🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

ṣokyo

Cite this page as:"ṣokyo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣokyo (accessed 15 Jun. 2024).
 
Meaning:“very”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:ṣokyo; ṣoky=
 

Lexeme family

  • ṣokyo “very”

Occurrences

ṣoky=

1A 148 a610σ /// säm ;ṣoky=opśi : mänt wäknā
2A 247 a4tm-äk yok lukśanunt ;ṣoky=āṣträṃ klyomänt ; wināsam
3A 251 b6kul(mäss) (o)r(ś)e(s) ;(ṣ)o(ky=)ākāl ; tane māñcāṃ
4A 251 b7; (ṣya)k kumnässi :ṣoky=ākā(l) (n-äm) ; (ā)rśiśśi
5A 252 b6kulmäss or(ś)e(s) ;ṣoky=ākā /// ; 11σ
6A 252 b7; ṣyak kumnässi :ṣoky=«o/ā»kāl n-äm ; ārśiśśi
7THT 1147 a3/// ṣy okiṣoky=· /// a4///

ṣokyo

1A 5 b6soktaṃṣokyolkāṣ ; kā(ckeya) (c)
2A 6 a4lo«ki»tāp-äk yärk yatsi wätkässiṣokyonu yaṃtrācāre nṣaṃ pukolyune
3A 7 b1āneñci pälkoräṣ (träṅkä)b1(ṣ) (h)aiṣokyonu kakätwu tākā yaṃtrācāreṃ
4A 7 b2täpreṃ prākär tuṅk yāmträṣokyonu krañcäśśi kārme (we)b3ñlune
5A 17 b6ṣyakk a(ts) (pa)b6t nuṣokyopälketsāñ mäskaṃträ tämyo tom
6A 18 a1sām nu asaṃkheṣi praṣtṣokyoa2rkri kyalte säkskiñciṃ gaṇitasthānaṃ
7A 24 b2kātka-ṃ ; puttiśparnac ;ṣokyowärṣṣälts : 1 ॥
8A 43 and 52 a3räsyo ; yoṣmoṣnunt :ṣokyoempeles ; täa4pres paltsasyo
9A 60 b6ārkib6(śoṣṣaṃ) /// (bodhi)sattu träṅkäṣṣokyoretwe kus nu säm
10A 67 a3a3/// ·ś· nātäkṣokyonu māski yāmläṃ wram
11A 74 b2/// ·m· āmāśāsac träṅkäṣṣokyonu ṣnalac kakmu nasam
12A 144 and THT 2485 a6träṅkäṣ kri ñi āṣānikṣokyokri ñitmäṣ
13A 145 b5b5/// paramacitrakaṣokyopärsnande träṅkäṣ
14A 145 b5nande träṅkäṣ āṣānikṣokyowaltsurā weñāṣt«†ä» kärsnām
15A 146 b1b1/// klopant wärpnātärṣokyoutkra /// b2///
16A 153 a5a510σ /// (:) ṣokyoañumāski ; ṣokyo nu
17A 153 a5 (:) ṣokyo añumāski ;ṣokyonu weyeṃ täṣ ;
18A 158 b2b2/// ·un· ciñcroneyoṣokyo/// b3/// śik
19A 162 b1saṃ /// b1///ṣoky(o)klopasu(ntāp) /// b2///
20A 177 b6b6/// lsuntaṣ pāpṣuneṣokyomāski : 2 tämyo
21A 213 a6/// a6/// 20-3ṣokyoā(r)ky(aṃ)ś āṅkari 20-4 śiśak
22A 230 a1a1(ṣokyo)(nu) (mā)sk(i) tāk paṃ
23A 244 b2kapśiññis ṣñi ; śärsäṣtṣob3(kyo); (ciñcrone) (:) –
24A 246 a1s ; yātluneyntuyo ;ṣokyo– – – ; kāsu
25A 247 a3/// ; (putti)śparṣiṃ ;ṣokyoāṣträṃ ; knāṃmune :
26A 247 b2pältsäk ; wināsam-ci ;ṣokyoāṣträṃ ; ṣokyo litkont
27A 247 b2; ṣokyo āṣträṃ ;ṣokyolitkont ; mnu
28A 254 a8cesmaṃ ; ortune ;ṣokyoskassuṣ ; plantanträ :
29A 261 a4; – – – – : 1ṣokyo(māski) ; kälpālaṃ ;
30A 269 and 290 b2b2tmäṣ mār-ñkät yutko(ṣokyo)(kipsu) (nāṃtsu) (ymār) (na)kät
31A 287 and 259 a6wrasañ ṣeñc ce(m) (ñi)(ṣo)a7(kyo)(tsopatsäṃ) (pratihari) (yāmluneyo) (korisyo)
32A 296 a4pälko naṣt cwäṣ śraluneṣokyo/// a5ats cwäṣ
33A 313 a7träṅkäṣcācäkkinaṃṣokyoaryu ; śtwarāk päñ
34A 313 a7; puklā (nātäk) (:) (ṣokyo)aryu ; śtwarāk päñ
35A 313 b7; ṣñ= ākāläṣ :ṣokyonu kāsu ; ṣokyo
36A 313 b7ṣokyo nu kāsu ;ṣokyonu tso«ṣ/p»ats : puttiśparäṃ
37A 315 and 316 b1b1; plyasken(aṃ) ;ṣokyoṣyak kutkāt : 1
38A 315 and 316 b5oppolṣi pārenā puttiśpa(rṣi) (parijā)tträṣokyociñcär pälke /// b6
39A 317 a8/// a8pältsäṅkāṣṣokyo– – – – tsopats kär-paräṃ säm
40A 318 and 319 a5…keṃ nam ;ṣokyociñcraṃ : yetunt tim
41A 320 a6nākm(ats) ; saṃsār säsṣokyonu ; parno ///
42A 332 a6a6/// ke träṅkäṣṣokyonu knānmāñcäśśi tsopats ///
43A 333 a5ñom sä – arthaśśälṣ(o)kyoku /// a6///
44A 340 a9pärmaṅk pretāñ ; weñārṣokyo ; māski kälpāl
45A 342 b4lutäsmāṃ wäl träṅkäṣ haiṣokyonu oklopac kakmu nasam
46A 395 a1mäskanträ ṣñikek wasäṃ seṣokyopatatam«†ä» a2neṣ cmolwāṣinās
47A 397 b1b1/// naṃ nuṣokyotsopats cämplune lkātr-äṃ kuyalt(e)
48A 399 b3wrātäṅkāṣmetrak träṅkäṣṣokyoprākär sām mäśkit ///
49A 401 b7 (॥) /// b7///ṣokyoprākär (k)āpñeyo ///
50A 449.a b2/// b2/// ṣmāṣokyolok ///
51IOL Toch 297 b1…ṣt mañkät nu rohiṇiṃṣokyo/// (ptā)b2(ñ)ñ(ä)ktā kṣai wraske
52PK NS 1 b4täm nu b4ṣokyo; krāmärts wram :
53THT 1411.f b2·pmā kñā ṣi yṣaṃṣokyokupā rtso /// b3
54THT 2400 b5/// b5/// –ṣokyoorto t·o na ///
55THT 2415 a2/// a2/// ·älṣokyotsopa /// b1///
56THT 3389 a1a1///ṣokyopr· /// a2///
57YQ I.5 b3/// ·ā hai tāloṣokyonu cam ypeṣiṃ kārāśaṃ
58YQ I.6 a2(s)n(e) eṃtsālune pe ;ṣokyopāplu ; śāsträntwaṃ :
59YQ I.6 b4 (:) (lok) (tkanäṣ) (ṣu)(ṣokyo)/// – k(a)km(u) nasam
60YQ II.4 a1wcanäṣ śralune kläsmāṃṣoa2(kyo)/// (brāmnuneṣi) ; bram
61YQ II.5 a3(kamañ) (20-1) /// (20-3) (ṣokyo)(ārkyaṃś) āṅkari 20-4 śiśäk
62YQ II.8 b12 ॥ wlāñkät träṅkäṣṣokyonu ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ
63YQ II.12 a8 /// (:) (1) (ṣokyo)(māski) ; (kälpāläṃ) ;
64YQ II.15 a3wlāñäktac träṅkäṣ pälkār kauśikeṣokyonu klyom metrak a4
65YQ II.15 a4· t(ā)skmāṃ lkātsi tākṣokyonu ṣāmañi weṣaśśäl ritu