Caravan

Announcements

print

Work in progress

YQ II.11

Known as:YQ II.11; YQ 1.11
Cite this page as:"YQ II.11". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?m-yqii11 (accessed 30 Nov. 2023).

Provenience

Main find spot:Qigexing (Yanqi)
Collection:Xinjiang Museum (Ürümči)

Language and Script

Language:TA
Script:classical

Text contents

Title of the work:Maitreyasamiti-Nāṭaka
Passage:Act 2.11
Text genre:Literary
Text subgenre:Drama
Verse/Prose:prose; verse
Meter:M17; M12a

Object

Manuscript:Yanqi
Preceding fragment:YQ II.10
Material: ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:8

Images

Transliteration

(continues from YQ II.10)

a1/// [ś]· nyo ptā ñkä¯ ¯t ka ṣṣi ti ṣye na ctraka¯ ¯s̝
a2/// [k]lyu ṣu ra ṣma na rkā¯ ¯ñä wtā ko twe yeṃ nāṃ tsu ṣtra
a3/// – [n]· ·[ñ]· [ñ]ta rwä tkā¯ ¯lts wā kma¯ ¯ts || tma¯ ¯s̝ a ji te ma na¯ ¯rk pa
a4/// spreṃ pu klyi tā pa¯ ¯rk || cä ñcä ryāṃ wa kyo ptā ñka tka ṣṣi traka¯ ¯s̝
a5/// – [ta] my[o] tā pa¯ ¯rk sa mka¯ ¯nt wi ki pu klyi lo || tma¯ ¯s̝ dho na ki ma na¯ ¯rk pa ltsa kyo a
a6/// [k]· spreṃ ma na rkā śśi śā stra ntu ā kla¯ ¯s̝ || kla noṃ tsāṃ wa kyo ptā ñka tka ṣṣi traka¯ ¯s̝ bā
a7/// ·maa ktā pa¯ ¯rk ya sśa kpa ñpi ma na rkā ñṣu ka kmu ṣna¯ ¯ś || tma¯ ¯s̝ mo gha rā je ma na¯ ¯rk pa· [tsa]
a8/// t[ra] ṅktra mrā cta mku sma ska tra || na wo ntsāṃ wa kyo ptā ñka tka ṣṣi traka¯ ¯s̝ || ā rśi ni ṣkra mā [n](·)[aṃ]
b1/// ·[lun]· yaṃ : pi ssa ṅkṣiṃ ñe myi¯ ¯s śkaṃ kra ñcäṃ spā rtwlu ne yaṃ tsru yä¯ ¯rm wso ko ne : ke ne pa lskaṃ
b2/// nt(·)e ya sma na rkā¯ ¯ñä mrā¯ ¯cä pka rsa¯ ¯s ptā ñä kte ka rso¯ ¯nt ā kṣiṃ ññu¯ ¯nt : 1 || tma¯ ¯s̝ u pa śi me
b3/// sa ñce pra kata rma ntnu ā ṣā ni¯ ¯k mrā cä¯ ¯s̝ klā lu ne ma ska tra || tpa ryāṃ wa śe nyo
b4/// ·[o] ma tri ñe mi ntwaṃ wso ko ne yä¯ ¯s̝ : le ta ta ryä¯ ¯s̝ mu skā lu ne ko tlu ne yaṃ :
b5/// [pka] rsa¯ ¯s mrā cä ṣle tlu ne ma na rkā¯ ¯ñä : 1 || tma¯ ¯s̝ pai ṅgi ke na ṣṣa
b6/// [n](·)· (–) r·e ṣi nā¯ ¯s śā stra ntwaṃ kupā raṃ mā skyā¯ ¯s a rtha ntu pa ltsa
b7/// [ā] kṣi ññu ra ṣtraka¯ ¯s̝ || ni ṣkra mā ntaṃ || śtwa rto ṣkā rme
b8/// ñcä mka rsnā lye • ṣru mnāṃ tsu s̝pa¯ ¯ñä e sa ñce

Transcription

(continues from YQ II.10)

(wätkā)-
a1 -(ltsuneyo)n1 /// (brahmasvar) (wa)ś(e)nyo ptāñkät käṣṣi tiṣyenac träṅkäṣ
a2 n2 /// (ka)klyuṣuräṣ manarkāñ wtākot weyeṃ nāṃtsuṣ trä-
a3 -(ṅkiñc)n3 /// – n· (k)ñ(ā)ñtär wätkālts wākmatstmäṣ ajite manark pä-
a4 -(lskaṃ) /// (ko)spreṃ puklyi tāpärkcäñcäryāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ
a5 /// – tämyo tāpärk säm känt wiki puklyi lotmäṣ dhonaki manark pältsäkyo a-
a6 -(ts) /// k(o)spreṃ manarkāśśi śāsträntu ākläṣklanoṃtsāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ bā-
a7 -(dhari)n4 /// (t)mäṣäk tāpärk yas śäk päñ pi manarkāñ ṣu kakmuṣ naśtmäṣ mogharāje manark pä(l)tsä-
a8 -(kyo)n5 /// träṅkträ mrāc täm kus mäskaträ ॥ nawontsāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣārśi-niṣkramān(t)aṃ
b1
1a 12σ /// ; (āklye) (yām)lun(e)yaṃ :
1b pissaṅkṣiṃ ñemyis śkaṃ ; krañcäṃ spārtwluneyaṃ ; tsru yärm wsokone :
1c ke ne pälskaṃ b2n6 13σ /// (:)
1d (mä)nt(n)e yas manarkāñ ; mrāc pkärsäs ptāñäkte ; kärsont ākṣiṃññunt : 1 ॥
tmäṣ upaśime
b3 n7 /// sañce prakäṣtär mänt nu āṣānik mrācäṣ klālune mäskaträ ॥ tpäryāṃ waśenyo
b4
1a /// (wras)om«†ä» ; tri ñemintwaṃ ; wsokoneyäṣ :
1b letatär yäṣ ; muskālune ; kotluneyaṃ :
1c b5n8 12σ
1d /// pkärsäs ; mrācäṣ letlu;ne manarkāñ : 1 ॥
tmäṣ paiṅgikenäṣṣ a-
b6 -(ci) /// (ālko)n(t) (ti)r(th)eṣinās śāsträntwaṃ kupāraṃ māskyās arthantu pältsä-
b7 -(kyo)n9 /// ākṣiññuräṣ träṅkäṣniṣkramāntaṃ
1a śtwar toṣ kārmeb8(yäntu)n10 ; 11σ
1b 12σ /// ; (sn=) (ā)ñcäm kärsnālye
1c ṣrum nāṃtsuṣ päñ esañ ; ce

Translation

(continues from YQ II.10)

a1 ... the Buddha-god the teacher says to Tiṣya with a Brahmā-like voice:
a2+ ... having heard (that), the brahmin youths, astonished again, say:
a3 ... will be recognized (?) as very excellent.
a3+ || Thereupon, the brahmin youth Ajita ... (in his) mind ...
a4 ...
a4 ... How many years is (our teacher Bādhari) now old? || With a tender voice, the Buddha-god the teacher says:
a5 ... therefore he is now exactly (?) 120 years old.
a5+ || Thereupon, the brahmin youth Dhonaki (only) in his mind ...
a6 ... How many brahmin youths does he instruct in the Śāstras? || With a resounding voice, the Buddha-god the teacher says:
a6+ Bādhari ...
a7 ...
a7 From among them indeed you fifteen brahmin youths have come here.
a7+ || Thereupon, the brahmin youth Mogharāja ... (in his) mind ...
a8 ... is called the ‘top’. What is that? || With a bellowing voice, the Buddha-god the teacher says:
a8+ || In the Ārśi-Niṣkramant [tune] ||
b1 ... in (studying the Law) ... and (even) a little joy in the good way of life of the jewel of the Community of monks, in whose thought ...
b2 1
b2 ... therefore you, oh brahmin youths, recognize that as the ‘top’ which is taught by the Buddha-god.
b2+ || Thereupon, Upaśima ... asks by himself the question:
b3 What, oh venerable one, is ‘falling from the top’?
b3+ || With a loud voice, ...
b4 ...
b4 ... If a being falls from the joy in the three jewels, he goes to vanishing and destruction.
b5 1 ||
b5 ... recognize (this), oh brahmin youths, as ‘falling from the top’!
b5+ Thereupon, Paiṅgika and the other ... deep and difficult problems connected with other heretical Śāstras, ... (in their) mind,
b7 ... having pronounced, he says: || In the Niṣkramant [tune] ||
b7+ Those four truths ...
b8 ... are to be understood (as being without) self. Having become the cause, the five aggregates ...

Other

a3 … will be recognized as very excellent. (121) (Peyrot 2013c: 630)
b4 If a being falls from the joy in the three jewels, he goes to vanishing and destruction. (121) (Peyrot 2013c: 250)

Commentary

Linguistic commentary

The commentary is adapted from Ji et al. 1998: 122.
n3 kñāñtär: meaning and derivational history of this verb remain unclear.
n10 The restored compound sn= āñcäm (metri causa for sne āñcäm) ‘without self’ has its equivalent in Uy. mäningligsiz, 13 a24.

Parallel texts

MaitrHami 2, 12-13

Remarks

This fragment contains part of the second act of the Maitreyasamitināṭaka; an Uy. parallel is MaitrHami II, 12a25-13a27. See also Pinault 1999a: 195-6.
This text immediately continues from YQ II.10.
The translation and the following commentary are adapted from Ji et al. 1998: 122.

Philological commentary

n1 Cf. MaitrHami 2, 12 a27ff., and the last line of this leaf corresponds to MaitrHami 2, 13a25.
n2 Cf. MaitrHami 2, 12 b1ff.
n4 śäk päñ pi: the Uyghur text has ‘sixteen’, cf. MaitrHami 2, 12 b20.
n5 ārśi niṣkramāntaṃ: a stanza of 4 x 17 (6/6/5) syllables.
n6 Cf. MaitrHami 2, 12 b30.
n7 Cf. MaitrHami 2, 13 a4.
n8 Cf. MaitrHami 2, 13 a11ff.
n9 niṣkramāntaṃ: a stanza of 4 x 17 (6/6/5) syllables.

References

Edition

Ji et al. 1998

Translations

Peyrot 2013c: a3 (630), b4 (250)

Bibliography

Ji et al. 1998

Ji, Xianlin, Werner Winter, and Georges-Jean Pinault. 1998. Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Transliterated, translated and annotated by Ji Xianlin in collaboration with Werner Winter, Georges-Jean Pinault. TLSM 113. Berlin/New York: de Gruyter.

Peyrot 2013c

Peyrot, Michaël. 2013c. The Tocharian subjunctive. A study in syntax and verbal stem formation. Vol. 8. Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics. Leiden/Boston: Brill.

Pinault 1999a

Pinault, Georges-Jean. 1999a. “Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l’acte XXVI.” Tocharian and Indo-European Studies 8: 189–240.