🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tmāṃ

Cite this page as:"tmāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tmāṃ (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:“ten thousand, myriad”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:tmāne
Lexeme variants:tmāṃ
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomtmāṃ, tmānäntutmāṃ, tmānäntu
voc
acctmāṃ, tmānäntutmāṃ, tmānäntu
gen
loctmānaṃtmānaṃ
comit
insttmānantuyotmānantuyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

tmāṃ

1A 97 b1tämne pat nutmāṃb2/// talke ṣtmässi
2A 128 and 130 a2casäs lāntune kakälypā-ṃ okä(t)(tmāṃ)(śtwar) (wälts) /// a3
3A 128 and 130 a3rīs sne /// (o)kättmāṃśtwar wälts lāñcäs
4A 128 and 130 a3wälts lāñcäsokättmāṃśtwar wälts āmāśās (okät)
5A 128 and 130 a3śtwar wälts āmāśās (okät)(tmāṃ)(śtwar) (wälts) /// (wä)a4lts
6A 128 and 130 a5a5wṣeññe eṃtsāt okä(t)(tmāṃ)(śtwa)r wälts puklā wärtaṃ
7A 178 a4a4/// läntäsmāṃ tritmāṃśolyāk· /// a5///
8A 219 b2/// b2ñcäs okättmāṃśkaṃ entsuräṣ : kā
9A 229 a5koris śtwar känt ;tmāṃpua6(klā) ; 12σ
10A 234 b6pi koris ṣäk känttmāṃpe /// b7///
11A 255 a1puttiśpa(rṣi)nās wl(e)sant wl(e)ṣāttmāṃṣäk-wälts puklā a2(śol)
12A 255 a3pua3(klā) (puttiśparṣin)ā(ṃ) wles wleṣāttmāṃśtwar-wälts puklā śol śkā
13A 255 a4puklā puttiśparṣināṃ wles wleṣāttmāṃwe-wälts puklā śol lyaa5(lyipurä)ṣ
14A 255 a8ṣäk-walts-puklyi puttiśparäṃ kälpāttmāṃpuklā puttiśparäṃ wle(ṣ)āb1(t) (śtwar-walts)
15A 270 b3wärce b3/// (okät)(tmāṃ)(puklā) (wrasa)śśi śolaṃ metrak
16A 273 b8samm ālak : okättmāṃśtwar (lts) (tñy) (ākläṣlyes)
17A 274 b4tmäṣ brahmāyu purohit okättmāṃb5/// rk«†ä» yaṣ
18A 276 a4yaśovati kuleñci ñem(i) o(kä)t(tm)āṃ(śtwar) (wä)lts ca(k)r(avar)tt(i) – – – – –
19A 276 a7worpus śr(i)-ñkätt oki o(kä)ttmāṃśtwar wälts lāntssaśśäl lāñci
20A 276 b2ñcä… b2/// okättmāṃśtwar wälts ākläṣlye(saśś)äl ñ(e)miṣinās
21A 280 b2b2/// śś(a)l okättmāṃśtwar wälts ākläṣlyesaśśäl āṣānikāṃ
22A 281 a6/// a6/// (jambu)dvīpaṃtmāṃśkaṃ wrasañ sākeñc ///
23A 286 b2/// b2/// (t)tm(āṃ)śtwa(r) (wäl)ts (pu)rohi ///
24A 288 a5koris ; ṣäk känt(tmāṃ)(pe) ; (taṃ)ne kätkeñc
25A 289 a5(vyākarit) (yāmu)räṣ : okä=tmāṃpuklā ; pärkräṃ śolaṃ
26A 295 b2pāsanträ tām praṣtaṃ päñtmāṃpuklā śol mäskatr-äm
27A 295 b2pāsanträ tām praṣtaṃ ṣäktmāṃpuklā ś(o)b3l mäskaträ – – –
28A 295 b3tām praṣṭaṃ wrasañ ṣpättmāṃpuklā śol śāweñc
29A 295 b4pältsäkyob4– – – – – – – –tmāṃpuklā wrasaśśi śol pärkär
30A 295 b5pāsanträ tām praṣtaṃ okättmāṃśtwa b6– – – – – – – – l
31A 299 a4sahāyeñ naslyeokättmāṃśtwar wälts spaktānikāñ naslye
32A 299 a4spaktānikāñ naslyeo(kät)tm(āṃ)śtwa /// a5///
33A 301 b1/// ॥ tman-äk ṣäktmāṃsalu rā – ntāñ
34A 305 a8a8/// (n)eṣontā śäk-ṣäk-pitmāṃokät wälts ṣāmnāśśi asaṃkhesyo
35A 308 a1a1śkaṃ śäktmāṃwsā yok· /// a2
36A 314 b2tmäṣ ptāñkät käṣṣyāp okättmāṃkly(o)käśśāsäṣ lyutār memaṣ ciñcraṃ
37A 314 b3lcär swāñcenāśśi ākā okättmāṃkärtkālyi pākär tākar kärtkālsaṃ
38A 314 b5(āṣānikāśśi) (wartsi)yo worpuṣ okättmā(ṃ)(ñäktaśśi) (pättā)ññäktañ pākär tākar
39A 314 b5cesmi penu puk okättmāṃāṣānikāś(ś)i (okät) (tmāṃ) b6
40A 314 b5okät tmāṃ āṣānikāś(ś)i (okät)(tmāṃ)b6(klyokäśśāsäs) okät tmāṃ
41A 314 b6(tmāṃ) b6(klyokäśśāsäs) okättmāṃswāñcenāṃñ pākär tākar swāñc(e)nāśśi
42A 322 b7b7/// m okättmāṃṣpät tmāṃ ṣä ///
43A 322 b7m okät tmāṃ ṣpättmāṃṣä /// b8///
44A 330 a4tākeñc kor mäskanträtm(ā)ṃ/// a5/// (a)kṣobhä(ṣ)
45A 345 a3aurabhripurveṃ ñkät neṣontā okättmāṃñä(kta)a4ñ ṣñi ṣñi wartsyaśśäl
46A 353 a4penu märkampalis tāskmāṃ märkampaltmāṃnu yasā ṣyak ṣoa5ma
47A 361 a10/// nivarti vrajati ।tmāṃsne lotkul· /// a11
48A 375 a1eṣäk ś(ä)k we (pi)tmāṃsa – – – a2///
49A 376 b5b5k we pitmāṃatra ///
50A 391 a4/// a411σ ///tmāṃ: cam kāruṇikāṃ ;
51A 441 a3a3/// klāttmāṃnu anāthapiṇḍ· /// a4
52A 441 a5a5/// ·päs •tmāṃa /// a6///
53THT 1139 a4ā /// a4tmāṃtmäṃsaṃtär cesäm /// a5
54YQ II.1 a4p(u)klyi tākāśtwartmāṃtri wälts we känt
55YQ II.9 a8päñ pi manarkāsaśśäl śtwarāktmāṃvaineṣinäb1(saśśäl) /// (käṣṣi)n(a)c waṣtäṣ
56YQ III.2 a4ṣī märkampal ākṣiṃñā okäa4(t)(tmāṃ)/// (pa)räṃ kälpānt
57YQ III.2 a4trit ākṣiññā śtwartmāṃśākkiñ paräṃ kälpānt śäkk
58YQ III.2 a5paräṃ kälpānt śäkk okäa5(t)(tmāṃ)/// – okāk śākkiṣi
59YQ III.3 b7/// (wät) märkampalaṃ ṣäktmāṃparäṃ kälpānttrit
60YQ III.3 b7trit märkampalaṃ śtwartmāṃb8/// kälp spārtu
61YQ III.5 b118σ /// (:) (ṣäk)tmāṃciñcraṃ ; kulewāśśi ;
62YQ III.9 b6/// eluneyāśäktmāṃcmolwaṃ puk akäṃtsuneytwäṣ sne
63YQ N.4 a3a3/// (okät)tmā(ṃ)śtwar wälts pukl(ā) ///
64YQ N.4 b1ptāñkät käṣṣi träṅkäṣ okättmāṃśtwar wälts puklā śol