🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

cesäm

Cite this page as:"cesäm". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cesäm (accessed 16 Jul. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cesäm
 
Number:plural
Case:accusative
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cesäm

1A 11 b5pkänt penu kākloñcäs kälpāmār cesäm näṣ wnā kaśal tswāsam
2A 12 b1(wrä) (ne)sset yāmtsāt cesäm āyäntwā eṣäk papärs tm-äk
3A 13 a1(kākä)a1tkuräṣ kaśśi yokañi pälkāt cesäm amoktses kātse kälymāṃ cesm-äk
4A 16 b1lāñci waṣtäṣ lantu pälkāt cesäm śtwarb2
5A 17 b6pkänt pkänt sambhārntu wewñunt cesäm nu wu sambhārṣinä(s) (ṣä) (k)
6A 33 a4sam /// a4 mār cesäm näṣ ptāñkät kä(ṣṣi) ///
7A 59 b5śomine pācar waṣt lmo cesäm brāmnāb6(s) /// (brā)mnāśśi śwātsi
8A 69 b4(pä)ltskāte cämpäl te nasam cesäm wrasaśśi waste mäskatsi
9A 77 a4lāntse a4 /// tmäṣ cesäm āṅkaräs lāntse suknāmāṃ träṅkäṣ
10A 77 b1/// āṅkaräs ; lywā-ci cesäm ; purpār klyomiṃ ;
11A 125 and THT 1425.e and A 117 b2b2 (ṣ) laltuṣ ci cesäm pälkoräṣ nu tmä ///
12A 150 b4mäskatär śālyās po – – – – – – – – cesäm ṣpät koṃsā kälytär ok
13A 151 a1a1 /// āṣtär ypeñc cesäm ṣpät koṃsaṃ kälytär okāk
14A 204 b6s·· /// b6 /// cesäm ṣpät ṣäptäntu koṃ ///
15A 216 a5śā a5 /// ṣ«†ä» cesäm śkaṃ manarkāa6(säṣ) /// (me)träkyāp
16A 222 a5ypā ; pättāṃñkät ; cesäm wrasas ; mroskässi :
17A 237 a7/// sräṅkā – – – – – – ntaṃ cesäm ś· – – – – –
18A 254 a4(täm) (pälkoräṣ) (me)trakṣiñi wrasañ cesäm ālykes-äk mamäskuñcäs wrasas puk
19A 254 b1 (:) ceṣ kenanträ ; cesäm ṣu ; cem nu
20A 269 and 290 a3(riyac) (kā)a3tse rṣivadaṃ wärtaṃ cesäm sä(ksäk) (ārāntās) (kākkuräṣ) (we)ñā-mm
21A 285 a7wä·k· /// a7 /// cesäm śäk pu(kly)i ·äss·ki –
22THT 1132 a6rpaṣi /// a6 cesäm /// b1 l rītwo(ṣ)
23THT 1139 a4a4tmāṃ tmäṃsaṃtär cesäm /// a5 yärśār worpu
24THT 1981 a3/// a3 /// nträ cesäm ā śo ś·i ///
25YQ II.4 a5ṣäññuneyā ylāa5(r) (ā) /// (cesäm) (śkaṃ) (manarkāsä)ṣ ṣñi āñmes