🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣurm

Cite this page as:"ṣurm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣurm (accessed 24 Jun. 2024).
 
Meaning:“cause”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ṣarm
Lexeme variants:ṣurm; ṣrum; ṣūrm; ṣrurm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Gender:alternating

Paradigm

sgpldu
nomṣurmṣurmänt
voc
accṣurmṣurmänt
genṣurmisṣurmäntwāśśi
locṣūrmäṃ, ṣurmaṃṣūrmäṃtwaṃ
comit
instṣurmantyo
ablṣurmäṣ
perlṣurmāṣurmäntwā
all
caus

Lexeme family

  • ṣurm “cause” n
    • ṣurmaṣi “because of”
    • ṣurmaṣ “because of”

Occurrences

ṣrurm

1A 386 a3kropnäsiyac ayanisuneyum wlep nasluneyaṃ ṣrurm säm a4 prasrabdhi tärkālane

ṣūrm

1A 218 a6pruccamñeyo ; ūpage : ṣūrm try asaṃkhesaṃ ; känt
2A 357 a4/// a4 /// ñ «p/ṣ»ūrm rake ptāñkte tri wäknā
3A 367 a2kärsnā /// a2 mutpādis «p/ṣ»ūrm kärsnālyetämyo śäk

ṣrum

1A 39 a1 a1 yāmlune ṣrum : 3 omäske(ṃ) ///
2A 106 b3träṅkäṣ klyomiṃ hetutwati kus ṣrum b4 /// āläṣtār
3A 115 a5 nāñi sne ṣrum täpreṃ roñcäm /// a6
4A 122 a3anu a3 /// s«†ä» ṣrum kumpäc koṣtluneyia4(s) /// (ā)rkiśoṣṣis
5A 137 a2/// a2 /// ñluneyis«†ä» ṣrum ṣñi ke /// a3
6A 147 a1träṅkäṣ tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum tāk· ñi pälkār a2
7A 155 a2/// a2 /// kleśāśśi ṣrum nāntsu kuyalteyarāssinaṃ
8A 311 a1täm neṣā ; sne ṣrum tuṅkiññā ; päñ cmolwaṃ
9A 403 b1/// b1 /// ṣi ṣrum : ku – – – – – – – yo
10A 432 a6päklyoṣ nātäk ta – ṣrum pukaṃ neṣ ·esä ///
11A 432 b4wräntu nṣac klāte cam ṣrum pāk· – ñ· ॥
12A 433 a2(skā)yluneyaṃ kälkā-ci saṃ ṣrum ṣeṣnuna-k ///
13YQ II.11 b8(sn=) (ā)ñcäm kärsnālyeṣrum nāṃtsuṣ päñ esañ ;

ṣurm

1A 60 a6āmāṃ treke ; rapurñeyis ṣurm ; niṣpa(lä)ntu ; b1
2A 61 a2a2 /// ṣurm nāntsubahuprakāraṃ
3A 65 a2: ālak śolia2(s) ; (ṣurm) (nāṃtsu) ; (wrasaśśi) (ā,lak)
4A 65 a2(pe)nu ; śol ṣtmässi ṣurm : āmpuk āreñc ;
5A 65 a2āreñc ; säm trit ṣurm ; ṣäññā-k wlässi ;
6A 249 a3; kāryap pärko ; ṣurm okayaṃ ; a4 – – –
7A 264 a4raurāp (ṣ)olār ñareyntwaṃ tämnässi ṣurm nāṃtsu ॥ /// a5
8A 286 b3/// b3 – – – s ṣurm : ram – ·uräṣ
9A 299 b7b7 /// (trä)ṅkäṣ kus ṣurm klyomiṃ sne praṣt lakeyaṃ
10A 307 a3kätkāluneyäṣ närkāsluneyiss āṣtrone sas ṣurm 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone
11A 307 a4āṣtrone a4 (wät) (ṣurm) (2) /// (keṃ-pälkäntwi)s pälskāluneyntuyo
12A 307 a4imeyo prāwat eṃtsālune śtärt ṣurm 4 a5 ///
13A 332 a7āksi – – – – – – abhidharm kus ṣurm kuyal nu tāpärk ///
14A 332 a8(trä)a8ṅkäṣ tiri spärkṣantikāñ aśśāñ ṣurm kuyalte ptāñkät käṣṣī a
15A 384 b2b2 suneyä vitark ṣurm nātsu : saṃkalpadvitināma :
16A 384 b5: päñ vijñānäntwib5s āśāwesuneyaṃ ṣurm nāṃtsu märkampal säm vitark
17A 385 a1bhāp • pälskes lykälyäsuneyaṃ ṣurm v«o/i»cār nāṃtsu : kuc
18A 398 b1oṅkra – – lkāt cmolwis ṣurm n(ā)ntsu – ·l· ///
19YQ III.1 b7pukälye śomib7(ne) /// (kus) ṣurm tāpärk śākkeṣi lāts mäccāk
20YQ III.3 a5tmäṣ ṣomaṃ träṅkiñc ṣurm pälkoräṣ ptāññäktañ ṣomes wrasaśśi
21YQ N.2 and N.6 a7: skaṃ ṣtmoṣ sukis ṣurm kropänträ /// a8 ///