Announcements

pākär

Cite this page as:"pākär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pākär (accessed 02 Mar. 2024).
 
Meaning:“evident, clear, obvious”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Equivalent in TB:pākri
Lexeme variants:pākär; pākrä; pākr-äk
 

Lexeme family

  • pākär
    • pākraṃ
    • pākraśi

Commentary

Translation by Carling and Pinault 2023: evident, clear, obvious

Occurrences

pākär

1A 2 a5kappāñpākärtākaräm
2A 2 a6wlesaṃtyo psäl(aśśäl) a6(ṣyak)(pākä)r(t)ākam
3A 6 b2pākärlmos
4A 9 b3pākärlantu
5A 24 a3·i wlyepe lālaṃṣke – –(pā)kärtākaräṃ
6A 25 a6(ā)rkiśo(ṣ)i(s) s(e)m (wa)stepākärtāt
7A 58 a1: bhādrānaṃ tuṅk kāpñunepākäa2(r)(yāmuṣ) /// penu lāñcäs
8A 60 a1/// (omäs)k(e)ṃ arämpātṣi pekepākäryāmäṣ
9A 63 a1(kā)swac cam ; yāmärpākär; oṅk ñomyo :
10A 63 a6rotkarpākär; pāśinās :
11A 63 b1(riyann) (o)ki tsopats kärparäṃpākärtāk ॥
12A 64 a6(tä)preṃ t(ñ)i bodhiṣi ytārpākäryāmlune •
13A 64 b3; āmāśās ; māpākärypeñc :
14A 67 b2pak salu ; ṣitsrākpākär; tāki ñi ;
15A 67 b3oki ṣäk āṅkari ṣitsrākpākärtākaräṃ ॥
16A 68 b3 (wmā)b3r ;pākäryāmr-äṃ ; anaprä :
17A 69 a5āṣāṃ puttiśparäṃṣi śäktālyi santānaṃpākärtāk
18A 88 b4ciñcri oppalpākäb5(r)(tāṣ)
19A 147 a4(s)w(a)seyis kärṣtāluneyā ypeyaṃ kaṣṭpākärn(ä)ṃ – ñi tämyo
20A 152 a5lyalypäntwāśśi ; okoyā ;pākärnāṃtsunt ; empeleṃ :
21A 184 a3a3/// s«†ä» tkaṃpākärmäskatär pu a4///
22A 208 b3/// b3/// porpākärmäskaträ /// b4///
23A 222 a4 mā kälymeyā ; pakkunt cam ; (oko)(pākär); (ypamāṃ) (ṣtām) (:)
24A 230 a4m(ā) c(ä)mpu ; wärtsyopākär; ritwä ///
25A 249 a4; ñäktas napeṃśśi ;pākärypant
26A 253 b4pukis mosaṃ nātäk ;pākärnāṃtsu
27A 253 b6krant wramäṃ ; cwäṣ-äb6(k)(pā)kär; mäskanträ :
28A 254 a3wrasas wrasaśśi yātluneyntu rä(ddhiyo)(pā)a4(kär)(yāmäs) (•)
29A 254 a4cesäm ālykes-äk mamäskuñcäs wrasas puk yātlunentuyo ṣñi ṣñi āñmaśśäl tāskmāṃ pā(kär)(yāmlu)a5(neyo) (añumāski) (nāntsu)ṣ
30A 254 b1ātukek nirmitṣinās risäṣ poräṃpākärmäskanträ
31A 256 a2pākärnāṃtsu ;
32A 257 b3wäryo ypic ñemiṣi kärtkālpākärmäskatär
33A 264 a1(ka)a1pśiññāpākärmäskaṃtr䫆ṃ»m
34A 267 b8b8/// mañi weṣyopākärmäska ///
35A 289 b2(ptāñkät) (käṣyāp) ārkiśoṣṣaṃpākärnaslune kaklyuṣuräṣ
36A 289 b7(puk) (cmo)lw(äntwaṃ) kärparäṃpākärn(ā)ṃtsu (ats)
37A 314 b3ākā okät tmāṃ kärtkālyipākärtākar
38A 314 sumer lekac vaiḍurṣiñi āsā(ñi)(pākär)(tākar)
39A 314 b4(pä)ñ (k)änt päl(tw)āyo oplāñ(pākär)(tākar)
40A 314 b5okät tmā(ṃ) (ñäktaśśi) (pättā)ññäktañpākärtākar :
41A 314 b6(klyokäśśāsäs) okät tmāṃ swāñcenāṃñpākärtākar
42A 314 b7(oplāśi) (kesārsaṃ) b7(pättāññäktañ)(pākär)(tāka)r :
43A 314 b8ākā okāk lakṣaṇäsyo yetuṣ (oktuk) (ciñcraṃ) (yetwesyo) b8 (wāmpuṣ) (pättāññäkta)ñpākärtākar
44A 315 and 316 a3śtwar-ñemiṣi śtwar kotkumiṃ kolä(m)(pākär)(tā)a4k •
45A 315 and 316 a4sumer lekac vaiḍuriṣi āsāṃpākä(r)(tāk)
46A 315 and 316 a5lukśanunt ñemi(ṣinās) (swā)ñcenāsyo worpu(s) – – – (ka)knus oppalpākä(r)(tāk)
47A 315 and 316 a7 plyaskenaṃ lmok śkaṃ (ñä)ktaśśi pättāñkätpākärt(āk)
48A 340 b2 rarkunt āsānā ; lmoṣ pākäb3(r)(tākar)
49A 340 b3tmāk kū ;pākärtā(k) (tsopa)ts ; kapśño
50A 340 b8ykoṃpākär(tākar) ; (o)ṅk«†ä» k(ul)i
51A 366 a3k (c)eṣ päñ esañpākärmäskanträ cem ṣom kṣa
52A 387 b2vābhinivṛttir iti vistara cmoläntwispākärnaslune tanne wkäñyo wärtsyo
53A 387 b3• tasyākh· /// b3pākärnasluneṣināp wākmis • r
54A 399 b5patm· /// b5///pākärlamaräṃ • lālaṃṣkāṃ sne
55THT 1145 a3/// a3/// s(aṃ)krāmaṃpākär·· /// a4///
56THT 1151 b4/// b4/// lunepākä(r)/// b5/// ·o
57THT 1643.d a3– räṣ jetavaṃ saṅkrāmaṃpākärna /// b1///
58THT 2425 b2b2/// – ntpākärmäska·rä /// b3///
59THT 2962 a3/// a3/// –pākärmäska – /// a4
60YQ I.7 a2(ptāñkät) (käṣ)y(ā)p ārkiśoṣṣaṃpākärnaslune bādhariṃ brāmnā a3
61YQ II.1 a6ptāñkät käṣy ār;kiśoṣṣaṃ ;pākärnātsu ; bāa7(dhari) ;
62YQ II.1 b2(märtāräṃ) (śolaṃ) (ptāñkät) ārkiśoṣṣaṃpākärtāṣ
63YQ II.14 b4(ṣāma)ñi weṣ yok śkaṃpākärtāk •
64YQ III.3 a7(wra)mnāśśipākärnaslune •
65YQ III.6 a2pākärnāṃtsu
66YQ III.9 a1/// (tsopa)tsäṃ päññis śämlunepākärnaslune träṅkäm •
67YQ III.12 a3tmäk cami yutkālunepākärtāk
68YQ N.1 a6pākärnāṃts(u)

pākrä

1A 105 b3b3/// l· paryānaṃpākrätkanā pe – – – –
2A 220 a6; tmäṣ cami ;pākrä///
3A 438 b3seyäṣ /// b3///pākrätāk ॥ tmäṣ rāṣtra
4YQ II.15 b3pākrämskab4(tär) ;
5YQ N.1 a1/// känt tspokäntuyo kaknuṣ motaki ṣtāmäntwaṃpākrämä(s)k(aṃt)rä
6YQ N.3 b5b5///pākrämäskatr-äṃ :

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.