🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tämne-k

Cite this page as:"tämne-k". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tämnek (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:“so, thus”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Lexeme variants:tämne-k; tämne-kk
 

Lexeme family

Occurrences

tämne-k

1A 4 b2; «n/t»pren-äk oksiṣ :tämne-k(ā)b3kntsā(ñ) ; kākoṣtuṣ pe
2A 4 b5pukäṣ puk nkaluneyaṃ yäṣtämne-k«n/t»ṣaṃ ākntsuneyis cämpluneyā wrasañ
3A 6 a6potäk pañwtsi lek yaṣtämne-kśominānac lkāmāṃ āñmaśl-äkk ats
4A 7 b5b5ime tāk :tämne-kāy śwāl ; puskāsyo
5A 7 b6ñi tuṅk tāk ;(tä) (mne-k)
6A 8 (tä)a1(m)n(e-)kkapśñaṃ mskatär paṃ ;
7A 12 a1yokyo mäṃt ne neṣtämne-ksalu pyutkāsmār-äṃśtärt
8A 25 a5ne tñi ākāl ritotämne-kṣakk atsa6
9A 36 b1…trä ypic tkanā :tämne-kne… /// (nāṃ)b2tsunt wināsam
10A 49 b5wyā(r)sä(ṣ) /// b5///tämne-kcam märkampalṣināp kanaṣkes lānt
11A 60 a2släsmāṃ lo aratr-äṃtämne-kwraa3(sañ) /// (plya)sk(e)nāśśi okoyā
12A 62 b1; (se)b1(wāśśi) (:) (lipäṣ)(tämne-k); (säm) (käṣṣi) ;
13A 65 a5wläṃṣe ; sne śwāa5(tsi)(tämne-k)(ālu) ; (skeysā) (tñi)
14A 128 and 130 b1/// cami se penutämne-kñomā wäl tāk okāk
15A 177 a2/// a2/// •tämne-kputtiśparṣi sāṃtke nu nandes
16A 254 a3(wrasaśśi) yātluneyntu mäskanträtämne-kālkontäk āṣānik metrak ptāñkät
17A 268 a4kaknu wärkänt – – – ṣtämne-kklyomiṃ yt(ār) – – a5
18A 277 a4/// pältsäk kātäṅkāṣtämne-ktām praṣtaṃ cesmi a5
19A 277 a5/// sluneyäṣ prākär praskatärtämne-kcem tām praṣtaṃ ā
20A 305 b4/// ·i śkaṃ :tämne-kālkont ñareytwaṃ lwā pre
21A 307 a5ṣurmantyo kaknu ṣeṣ :tämne-kālu kāmlu«ne»yäṣālu
22A 307 b2pāpṣune pā(ṣāt) b2(tämne-k)(näṣ) (pāṣimār) ; (āṣträṃ)
23A 307 b2; kälpo lakṣaṇäs :tämne-knäṣ kälpimār ; taryāk-we-pi
24A 313 a2krä(ta)yuk praṣta(ṃ) wra(sañ) – – – – – – –(tämne)a3-ktām praṣṭaṃ cam suryodgam
25A 314 a2wrasa(ñ) (ñä)ktaśśi pättāñkät pälkānttämne-kpuk (ā)lyek ñäktañ ñareṣiñi
26A 314 b7(tāka)r : cem penutä(mn)e(-k)wkäṃnyo swāñcenās tarkar cesmi
27A 332 b3/// b3– – – ktäm(n)e-ksal· wä – – – – – ln·mäl
28A 337 a1a1/// ntāñ ṣeñctämne-knäṣ penu tāṣ praṣtaṃ
29A 340 b4sāk ; tām wṣetämne-k; pälkāt nuna-k 80-4
30A 341 a8śwātsi pūtkā ñi ;tämne-ktāmac we ; tm-äk
31A 353 b5yä – – – – – – ṣ :tämne-kṣukṣaṣ ri«ṣa»k kälkiṣ :
32A 362 a1tathā dṛṣṭaṃm anāgatam ।tämne-kpälk· /// a2·
33A 367 b4phalaṃ tathā • okotämne-k///
34A 379 b2tām pe kakräṃ ;tämne-kwkänyo ; – – lpāt
35A 379 b3; āñc orto :tämne-kkoc ;
36A 386 a5wlessi āyātosum mäskaträ •tämne-kprasrabdhi kärsnāl • ॥
37A 395 b3cam maṇḍlac kātse wāntaṃtämne-kpäñ känt oṅkälmās päñ
38A 395 b5; o«täk/kät» grahantwac ;tämne-knuna-k yāmrälyukrā
39A 397 a9wewñu ynālektämne-kpälske – /// b1
40A 398 a3a3/// tspoktsāñ ṣeñc-äṃtämne-kklopant mäskantr-äṃ /// a4
41A 427 a6kevalād aviśe /// a6tämne-kptāñäkte /// b1vyavasthāsti
42THT 1133 b2b2wsokaṃtämne-kklots mal(añ) /// b3
43THT 1527.a a1a1/// –tämne-klyipä /// b1///
44THT 2424 a1a1/// – ṣeṣtämne-k/// a2/// –
45YQ II.2 b7yärśār : klyom metraktämne-kswāb8(ñceṃ) /// āpat swāñcenāñ
46YQ N.1 a2a2/// ··ṃ śwātsintutämne-kyoktsintu wkäṃ wäknā ṣtāmäntwaṃ

tämne-kk

1A 217 a6: pälkāt kāruṇik ;tämne-kkarāḍeṃ ; ṣäpta-koñiṃ ;
2A 384 a4lotksā kärsnāṣ putäṅkāṣ :tämne-kkasaṃ okät pādārthäntwaṃ ṣom
3A 386 b1tāskmāṃsumäntāp pältsäk smäntantr-äṃtämne-kkasa • cittabhadravatā •