🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

waṣtäṣ

Cite this page as:"waṣtäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_waṣtäṣ (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:“house”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ost
Lexeme variants:waṣtäṣ
 
Number:singular
Case:ablative
Gender:alternating
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-antu; -u

Paradigm

sgpldu
nomwaṣtwaṣtantu, waṣtu
voc
accwaṣtwaṣtu
genwaṣtis
locwaṣtaṃwaṣtwaṃ
comit
inst
ablwaṣtäṣwaṣtwäṣ
perlwaṣtā
allwaṣtac
caus

Lexeme family

Occurrences

waṣtäṣ

1A 16 b1oki (p)uk kälym(e)yu lāñciwaṣtäṣlantu pälkāt cesäm śtwar
2A 21 a2wāmpukupre newaṣtäṣ läñcäl ṣeṣ śtwar
3A 21 a4a4(ṣe)mäs säm tāpärkwaṣtäṣlantu kälymeyā ysomo puk
4A 31 a5pyāpy oky udu(mparṣi) ///(waṣtä)a6picäs sne waṣt purāc
5A 74 a4nātäk kupre ne mäśkitwaṣtäṣläntässi kälpāl tāṣ
6A 74 a5a5/// rkor pyāmā-ṃwaṣtäṣläñcäṣ kupre ne säm
7A 74 b6tärkor tāṣ mäśkite läñcäṣwaṣtäṣāmāśāñ pälskānt tämne
8A 80 b4uneyntu o b4///(waṣtäṣ)(lä)ntässi ākāl ṣeṣ-äṃ tmäṣ
9A 80 b5āmāśā b5/// plāksātwaṣtäṣläc aśi tāk sām
10A 84 a6/// cki ñi penuwaṣtäṣläñcluneyäṣ pkänt /// b1
11A 89 b2lāntune cärk vāsiṣṭheṃ riṣaknacwaṣtäṣläc ri b3///
12A 89 b6pracri watkurā – – – –waṣtäṣlaltu
13A 90 b1ckācri tākar-äṃ taṃne wkänyowaṣtäṣb2/// ṣt lamar
14A 99 a4; śäṃ ṣem-ci :waṣtäṣlaltuntāp ; ākläṣlyi a5
15A 100 a2kri kri :waṣtäṣlo tskāt lap märtko
16A 101 a3gautam ñomā riṣaa3(k) ///waṣtäṣläc wärt wṣeññe eṃtsāt
17A 101 a4lāṃś tākar puk cemwaṣtäṣlc«a/ä»r a5/// wṣeññe
18A 107 a1a1/// m«†ä»waṣtäṣlcär wärt wṣeññe eṃts·
19A 114 a6märkampalaṃ ynāñmune a6///(wa)ṣtäṣlaltu w(ra)som ats
20A 117 b2· – (pä)rkowäntu mäskanträwaṣtäṣlaltu b3/// lt
21A 125 and THT 1425.e and A 117 b1kupre ne nande b1(waṣtä)ṣläñcluneyä(ṣ) ālak·· ///
22A 125 and THT 1425.e and A 117 b2sn(e) y(ärm) (pä)rkowäntu mäskanträwaṣtäṣlaltu b3(ntāp) tämyo
23A 128 and 130 b1tāk täpren-äk /// b1waṣtäṣläc brahma /// cami
24A 128 and 130 b2wlaluneyā mroskant lap märtkāntwaṣtäṣ(lcär) /// b3pälkār
25A 128 and 130 b5tämyo nande wlaluneyäṣ ///(waṣtä)b6läṃtṣäl /// (nande) träṅkä(ṣ)
26A 128 and 130 b6– – – (nātä)k kus newaṣtäṣ(l)äṃ(ts)e kus pat nu
27A 138 b2b2/// ·k· twaṣtäṣläc : /// b3
28A 143 a2/// a2/// ṣ«†ä»waṣtäṣläñclu /// a3///
29A 149 a510σ /// kac ;waṣtäṣläc : yomu pältsäk
30A 153 a4wrasañ pat : ptāñktacwaṣtäṣläntseñc ; wä ///
31A 156 b6/// ākṣiñāṣt nande mäśkitwaṣtäṣläc ṣāmaṃ lo
32A 212 b3/// ptāñkät kä(ṣṣ)i – –(wa)ṣtäṣläntässi kälkāc mākis ṣakk
33A 212 b4dhariṃ rar· – – – – – c(w)aṣtäṣläṃtseñc brāmnune raryuräṣ ṣāmnune
34A 215 b4klyomänt meträkyāp ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣlä(ñclune) (pälkoräṣ) /// b5
35A 217 b4cw oky ālyakäṃ ;waṣtäṣlaṃtunt ; pälko ṣem
36A 217 b5sūk lkātsi : kucacwaṣtäṣlaṃtu ; ky artār
37A 221 b4; pättāñkte ; läñcewaṣtäṣ; märkam(p)l· (:)
38A 222 a6spaltäkyo ; tskāt cam(wa)ṣ(täṣ); (pättāṃñkät) a7 (:)
39A 222 b2; ṣeṣ cami-k ;waṣtäṣlaltu ; ā(kälṣäl) (:)
40A 223 b4/// b4ñktaṣ läcwaṣtäṣkälp· /// b5
41A 224 b2b2/// ·kt· läcwaṣtäṣ/// b3/// (pä)ttāñkät
42A 226 a2; pättāṃñäkte märkamplaṃ :waṣtäṣlaltuṣ ; ṣeñc ṣome
43A 226 b3; raryūräṣ ; (läñce)waṣtäṣmetraknac «:» ske spaltäk
44A 239 a5(spa)ltäkyo ; tskāt camwaṣtäṣ; pättāṃñkät «:» kuleyaṃ
45A 239 b3; ṣeṣ cami-k ;waṣtäṣlalntu ; ākälṣäl ///
46A 254 b6puk cmolu ; pälcäswaṣtäṣ; pälycäs poñcäṃ ;
47A 254 b7käntantuyo wältsantuyo tmānantuyo korisyowaṣtäṣlanturä(ṣ) (metrakäṃ) (ptāñäktac) – – – – – –
48A 256 a2näṣ me(trakäṃ) ; (p)t(ā)ñkt(a)cw(aṣtäṣ)(läntam) ; ṣñ(i) pācrā
49A 258 b1tsaränyo meträkyāp peṃ wawiṃṣuräṣwaṣtäṣläñclub2(neyac) (ārwar) (mäskatär) ///
50A 258 b2läñclub2(neyac) (ārwar) (mäskatär) ///(waṣtä)ṣtskoräṣ wasämpāt yaṣ-äṃ
51A 261 a2/// a2///(waṣtä)ṣläntṣältmäṣ säm
52A 261 a6(kä)ṣyāp kāsw (āk)ṣ(i)ññunt märkampalaṃwaṣtäṣläṃtsam (mänt) (ne) ///
53A 263 a5lānt se tākā lcāwaṣtäṣl(c)ā saṃsārä /// a6
54A 266 a2āmāśās kuyal nu näṣwaṣtäṣ lä(ñcäṃ) /// a3
55A 266 b6b6l was raryuräṣwaṣtäṣläc : lāntā särki
56A 266 b7penu cwāk särki pontwaṣtäṣläntsamäs • ॥ ///
57A 271 b7 /// śkaṃ ;waṣtäṣlantuṣ ; ākläṣlye ;
58A 276 a3yaśova /// a3///(waṣ)täṣläctäm kaklyuṣuräṣ
59A 276 a7śtwar wälts lāntssaśśäl lāñciwaṣtäṣkākä a8/// maṅkaläntu
60A 288 b1nmuk ṣäk pi wäknāw(aṣtäṣ)(lantuṣ) (el) (e)b2luneyā kātkmāṃ
61A 288 b3(brāhmaṃ) (raryuräṣ) b3ptāñktacwaṣtäṣläntassi (da)kṣināpathäṣ madhyadeśac śmäṣ
62A 288 b8(wäknā) ; (kus) (ne)(wa)ṣtäṣ; lantuṣ neñc brāmnāñ
63A 289 b4tāpärk ; ptāññäktac ;waṣtäṣlänt«a/ä»ṣ ; purṇab5(ke) 14σ
64A 289 b7täṣ tāpärk klyomänt meträkyāpwaṣtäb8(ṣ)(läñclune) /// (se) (lāntune)yaṃ
65A 297 a2ts··śśi säm kāruṇik wrasomwaṣtäṣläñcluney· /// a3mne
66A 297 a4was ārśo-k camā särkiwaṣtäṣläntsamäs śla-k śkaṃ
67A 297 a6mäskatä /// a6särkiwaṣtäṣläntseñctmäṣ bodhisatvā(ñ)
68A 297 a7källāṣ cem penu bodhisatvāpwaṣtäṣläñclune kakl· /// a8
69A 298 b2b2 āṣānikāṃ metraknacwaṣtäṣlanturäṣ pukäṣ pkā-k kleśās·
70A 302 a5a5/// knānträ •waṣtäṣläntässi tär· eñc masal··
71A 302 a6kus pat nuwaṣtäṣa7/// nträ aśup
72A 302 b2ākälsanträ ; pikänträ :waṣtäṣb3 ///
73A 304 a5/// (trä)ṅkäṣ säs nātäkwaṣtäṣlantu ñomā oṅk a6
74A 332 a9a9– – ṣuneyaṃ kulewāñwaṣtäṣ läñclaṃ ṣeñc ypic
75A 332 b2we kupre ne kulewāñwaṣtä(ṣ)(mā) (lä)ñcl(aṃ) señc mäṃt
76A 347 b1; plyaskenaṃ ; laṃtuwaṣtäṣ; ptāñäktab2c : āraṣ
77A 353 b1śpālmeṃ träṅkiñc ptāñäktañ – – – – –(waṣtä)ṣ«†ä»lantuālyk(e)s pälkṣant
78A 360 a2ṣñi pre tsakar ñiwa(ṣtäṣ)/// a3/// piñ
79A 380 a1(ā)sānā lyäm näṣ nuwaṣtäṣla·tuñcsaṃ śpālmeṃ puk ///
80A 394 a3wätkäsmāṃ pälkāt mrosklune kātka-ṃwaṣtäṣläntäa4ssi plāksāt waṣtäṣ läntässi
81A 394 a4kātka-ṃ waṣtäṣ läntäa4ssi plāksātwaṣtäṣläntässi tärkor kälpāt
82A 394 a4: ॥ paryacintākaṃwaṣtäṣläntässi ; pratim yāmu
83A 394 b3śwāsi nāṃtsunt kärsoräṣ b3waṣtäṣläntässi tärkor yāmtsātäṃ tmäṣ
84A 394 b3yāmtsātäṃ tmäṣ säm mäśkitwaṣtäṣläntässi kälporā lyutār memaṣ
85A 394 b4tsopats(äṃ) (plā)ntluneyo tsopatsäṃ wsokoneyowaṣtäṣläc himavant (ṣu)lis posac
86A 404 b6b6/// (lā)ñciwaṣtäṣläc ṣā(maṃ) /// b7
87A 436 a1a1/// car plākṣātwaṣtäṣläc tämne wäkn(ā) ·k·
88PK NS 2 b3tkanā knāl cam ṣñiwaṣtäṣlutseñc-äṃ : kuppren(e) b4
89THT 3841.d a2– /// a2///waṣtäṣ– /// b1///
90YQ I.1 a2(nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā)(waṣtäṣ)(lantuṣ) /// (luneyā) k(ā)tkmāṃ
91YQ I.1 a4brāhmaṃ raryuräa4(ṣ) /// (ptāñktac)(waṣtäṣ)(läntassi) (dakṣināpathäṣ) (madhya)deś(a)c (ś)mäṣ
92YQ I.1 b3wäknā ; kus newaṣtäṣ; lantuṣ neñc :
93YQ I.7 a3(klyomänt) (meträkyāp) (p)t(ā)ñkät käṣṣinacwaṣtäṣläñclune pälkoräṣmānia4(bhadre)
94YQ I.7 a8säm śkaṃ ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntassi kalkaṣ täm b1
95YQ I.9 a4/// (ku)pr(e) ne nuwaṣtäṣläñcäṣ ktsets puttiśparäṃ kälpāträ
96YQ II.2 a811σ /// (käṣṣina)c ;waṣtäṣläñcam : 1 ॥
97YQ II.3 b2cam lkātsi : pälcäswaṣtäṣ; ptāñäktac ; ke
98YQ II.3 b3āṣānikāṃ ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntässi ārwar mäskatär täm
99YQ II.4 b1näṣ riñcrä ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntässi kälkāc mākis ṣakk
100YQ II.4 b2(ma)narkāñ bādhariṃ raryuräṣ ptāñktacwaṣtäṣläntseñc brāmnune raryuräṣ ṣāmnune
101YQ II.8 b1ṣokyo nu ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntässi ñās b2(mnäṣtr-äṃ) ///
102YQ II.9 a5käṣṣiklyomänt meträkyāpwaṣtäṣläñclune lmāṣtärbram
103YQ II.9 b1tmāṃ vaineṣinäb1(saśśäl) /// (käṣṣi)n(a)cwaṣtäṣläñcluneṣiṃ ākālyo māgatṣinās ypeyäntwaṃ
104YQ II.12 a4a4/// (kā)mluneyaṃ āklyuneyāwaṣtäṣläntässi āklye yāmu pälkāa5(t)
105YQ II.12 a5pälkāa5(t) /// (ptāñkät) käṣṣinacwaṣtäṣläntṣältmäṣ säm
106YQ II.12 b2(käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt) märkampalaṃwaṣtäṣläṃtsam mänt ne yasäṃ
107YQ II.12 b4neb4(rvānac) ///(waṣ);(täṣ)(läntṣä)l ; ṣāmnuneyac ;
108YQ II.12 b5 (:) (1) /// (tāpä)r(k)«†ä»waṣtäṣläntsamästmäṣ paiṅgike
109YQ II.13 b2(t)ākeñc ākā särki ptāññäktacwaṣtäṣlaṃtuṣ ṣāmañiṃ weṣṣ eṃtsuräṣ
110YQ II.14 a4a4/// śāsnaṃwaṣtäṣläñcluneyo tri asaṃkheṣi ṣtare
111YQ II.14 a5śkaṃ ne caṣ tñiwaṣtäṣläñclune pälkānträ klyoa6(señc) ///
112YQ II.14 a7kakmuṣ tñi śāsnaṃwaṣtäṣlanturäṣ saṃsāräṣ tsälpeñc tämyo
113YQ II.14 b1b1/// (॥) waṣtäṣlantuntā ; cwā särky
114YQ II.14 b1cwā särky āṣānik ;waṣtäṣläntsam näṣ ; artmār
115YQ II.14 b3wināṣāsm-äk śkaṃwaṣtäṣläñclune b4/// (ṣāma)ñi
116YQ II.14 b6kāsu klyom metrak lowaṣtäṣb7(c) /// (waṣtäṣ) (lä)ñc(lu)ne
117YQ II.14 b7lo waṣtäṣ b7(c) ///(waṣtäṣ)(lä)ñc(lu)netsārwant päñ
118YQ II.15 a1tk· ākāś : wināsamäś;śiwaṣtäṣ; läñclune put;tia2(śparäṃ) ;
119YQ II.15 b2kakmu yasäṃ ṣāmnāñ kāsuwaṣtäṣlantu kāsu kälpo yasäṃ
120YQ III.12 a7ajia7(tenac) /// (tsä)lpāluneṣiṃ ākālyowaṣtäṣlantuñcäs ptāñkte ākläṣlyes moa8(klās)
121YQ III.12 a8moa8(klās) /// t(sä)lpālune ākālyowaṣtäṣlantu ptāñäkte ākälṣäl tāṣ