🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pälkoräṣ

Cite this page as:"pälkoräṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälkoräṣ (accessed 24 Jul. 2024).
 
Meaning:“seeing”
Word class:noun
Language:TA
Lexeme variants:pälkoräṣ
 
Number:singular
Stem:preterite
Stem class:1
Case:ablative

Paradigm

sgpldu
nompälkor
voc
accpälkor
gen
loc
comit
inst
ablpälkoräṣ
perlpälkorā
all
caus

Lexeme family

Occurrences

pälkoräṣ

1A 3 a4: särki ñātse ; pälkoräṣ ; śtärcäṃ kāsu ;
2A 6 b3nuna-k pältsäṅkāṣ tsopatsäṃ ñātse pälko(rä)b4(ṣ) nu täṣ knānmāñcäśśi
3A 7 a6 śkaṃ tāk täm pälkoräṣ pekant wiyo =ki lakeyäṣ
4A 7 a6=ki lakeyäṣ kākätku āneñci pälkoräṣ (träṅkä)b1(ṣ) (h)ai ṣokyo nu
5A 9 a2wrasañ penu cam peke pälkoräṣ yneś pälskaṃ yāmuṣ träṅki(ñc)
6A 9 b5kärsnāt : ॥ täm pälkoräṣ puk wras(añ) b6 añumāski
7A 10 a3ratäkyo lāṅk ri worpusāṃ pälkoräṣ pracres āmāś(ās) a4 (mṣapantinäs)
8A 15 a6candaṃṣiṃ or lakā ymāṃ pälkoräṣ cam säm ṣñi
9A 16 a4po(ṃ)ś lāntac kakmuṣ lānt pälkoräṣ lāñci waṣtis yokmaṃ klyānt
10A 22 a6: 1 ॥ täm pälkoräṣ bṛhadyuti mlamānn oki sukyo
11A 24 a3– – (pā)kär tākar-äṃ täm pälkoräṣ bṛhadyutis kuntistsekāp cakraa4(varti)s lānt
12A 56 a4kräntsonāṃ kapśia4(ñño) /// s(e) pälkoräṣ kāruṇik träṅktsi päknāsmāṃ
13A 56 b6tseṃ-yokās aśänyo rinäs wrassac pälkoräṣ (ltsäṅkāṣ)
14A 65 b4kuc ne tu wsār pälkoräṣ weñāṣt kupprene tsmāraṃ
15A 67 b3pākär tākar-äṃtäm pälkoräṣ tkanā e b4 ///
16A 73 a2puk (ārki)śoṣṣi a2 /// pälkoräṣ weyeṃ nāṃtsunt ālam wcā
17A 77 b5/// ne ; pälkoräṣ ; kossi wotkā-ṃ (:)
18A 79 a1 a1 /// (tä)m pälkoräṣ pälskāt marc· – – – ·tāp
19A 91 a4(ka)rkeyäṣ pyāpyāñ swiñc täm pälkoräṣ nande su a5 ///
20A 95 b6träṅkmāṃ tka – – – – m pälkoräṣ ā
21A 100 a5/// klātäm pälkoräṣ puk sām āntiṣpurṣi wartsi
22A 109 a1 a1 /// ·m· (pä)lkoräṣ träṅkäṣmadanabhārataṃ
23A 114 b5/// ñc t(ā)m pāreṃ pälkoräṣ wlāṃñäktes lyutāräṣ lyutār pä(ttā)ñä(ktes)
24A 125 and THT 1425.e and A 117 b2(ṣ) laltuṣ ci cesäm pälkoräṣ nu tmä /// sn(e)
25A 126 b6– rsäṣ ॥ täm päl(k)o(rä)ṣ ///
26A 147 b5: 1 ॥ täm pälkoräṣ säm wäl tsmont ynāñmuneyo
27A 169 a4käṣṣi sne praṣt wlalune pälkoräṣ /// a5 dhārām saṅkrāmaṃ
28A 169 b2tmäṣ ṣomaṃ nandeṃ pälkoräṣ puk śākkis pällo ///
29A 188 b5– /// b5 täm pälkoräṣ waṣtiṃ ñkät·· /// b6
30A 212 a6āymes ṣakk atsek śralune pälkoräṣ ākär aśnum mokoneyo kakärnu
31A 215 b4ptāñkät käṣṣinac waṣtäṣ lä(ñclune) (pälkoräṣ) /// b5 /// ssi
32A 226 a7; (nākma)nt«†ä» cesmi ; päl(k)oräṣ : 80(-5) – – – – – – – – – – – – – – b1
33A 253 a8ria8(yäṣ) (läc)täm pälkoräṣ rī-pāṣe śodhane yakäṣ upaśodhanenac
34A 254 a4(pā)a4(kär) (yāmäs) (•) (täm) (pälkoräṣ) (me)trakṣiñi wrasañ cesäm ālykes-äk
35A 254 b2pukā-k sälpiñctäm pälkoräṣ metrakṣiñi wrasañ lyutār meb3(maṣ)
36A 256 a6lakṣaṇäsyo kaknunt (parnontsāṃ) (kapśiññā) (pä)a7lkoräṣ weyeṃ nāṃtsu träṅkäṣ ote
37A 261 a2kāsu wrasom ṣñi wa(rtsyac) (pä)lk(o)rä(ṣ) (träṅkäṣ) /// a3
38A 272 a3 a3 /// kmunt pälkoräṣ – kts··ts· – – – a4
39A 275 b3b3 /// klont nwāmänt pälkoräṣ kārūṇyo b4 /// yo
40A 292 b6āneñci pāṣāt āneñci-k a(ts) (pälkoräṣ) (pältsäṅkāṣ) /// b7
41A 307 a1(āneñci) (pāṣāt) āneñcikk ats pälkoräṣ pältsäṅkāṣ kuc ne ptāñkät
42A 307 b4ñareṣinäśśi tskalune kotlune pälkoräṣ bodhisatvāśśi śkaṃ poñcäṃ ārkiśoṣṣis
43A 312 a3kälymentwaṃ satkartäm pälkoräṣ pänwo =ky aci ñäktas
44A 320 b8(sā)ryāntcam wram pälko(räṣ) ///
45A 332 b2/// b2 – – śāsaṃ pälkoräṣ cu ptāñkät käṣṣī taṃne
46A 342 a1ts(eṃ) (yokās) (a)ś(ä)nyo āmāśāsac pälkoräṣ träṅkäṣ mar mäntā(cär) a2
47A 346 a1wärpnātsi yäñc : täm pälkoräṣ weyeṃ nāṃtsu nande träṅkäṣ
48A 429 b3/// s ṣ(o)treyäntu täm pälkorä(ṣ) /// b4 /// ॥
49A 447 b2b2 /// ·luneyäṣ täm pälkorä(ṣ) /// b3 /// ñi
50IOL Toch 287 a3/// a3 /// (na)ndeṃ pälkorä(ṣ) /// a4 /// –
51THT 1646.e b1/// b1 /// l pälkoräṣ /// b2 /// –
52YQ I.5 a5eseñctmäṣ oṅkaṃ pälkoräa6(ṣ) /// (träṅkä)ṣ kuc träṅkät
53YQ I.7 a3(p)t(ā)ñkät käṣṣinac waṣtäṣ läñclune pälkoräṣmānia4(bhadre) /// (śärsäsi)
54YQ I.9 a2: 1 ॥ täm pälkoräṣ ñäa3(kci) /// (po)tkar kupre
55YQ II.3 b3läntässi ārwar mäskatär täm pälkoräṣ tiṣyeṃ b4 /// ·ä
56YQ II.4 a5āñmes ṣakk atsek śralune pälkoräṣ ākrä aśnum mokonea6(yo) (kakärnu)
57YQ II.12 a5kāsu wrasom ṣñi wartsyac pälkoräṣ träa6(ṅkäṣ) /// –
58YQ II.15 a32 a3 /// (pälkorä)ṣ«†ä» wlāñäktac träṅkäṣ pälkār kauśike
59YQ III.1 a4(wās)k(ā)ñcāñ wyāräs wināseñc acle pälkoräṣ träṅkäṣ muktikāa5
60YQ III.2 a5 kälpos ṣeṣ täm pälkoräṣ śākkiṣia6(nāñ) /// (āla)m wcac
61YQ III.3 a5tmäṣ ṣomaṃ träṅkiñc ṣurm pälkoräṣ ptāññäktañ ṣomes wrasaśśi a6
62YQ III.5 a8(aśä)nyo gopikā lāts nyagrodharāmac pälkoräṣ träṅkäṣratisupaṃ
63YQ III.5 b5pont wināseñcacle pälkoräṣ gaupikā lāṃb6(ts) (träṅkäṣ) ///
64YQ III.7 a2wärpitār-ñi wsitār-ñi mācarṣi tuṅk pälkoa3(räṣ) /// ॥ pissaṅkac paṣ
65YQ III.11 a1waṣtä lmośnac pälkoräṣ träṅkäṣ a2(klyoṣ) /// (gautami)s
66YQ III.11 a2a2(klyoṣ) /// (gautami)s kanak pälkoräṣ ṣpät wäknā pissaṅkaṃ kälkont