🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pälkāt

Cite this page as:"pälkāt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pälkāt (accessed 25 May 2024).
 
Meaning:“to see, look”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:pälkā-
Lexeme variants:pälkāt
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:preterite
Stem class:1
Valency:transitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1pälke, pälke-ci
2pälkāte
3pälkātpälkānt

Lexeme family

Occurrences

pälkāt

1A 8 b2ksär yaṃtrācār(e) (pekän)b2(tā)nac kakmuräṣpälkāttām yantärṣināṃ śomināṃ pkänt
2A 8 b2śomināṃ pkänt pkänt kāklosāṃpälkā{s/t}śkaṃ ca(m) (pe)b3käntāṃ sasrukunt
3A 13 a1(kākä)a1tkuräṣ kaśśi yokañipälkātcesäm amoktses kātse kälymāṃ
4A 16 b1kälym(e)yu lāñci waṣtäṣ lantupälkātcesäm śtwarb2
5A 21 b6pä(ttā)ñkät ṣeṣ tämne kälkpälkātśākyamuni ñäktaśśi
6A 23 b1kācke ptāñäktac kātse knäswmāṃpälkātb2– – – –
7A 50 b3mäccāk yneś ptāñkät käṣṣiṃpälkā(t)/// b4///
8A 147 b3ymāṃ riṣa(knac) k(ā)ts(e) yeṣpälkātri(ṣakäṃ) (pa)ryacintāb4kaṃy·es·
9A 217 a6walunt ; udrakeṃ :pälkātkāruṇik ; tämne-kk arāḍeṃ
10A 217 a6; ṣäpta-koñiṃ ; waluntpälkāt; kätkont ynālek ;
11A 217 a8sne ptsäk upage ;pälkātptāñäktac ; sa
12A 257 a6kesār śiśäkk oki ;pälkātśtwar kälymentwaṃ ; ts(eṃ-yo)k
13A 274 a6/// s päñ ṣäpnantpälkātpaṇḍurā /// b3
14A 312 b7: 1 mār-ñkät tämpälkāt; mnu ly(alyu)t(u) tām
15A 340 b4; koṭikarṇe täm :pälkātmroskat ; (śkaṃ) (ṣñike)k
16A 340 b4tām wṣe tämne-k ;pälkātnuna-k 80-4 b5
17A 340 b8b8 ///(pä)lkāt; ykoṃ pākär (tākar)
18A 379 a217σ 10σ ;(pä)a3lkātpātruk ; oñi cmolṣāṃ
19A 379 a5; – m penupälkāt: säṣ·· wraso(m) ;
20A 379 b110σ 15σ b14pälkātpätt(ā)ñkät ; ñäkci
21A 394 a3 märkampalā watku wätkäsmāṃpälkātmrosklune kātka-ṃ waṣtäṣ läntäa4ssi
22A 434 b5/// b5w(ä)l ṣkārāpälkātratä /// b6ki
23A 439 b6lyä(m) /// b6///pälkātptā ///
24THT 1981 b2/// b2/// –pälkātwtā wa /// b3
25YQ II.12 a4waṣtäṣ läntässi āklye yāmupälkāa5(t)/// (ptāñkät) käṣṣinac waṣtäṣ