Announcements

cesäm

Cite this page as:"cesäm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cesäm (accessed 05 Mar. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cesäm; cesm-äk
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cesäm

1A 11 b5 kupre ne waluntāp ṣñi āyäntu (pkä)b5nt pkänt penu kākloñcäs kälpāmār cesämnäṣ wnā kaśal tswāsam
2A 12 b1cesämāyäntwā eṣäk papärs
3A 13 a1(kākä)a1tkuräṣ kaśśi yokañi pälkātcesämamoktses kātse kälymāṃ
4A 16 b1 aśiṣ maṅkalṣinās rakentuyo na – – b1 – – – – – r(a)p(e)yo triskäsmāṃn oki (p)uk kälym(e)yu lāñci waṣtäṣ lantu pälkātcesämśtwar – b2
5A 17 b6cesämnu wu sambhārṣinä(s) (ṣä)(k)
6A 33 a4a4mārcesämnäṣ ptāñkät kä(ṣṣi) ///
7A 59 b5säm śomine pācar waṣt lmo cesämbrāmnāb6(s) ///
8A 69 b4cesämwrasaśśi waste mäskatsi
9A 77 a4cesämāṅkaräs lāntse suknāmāṃ
10A 77 b1/// āṅkaräs ; lywā-cicesäm;
11A 125 b2b2– laltuṣ cicesämpälkoräṣ nu tmä ///
12A 150 b4mäskatär śālyās po – – – – – – – –cesämṣpät koṃsā kälytär ok
13A 151 a1a1/// āṣtär ypeñccesämṣpät koṃsaṃ kälytär okāk
14A 204 b6s·· /// b6///cesämṣpät ṣäptäntu koṃ ///
15A 216 a5śā a5/// ṣ«†ä»cesämśkaṃ manarkāa6(säṣ) /// (me)träkyāp
16A 222 a5cesämwrasas ; mroskässi :
17A 237 a7/// sräṅkā – – – – – – ntaṃcesämś· – – – – –
18A 254 a4cesäm ālykes-äk mamäskuñcäs wrasas puk yātlunentuyo ṣñi ṣñi āñmaśśäl tāskmāṃ pā(kär)
19A 254 b1ceṣ kenanträ ;cesämṣu ;
20A 269 and 290 a3cesämsä(ksäk) (ārāntās) (kākkuräṣ)
21A 285 a7wä·k· /// a7///cesämśäk pu(kly)i ·äss·ki –
22THT 1132 a6rpaṣi /// a6cesäm/// b1l rītwo(ṣ)
23THT 1139 a4a4– tmāṃ tmäṃsaṃtärcesäm/// a5yärśār worpu
24THT 1981 a3/// a3/// nträcesämā śo ś·i ///
25YQ II.4 a5(cesäm)(śkaṃ) (manarkāsä)ṣ ṣñi āñmes