🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

wälts

Cite this page as:"wälts". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_wälts (accessed 25 Jul. 2024).
 
Meaning:“thousand”
Word class:adjective
Word subclass:cardinal
Language:TA
Equivalent in TB:yaltse
Lexeme variants:wälts
 
Number:plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomwältswälts
voc
accwältswälts
gen
loc
comit
instwältsantuyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

wälts

1A 1 b1lyomaṃ kälk ṣpät koṃsā wälts pältwāyo oplāsyo wraṃ opläṣ
2A 64 b2: ṣpät ñemintu ; wälts seb3(wās) ; (wälts) (lāntsās)
3A 64 b3; wälts seb3(wās) ; (wälts) (lāntsās) (wä)lts ; āmāśās
4A 64 b3seb3(wās) ; (wälts) (lāntsās) (wä)lts ; āmāśās ;
5A 118 b6(koṃ) ; (pä)rkatär : wälts swāñcenāsyo ; lukäṣ jaṃbud(v)ip
6A 128 and 130 a2kakälypā-ṃ okä(t) (tmāṃ) (śtwar) (wälts) /// a3 rīs sne
7A 128 and 130 a3/// (o)kät tmāṃ śtwar wälts lāñcäsokät tmāṃ
8A 128 and 130 a3okät tmāṃ śtwar wälts āmāśās (okät) (tmāṃ) (śtwar)
9A 128 and 130 a3āmāśās (okät) (tmāṃ) (śtwar) (wälts) /// (wä)a4lts atra-t(am)p(e)s (mṣapa)ntinäs
10A 128 and 130 a3(tmāṃ) (śtwar) (wälts) /// (wä)a4lts atra-t(am)p(e)s (mṣapa)ntinäs sewās
11A 128 and 130 a5eṃtsāt okä(t) (tmāṃ) (śtwa)r wälts puklā wärtaṃ pāpṣune pāṣāt
12A 179 a2walyiṣi cmo(l) kaṃḍahe ñomā wälts a3 /// (wa)lyīṣiñ· cmolu
13A 179 a3vade vaṭaphuke (ño)mā we wälts wart(sy)o a4 /// (c)m(o)lu
14A 179 a4avalambake pralambake ñomā we wälts walyīṣia5 ///
15A 179 b3saṃpar· vart·· ni ñomā wälts walyīṣiṃ – – b4 ///
16A 179 b4candramukhe ñomā we wälts walyīṣiṃ wa(rt)sy(a) b5 ///
17A 179 b6b6 /// śivake ñomā wälts walyīṣiṃ wartsyaśśäl särśinä –
18A 256 a7parnoremät ne wälts koñ-ñäktañ mät ne wälts
19A 256 a7wälts koñ-ñäktañ mät ne wälts mañ ñäkta(ñ) – – – – – – – a8
20A 264 b6(ca)b6kravartti wäl ṣpät ñemintwaśśäl (wäl)ts sewāsaśśäl okät-tmāṃ śtwar-wälts kälyme
21A 271 b8b8 /// śtwar wälts lāñcsaśśäl puk wartsya
22A 273 a2(eṃtsāt) /// āñc tāluneyo wälts akṣaräs pikäṣ tmäṣ cam
23A 273 b8: okät tmāṃ śtwar (lts) (tñy) (ākläṣlyes) (senik) (kälpsaṃ)
24A 276 a4ñem(i) o(kä)t (tm)āṃ (śtwar) (wä)lts ca(k)r(avar)tt(i) – – – – – a5 ///
25A 276 a7oki o(kä)t tmāṃ śtwar wälts lāntssaśśäl lāñci waṣtäṣ kākä
26A 276 b2/// okät tmāṃ śtwar wälts ākläṣlye(saśś)äl ñ(e)miṣinās waṣtu raryūräṣ
27A 280 b2śś(a)l okät tmāṃ śtwar wälts ākläṣlyesaśśäl āṣānikāṃ me ///
28A 281 b3: tmäṣṣ acy okāk wälts /// b4 /// klyoseñc
29A 281 b6b6 /// ṣyāp ksaluneyā wälts pukl(ā) /// b7 ///
30A 285 b3: 1 oktmāṃ śtwa(r) w(ä)lts wyāsyā··rä /// b4 ///
31A 286 b2/// (t) tm(āṃ) śtwa(r) (wäl)ts (pu)rohi /// b3 – – –
32A 287 and 259 b7(w)äb7(rṣṣälyo) (oktmāṃ) (penu) (śtwar) (wälts) (ñemiṣi)nās ri(saṃ) (dhaniñ) (wireñ)
33A 289 b8(tṣäṣṣ) (a)ci penu okāk (w)älts pu (klākā)
34A 299 a4okät tmāṃ śtwar wälts spaktānikāñ naslyeo(kät)
35A 305 a8(n)eṣontā śäk-ṣäk-pi tmāṃ okät wälts ṣāmnāśśi asaṃkhesyo /// ///
36A 315 and 316 b7mänt wä(knā) (tā)māṣṣ orto wälts ṣäk kä«n»t ṣäptuk ṣpät
37A 315 and 316 b7ṣpät pi tmānäntu ṣpät wälts«†ä» we (känt) (ṣäptu)b8k ṣäk
38A 332 b1puklā śka(ṃ) sä – – – – – – – – – wälts puklā kälyträ /// b2
39A 375 a5: śākwis paraṃ we wälts walyi śākwi· – – b1
40A 375 b1– – b1 /// we (wä)lts walyi we wälts āntaṃ
41A 375 b1we (wä)lts walyi we wälts āntaṃ we wälts aśnaṃ
42A 375 b1we wälts āntaṃ we wälts aśnaṃ tm-äk śweñc-äṃ :
43A 375 b2– – – b2 /// w(e) wälts lymenaṃ n-äṃ : kamaśśi
44A 375 b2kamaśśi nu paraṃ wälts lts mäckes kamsaṃ we
45A 375 b2lts mäckes kamsaṃ we wälts n-äṃb3 ///
46A 375 b3b3 /// okät wälts ceṣ : lap yo
47A 440 b5wä /// b5 /// wälts – ṣṣāñ tin(ā)ri ///
48YQ I.2 a2; oko kälpnāl ; wälts cmolwaṃ : śäk a3
49YQ I.4 a6/// – ; känt wälts wäknā ; puk lo
50YQ II.1 a4śtwar tmāṃ tri wälts we känt wṣeñ katkar
51YQ III.5 b4tkaṃññäktes wampe puttiśparäṃṣināp bramñäktes wälts«†ä» kekrāb5(syo) /// ptāñkte yonac
52YQ III.9 b5/// el eluneyāwälts cmoläntwaṃ puk akäṃtsuneyäntwäṣ sne
53YQ N.4 a3/// (okät) tmā(ṃ) śtwar wälts pukl(ā) /// a4
54YQ N.4 b1träṅkäṣ okät tmāṃ śtwar wälts puklā śol /// b2