🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

āñcäm

Cite this page as:"āñcäm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_āñcäm (accessed 18 May 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “self”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:āñme
Lexeme variants:āñcäm
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nomāñcäm
voc
accāñcäm
genāñmes
locāñmaṃ
comitāñmaśśäl, āñmaśl-äkk
inst
ablāñmäṣ
perlāñmā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

āñcämä

1A 247 b1kratsuneyo ; wawru ṣñ(i)āñcäm«†ä»; pñi ñare puk

āñcäm

1A 7 a3«†tkanā» taṃne praṣtā kälporäṣāñcämsākässi kyal näṣ
2A 7 b4yāmu wäṣpā (pe)b4nuāñcäm naṣylaṃ
3A 7 b6 tṣaṃ naṣ ;āñcämñomā :
4A 8 a3tām-äk wṣe poṣṣā ṣñiāñcämsasrukunt kñuk(aṃ) (spa)a4rpyo ṣpinac
5A 8 b1(yne)śy okyāñcäm; pāpekuräṣ ; kāmat
6A 9 a1sruksātāñcäm; säm pekant ;
7A 9 a5kip ṣä(rma)a5i {p/ṣ}i ṣñiāñcämsasrukāt täṣ nātkis kärsor
8A 51 a3/// a3/// l·neāñcämkursaṃnträpuk säm
9A 57 a3/// (ypeṣi)näs wrasaśśi ṣñiāñcämoñantyo märkampal āksismāṃ träṅkäṣ
10A 66 b5; ; (ṣñi)(āñcä)m:
11A 74 b4/// tarkam-äṃ ; nätswāṣtärāñcäm:
12A 82 a2– – : 2 ṣñ=āñcämñātseyaṃ kloräṣ ·e ///
13A 93 a1tmäṣ – – – – – – – nt (ṣ)ñ(i)āñc(ä)ma2///
14A 105 a4a4/// l«†ä» tmäṣṣāñcäm– – – – – – a5
15A 149 b4b4/// ṣñyāñcämytässi sne pa – – – – – – –
16A 174 a4a4/// ṣ«†ä» ṣñiāñcämy · /// a5
17A 226 b6(mä)rsatsi tärkāc ; ke-neāñcämkulypal tāṣ ; ṣakkatsek
18A 256 b2ytäṣtär wamträ ; ṣñi(āñcäm) (:)
19A 282 b5/// b5/// ·wārāñcämmetraknac : tsru praṣtaṃ
20A 386 b3ātmādhipatyajāṣñiāñcämkākmärttuneyäṣ : tatmu :
21A 389 b4upanāhanārtho b4///āñcämwäntālune
22A 393 b6b6/// se ṣñ=āñcäm pāṣtā(r) /// b7
23A 394 b1tāp nuna-k ; ṣñ=āñcämrisāt ; nätswab2ssi :
24A 399.30 b1kä(ṣṣi) /// b1///āñcä(m)///
25A 408.e a3/// a3/// ṣñiāñcäm/// a4/// ekrats(u)neṣiṃ
26PK NS 1 a4ynea4ś śorki ; ppāṣārāñcäm; ñātse yäṣ :
27THT 2384.o b2a /// b2///āñcäm///
28YQ II.2 a7käṣṣiṃ ñi ; ṣñyāñcämkulypam ; kuyal
29YQ II.11 b812σ /// ; (sn=)(ā)ñcämkärsnālye

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.