Announcements

ṣñi

Cite this page as:"ṣñi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_ṣñi (accessed 21 Apr. 2024).
 
Meaning:“own”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:ṣañ
Lexeme variants:ṣñi; ṣñ=
 
Number:singular; plural
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.m sg.f pl.m pl.f du.m du.f
nom ṣñi ṣñi ṣñi ṣñi
voc
acc ṣñi ṣñi ṣñi ṣñi
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

  • ṣñi
    sg.m sg.f pl.m pl.f
    nom ṣñi ṣñi ṣñi ṣñi
    acc ṣñi ṣñi ṣñi ṣñi

Occurrences

ṣñi

1A 3 b4ṣñiṣñaṣṣesā ; ortāsā ;
2A 6 b1ṣñi; akmalyo ; näṣ
3A 6 b2ṣñiṣpäṃ (lkā)b3l ; myiṣtär
4A 7 a1ñi ṣñaṣṣeyāpṣñi lyutār pāk śkaṃ (lkā)a2tsi kräṃtso nasluneyā
5A 8 a1yaṃtrācāreṃ käṣṣināṣñiamokaṃ o(pä)a2śśune nṣac laläkṣu
6A 8 a2camiṣñiamok lkātsi
7A 8 a3 ymā(r) (ymā)a3r lyu wram roteyäntu tskoräṣ tām-äk wṣe poṣṣāṣñiāñcäm sasrukunt kñuk(aṃ) (spa)a4rpyo
8A 9 a5tāpärk kip ṣä(rma)a5i {p/ṣ}iṣñiāñcäm sasrukāt
9A 9 b4marṣñipoṣi ; mar ñi
10A 10 a1ṣñipat ālu pat täm
11A 10 b1(rām) nuṣñiwram ; kälporā ;
12A 10 ṣñikāri(pac) ; – b2
13A 10 b2knāṃmune ; nkaluneyac ;ṣñiāñmes «:»
14A 10 b3 täm kaklyu(ṣu)b3(räṣ) (da)śagrive(s) (knā)nmuneyäṣ wärcetswātsune prākär māmäntu ṣñiāsānis vaiḍu(rṣi) b4(pe)
15A 11 b3ṣñiṣñi amokäṃtwāśśi opäśśune kāswone
16A 11 ṣñiṣñiamokäṃtwāśśi opäśśune kāswone pākrab4śi
17A 11 b4kupre ne waluntāpṣñiāyäntu (pkä)b5nt pkänt penu
18A 13 a3tākar śwātsi ;ṣñiśiśkis ; sne-knānmunyā :
19A 13 a4ṣñiāyäntu ; śiśkinäs ;
20A 14 b6ṣñiṣñi ciñcroneyntu wewñuräṣ
21A 14 ṣñiṣñiciñcroneyntu wewñuräṣ
22A 15 a1pācriṣñikākropunt
23A 15 a3tämyo wasṣñia4– – smāṃ
24A 15 a5– – – – ṣ sne akäṃtsuneṣñiypeyäṣ lok ālu ype
25A 15 a6(mä)śkit ālakäñcaṃ tsopatsäṃ wraṃ candaṃṣiṃ or lakā ymāṃ pälkoräṣ cam sämṣñi – – b1– – – – –
26A 18 b5sne lotkluneyumänt puttiśparṣiṃ śäktālyiṣñisant(ānaṃ) b6sāryāt
27A 22 b4– – – ṅkañ ; ñemiṣñi:
28A 23 a5ṣñitsar ptāñkät ; yrāṣimār
29A 33 a3(sa)a3mṣñiāymaśäl sam ///
30A 57 a3a3(tkāltsuneyo) /// (ypeṣi)näs wrasaśśiṣñiāñcäm oñantyo märkampal āksismāṃ
31A 59 b3/// (tā)pärkṣñiwärpāluneyaṃ pat āssi ālu
32A 62 a4ṣñiklop tāka-ṃ ; ālaśī
33A 62 a5/// (tämne)(ṣñi)(ā,ri)ñc ptāñkät ; pälskāt
34A 64 a4kusne nuṣñi; a5(krañcäṃ) (wkäṃ)
35A 65 a3sasṣñiāñmes skeysā wälläṣtär
36A 65 a5tm-äkṣñiskeysā ; tm-äk ālu
37A 66 a2ṣñiśol a3 ;
38A 66 a5(tmäṣ) (bhādrā)(ṣñi)(āñmaśśäl) (träṅkäṣ)
39A 66 b1(tä)my(o) ñuk p(e)nu svayamparaṃ tsälporäṣ ṣñimänwā pats yāmmār
40A 66 b5oñib5(cmolṣi) ; ;(ṣñi)(āñcä)m :
41A 66 b6ṣñiṣñi ypeyac kälkoräṣ
42A 66 ṣñiṣñiypeyac kälkoräṣ
43A 67 a3ṣñikaknu tāk te caṃ
44A 67 a5mät nu näṣṣñiklopyo siñäl ṣem
45A 69 a4ṣñiā(ñ)m(a) ṣu-kk ats kāruṇis
46A 70 a1ṣñiśralune kaś toräṣ
47A 71 a2 ypamār ;ṣñiseyo :
48A 71 a4kos neṣñiśol
49A 71 a5 täm kaklyuṣuräṣ brahmadatte wälṣñiseyaṃ apälkā a6
50A 72 b1kṣñitampe : cam nu
51A 72 b6b6/// ṣ· āmṣñiyāśśi lāntac kanwenā – – – –
52A 75 b3(cami) (ari)ñcanäk caṃ ñiṣñiwra – – – – ntlune ākntsune
53A 76 and 83 a3yntuyo ; lāñcinās ;ṣñimalywäntāṃ ; lāntune ;
54A 79 a3 āriñc wākṣantāṃ koṣäntāṃ penuṣñiyäslunt tso a4
55A 80 b3/// nu ptāñktaṃ kāpñuneyāṣñi– – – – m· uneyntu o
56A 82 a6/// a6r träṅkäṣ·ārṣñilāñcinäṃ /// b1śkaṃ
57A 90 a5ṣñikotär pälskāt ;
58A 91 b5 /// ṣuṅkac ;ṣñikāpñeyaś(ś)äl :
59A 92 b3 /// tu ;ṣñipratimäṣ naṣt :
60A 93 a1·r·ṅkäs tmäṣ – – – – – – – nt(ṣ)ñ(i)āñc(ä)m a2///
61A 95 a6mäṅkässi ;ṣñiāñmā tu ; senik
62A 96 a2pracar särki-k ṣñaṣṣe särki-kṣñiwa a3///
63A 98 b1·k· ypesuṃtsāñṣñimänwā praṣt praṣtā omläṃ
64A 99 b4ṣñiakmalyo śriṃ ñkät posac
65A 101 a1a1/// ṣṣñickācarr oki tuṅkyo särkiñcā
66A 106 a5k ñuk nuṣñitiri pāsmār
67A 108 a6ārkiśoṣṣaṃ ;ṣñiśol b1
68A 108 b2(taṃ)n(e) wkänyo nande mäśkitṣñituṅk ylā b3///
69A 119 b1b1/// mṣñiāśr· – – – – kälp· – – – – –
70A 120 b1bhādrā penuṣñiyāmlu b2///
71A 126 b3: /// b3rnasūtträṣñikñukäṣ • /// b4
72A 126 b4• /// b4kämṣñinu kuyal käntsā
73A 129 a3/// a3eṃtsuṣ ṣeñcṣñiśoll oki : ///
74A 131 a3• /// a3///ṣñiwaṣtwäṣ läc tmäṣ ṣu
75A 137 a2a2/// ñluneyis«†ä» ṣrumṣñike /// a3///
76A 139 b3b3/// m penuṣñiāñcä /// b4///
77A 142 b5/// b5/// kiṣñipuk cesmi yus· ///
78A 144 b3/// b3/// ṣ«†ä»ṣñinasluneyäṣ kātäk ylā – – – – –
79A 145 a1oktuk kursärwā ;ṣñiswāñc(e)nyo ; puk yärś·
80A 152 a1ṣñipat «lya»lypäntw= ; ālū
81A 153 b5tmäṣ viśākhāṣñilapā ālpatt ats
82A 154 b4 nuṣñicampär ; śolis was(t)e
83A 154 b5ṣñ(i)śolis waste ;
84A 155 a5a5/// mācar tāṣ ṣñisewās särkiñco lo śwāṣ
85A 155 a6/// śā ñ·äṃṣñise śwātsi lo päl·o
86A 156 b4/// khā vāskāñc kātkmāṃ nāṃtsus ṣñiklośnäṣ tarkas ///
87A 174 a4/// a4/// ṣ«†ä»ṣñiāñcäm y · ///
88A 177 a6ṣāmnāsäṣ /// a6///ṣñikotri(s) – – – tune klässi
89A 181 b2/// k«†ä» śkaṃ camiṣñi/// b3/// ñc«†ä»
90A 189 a3aptsarä /// a3:ṣñiwampeyäntwäṣ /// a4kaliṅkasparś
91A 193 a6ñc· päñ wāknā :ṣñiciñcroneyo k· /// b1
92A 212 a6ṣñiāymes ṣakk atse-k śralune
93A 213 b6b6/// wākär ṣomeṣñiṣñi ākälyuneyaṃ śla a
94A 213 /// wākär ṣome ṣñiṣñiākälyuneyaṃ śla a ///
95A 214 a2ṣñiāṣtäryāṃ swāñce ///
96A 218 a2päñcäṃ – – – k·ṣñit(ā)skm(āṃ)
97A 220 a2ri(t)w(e)ñc ; yärkäntwaṃ ;ṣñikāswaṣiṃ ; ākālyo :
98A 220 b1(kl)oräṣ camṣñi; oṣke lo ;
99A 222 b4āresāsyo ; (pän) (kät)(ṣñi); (käntu) (pāto) ;
100A 222 b6kossi ;ṣñimācär ;
101A 222 b7(kākoräṣ) ;(ṣñi)(pācä)r ;
102A 227-228 b7keṃ-pälkäntwäṣ ;ṣñipältsäk ; pāsantär «:»
103A 236 a5ṣ(ñ)iṣñi ypeyäntwaṃ ; ṣñik
104A 236 ṣ(ñ)iṣñiypeyäntwaṃ ; ṣñik cem
105A 236 b6 penu – – – – r·eṣñikäntwaṣi retwe /// b7
106A 244 a1ārṣuṣñiwles ; ārkiśoṣṣi… a2
107A 244 b2; kn(āṃ)muneṣi ; kapśiññisṣñi; śärsäṣt ṣob3(kyo) ;
108A 247 b1– kratsuneyo ; wawruṣñ(i)āñcäm«†ä» ;
109A 253 b2yetwe ṣñikek ; (ṣa)b2(ṣärku)(ṣñi); (ye)twesyo :
110A 254 a4puk yātlunentuyoṣñiṣñi āñmaśśäl tāskmāṃ
111A 254 puk yātlunentuyo ṣñiṣñiāñmaśśäl tāskmāṃ
112A 256 a112σ /// ;ṣñ(i)kleś lyalypä(ntwaṃ) (:)
113A 256 a2(p)t(ā)ñkt(a)c w(aṣtäṣ) (läntam) ;ṣñ(i)pācrā särki :
114A 256 a3ṣñilapäṣ prop mahu(r) k(ā)kmuräṣ
115A 256 b2ytäṣtär wamträ ;ṣñi(āñcäm) (:)
116A 261 a2ṣñiwa(rtsyac) (pä)lk(o)rä(ṣ)
117A 261 b7/// weṣ tu tm-äkṣñitm-äk ālu kāswone (käṃ)ṣ(lu)ne(yac)
118A 262 b6ṣñiśoläṣ lyutār ālu śol
119A 270 b8ṣñiyāmunt
120A 275 b4ṣñiakappintwaṃ sāsnotkw
121A 277 a3/// rm ॥ āluṣñikāmluney· – – cem lyutār
122A 282 b3b3/// tsuṣ ṣñitālorñe ekkrorñe /// b4
123A 287 and 259 b6(kumpāntāñ) (kinna)riñ gandharviñ penuṣñiṣñi wartsi-kropaśśäl ptāñkät käṣyāp
124A 287 and 259 (kinna)riñ gandharviñ penu ṣñiṣñiwartsi-kropaśśäl ptāñkät käṣyāp (w)äb7(rṣṣälyo)
125A 288 b2pi wäknā w(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el) (e)b2luneyā kātkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñiṣñi kälymeyaṃ lo yiñc
126A 288 wäknā w(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el) (e)b2luneyā kātkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñiṣñikälymeyaṃ lo yiñc
127A 298 a7koyäṣ käntu pre pänworäṣṣñit··r sälpmāṃ yepesyo lātäṅ(k)ā
128A 298 a8re – – – pem sanäkṣñimaṅkant /// b1yis
129A 300 b1pälkāc tāpärk ;ṣñikäntwis ; ñareṣinäṃ ;
130A 300 b2ṣñitsar ṣñi käntu ;
131A 300 ṣñi tsarṣñikäntu ; koyäṣ pärne
132A 300 b3ṣñikätwes mätkont ; prakte
133A 303 a3– – – a3/// myoṣñiklopant kaklāṣt :
134A 312 a4ṣñiṣñi korisyo āmāśās ypeṣinäs
135A 312 ṣñiṣñikorisyo āmāśās ypeṣinäs wrasasyo
136A 312 a7ṣñiṣñi kāpālikās ulukes tāpases
137A 312 ṣñiṣñikāpālikās ulukes tāpases nigranthās
138A 312 b1suyāmeṃ saṃtuṣiteṃ su(nirmāṇaratiṃśäl) (yeñc)(ṣñi) (ṣñi) (ñä)b2kciṃ kropyo worpuṣ ñäkcyās pyāppyās wsālu yetweyntu ñäkcinäs wsāṣinäs katwas swāsäsmāṃ
139A 312 (ṣñi)(ñä)b2kciṃ kropyo worpuṣ
140A 312 b5ṣñiṣñi ñäkcyās ; aptsarntuyo
141A 312 ṣñiṣñiñäkcyās ; aptsarntuyo ;
142A 313 b2ṣñiāymes puttiśparnäṣ lotklu(ne) (opyā)b3c
143A 313 b3tswo o(ki)(ṣñi)(āri)ñc
144A 314 a2ṣñiṣñi naslaṃ
145A 314 ṣñiṣñinaslaṃ
146A 314 a6mr(a)sarr oki ;ṣñiṣñi klop ; wsoke nāntsuṣ
147A 314 mr(a)sarr oki ; ṣñiṣñiklop ; wsoke nāntsuṣ ;
148A 317 a6knässiṣñi
149A 321 a5ypes·nts· – ṣ pärskosṣñi ///
150A 322 a1a1/// mṣñiṣām{t/n}e aśśe /// a2
151A 325 a2/// a2/// sāraṃṣñisantānaṃ kälko tuṅk kāpñune
152A 325 b5/// b5/// ṣñiklopyo siṃsanträ – – ālu
153A 326 b2– ṣṣ· säs wälṣñiakma /// b3///
154A 340 a7ṣñilyaly(pä)n(tw)ā ; prutkoṣ riyaṃ
155A 341 a7ṣñilyalypäṃntu(yo) ; ///
156A 342 b2mänt wätkäśś ñiṣñikäṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi
157A 343 b1b1ṣñiākāliss mosaṃ ypey{e/i}s tālorñe śk{e/aṃ} ka(ś) (toräṣ) ///
158A 345 a4neṣontā okät tmāṃ ñä(kta)a4ñṣñiṣñi wartsyaśśäl pkänt pkänt
159A 345 okät tmāṃ ñä(kta)a4ñ ṣñiṣñiwartsyaśśäl pkänt pkänt ñäkcinäs
160A 355 b1 pranträ ; āluṣñiwram ;
161A 359 a11säm nu camiṣñi/// a12/// tsäknäṣträ
162A 360 a2svāṃ niṣkrāmayaṃ gṛhāt ।ṣñipre tsakar ñi wa(ṣtäṣ)
163A 374 a7wsālum«†ä» menāk a7///ṣñiṣñi knānmunyo dhutakulṣi wkäṃ
164A 374 menāk a7/// ṣñiṣñiknānmunyo dhutakulṣi wkäṃ a8
165A 384 a2lakṣaṇa •ṣñiṣotreyo : sāmānya •
166A 386 b3ṣñiāñcäm kākmärttuneyäṣ : tatmu
167A 393 b7pāṣtā(r) /// b7///ṣñiśol cam näkṣā –
168A 395 a1 a1 ne waṣtä lmo ṣñiśnac we
169A 395 a5ime kälwāts śertmāṃ kāltaṅk tāsmāṃ ṣñikotär kāmar kropant
170A 397 b8penu /// b8///ṣñibhūmi – – – – – – – ṣiṃ ñātse
171A 398 a2 säm tāloṣñiāsāna wañi tām praṣt
172A 408.e a3(ats) /// a3///ṣñiāñcäm /// a4///
173A 420 a2(svaratnair) (ākara)m (i)va •ṣñiñemi /// a3///
174A 420 a3(sva)jalajair iva • lyämṣñi/// a4/// tskontyo
175A 430 a6sām /// a6///ṣñiālymes św(ā)si prä·āṃ ///
176A 430 b5/// pre ne tñiṣñitāpal śwāsi nṣā raryu
177PK NS 1 a2tm-äkṣñitm-äk āa3lu ; yśalmsaṃ
178PK NS 2 b3camṣñiwaṣtäṣ lutseñc-äṃ :
179THT 1377.a a4– /// a4ṣpäṣñi·ṃ /// a5– –
180THT 1377.b a4ta – /// a4ṣñiāśayis wlye – ///
181THT 1411.d b3/// – rñi pukṣñi///
182THT 1412.h a3k·a /// a3///ṣñiśolaṃ tuṅ·a /// a4
183THT 1416.d a1a1/// ·ās :ṣñi/// a2/// m
184THT 1425.h a3/// – wu wramṣñi/// a4/// ñ
185THT 1486 a2a2/// ·n· –ṣñiṣñi /// a3///
186THT 1486 /// ·n· – ṣñiṣñi/// a3/// ·k·
187THT 1492 a2säṣ mlu skos yämṣñikälyme y· – ///
188THT 1564 b2/// b2/// ·āṣñiāñmes ā – ///
189THT 1568 a1a1tm-äk mākṣñiperāk pkolye pracar ṣä
190THT 1592.a b2/// ·i ṣñiśw· syi s·o ///
191THT 1886 b1b1/// – ntṣñiāñm·s – /// b2
192THT 2040 a1a1///ṣñitsar /// a2///
193THT 2084 a1a1///ṣñit· /// b1///
194THT 2126 a2/// a2/// –ṣñiṣñi /// b1///
195THT 2126 a2/// – ṣñiṣñi/// b1/// ·rä
196THT 2216 b2– /// b2///ṣñi – /// b3
197THT 2238.a a2/// a2/// ñäṣñi·i /// b1///
198THT 2385.m b1– /// b1///ṣñiā ///
199THT 2395 b3b3/// mārṣñiā /// b4///
200THT 2418 b2b2/// – śṣñiā /// b3///
201THT 2432 b2/// ts·i :ṣñi– /// b3///
202THT 2442 b2b1– /// b2ṣñiā ///
203THT 2654 a1a1/// – –ṣñiarä /// a2///
204THT 3931.b a1a1///ṣñi/// a2/// –
205YQ I.1 a2parivrāa2(jaki) (•) (nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā) (waṣtäṣ) (lantuṣ) /// (luneyā) k(ā)tkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñiṣñi kälymeyaṃ lo a3
206YQ I.1 (•) (nmuk) (ṣäk) (pi) (wäknā) (waṣtäṣ) (lantuṣ) /// (luneyā) k(ā)tkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñiṣñikälymeyaṃ lo a3
207YQ I.2 a6(meträk)yāp tsarṣñiāntac tsitäsmāṃ
208YQ I.4 b2was penuṣñiṣñi wṣeṃñesac lo b3
209YQ I.4 was penu ṣñiṣñiwṣeṃñesac lo b3
210YQ I.4 b3tmäṣ bādhari brāhmaṃṣñikapśib4(ññis) ///
211YQ I.4 b7b7///ṣñ(i)ynāsmār :
212YQ I.5 a3tu klyom śla manarkāsṣñiāwāsac
213YQ I.6 a1ṣñiwaṣtwaṃ kakmuräṣ
214YQ I.8 a6ṣñiknānmuneyo ; vajrāa7(sanā) 11σ
215YQ II.1 a6(ṣñi)(āṣtäryāṃ) ; (swāñcen)y(o) ;
216YQ II.4 a5(cesäm) (śkaṃ) (manarkāsä)ṣṣñiāñmes ṣakk atse-k śralune
217YQ II.5 b2 kus ne yas ṣome tosäṃ pärkluneytu pärkcär tmäṣ wākär ṣomeṣñib3(ṣñi) (ākälyuneyaṃ)
218YQ II.5 b3ṣome ṣñi b3(ṣñi)(ākälyuneyaṃ) (śla) (amokäntu) veda
219YQ II.9 b5wrokṣinäs pannāb5(käsyo) /// (y)etunt ṣñiakmalyo bram ñkätt oki
220YQ II.12 a5ṣñiwartsyac pälkoräṣ
221YQ II.13 a5äñcaṃ weṣ tu tm-äkṣñitm-äk ālu a6
222YQ II.15 b5ṣñikāswone b6///
223YQ III.1 b2mäccākṣñib311σ
224YQ III.4 a6gautami lāṃtsṣñia7///
225YQ III.7 b1kupre ne teṣiṣñikapśi •
226YQ III.7 b8/// (klopa)sunt :ṣñipäśśaṣiṃ malkeyo ñi tāṣ
227YQ III.11 b3ṣñiwaṣtaṃ wles yāmuräṣ
228YQ N.2 and N.6 b1ṣñiknānmuneyo taryāk ṣpät
229YQ N.2 and N.6 b3ṣñiyāmlune opyāc käl(lā)ṃ(t)
230YQ N.5 a7ṣñ(i)(ś)oläṣ lyutār ālu śol

ṣñ=

1A 17 b2; cami sukuntu ;ṣñ=akälyme :
2A 64 a4; śäktālyi ; kusneṣñ=āymaṃ ; sāsäryu ;
3A 65 a4ṣñ=āyme skeysā ; mätne
4A 82 a2a2– – : 2ṣñ=āñcäm ñātseyaṃ kloräṣ ·e
5A 108 a4 täm lo ;ṣñ=āriñc a5
6A 218 b5; ciñcroneyntu ; lkāmṣñ=āleyaṃ ; wramm oki
7A 313 b7ṣñ=ākāläṣ :
8A 327 b3b3/// ·träm :ṣñ=āymäṣ l· ///
9A 393 b6/// b6/// seṣñ=āñcäm pāṣtā(r) ///
10A 394 b1ṣñ=āñcäm risāt ; nätswab2ssi :
11A 405 a5a5/// ·m·ṣñ=ākāl a – – – – – – – – – – – – – – – meyā