🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

pkänt

Cite this page as:"pkänt". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_pkänt (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “(n.) obstruction”; “(pp., prep.) apart from, away from, beyond (+ abl.)”; “(adv.) apart, separately, into separate pieces, each individually”
Word class:noun
Language:TA
Equivalent in TB:pkante
Lexeme variants:pkänt
 
Number:singular
Case:nominative; accusative
Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):

Paradigm

sgpldu
nompkänt, pkänt-äk
voc
accpkänt, pkänt-äk
gen
loc
comit
inst
abl
perl
all
caus

Lexeme family

  • pkänt “(n.) obstruction” “(pp., prep.) apart from, away from, beyond (+ abl.)” “(adv.) apart, separately, into separate pieces, each individually”
    • pkäntā “without”

Occurrences

pkänt

1A 7 a5tm-äk säm yaṃtär wekat pkänt pkänt kratswañ śorkmi ṣutkmi
2A 7 a5säm yaṃtär wekat pkänt pkänt kratswañ śorkmi ṣutkmi klār-äṃ
3A 7 b6ka(pśiṃ)b6ñāṣās ; pākäntu ; pkänt pkänt potka«m» ;
4A 7 b6; pākäntu ; pkänt pkänt potka«m» ; tṣaṃ
5A 8 b2pälkāt tām yantärṣināṃ śomināṃ pkänt pkänt kāklosāṃ pälkā«s/t» śkaṃ
6A 8 b2tām yantärṣināṃ śomināṃ pkänt pkänt kāklosāṃ pälkā«s/t» śkaṃ ca(m)
7A 11 a6kupre pat nu knānmuneyäṣ pkänt kuss ats ne nati
8A 11 b4ne waluntāp ṣñi āyäntu (pkä)b5nt pkänt penu kākloñcäs kälpāmār
9A 11 b5waluntāp ṣñi āyäntu (pkä)b5nt pkänt penu kākloñcäs kälpāmār cesäm
10A 17 b6pälketsāñ mäskaṃträ tämyo tom pkänt pkänt sambhārntu wewñunt cesäm
11A 17 b6mäskaṃträ tämyo tom pkänt pkänt sambhārntu wewñunt cesäm nu
12A 55 b3eṅkälyo ; yiñc ytāräṣ pkäb4(nt) ; 10σ ///
13A 61 b5yleṃ cmol säm nṣäṣ pkänt nasluneb6 ///
14A 67 b1: ñareṣiṃśśi ; klopäṣ pkänt ; klopyo pältsäk ;
15A 74 b1/// penu pācar mācräṣ pkänt ·m·m· naṣ śāmān t·
16A 78 a2– – – – – – a2 /// tākeñc pkänt pkänt nu· kā – – –
17A 78 a2a2 /// tākeñc pkänt pkänt nu· kā – – – ṣyak
18A 79 a4lok aśśi-k śla tsoti pkänt pkänt lworäṣ oṅ(kälmāñ) (lek)
19A 79 a4aśśi-k śla tsoti pkänt pkänt lworäṣ oṅ(kälmāñ) (lek) kalkar
20A 84 a5/// a5 /// ṣ pkänt tsrässi : 1 ॥
21A 84 a6ñi penu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt /// b1 /// lskāt
22A 85 b1b1 /// laṃ pkänt yāmluneyā ṣakk ats ///
23A 93 b2nu knānmuneyäṣ yo empeluneyäṣ pkänt b3 ///
24A 97 a1tämyo s· – – – – – cwäṣ pkänt ṣāmnune a2 /// ñ·
25A 99 b3kārme b3 /// śoläṣ pkänt kapśañi oki cwäṣ pkänt
26A 99 b3pkänt kapśañi oki cwäṣ pkänt ṣtmāl b4
27A 105 b2b1 /// b2 /// pkänt penu – – – – – – – b3 ///
28A 107 b1b1 /// yäṣ pkänt ; wätkosāṃ ; kācky
29A 108 a1 a1 14σ /// pkänt : swāsäṣ pyāpyās ;
30A 120 a2plyaskeṃṣiṃ ; yātluneyäṣ ; pkänt yāṅkṣā : 1 ॥
31A 261 a8/// (:) (ṣ)āmnuneyäṣ ; pkänt wasäṃ ; (ku)s śkaṃ
32A 266 b4raryūräṣ /// b4 ntäṣ pkänt waṣt lamam kuyal
33A 269 and 290 a8(ca)m māk wrasaś(ś)i kāswoneyaṃ pkä(nt) yatsi kä(ryatsum) /// b1
34A 269 and 290 b7॥ /// b7 ākläṣlyes pkänt pkänt ja(napadacāri) (lworäṣ) mättak
35A 269 and 290 b7/// b7 ākläṣlyes pkänt pkänt ja(napadacāri) (lworäṣ) mättak penu
36A 310 b1b1 /// ·w· ṣ pkänt mänt śol śo… b2
37A 345 a4ñä(kta)a4ñ ṣñi ṣñi wartsyaśśäl pkänt pkänt ñäkcinäs wāmp(u)ñcäs yusā
38A 345 a4ṣñi ṣñi wartsyaśśäl pkänt pkänt ñäkcinäs wāmp(u)ñcäs yusā oṅkä(lmā)b1s(ā)
39A 388 a1/// • pratyuktāni • pkänt pkänt svabhāwäntu wewñu ///
40A 388 a1• pratyuktāni • pkänt pkänt svabhāwäntu wewñu /// a2
41A 405 a3aśnum ; krant ytārä(ṣ) (pkänt) ; (ta)trikuṣ cem ;
42A 426 a2 a2 /// pkänt arämpā(t) /// a3 ///
43A 454 a3pi /// a3 /// pkänt posāt ṣurmaṣ ṣom si
44A 456 b5b5 /// l·bha • pkänt pkänt l· ///
45A 456 b5/// l·bha • pkänt pkänt l· ///
46A 463 a4॥ phalañtarayaṃ • okoyaṃ pkänt ॥ /// a5 ///
47THT 1139 a6yärśār worpu /// (brā)a6mnāñ pkä(nt) (pkänt) /// b1
48THT 1139 a6worpu /// (brā)a6mnāñ pkä(nt) (pkänt) /// b1 rätraṃ
49THT 1139 b5wkä(nyo) /// b5 /// (pkänt) pkänt wles w(l)e(smāṃ) ///
50THT 1139 b5/// b5 /// (pkänt) pkänt wles w(l)e(smāṃ) /// b6
51THT 1584.i a1 a1 /// ntä pkänt ·i /// a2 ///
52YQ II.12 b4mokatsäṃ : ṣāmnuneyäṣ ; pkänt wasäṃ ; kus śkaṃ

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.