🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

yo

Cite this page as:"yo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_yo (accessed 20 Jul. 2024).
 
Meaning:“and”
Word class:uninflected
Word subclass:particle
Language:TA
Lexeme variants:yo
 

Lexeme family

  • yo “and”

Occurrences

yo

1A 5 b2oki kāwält(une) (yä)b2(rkā) yāmäl yo tsaraṃ eṃtsus paṃ ypā-ṃ
2A 31 a3śrivṛddhi tāk /// a3 yo mar cmolac kāckäc ///
3A 46 a2wräṃtuyo sasyurä(ṣ) /// a2 yo ptāñkät käṣṣinac kakm(u) ///
4A 93 b2/// kärkṣiṃ nu knānmuneyäṣ yo empeluneyäṣ pkänt
5A 96 b4wätkseñc ānāntā b4 /// yo riṣaksā vedäntwaṃ talke yatsi
6A 104 b1pat nu ; śwātsi yo b2 /// nt«†ä»
7A 111 a2a2 (tränkäṣ) /// ñc yo wātsakäl essi putäk näṣ
8A 117 b1ne nande b1 /// yo śākkiñ mäśkitāñ pracre waṣtä
9A 120 a3 śkaṃ naṣ : yo a4 11σ ///
10A 148 a3toma3 /// yo pälketsāñ tom märtāraṃ (mäskantr-äṃ)
11A 222 a1(100-2) (cem) (yäsluṣ) ; (yo) naṣuṣ ; omäskeññi ;
12A 275 b4pälkoräṣ kārūṇyo b4 /// yo : ṣñi akappintwaṃ sāsnotkw
13A 287 and 259 b5kroptä(r) (wa)b5(rtsi) ; (tpär) (yo) (āñc) (:) (1) (॥)
14A 357 a1 a1 yo mo h· – ॥
15A 375 b3wälts ceṣ : lap yo akmal śweñc-äṃ walyi ykoṃ
16A 384 a3ṣotreyo kärsnāṣ : upalakṣaṇeti yo rtha : kärsālune putkālune
17A 385 b1anavahi • b1 teti yo rtha : yulā
18THT 1146 a3a3 /// – – yoktsi yo wā /// a4
19THT 1382.d b2/// – ·o l· yo śärc – ///
20THT 1408.a b2/// b2 /// ne yo kärsnaṣ /// b3 ///
21THT 1475.b a2/// ·s· dhi yo me /// a3 ///
22THT 1658.c a2/// ku yo k·a – /// a3
23THT 1968 a3/// a3 /// lk· yo śwātsi /// a4 ///
24THT 2052 b2b2 /// mcam tsārwo yo nṣ· /// b3 ///
25THT 3382 a3a3 /// – ne yo ·i /// b1 ///
26THT 3944.b a2a2 /// – ntu yo mär – /// a3
27YQ II.4 b5(1) (cākkär) (lakṣaṃ) ālen yo śalaṃ penaṃ 2 cokis
28YQ N.1 b5– /// b5 /// yo yetunt skam : ṣya-wkäṃ