Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

täm

Cite this page as:"täm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_täm (accessed 05 Dec. 2023).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:täm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:neuter

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

täm

1A 3 a2tämyotämśāwes käṣṣiśśi taṃne wewñu
2A 5 b2tämnu mänt wäknā
3A 7 a6tämpälkoräṣ pekant wiyo =ki lakeyäṣ kākätku
4A 7 b3kuc netämträṅkiñc
5A 8 a4tämnu mänt wäknā
6A 9 b5tämpälkoräṣ
7A 10 a1mā nu caṃtämknā(nmu)neyäṣ wärcetswātsuneyā ṣñi pat ālu pat täm ṣurmaṣ pruccamñe ya(ts)i a2
8A 10 ṣñi pat ālu pattämṣurmaṣ pruccamñe ya(ts)i
9A 10 b2tämkaklyu(ṣu)b3(räṣ)
10A 11 a2täm(ṣu)a3rmaṣ daśagrive śla āmāśās
11A 11 b1 kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt kuss ats ne nati wä(rṣaltsune) b1 (tsraṣṣu)n(e) naṣ puktämālāsunekk ats
12A 12 a1yats krāṃ yokyo mäṃt ne neṣ tämnek salu pyutkāsmāräṃ
13A 14 a1kuc netäma2poryo tskäṃsaṃtär
14A 20 b2kucc okitäm;
15A 20 kuctämträṅkäṣ ;
16A 20 kuctämwatku ; wätkäṣ-ñi :
17A 20 b3kustäm
18A 20 män=täm; pättāñkä(t) b4
19A 21 a6tämṣurmaṣ sāt wär kuñci{n/t}ṣi
20A 22 a2tämnu mänt wäknā
21A 22 a6tämpälkoräṣ
22A 24 a3tämpälkoräṣ
23A 27 a3a3tämmäṃtne klyosnäṣträ gā ///
24A 28 a4a4p(o)rattäm:
25A 40 b3(tä)b4mkaklyuṣurä(ṣ) ///
26A 45 b6b6– ·t«†ä»tämnu mänt wäknā ॥
27A 58 b5tämkaklyuṣuräṣ mitre träṅkäṣ wtäk
28A 61 a5tämkaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl weyeṃ
29A 62 a3puktämwas ṣru;a4(maṣ) ///
30A 63 a3tämnu mänt wäknā
31A 64 a5tämkaklyuṣuräa6(ṣ)
32A 65 a4tämnu mänt wäknā •
33A 65 a6(täm)(ka)klyuṣuräṣ
34A 65 b6tämkaklyuṣuräṣ
35A 66 b6(täm)(kaklyuṣuräṣ)
36A 67 b3tämpälkoräṣ
37A 69 b5yātal • kārunis tampewātsuneyātämne b6/// k
38A 71 a5praskiyaṃ mā śmäṣ ॥tämkaklyuṣuräṣ brahmadatte wäl ṣñi
39A 71 b2tämkaklyuṣuräṣ mäśkit lyutārr ats
40A 75 a1tämkärsoräṣ ṣuliñi ñäktañ weyeṃ
41A 76 and 83 a6///tämkaklyuṣuräṣ weyeṃ nā ///
42A 76 and 83 b1puklāyo b1/// ṣtämtu yneś mā pälko
43A 77 a2āṅkaräs tskāt mänt pattämṣ(urma)ṣ tkanis mewlune ñäkcyās
44A 77 b1tämkaklyuṣurä(ṣ) – – – – – – – – – b2///
45A 78 b2o – – – – – – – – – – – b2///tämkaklyuṣuräṣ mā – – (śa)rwañ
46A 79 a1a1///(tä)mpälkoräṣ pälskāt marc· – – –
47A 79 a5(ku)sn(e) kri tāś-śi ॥tämkaklyuṣuräṣ śaru bodhisatveṃ swāräṃ
48A 81 b1tämkaklyuṣūräṣ (bodhi)sattu kaṣ·· ///
49A 87 a4prakte a4/// kāklotämsäm tālo a5///
50A 87 a5a5/// tsi ॥tämkaklyuṣu a6/// neyā
51A 89 a1märkam(pal)· – – – sn·p··c :tämtäm a2/// m«†ä»
52A 89 – – – sn·p··c : tämtäma2/// m«†ä» tkaṃ
53A 91 a4/// (ka)rkeyäṣ pyāpyāñ swiñctämpälkoräṣ nande su a5
54A 92 a3/// ; kuyal nutäm; śurāmyo ; sälpäm
55A 92 b1kuyaltämsne maṅk ; b2
56A 95 a5āknats riṣak tu ;tämmā nu a612σ
57A 95 b2kuc ne säm weñṣämtämb3/// kārme weñlune
58A 96 b1b1/// nāñ tomtämvedäntwaṃ ajā wewñunt tosämyo
59A 98 b2/// (kä)lpnānträ mā nutämke lame naṣ kuc
60A 99 a1wu paśu – – – – kuyaltämtu kāpñe ñua2
61A 99 a6tämkaklyuṣuräṣ wtākot klopyo papälyku…
62A 100 a5a5/// klā ॥tämpälkoräṣ puk sām āntiṣpurṣi
63A 100 b5hā klyaum nātäk kuyaltämñuk risāte sne b6
64A 102 a3a3/// (ku)c netämsūtraṃ we ॥ asitavāṅkäṃ
65A 103 b1ssi tāṣäm mā –tämswārsaṃtär tämy· – – b2
66A 104 b2ucchiṣṭ mā nāṣ tämyotämkraṃ b3/// (śpā)lm(e)ṃ
67A 105 a1a1/// yātämkra(ṃ)ś kälpnāntr oñi – –
68A 105 a2– – a2/// (r)kāṣluneyātämśol pärkär mskatär a3
69A 107 b5m ṣeṣ ; mäṃttämtāpärk ; pānäṣtär ;
70A 107 b6klu ṣeṣ mäṃtt aśśitämā – – –
71A 108 a4; sāsnotku ; tātämlo ; ṣñ= āriñc
72A 109 a6ś·lpatsi ske spaltäk arutäm(n)e – – b1///
73A 111 a3(rāpam) /// (wo)täk sämtämkāmat yṣaṃ rpātsi kälk
74A 113 b2n· : 2 ॥tämkaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la
75A 113 b3la – b3///tämmäṃt ne ājānay oṅkaläm
76A 116 b4ānewātsuneyā b4/// trätämṣurmaṣ ṣakk ats •
77A 117 a2lune mäskatär kraṃś nutämkus träṅkänträ kus ne
78A 117 b6ṣūṅkäṣ pre ; tsäknātärtäm:
79A 123.a a2wä(rp)itār /// a2///t(äm)kakl(yuṣurä)ṣ«†ä» pāṇḍu (wäl) ///
80A 124 a3/// a3śwānt tāṣtämmäṃt ne wanta dhātwāp
81A 126 b6b6– rsäṣ ॥tämpäl(k)o(rä)ṣ ///
82A 127 b6m·· ṣ tärkor ypamäṃtämā ///
83A 129 a1a1cu-pāṣeñ tātämnā /// a2sāṃ
84A 129 b1/// b1mā okitämsaṃ tāk paṃ kuc
85A 129 tāk paṃ kuc netä(m)/// b2t nu
86A 129 b2b2t nu tutämtatm· ṣpä ·ikā sākä
87A 130 a1a1///täm– – – ·s· tsaraṃ tämyo
88A 131 a4mi to wto tāṣtämṣakk ats nṣac l·
89A 133 a3/// a3/// kalkaṣtämṣurmaṣ śākki näṣ tsopatsäṃ
90A 138 a3a3/// ṭi wasutämmäṃt ne a4///
91A 141 b6/// b6/// ccaṃtämnäṃ naslune ///
92A 142 a4/// ār ॥ ॥täm·/// a5/// cri
93A 145 a3ā a3/// ṣträtämnu mänt wäknā ॥
94A 145 b4śtwar wäknā ñomäntu keneñctämmäṃt ne – – t·
95A 146 b6lyutār wlesots ymatunt – – – –tämṣurmaṣ sämm āco lyutār
96A 147 a2tämnetämyiñc ; aśnumäṣ ;
97A 147 b5tämpälkoräṣ säm wäl tsmont
98A 149 b1b1/// t nutämñuk ytāṣīmār mukti – – – – – – – – – – – –
99A 149 b3ṣmäṣ-ñi kar mäṃt nutämñuk räklā lmo –
100A 149 b5m n · ktämpontsāṃ rīyaṃ wrasañ träṅkiñc
101A 152 a2tämkärsoräṣ ; ·o ///
102A 152 b4b4/// mtāñ sätkantr-äṃtämṣurmaṣ sām empeleṃ klop
103A 152 b5tmäṃsam(ā)ṃ /// b5///tämṣurmaṣ säm weyeṃ trekeṃ
104A 153 a4tämañumāski ; kuc ne
105A 153 a5risāt sukuntu ; mäṃttämrisā – /// a6
106A 155 b2/// b2/// swartämśwāmāṃ kārāś katkar •
107A 156 a3/// a3/// ॥tämkaklyuṣuräṣ sundari kuc yärmaṃ
108A 160 b1/// ṣ iśvaradatte tutämna /// b2///
109A 164 a3: ārkiśoṣṣaṃ ñuk kanttämyetwen· /// a4///
110A 164 a6/// a6/// kuc(tä)mwätkäṣ-ñi paṃ • ///
111A 164 b5m yetweyäntu ṣeñcäṃ kustämsärki kä /// b6
112A 177 a2/// a2/// •tämnek puttiśparṣi sāṃtke nu
113A 180 a5/// /// r· kuya(l)tämmā tā a6– – – – –
114A 188 b5okā – /// b5tämpälkoräṣ waṣtiṃ ñkät·· ///
115A 197 a1a1cwaṃ sañce pärkmār-citämma /// a2ñcär
116A 198 b3/// b3nt nutämwtāk /// b4yārit
117A 204 a2/// a2/// yämniṣ-äṃtämṣurma /// a3///
118A 206 a5a5/// (ku)c netämporṣi kotär(y)o /// a6
119A 212 a511σ /// ṣ ;tämpenu ; – – –
120A 212 b1; eśe yalye ;tämnäṣ yas ; eśe
121A 214 a5– – tär kar ॥tämka(k)l(yu)ṣuräṣ āṣānik metrak āymaśläkk
122A 220 b3ñc· ; naśśältäm; ṣiyak wärpont ;
123A 220 b4kucaṃ netämnṣā ; caccrīku ;
124A 221 b1 ///tämṣurma(ṣ) ; aṅgade ;
125A 227-228 b5tämyas päklyoṣäs ;
126A 231 b5praṣt«†ä» śkaṃ krasaṣ ;tämṣurmā ; māk wrasa
127A 232 a1tämṣurmaṣi ; arsantär ;
128A 236 b2puk retwe (yä)lymiññ atsaṃtämṣome puk śārsar ///
129A 253 a3tämkaklyuṣuräṣ
130A 253 a5tämṣurmaṣ śla ypeyis puk
131A 253 a8tämpälkoräṣ rī-pāṣe
132A 254 a4(täm)(pälkoräṣ)
133A 254 b2tämpälkoräṣ
134A 256 b4tämmät ne āṣānik ratnaśśīkhi
135A 257 a4tämṣurmaṣ māk śo(ṣ)i wra(sañ)
136A 257 tämkaklyuṣuräṣ
137A 260 a2tämkaklyuṣuräṣ
138A 260 a4tämkaklyuṣuräṣ
139A 261 b2(mäṃ)t netämṣurmaṣ ///
140A 264 b4b4/// tämyo āṣāṃtämwarpiśke w·
141A 269 and 290 a6tämkaklyuṣuräṣ
142A 269 and 290 b5täm(k)ā(rme) (märkampal) ///
143A 271 a6tämkaklyua7(ṣuräṣ) /// tār wrasas
144A 273 b2tämka(k)l(y)u(ṣuräṣ)
145A 273 b6tämkaklyuṣuräṣ
146A 275 a3(tä)mkaklyuṣuräṣ āṣānik metrak kuront
147A 275 a6mokone : 1 ॥tämkakly(u)ṣua7(räṣ) /// ··ās niṣpal··
148A 275 b8tämkakly(u)ṣuräṣ bodhisattu träṅkäṣ cani
149A 276 a3/// (waṣ)täṣ läc •tämkaklyuṣuräṣ pältsäṅkāṣ nāñi pe
150A 279 a2a2/// kumseñc ॥tämkaklyuṣuräṣ wrasañ kātkmāṃ ///
151A 283 b2ki /// b2///tämsaṃ poñcäṃ saṃsāraṃ wrasom
152A 284 a2/// a2/// (kä)tkeñctämraurāpaṃ koṃ wṣe mäska
153A 286 a6hmaswar·· /// a6tämkaklyuṣurä(ṣ) (bra)hmāyu purohit śo
154A 287 and 259 a2tä(m)(kaklyuṣuräṣ)
155A 288 b4tämpyāmäs
156A 289 a4wäl ṣeṣ kuc netämratnaśikhi ñomā ñäktaśśi ptāñkäa5(t)
157A 291 a1ṣ : puktämmetrak ptāñkte kapśiññaṃ sne
158A 295 a6tämksaluneyaṃ ytsi
159A 296 b4/// b4ne •tämkaklyuṣuräṣ rīyā kälymāṃ ripā
160A 298 a2a2pāk pāk ypārämtämṣurmaṣ ·· /// a3
161A 298 a3·· /// a3pkäñcātämṣurmaṣi : 1 nākmant
162A 299 b5tämṣu«rma»ṣ temi puk marmsaṃ
163A 299 b6tämpälkorä
164A 300 b8tämṣu
165A 311 a1mahākāruṇyo ; kus netämneṣā ; sne ṣrum
166A 312 a3tämpälkoräṣ
167A 312 b4tämnu mänt wäknā
168A 312 b5tkaṃ eprer(täm); (tatri)b6säk :
169A 312 b7mār ñkättämpälkāt ;
170A 313 a1a1tämsañce kākätku ṣ(e)ṣäṃ
171A 313 a2tämsañce tām praṣta(ṃ) pukä{p/ṣ}
172A 315 and 316 a7(täm)(nu) (mänt-wäknā) (॥) ///
173A 315 and 316 b4täm mätne su(mer-ṣulis) (mrācaṃ) pāṇḍukampal pāre(nā) (ñäkci) b5 parijātträ stām kälymāṃ tāṣ tmaśśäl tāskmāṃ āsāṃ
174A 315 and 316 b7tämnu mänt wä(knā)
175A 317 a1yśalmañ märkampal ke netämlānt puk s· ///
176A 317 b2/// b2ke netämlānt se mā tā
177A 317 (lā)ntuneṣiṃ sark kärṣnānt sämtämträṅk·· /// b3läntwāśśi
178A 320 b7b7/// (a)ñumāski lyalyutäktäm(ṣurmaṣ) (sne) yärm sne
179A 332 a3(wa)a3ste pärmaṅk«†ä» nāntsuṣ tämyotämptāñkät käṣṣī sutraṃ we
180A 332 b4śkaṃ ātsäts tākäṃ puktämkulewāśśi wa /// b5
181A 332 b9weñeñc kus ne märkampaltämmā märkampal weñeñc kus
182A 334 a6– – – k swā·e – –tämṣurmaṣ puk pra ///
183A 335 a1yac ñās tāk tämyotämkakäl wraṣe /// a2
184A 337 a1a1/// ntāñ ṣeñctämnek näṣ penu tāṣ
185A 338 b4m«†ä» : kucac nutämtāpärk konaṃ tri ///
186A 340 b2tämtāp ;
187A 340 b4koṭikarṇetäm:
188A 342 a2tämyotämñi kälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ
189A 345 a1a1tämkaklyuṣuräṣ nande träṅkäṣ tsopats
190A 346 a1tämpälkoräṣ
191A 347 a3 kuc ny ākrunt tsārtā ; tämsaṃ kropal ṣeṣ :
192A 348 b2tuṣ· b2/// eṣtämtoriṃ śalpantär tmäṣ ca
193A 348 b4pāṣeñ āklä b4///tämmaṅkäṣ : camäk tiryā
194A 353 b5yä – – – – – – ṣ :tämnek ṣukṣaṣ ri«ṣa»k kälkiṣ
195A 354 b5kuyaltetämmā yāmṣunt :
196A 355 b2 tu ñi ṣñaṣṣe ; tämṣñaṣṣe ; kulypaträ kus
197A 356 b15 nila 10 b1tämmät ne viśvā – – – – – – – – – –
198A 359 a23arhatsupapāditam । kuc netämāṣāñi /// a24///
199A 367 b4phalaṃ tathā • okotämnek ///
200A 376 a4/// a4nweṃ kälpānttämcem tso /// a5
201A 376 b3ype /// b3pokenyotämpäñ kä /// b4
202A 380 a3tsarā neṣ pko ॥tämka /// b1///
203A 383 a1(pu)klā =pänt(ä)ṣ (k)ar :tämṣurmaṣi ārśiśśi kälkām ñom-kl(yu)
204A 393 b2b2/// särwaṃ lkām-citämsurmaṣ /// b3///
205A 395 a4tämkaklyuṣuräṣ
206A 397 a4m näṃ • sämtämmalto winu – – – – – – wñu
207A 397 a9wewñu mā ynālek ॥tämnek pälske – ///
208A 397 b1– – (a)ñumāski kuc netämlyutār memaṣ utkraṃ prākraṃ
209A 397 b3täm·o /// b3///tämwcaṃ dhyāṃ – – – – – dhyāṃ
210A 399.25 a2/// · käṣṣi ॥tämka(k)ly(uṣuräṣ) /// b1///
211A 408.c b3/// b3/// (pä)lkimārtämṣurm(aṣ) ///
212A 423 a5(ato) (si) (sa)rvasatve(ṣu) •täm··/// b1/// (asaṃkīrṇāryavaṃ)ś(a)ja«ḥ»
213A 427 a6kevalād aviśe /// a6tämnek ptāñäkte /// b1
214A 429 b3b3/// s ṣ(o)treyäntutämpälkorä /// b4///
215A 432 b1b1/// tane tiryātäm(ṣo)m kärtkāläṣ tri ///
216A 433 a3kuc yoktsi kle kuyaltetäm/// a4/// yoke
217A 433 b3kupr(e) ne wäl wlatärtämṣurma(ṣ) n· ñi nātki(s)
218A 439 b3/// ·w· n· sästäm(ś)kaṃ cesmi /// b4
219A 447 b2/// b2/// ·luneyäṣtämpälkorä(ṣ) /// b3///
220A 460 a3m· haiva • martäm॥ anabhira /// a4
221PK NS 1 b3tämnu b4ṣokyo
222PK NS 2 a4ken· a4(täm)śwātsyaṃ yoktsyaṃ pat eṣ
223PK NS 4 a3mahiśvaa3r ; tatärkuṣ swaṃcetämtu ; yākā pyāmtsār
224THT 1144 b1ś· /// b1///(tä)mk(a)klyuṣurä(ṣ) /// b2
225THT 1145 a4/// śśäl wles ṣeṣtämlā – /// a5
226THT 1483.a b3/// (wä)tkāṣäl ॥tämkaklyu(ṣuräṣ) /// b4
227THT 1605.d b2/// b2– ñtämtmā – o ///
228THT 1643.f b1/// b1/// ॥tämkaklyu – /// b2
229THT 1658.f a3a3/// – stämnäṣträ /// b1///
230THT 2033 a1a1/// – tswātämtmä a2/// l·āt
231THT 2096 b2b2/// ś·i ॥tämkaklyuṣuräṣ /// b3///
232THT 2141 a1a1/// p· tstämkä – /// a2
233THT 2168 a2/// a2/// kärsnāltämmäṃtn· /// a3///
234THT 2391 b2/// b2/// sk·trätämmäntne o ///
235THT 2393 a2rpr· /// a2///·täm: kā /// a3
236THT 2399 a4/// a4/// tämyotämñä(kci) /// a5
237THT 2413 a2a2/// ā käṃtämnäṣ ·a /// a3
238THT 2419 b2/// b2/// tstämka l· /// b3
239THT 2443 a2a2/// ·ā lpätämnäṣ · /// a3
240THT 2465 a1a1/// ·k·tämmäskatär paṃ : tämyo
241THT 2966.e b1yaṃ /// b1///täme ///
242THT 3333 a3a3/// nt sämtämträ /// a4///
243YQ I.1 a6 kuc ne waiśravaṃ wäl pāṣānak ṣulaṃ klyomänt meträa6(kyāp) (mosaṃ) (ārwar) (yatsi) (wotkam) (täm)(pyāmä){t/s}
244YQ I.2 a8tämkaklyuṣuräb1(ṣ)
245YQ I.7 a8säm śkaṃ ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ läntassi kalkaṣtämb1///
246YQ I.7 b5(ku)s netämbrāhmaṃ ṣpät pāk pkāt-ñi
247YQ I.8 a4tämkaklyuṣuräṣ
248YQ I.8 b8täm tatmu säm ; sne
249YQ I.9 a2tämpälkoräṣ
250YQ I.10 a4tämkaklyuṣuräṣ
251YQ II.1 a8tämkaklyuṣuräṣ
252YQ II.2 a1tämnu mā kñasu kus taṃ buddhaṃ mäskaträ
253YQ II.3 b3tämpälkoräṣ
254YQ II.4 a411σ /// (ṣ) ;(täm)(penu) ; (p)yāmā-m kṣānti
255YQ II.4 a7 mänt ne upādhyāy ; ākläṣlye ; iśe yalye ; tämnäṣ a8
256YQ II.4 b4tämmänt ne lyāk
257YQ II.11 a8tämkus mäskaträ
258YQ II.12 a1tämkaklyuṣuräṣ
259YQ II.12 b7mänt netämṣurmaṣ dakṣiṇāpath kälymeyaṃ b8
260YQ II.15 b6tämwewñuräṣ
261YQ III.1 b1mänt pat nutäm; papyutkāt :
262YQ III.2 a5tämpälkoräṣ
263YQ III.3 b8kuc netäm
264YQ III.4 a6hai paṭṭinī kuc netämweñāṣt
265YQ III.6 b4tämṣurmaṣ ṣakkats klyomäntāb5(p) (meträkyāp)
266YQ III.6 b7tämkaklyuṣuräṣ lāb8(ts)
267YQ III.7 a5tämkaklyuṣuräṣ
268YQ III.8 a7॥ mātämwäśśi ānant
269YQ III.8 a8tämyotämānant gautamis kanakṣi ñemi
270YQ N.5 b4tämyotämcesmi śol sne-ñā(tse) ///