🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

käṣṣi

Cite this page as:"käṣṣi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_käṣṣi (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:Carling et al. 2009: “teacher”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:käṣṣi
Lexeme variants:käṣṣi; käṣṣī; käṣṣy; käṣy
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:masculine
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):-ṃ

Paradigm

sgpldu
nomkäṣṣikäṣṣiñ
voc
acckäṣṣiṃkäṣṣis
genkäṣṣiyāp, käṣyāp-äkkkäṣṣiśśi, käṣṣiśśi-k
lockäṣṣinaṃ
comit
instkäṣṣinyo
ablkäṣṣinäṣ, käṣṣinackäṣṣisäṣ
perlkäṣṣinā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

käṣy

1YQ II.1 a6nṣac we : ptāñkät käṣy ār;kiśoṣṣaṃ ; pākär nātsu

käṣṣi

1A 8 b6pekäntāśśi ; käṣṣiśśi ; käṣṣi pekant ; ñi naṣu
2A 9 a3tāktmäṣ yaṃtrācāre käṣṣi lānt«a»c kälk cam wram
3A 9 b1yneś yneś pe(kant) b1 (käṣṣi) tāk tämyo cem pukā-k
4A 16 b5: 1 ॥ ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ pälkāc ṣāmnāñ ku(s)
5A 18 a1a1 k pāramitäṃtwaṃ ptāñkät käṣṣi tri asaṃkhes känt kalpsaṃ
6A 18 b41 ॥ āṣānik ptāñkät käṣṣi nu äntā ne mahāprabhā(se)
7A 19 a2puk märkampaläntu kärso ptāñkät käṣ(ṣ)ia3 ārkiśoṣyaṃ kākätku
8A 20 a2chandakaa2nivartnaṃptāñkät käṣṣi ; śākyamuni ; waste
9A 20 b6yāpyā… b6 – nt käṣṣi ñäktas nape«s/n»äśśi pättāñkät ñom(-kä)lywāts
10A 21 b1cwac lyu ; ptāñkät käṣṣi ; pāśeyā : tu
11A 24 b3āyāto kärsont śkaṃ ptāñkät käṣṣib4 – räṣ
12A 25 a3– – – – ryāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ päṣt«ä/a»m päṣtam se
13A 32 a2lwā kāko ṣeṣ«†ä» (p)t(ā)ñkät kä(ṣṣi) /// (lya)a3lypäntu āsuk kätkorä(ṣ)
14A 32 a4/// a4 śkaṃ ptāñkät käṣṣi pālat-äṃ /// a5
15A 32 a6ku /// (yā)a6tluneyo ptāñkät käṣṣ(i) opyā(c) /// (yä)b1rk yaṣ
16A 33 a4mār cesäm näṣ ptāñkät kä(ṣṣi) /// a5 ne wätkāseñc
17A 36 a4/// a4 ptāñkät käṣṣi ca… /// a5 …k
18A 45 b1lkālā ā /// (ptā)b1ñkät käṣṣi klanoṃtsāṃ ciñcä(ryāṃ) /// b2
19A 46 a4/// (ptā) a4 «t/ñ»kät käṣṣi träṅkäṣ ce(m) /// a5
20A 47 b6(tanne) b6 wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣ(ṣ)i ///
21A 54 a4«†eseñc» kos ne ptāñkät käṣṣi /// a5 pñi ymār
22A 62 a4känt kalpsaṃ ; kropat a5(ṣṣi) ; (märkampal) (:) ///
23A 62 b1(lipäṣ) (tämne-k) ; (säm) (käṣṣi) ; (märkampa)lṣās ; niṣpalntu
24A 62 b3a(saṃ)khesyo ; cmoläntwaṃ ; käṣṣi kropat ; märkampal :
25A 120 b2ākāl rītātptāñkät käṣṣi träṅkäṣ b3 /// (dha)rmavare
26A 125 and THT 1425.e and A 117 a1m naṣpättāñkät käṣṣi (träṅ)käṣ tsop(ats) /// (wkäṃ)
27A 132 b3r kātäṅkāṣ mar ptāñkät käṣṣi b4 /// tmäṣ śālyiṃ
28A 144 and THT 2485 a6ñitmäṣ ptāñkät käṣṣi nandes (tsa) b1
29A 144 and THT 2485 b3taṃne wkä(ny)o (ptā)ñkät käṣṣi ñäktas napenäś(ś)i l(wā)śśi okāk
30A 149 a5: yomu pältsäk ; käṣ(ṣ)i – – ; – – – – –
31A 150 a3āptā mäskanträptāñkät käṣṣi träṅkäṣ a4 /// yäntu
32A 153 b3b3 /// wram pättāñkät käṣṣi eśe yāmtsāt tm-äk puttiśparṣiṃ
33A 153 b6paṃ caṣ śkaṃ pättāñkät käṣṣi waryo kaknunt kuñcit(ṣ)i ṣälyp
34A 162 b2/// b2 /// ñkät käṣṣi nande – /// b3
35A 169 a4mäś(k)i /// a4 ñkät käṣṣi sne praṣt wlalune pälkoräṣ
36A 169 a5yeṣtmaṃ ptāñkät käṣṣi krī krī ///
37A 212 b3/// b3 /// ptāñkät kä(ṣṣ)i – – (wa)ṣtäṣ läntässi kälkāc
38A 217 b6; kāruṇik : ptāñkät käṣṣi we ; pūk lyutār··
39A 222 b7(plyockä)s«†ä» ; ko(c) (tāk) käṣṣi : 100-10-2 ajātaśat;ru ñomā
40A 231 b5 14σ /// käṣṣi ; puk kärso :
41A 239 b4mättak ; ālsāt-äṃ : käṣ(ṣ)i /// 12σ b5
42A 240 a2/// (20-)5 tmäṣ säm käṣṣi ; brahmāyuy se ;
43A 249 b4śkaṃ pukis tu ; käṣṣi naṣt nātäk ; wināsam-ci
44A 249 b4; puk käṣṣiśśi ; käṣṣi wäṣpā ; käṣṣiṃ
45A 255 a4ṣeṣ säm pea4(nu) (käṣṣiśśi) (käṣṣi) tmāṃ-tri-wälts-puklyi puttiśparäṃ kälpāt tri-tmāṃ
46A 258 a7a7 /// (metrak) (ptāñkä)t käṣṣi siṃheṃ lānt kākkuräṣ träṅkäṣ
47A 261 b1aṣ(ānikāṃ) (me)trakna(c) (t)räṅkäṣ āṣānik kä(ṣṣi) /// b2 ///
48A 268 a2(wimānäntu) m(e)yea2(ñc) /// ñkät käṣṣi ysomo – – – – r kārmeyäntu
49A 269 and 290 a2/// (tā) a2 ptāñkät käṣṣi mäskatär ॥ hai(mavati) (träṅkäṣ)
50A 269 and 290 b2träṅkäṣ kuyall aśśi ptāñkä(t) (käṣṣi) /// (ñäktas) (nape)b3näśśi kāsu
51A 269 and 290 b7(lworäṣ) mättak penu p(tāñkät) (käṣṣi) /// (ā)b8p(ṣ)ātrikās (pa)rnaṃ śaś(mu)räṣ
52A 271 b4b4 /// ·ṣ· śśi käṣṣiksärki koṃ udai
53A 274 a3ātsäts ñäktaśśi : pākṣiñ«m/ñ»ām käṣṣi ku a4 /// tsu
54A 278 a8tāktmäṣ ptāñkät käṣṣi wartsyaṃ kakmuräṣ āsānā lmo
55A 278 b1klumpäryaṃptāñkät käṣṣi ; lenac kälk ;
56A 278 b3/// ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣi āṣānikyāp meträkyāp sne āk
57A 282 a4/// r ॥ ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ kle /// a5
58A 292 b4; sem waste ; käṣṣi säs pukis : knitä(r-ñi)
59A 300 a3/// käm weñluneyäṣ ptā(ñkä)t käṣṣi p·ā – r ālṣāt-äm
60A 302 b5täṣ we ptāñkät käṣṣi āsānäṣ kātäk kātkmāṃ nāṃ
61A 305 b1tmäṣ metrak ptāñkät käṣṣi neṣ särki /// ///
62A 307 a1pältsäṅkāṣ kuc ne ptāñkät käṣṣi neṣ cmoläntwaṃ śäk karmapathäs
63A 307 b1/// āṣtär pāpṣuneyum ptāñkät käṣṣiniṣkramāntaṃmäṃt
64A 312 a12 ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣi mäṃt ne y· – – –
65A 313 a1sañce kākätku ṣ(e)ṣ-äṃ pättāñkät käṣṣi mär(tā)r śo(laṃ) /// ///
66A 313 a2nwātse – – – – – – – – (kupre) (pa)a2t käṣṣi puttiśparṣ(āṃ) (w)l(es) lu(tk)issi
67A 313 a3l(ot)k(a)rtmäṣ ptāñkät käṣṣi cam pratihi(t) – – – – – – – (lyu)a4krā
68A 313 a4kākätku kāru(ṇyo) (tmäṣ) (ptāñkät) (käṣṣi) a5 nawoṃtsāṃ klanoṃntsāṃ ciñcäryāṃ
69A 315 and 316 a12 ॥ tmäṣ ptāñkä(t) (käṣṣi) a2 vipulāvakāś pākraṃ rarkunt
70A 335 b5/// b5(ptāñ)kä(t) käṣṣi arth«†ä» āne /// b6
71A 363 a6bhagavāṃ – – – ·āñi nu käṣṣi ñom-kälywāts । /// a7
72A 399.25 a2/// a2 /// · käṣṣitäm ka(k)ly(uṣuräṣ) ///
73A 399.30 a1 a1 /// (ptā)ñkät kä(ṣṣi) /// b1 /// āñcä(m)
74A 400 a1– – – – (trä)ṅkäṣ : ptāñkät käṣṣi /// a2
75A 437 b5b5 /// (ptā)ñkät käṣṣi sakṛdāgāraṃ kārä(m)ṣ(i) tārme pi
76A 438 a2/// ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣi /// a3 /// cāp
77A 446 a5el esamptāñkät käṣṣi ā /// a6 ///
78A 447 a2 /// tmäṣ ptāñkät käṣṣi uday ṣulis mrā(caṃ) ///
79IOL Toch 287 b4b4 /// ·ā ptāñkät käṣṣi ///
80THT 1137 a4/// a4 /// (ptāñkä)t käṣṣi – /// a5 ///
81THT 1148 b2/// ॥ tmäṣ ptāñkät (käṣṣi) ///
82THT 2214 a1 a1 /// – käṣṣi maitr· /// a2 ///
83THT 2457 b3b3 /// ·ā ñkät käṣṣi träṅkä /// b4 ///
84YQ I.3 b5l· – täppreṃ käṣṣi ñomyo kuyalte • ॥
85YQ I.3 b5• ॥ tsuntaṃkäṣṣi b6 13σ ///
86YQ I.3 b6: tsopats pälkäṣ ; käṣṣi b7 ///
87YQ I.9 b512σ /// ritāts : käṣṣi ñäktas ; napeṃśśi ;
88YQ I.10 a7cämpamo : lok säm käṣṣi klopäntwäṣ tsälpṣant ;
89YQ II.2 a3kärsnām yneś wätkālts ptāñkät käṣṣi ārkiśoa4(ṣṣaṃ) /// (kāt)kmā(ṃ) nātsu
90YQ II.2 a5weñam sne sañce ptāñkät käṣṣi ārkiśoa6(ṣṣaṃ) /// (plākäm) wnām
91YQ II.2 a7pyāpy oki ; ptāñkäa7(t) (käṣṣi) (:) 13σ /// (w)m(ā)r
92YQ II.8 b4 śkaṃ tāpärk ptāñkät käṣṣi lob5(k) (naṣ) /// yeṣ
93YQ II.9 a5tri ārkiśoa5(ṣintwis) /// (ptāñkä)t käṣṣiklyomänt meträkyāp waṣtäṣ
94YQ II.9 b8b8(su) 16σ /// (kä)ṣṣi ; sne lyutār ;
95YQ II.10 a6āṣānik mea6(trak) /// (ptā)ñkät käṣṣi säs : ṣñikek nu
96YQ II.10 a7sañce wätkālts ; ptāñkät käṣṣi säs ; rājavartt yok
97YQ II.10 b5(w)äṣpā wätkālts wäṣpā ptāñkät käṣṣi säsote täpreṃ
98YQ II.11 a1/// (brahmasvar) (wa)ś(e)nyo ptāñkät käṣṣi tiṣyenac träṅkäṣ a2
99YQ II.11 a4cäñcäryāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ a5 /// –
100YQ II.11 a6klanoṃtsāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ a7(dhari) /// (t)mäṣ-äk
101YQ II.11 a8nawontsāṃ wakyo ptāñkät käṣṣi träṅkäṣārśi-niṣkramān(t)aṃ b1
102YQ II.12 b6(āṣānikāṃ) (metraknac) (träṅkäṣ) (āṣānik) (käṣṣi) /// (kär)sor täṣ tñi
103YQ II.13 a4nāṃa4(tsu) /// (ptāñkät) (käṣṣi) (träṅ)käṣ mäñcaṃ klyom wañi
104YQ II.13 a5āṣānikptāñkät käṣṣi träṅkäṣ äñcaṃ weṣ tu
105YQ II.13 a6weṣ āṣānikptāñkät käṣṣi träṅkäṣ a7(su) /// (säk)säk
106YQ II.13 b3tāpärk klyom metrak ptāñkät b4(ṣṣi) /// nu ptāñkät käṣṣinaṃ
107YQ II.15 b1tmäṣ āṣānik ptāñkät käṣṣi klyomänt metrab2(knäṣṣ) (aci) ///
108YQ II.15 b3pyāpy oki ; ptāñkät käṣṣi : pākrä mskab4(tär) ;
109YQ III.1 a7prakäṣtär kupre aśśi ptāñkät käṣṣi lo kumnäa8(ṣ) /// (॥)
110YQ III.2 a3yältmäṣ ptāñkät käṣṣi ṣī märkampal ākṣiṃñā okäa4(t)
111YQ III.2 a6klopiññānt kuyal täṣ ptāñkät käṣṣi ātläśśi ats märkaa7(mpal) ///
112YQ III.2 a8 14σ /// ptāñkät käṣṣi : ārkiśoṣṣaṃ ; kākätku
113YQ III.3 b1ptāñkät käṣṣinac kalkar ptāñkät käṣṣi kulewāśśi pältsäb2(k) /// (kulewā)śśi
114YQ III.3 b5säm pkā-k ptāñkät käṣṣi wasäṃ träb6(ṅkäṣ) /// (märkampa)l
115YQ III.3 b6klyosäṃsamästmäṣ ptāñkät käṣṣi śākkeṣināśśi tämne b7
116YQ III.4 b1eṣ kucäṣ ne ptāñkä«t» «kä»ṣṣi cab2(ṣ) (kanak) /// –
117YQ III.4 b5täṣ b5 /// (kä)ṣṣi kapilavāstu riyac śmäl naṣ
118YQ III.6 a8: 1 ॥ ptāa8(ñkät) (käṣṣi) /// (tmä)ṣ«†ä» gautamṣi lāts
119YQ III.6 b2eṃtsitär caṣ ñom-kälywāts kāruṇik käṣṣi wasaṃ tuṅkiñlub3(neyo) /// (pu)ttiśparäṃṣi
120YQ III.6 b6 (lāntune) /// (ptā)ñkät käṣṣigautamiṃ lātsac träṅkäṣ
121YQ III.6 b8mänt nu täṣ ptāñkät käṣṣi eṃtsitär-ñitmä(ṣ)
122YQ III.7 b2prakṣäl kanak tmäṣ ptāñkät käṣṣi trityo b3 /// (gau)t(a)mi
123YQ III.7 b7mācarṣi tuṅkäb7(ṣ) /// (ptāñ)kät käṣṣi träṅkäṣ tannekk ats ānant
124YQ III.8 b2elant neñcptāñkät b3(ṣṣi) /// (pis)s(a)ṅkis el wawu
125YQ III.9 b3pudgalik wrasab3(śśi) /// ptāñkät käṣṣi śākkeśśi pältsäk kärsoräṣ träṅkäṣ
126YQ III.10 a4wākäm n-ämptāñkät käṣṣi träṅkäṣ tsopaa5(ts) /// (ṣom)m
127YQ III.10 b2el esamptāñkät käṣṣi ānäntāṃ b3 /// (pi)ssaṅk
128YQ III.10 b5kucc aśśi nu ptāñkät käṣṣi b6 /// (ś)ākkeñ
129YQ N.1 b7w(äknā) /// b7 /// (käṣ)ṣi träṅkäṣ weñā näṣ cesmi
130YQ N.4 b1b1 /// ॥ ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ okät tmāṃ śtwar

käṣṣī

1A 221 b312σ b3 tmäṣ krasaṣ käṣ;ṣī metrak ; māmro – –
2A 221 b7(70-7) tmäṣ nuna-k met;rak käṣṣī ; krañcän ymeyo ;
3A 222 a7 nwiññāt : wāt-äṃ käṣṣī ; (riṣaksac); (antuṣ) (wāt-äṃ)
4A 222 b3(mätta)k«†ä» ; āltsāt-äṃ : käṣṣī penu ; pättāṃñkät ;
5A 223 a1 a1 – – – – mtsāṃ käṣṣī vyākarit /// a2 – – –
6A 223 a7smaley· /// a7 ākṣiñā-m käṣṣī ālā /// b1 śäl
7A 315 and 316 b7(ṣu) (orto) (lkeñcäṃ) (pä)b7ttāñkät käṣṣī nu oplaṃ lmo pukäṣ
8A 332 a3nāntsuṣ tämyo täm ptāñkät käṣṣī sutraṃ we kus ne
9A 332 a8aśśāñ ṣurm kuyalte ptāñkät käṣṣī a – – – – rm sūtraṃ
10A 332 b2śāsaṃ pälkoräṣ cu ptāñkät käṣṣī taṃne we kupre ne
11A 336 b3saṃ kuc ne ptāñkät käṣṣī märkampal ākṣiññā säm sūtär
12A 338 b51 ॥ tmäṣ ptāñkät käṣṣī nawakäśśi /// b6 ///

Bibliography

Carling et al. 2009

Carling, Gerd, Georges-Jean Pinault, and Werner Winter. 2009. A dictionary and thesaurus of Tocharian A. Volume 1: Letters a-j. Wiesbaden: Harrassowitz.