Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

waṣtäṣ

Cite this page as:"waṣtäṣ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_waṣtäṣ (accessed 11 Dec. 2023).
 
Meaning:“house”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:ost
Lexeme variants:waṣtäṣ
 
Number:singular
Case:ablative
Gender:alternating

Paradigm

sg pl du
nom waṣt waṣtantu, waṣtu
voc
acc waṣt waṣtu
gen waṣtis
loc waṣtaṃ waṣtwaṃ
comit
inst
abl waṣtäṣ waṣtwäṣ
perl waṣtā
all waṣtac
caus

Lexeme family

Occurrences

waṣtäṣ

1A 16 b1lāñciwaṣtäṣlantu
2A 21 a2kupre newaṣtäṣmā läñcäl ṣeṣ
3A 21 a4waṣtäṣlantu
4A 31 a5(waṣtä)a6picäs
5A 74 a4nātäk kupre ne mäśkitwaṣtäṣläntässi mā kälpāl tāṣ
6A 74 a5a5/// rkor pyāmāṃwaṣtäṣläñcäṣ kupre ne säm
7A 74 b6tärkor tāṣ mäśkite läñcäṣwaṣtäṣ॥ āmāśāñ pälskānt tämne
8A 80 b4uneyntu o b4///(waṣtäṣ)(lä)ntässi ākāl ṣeṣäṃ tmäṣ
9A 80 b5āmāśā b5/// plāksātwaṣtäṣläc aśi tāk sām
10A 84 a6/// cki ñi penuwaṣtäṣläñcluneyäṣ pkänt /// b1
11A 89 b2lāntune cärk vāsiṣṭheṃ riṣaknacwaṣtäṣläc ri b3///
12A 89 b6pracri watkurā mā – – – –waṣtäṣlaltu
13A 90 b1ckācri tākaräṃ taṃne wkänyowaṣtäṣb2/// ṣt lamar
14A 99 a4waṣtäṣlaltuntāp ; ākläṣlyi a5
15A 100 a2kri mā kri :waṣtäṣlo tskāt lap märtko
16A 101 a3gautam ñomā riṣaa3(k) ///waṣtäṣläc wärt wṣeññe eṃtsāt
17A 101 a4lāṃś tākar puk cemwaṣtäṣlc{a/ä}r a5/// wṣeññe
18A 107 a1a1/// m«†ä»waṣtäṣlcär wärt wṣeññe eṃts·
19A 114 a6märkampalaṃ ynāñmune a6///(wa)ṣtäṣlaltu w(ra)som tā ats
20A 117 b2· – (pä)rkowäntu mäskanträwaṣtäṣlaltu b3/// lt
21A 128 b1brahmalokaṃ tamä /// b1waṣtäṣläc brahma /// b2
22A 130 b2wlaluneyā mroskant lap märtkāntwaṣtäṣ/// b3/// pañ
23A 130 b6– – – k kus newaṣtäṣ(l)äṃ(ts)e kus pat nu
24A 138 b2b2/// ·k· twaṣtäṣläc : /// b3
25A 143 a2/// a2/// ṣ«†ä»waṣtäṣläñclu /// a3///
26A 149 a510σ /// kac ;waṣtäṣläc :
27A 153 a4ptāñktacwaṣtäṣläntseñc ; wä ///
28A 156 b6/// ākṣiñāṣt nande mäśkitwaṣtäṣläc ṣāmaṃ lo tā
29A 212 b3/// ptāñkät kä(ṣṣ)i – –(wa)ṣtäṣläntässi kälkāc mākis ṣakk
30A 212 b4dhariṃ rar· – – – – – c(w)aṣtäṣläṃtseñc brāmnune raryuräṣ ṣāmnune
31A 215 b4klyomänt meträkyāp ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣlä(ñclune) (pälkoräṣ) /// b5
32A 217 b4cw oky ālyakäṃ ;waṣtäṣlaṃtunt ; pälko ṣem
33A 217 b5kucacwaṣtäṣlaṃtu ; ky artār
34A 221 b4; pättāñkte ; läñcewaṣtäṣ; märkam(p)l· (:)
35A 222 a6spaltäkyo ; tskāt cam(wa)ṣ(täṣ); (pättāṃñkät) a7 (:)
36A 222 b2; ṣeṣ camik ;waṣtäṣlaltu ; ā(kälṣäl) (:)
37A 223 b4/// b4ñktaṣ läcwaṣtäṣkälp· /// b5
38A 224 b2b2/// ·kt· läcwaṣtäṣ/// b3/// (pä)ttāñkät
39A 226 a2waṣtäṣlaltuṣ ; ṣeñc ṣome
40A 226 b3; raryūräṣ ; (läñce)waṣtäṣmetraknac «:»
41A 239 a5(spa)ltäkyo ; tskāt camwaṣtäṣ; pättāṃñkät «:»
42A 239 b3; ṣeṣ camik ;waṣtäṣlalntu ; ākälṣäl
43A 254 b6pälcäswaṣtäṣ;
44A 254 b7käntantuyo wältsantuyo tmānantuyo korisyowaṣtäṣlanturä(ṣ) (metrakäṃ) (ptāñäktac) – – – – – –
45A 256 a2näṣ me(trakäṃ) ; (p)t(ā)ñkt(a)cw(aṣtäṣ)(läntam) ; ṣñ(i) pācrā
46A 258 b1 tkanäṣ kākätku āñcāli tsaränyo meträkyāp peṃ wawiṃṣuräṣ waṣtäṣläñclub2(neyac) (ārwar) (mäskatär)
47A 258 b2(waṣtä)ṣtskoräṣ
48A 261 a2/// a2///(waṣtä)ṣläntṣäl •
49A 261 a6ptā(ñkät) (kä)ṣyāp kāsw (āk)ṣ(i)ññunt märkampalaṃwaṣtäṣläṃtsam
50A 263 a5lānt se tākā lcāwaṣtäṣl(c)ā saṃsārä /// a6
51A 266 a2āmāśās kuyal nu näṣwaṣtäṣmā lä(ñcäṃ) /// a3
52A 266 b6b6l was raryuräṣwaṣtäṣläc : lāntā särki
53A 266 b7penu cwāk särki pontwaṣtäṣläntsamäs • ॥ ///
54A 271 b7 /// śkaṃ ;waṣtäṣlantuṣ ; ākläṣlye ;
55A 276 a3yaśova /// a3///(waṣ)täṣläc • täm kaklyuṣuräṣ
56A 276 a7śtwar wälts lāntssaśśäl lāñciwaṣtäṣkākä a8/// maṅkaläntu
57A 288 b1w(aṣtäṣ)(lantuṣ)
58A 288 b3ptāñktacwaṣtäṣläntassi
59A 288 b8(wa)ṣtäṣ; lantuṣ
60A 289 b4tāpärk ; ptāññäktac ;waṣtäṣlänt{a/ä}ṣ ; purṇab5(ke)
61A 289 b7täṣ tāpärk klyomänt meträkyāpwaṣtäb8(ṣ)(läñclune) /// (se) (lāntune)yaṃ
62A 297 a2ts··śśi säm kāruṇik wrasomwaṣtäṣläñcluney· /// a3mne
63A 297 a4was ārśok camā särkiwaṣtäṣläntsamäs ślak śkaṃ w·
64A 297 a6mäskatä /// a6särkiwaṣtäṣläntseñc ॥ tmäṣ bodhisatvā(ñ)
65A 297 a7källāṣ cem penu bodhisatvāpwaṣtäṣläñclune kakl· /// a8
66A 298 b2b2yā āṣānikāṃ metraknacwaṣtäṣlanturäṣ pukäṣ pkāk kleśās·
67A 302 a5waṣtäṣläntässi
68A 302 a6kus pat nuwaṣtäṣa7/// nträ
69A 302 b2waṣtäṣb3 ///
70A 304 a5/// (trä)ṅkäṣ säs nātäkwaṣtäṣlantu ñomā oṅk a6
71A 332 a9a9– – ṣuneyaṃ kulewāñwaṣtäṣmā läñclaṃ ṣeñc ypic
72A 332 b2we kupre ne kulewāñwaṣtä(ṣ)(mā) (lä)ñcl(aṃ) señc mäṃt
73A 347 b1laṃtuwaṣtäṣ; ptāñäktab2c :
74A 360 a2ṣñi pre tsakar ñiwa(ṣtäṣ)/// a3/// piñ
75A 380 a1(ā)sānā lyäm näṣ nuwaṣtäṣla·tuñcsaṃ śpālmeṃ puk ///
76A 394 a3waṣtäṣläntäa4ssi
77A 394 a4waṣtäṣläntässi tärkor mā kälpāt
78A 394 waṣtäṣläntässi ; pratim yāmu
79A 394 b3waṣtäṣläntässi
80A 394 tmäṣ säm mäśkitwaṣtäṣläntässi kälporā lyutār memaṣ
81A 394 b4tsopats(äṃ) (plā)ntluneyo tsopatsäṃ wsokoneyowaṣtäṣläc himavant (ṣu)lis posac
82A 404 b6/// b6/// ñciwaṣtäṣläc ṣā /// b7
83A 436 a1a1/// car plākṣātwaṣtäṣläc tämne wäkn(ā) ·k·
84PK NS 2 b3cam ṣñiwaṣtäṣlutseñc-äṃ :
85THT 3841.d a2– /// a2///waṣtäṣ– /// b1///
86YQ I.1 a2(nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā)(waṣtäṣ)(lantuṣ)
87YQ I.1 a4(ptāñktac)(waṣtäṣ)(läntassi)
88YQ I.1 b3waṣtäṣ; lantuṣ
89YQ I.7 a3(klyomänt) (meträkyāp) (p)t(ā)ñkät käṣṣinacwaṣtäṣläñclune pälkoräṣ
90YQ I.7 a8ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntassi
91YQ I.9 a4(ku)pr(e) ne nuwaṣtäṣläñcäṣ
92YQ II.2 a811σ /// (käṣṣina)c ;waṣtäṣläñcam :
93YQ II.3 b2pälcäswaṣtäṣ; ptāñäktac ; ke ne kri näm ; śalpatsi :
94YQ II.3 b3āṣānikāṃ ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntässi
95YQ II.4 b1ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntässi
96YQ II.4 b2(ceṣ) (ma)narkāñ bādhariṃ raryuräṣ ptāñktacwaṣtäṣläntseñc
97YQ II.8 b1ptāñkät käṣṣinacwaṣtäṣläntässi
98YQ II.9 a5käṣṣi • klyomänt meträkyāpwaṣtäṣläñclune lmāṣtär
99YQ II.9 b1tmāṃ vaineṣinäb1(saśśäl) /// (käṣṣi)n(a)cwaṣtäṣläñcluneṣiṃ ākālyo māgatṣinās ypeyäntwaṃ yme ymāṃ pāṣānak
100YQ II.12 a4waṣtäṣläntässi
101YQ II.12 a5(ptāñkät) käṣṣinacwaṣtäṣläntṣäl •
102YQ II.12 b2(näṣ) (tāpärk) (ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt) märkampalaṃwaṣtäṣläṃtsam
103YQ II.12 b5/// (tāpä)r(k)«†ä»waṣtäṣläntsamäs
104YQ II.13 b2ptāññäktacwaṣtäṣlaṃtuṣ
105YQ II.14 a4śāsnaṃwaṣtäṣläñcluneyo tri asaṃkheṣi ṣtare
106YQ II.14 a5śkaṃ ne caṣ tñiwaṣtäṣläñclune pälkānträ klyoa6(señc)
107YQ II.14 a7waṣtäṣlanturäṣ
108YQ II.14 b1waṣtäṣlantuntā
109YQ II.14 cwā särky āṣānik ;waṣtäṣläntsam näṣ ;
110YQ II.14 b3smäk śkaṃwaṣtäṣläñclune b4/// (ṣāma)ñi
111YQ II.14 b6klyom metrak lowaṣtäṣb7(c)
112YQ II.14 b7///(waṣtäṣ)(lä)ñc(lu)ne •
113YQ II.15 a1wināsamäś;śiwaṣtäṣ; läñclune put;tia2(śparäṃ) ;
114YQ II.15 b2kāsuwaṣtäṣlantu
115YQ III.12 a7(tsä)lpāluneṣiṃ ākālyowaṣtäṣlantuñcäs
116YQ III.12 a8t(sä)lpālune ākālyowaṣtäṣlantu