· /// a3
161A 298 a3·· /// a3pkäñcātämṣurmaṣi : 1 nākmant
162A 299 b5päñ śāwaṃ ṣäpnant lkāṣtämṣu«rma»ṣ temi puk marmsaṃ
163A 299 b6kāckeyo lakeyaṃ orto ṣmäṣtämpälkorä /// b7///
164A 300 b8nākmant man·· – – – – – – mästämṣu
165A 311 a1mahākāruṇyo ; kus netämneṣā ; sne ṣrum
166A 312 a3śäk kälymentwaṃ satkartämpälkoräṣ pänwo =ky aci
167A 312 b4lkātsi epreriss āntaṃ ṣtamartämnu mänt wäknā
168A 312 b5kumci ; tkaṃ eprer(täm); (tatri)b6säk : mantārak
169A 312 b7tāk : 1 mār-ñkättämpälkāt ; mnu ly(alyu)t(u)
170A 313 a1a1tämsañce kākätku ṣ(e)ṣ-äṃ pättāñkät
171A 313 a2(w)l(es) lu(tk)issi cämpäṣtämsañce tām praṣta(ṃ) pukä{p/ṣ}
172A 315 and 316 a7(ñä)ktaśśi pättāñkät pākär t(āk)(täm)(nu) (mänt-wäknā) (॥) ///
173A 315 and 316 b4/// : 3 ॥tämmätne su(mer-ṣulis) (mrācaṃ) pāṇḍukampal
174A 315 and 316 b7pukäṣ tpär pälkāl tāktämnu mänt wä(knā) (tā)māṣṣ
175A 317 a1yśalmañ märkampal ke netämlānt puk ///
176A 317 b2/// b2ke netämlānt se
177A 317 b2(lā)ntuneṣiṃ sark kärṣnānt sämtämträṅk·· /// b3läntwāśśi
178A 320 b7b7/// (a)ñumāski lyalyutäktäm(ṣurmaṣ) (sne) yärm sne
179A 332 a3(wa)a3ste pärmaṅk«†ä» nāntsuṣ tämyotämptāñkät käṣṣī sutraṃ we
180A 332 b3ln·mäl ṣeṣ kuc netäm«†ä»päñ känt puklā ///
181A 332 b4śkaṃ ātsäts tākäṃ puktämkulewāśśi wa /// b5
182A 332 b9weñeñc kus ne märkampaltäm märkampal weñeñc kus
183A 334 a6– – – k swā·e – –tämṣurmaṣ puk pra ///
184A 335 a1yac ñās tāk tämyotämkakäl wraṣe /// a2
185A 338 b4m«†ä» : kucac nutämtāpärk konaṃ tri ///
186A 340 a3a3/// (klyoṣār) (pretāñ)(tä)m«†ä»; śwātsiṣy ākālyo ;
187A 340 b2stāmis pältwā ; räswāttämtāp ; tām wṣe
188A 340 b4tāpa-ṃ śāmānäṃ ; koṭikarṇetäm: pälkāt mroskat ;
189A 342 a2tam ñi ṣtmo tämyotämñi kälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ
190A 345 a1a1tämkaklyuṣuräṣ nande träṅkäṣ tsopats
191A 346 a1sukuntu wärpnātsi yäñc :tämpälkoräṣ weyeṃ nāṃtsu nande
192A 347 a3ny ākrunt tsārtā ;tämsaṃ kropal ṣeṣ :
193A 348 b2tuṣ· b2/// eṣtämtoriṃ śalpantär tmäṣ ca
194A 348 b4pāṣeñ āklä b4///tämmaṅkäṣ : cam-äk tiryā
195A 354 b5– – kaknuṣ yomnāseñc kuyaltetäm yāmṣunt : posāc
196A 355 b2tu ñi ṣñaṣṣe ;tämṣñaṣṣe ; kulypaträ kus
197A 356 b15 nila 10 b1tämmät ne viśvā – – – – – – – – – –
198A 359 a23arhatsupapāditamkuc netämāṣāñi /// a24///
199A 376 a4/// a4nweṃ kälpānttämcem tso /// a5
200A 376 b3ype /// b3pokenyotämpäñ /// b4
201A 380 a3tsarā neṣ pkotämka /// b1///
202A 383 a1(pu)klā =pänt(ä)ṣ (k)ar :tämṣurmaṣi ārśiśśi kälkām ñom-kl(yu)
203A 393 b2b2/// särwaṃ lkām-citämsurmaṣ /// b3///
204A 395 a4pācri pkā-k ākṣiñārtämkaklyuṣuräṣ cem priyadattes pācar
205A 397 a4m n-äṃsämtämmaltowinu – – – – – – wñu
206A 397 b1– – (a)ñumāski kuc netämlyutār memaṣ utkraṃ prākraṃ
207A 397 b3täm·o /// b3///tämwcaṃ dhyāṃ – – – – – dhyāṃ
208A 399.25 a2/// · käṣṣitämka(k)ly(uṣuräṣ) /// b1///
209A 408.c b3/// b3/// (pä)lkimārtämṣurm(aṣ) ///
210A 429 b3b3/// s ṣ(o)treyäntutämpälkorä(ṣ) /// b4///
211A 432 b1b1/// tane tiryātäm(ṣo)m kärtkāläṣ tri ///
212A 433 a3 yoktsi kle kuyaltetäm/// a4/// yoke
213A 433 b3kupr(e) ne wäl wlatärtämṣurma(ṣ) ñi nātki(s)
214A 439 b3/// ·w· sästäm(ś)kaṃ cesmi /// b4
215A 447 b2/// b2/// ·luneyäṣtämpälkorä(ṣ) /// b3///
216A 460 a3 haivamartämanabhira /// a4
217PK NS 1 b3; ṣpäṃ lyākaṣt ;tämnu b4ṣokyo
218PK NS 2 a4ywār triwäṣäl ken· a4(täm)śwātsyaṃ yoktsyaṃ pat eṣ
219PK NS 4 a3mahiśvaa3r ; tatärkuṣ swaṃcetämtu ; yākā pyāmtsār
220THT 1144 b1ś· /// b1///(tä)mk(a)klyuṣurä(ṣ) /// b2
221THT 1145 a4/// śśäl wles ṣeṣtäm – /// a5
222THT 1483.a b3/// (wä)tkāṣältämkaklyu(ṣuräṣ) /// b4
223THT 1605.d b2/// b2ñtämtmāo ///
224THT 1643.f b1/// b1/// ॥tämkaklyu – /// b2
225THT 1658.f a3a3/// – stämnäṣträ /// b1///
226THT 2033 a1a1/// – tswātämtmä a2/// l·āt
227THT 2096 b2b2/// ś·itämkaklyuṣuräṣ /// b3///
228THT 2141 a1a1/// tstäm – /// a2
229THT 2168 a2/// a2/// kärsnāltämmäṃtn· /// a3///
230THT 2391 b2/// b2/// sk·trätämmäntne o ///
231THT 2399 a4/// a4/// tämyotämñä(kci) /// a5
232THT 2413 a2a2/// ā käṃtämnäṣ ·a /// a3
233THT 2419 b2/// b2/// tstämka /// b3
234THT 2443 a2a2/// ·ā lpätämnäṣ · /// a3
235THT 2465 a1a1/// ·k·tämmäskatär paṃ : tämyo
236THT 2966.e b1yaṃ /// b1///täme ///
237THT 3333 a3a3/// nt sämtämträ /// a4///
238YQ I.1 a6(mosaṃ) (ārwar) (yatsi) (wotka-m)(täm)(pyāmä){t/s} täpreṃ klyom metrak
239YQ I.2 a8tsrālune : 1 ॥tämkaklyuṣuräb1(ṣ) /// käṣ säs
240YQ I.7 a8käṣṣinac waṣtäṣ läntassi kalkaṣtämb1///
241YQ I.7 b5/// (ku)s netämbrāhmaṃ ṣpät pāk pkāt-ñi
242YQ I.8 a4/// tämne wetämkaklyuṣuräṣ bādhari brāhmaṃ tsātsärwu
243YQ I.8 b8– ॥ hetuphalaṃtämtatmu säm ; sne
244YQ I.9 a2karel : 1 ॥tämpälkoräṣ ñäa3(kci) /// (po)tkar
245YQ I.10 a4ṣtmāṣluneytua4(yo) /// skanträtämkaklyuṣuräṣ bādhari brāhmaṃ pāṣānak
246YQ II.1 a8ṣulaṃ mäskaträ kartämkaklyuṣuräṣ āṣānik b1
247YQ II.2 a1(namo) (buddha) (weñlune) (klyosäṃṣā)wātämnu kñasu kus
248YQ II.3 b3waṣtäṣ läntässi ārwar mäskatärtämpälkoräṣ tiṣyeṃ b4///
249YQ II.4 a411σ /// (ṣ) ;(täm)(penu) ; (p)yāmā-m kṣānti
250YQ II.4 a7; iśe yalye ;tämnäṣ a8
251YQ II.4 b4yasäṃ śāsträntwaṃ nṣā ākṣiññunttämmänt ne lyāk ṣiraś
252YQ II.11 a8pä(l)tsäa8(kyo) /// träṅkträ mrāctämkus mäskatränawontsāṃ
253YQ II.12 a1a1/// ॥tämkaklyuṣuräṣ klyomänt metrakäṃ ajia2(tenäṣṣ)
254YQ II.12 b7(wram) (ākṣi)ññam mänt netämṣurmaṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ b8
255YQ II.15 b6kāśyapnäṣṣ aci vaineṣinäs yātñmārtämwewñuräṣ b7///
256YQ III.1 b1; mänt pat nutäm; papyutkāt : 1
257YQ III.2 a5paräṃ kälpos ṣeṣtämpälkoräṣ śākkiṣia6(nāñ) /// (āla)m
258YQ III.3 b8kälp spārtu kuc netämtri märkampal ākṣiñluneyaṃ
259YQ III.4 a6hai paṭṭinī kuc netämweñāṣt gautami lāṃts ṣñi
260YQ III.6 b4ptāñkät käṣyāp el eṣtämṣurmaṣ ṣakkats klyomäntāb5(p) (meträkyāp)
261YQ III.6 b7yärkā yāmu tāś-śitämkaklyuṣuräṣ b8(ts) /// (kana)k«†ä»
262YQ III.7 a5tsopatsäṃ : 1 ॥tämkaklyuṣuräṣ gautami lāṃts ptāñkät
263YQ III.8 a7yete wāmpetämwäśśi ānant märkampalṣināp pruccaa8(mñeyis)
264YQ III.8 a8/// yatsitämyotämānant gautamis kanakṣi ñemi
265YQ N.5 b4: 1 ॥ tämyotämcesmi śol sne-ñā(tse) ///