🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

mäskantär

Cite this page as:"mäskantär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_mäskantär (accessed 18 Jul. 2024).
 
Meaning:“to be, become”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:mäskā-
Lexeme variants:mäskantär; mäskanträ; mäskaṃtär; mäskaṃträ; mskaṃtär
 
Person:third
Number:plural
Tense/Mood:present
Root character:alt-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:3
Valency:intransitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1mäskamār
2mäskatār
3mäskatär, mäskatär-ñi, mäskatr-äṃ, mäskatr-ämmäskantär, mäskantr-äṃ

Lexeme family

Occurrences

mäskantär

1A 229 a1– – t : ālu mäskantär ; masal yamäṣ ;
2A 397 a6pi ṣäññuneyāśäk-ṣa-pi mäskantärcodake trä ///
3THT 1584.e b2tär b2 /// · mäskantär b3 /// ·m· pā

mäskanträ

1A 117 b2y · – (pä)rkowäntu mäskanträ waṣtäṣ laltu b3 ///
2A 125 and THT 1425.e and A 117 b2/// sn(e) y(ärm) (pä)rkowäntu mäskanträ waṣtäṣ laltu b3 (ntāp)
3A 148 a3pāk·ṃ kulypala(ṃ) tom prākkraṃ mäskanträkus ne a4
4A 150 a3yä – ṣomeśśi āptā mäskanträptāñkät käṣṣi träṅkäṣ
5A 179.c b2/// b2 /// walyī mäskant(rä) ॥ /// b3 ///
6A 253 b6; cwäṣ-äb6(k) (pā)kär ; mäskanträ : 2 ṣomaṃ pällānträ
7A 254 a3(ṣontañ) (wrasañ) (wrasaśśi) yātluneyntu mäskanträtämne-k ālkontäk āṣānik
8A 254 a8olariñ ; metrakṣiñi ; mäskanträ : ypanträ cesmaṃ ;
9A 254 b1nirmitṣinās risäṣ poräṃ pākär mäskanträ ñemiṣināñ riñ ñemiṣin(āñ) b2
10A 264 a2klāṅklye pākr-äk śkaṃ pukis mäska(nträ) /// a3 klośnā wtoräṣ
11A 269 and 290 b6śaraṇagamyo (yärk) (yāmuṣ) ṣāmnāñ mäskanträ • ॥ /// b7
12A 293 a2el eṣlac kāswa pälskāñ mäskanträ /// a3 /// pälkār
13A 295 b5ypeñc b5 – – – – – – – – kṣinaki mäskanträäntā ne nu
14A 302 a7aci plyas(k)eṃ – – – – – – – wawruṣ mäskanträ puk cem metrakṣināṃ opṣlyaśśäl
15A 302 b3– – putkorā ; mäskanträ ; plyaskenaṃ ṣmeñc ;
16A 314 a1 a1 /// kupāraṃ mäskanträñäktaśśi pättāññäktes (nu)
17A 315 and 316 b8penu akaniṣ(ṭhadhātuṣi)ñi ñäktañ tpär mä(skanträ) (ce)m nu mtsāṣ ṣu
18A 330 a2a2 /// ·t· kaśañ mäskanträ · ś· /// a3
19A 330 a3a3 /// k kaśañ mäskanträ • śä /// a4
20A 330 a4a4 /// tākeñc kor mäskanträtm(ā)ṃ /// a5
21A 366 a3(c)eṣ päñ esañ pākär mäskanträ cem ṣom kṣa ///
22A 384 b1cämpluneyā päñ vijñānäntu āśāwe mäskanträ rupäṣṣ aci päñ āśāwe
23A 385 b2wramnäc b2 yulā mäskanträ : ॥ apramāda :
24A 395 a1wramäṃ ṣäpnā nāpak mäskanträ ṣñikek wasäṃ se ṣokyo
25A 408.e b1ekrats(u)neṣiṃ /// b1 /// (mä)sk(a)nträ ॥ kupre(ne) /// b2
26A 453 b5b5 /// vatiṣtante • mäskanträ • a
27THT 1463 a5a5 /// – ñ mäskanträ • tane wkäṃ ///
28YQ I.1 b8eṣlac ; kāswa-pälskāñ ; mäskanträ
29YQ III.2 b8anäṣ • ṣäpnont wäṣta-käntwāñ mäskanträymār
30YQ III.3 a1śont akritānikāñeṅkalsunt mäskanträ • wce a2
31YQ III.9 b4puk akäṃtsuneytwäṣ sne wärce mäskanträpuk śäkrant wramäṃ
32YQ III.9 b6puk akäṃtsuneyäntwäṣ sne b6(rce) (mäskanträ) /// eluneyāśäk
33YQ III.9 b7sne b7 (wärce) (mäskanträ) /// (kleśā)s w(a)wikuntāp el
34YQ III.9 b8pub8(k) (akäṃtsuneytwäṣ) (sne) (wärce) (mäskanträ) /// (spa)ltkasuntāp el wawurā

mäskaṃtär

1A 121 b3b3 /// k pärkontu mäskaṃtär : kuyal
2YQ N.4 a7a7 /// ñ mäskaṃtär yātluneytu śtwar yomuṣ :
3YQ N.4 b4/// ñ āmānuṣāñ mäskaṃtär pe(nu) /// b5

mäskaṃträ

1A 17 b6(pa)b6t nu ṣokyo pälketsāñ mäskaṃträ tämyo tom pkänt pkänt
2A 62 b4/// m pñintu (:) mäskaṃträ (cam) ; (käṣṣi)yāp ;
3A 150 a5a5 /// mm āyäntu mäskaṃträṣñikek naṣäm· – – – – – – – – – – –
4A 456.b a2/// a2 /// sām·āñ mäskaṃträ /// a3 /// lo
5YQ N.1 a1kaknuṣ motaki ṣtāmäntwaṃ pākrä mä(s)k(aṃt)rä /// a2 /// ··ṃ

mskaṃtär

1YQ N.1 b4/// rakyo kaknuṣ yāp mskaṃtär : – /// b5