Caravan

Announcements

  • The Zotero library underlying the CEToM bibliography is now public and can be viewed here.
  • We would like to thank Prof. Dr. Thomas Oberlies and Pratik Rumde from the Seminar für Indologie und Tibetologie of the Georg-August-Universität Göttingen for providing our project with scans of the nachlass of Wilhelm Siegling. The nachlass includes letters to and from Siegling throughout his career that are of great importance to the history of the field of Tocharian studies. This material will be published on CEToM, accompanied by transcriptions of the letters, in the course of 2024.

print

tämyo

Cite this page as:"tämyo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tämyo (accessed 09 Dec. 2023).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tämyo; tämy=; tämyo-k
 
Number:singular
Case:instrumental
Gender:neuter

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Commentary

"thus, in this way, thereby"

Occurrences

tämyo

1A 1 a4tämyokāsu ; tsraṣṣune ;
2A 2 a6tämyotsraṣṣune ñi ā(rkiṣo)b1(ṣyaṃ) puk(aṃ)
3A 3 a2tämyotäm śāwes käṣṣiśśi taṃne
4A 4 a1tämyoamok ; ñi pälskaṃ ;
5A 5 a2tämyoknānmune wrasaśśi pukaṃ pruccamo
6A 7 a1tämyosās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk śkaṃ (lkā)a2tsi kräṃtso nasluneyā mā yātalyi
7A 9 b1tämyocem pukāk tsārtar
8A 13 a5tämyoknānmune ārki«śo»ṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ
9A 14 a1tämyopñ(i) śpālu :
10A 14 b2pñiṃtwaśśäl sam ;tämyob3
11A 14 b5tämyoñi pñintu pukaṃ śpā
12A 15 a3tämyowas ṣñi – a4
13A 15 b1– – b1– – – – – tskāstämyoakäṃtsune kropñāt
14A 16 a2tämyokropnulaṃ ; skam pñintu
15A 17 b3tämyoptāñkte ; yärk skamat
16A 17 b6tämyotom pkänt pkänt sambhārntu
17A 20 b3tämyo; prakäsmār-ci ;
18A 27 b2tämyosäm wyār dharmarā(jik) ///
19A 33 b6b6·e ·i – – –tämyoptāñkte(s) ///
20A 45 b3b3tämyoasäs wär mo ///
21A 47 b5tämyo///
22A 49 a3tämyowyārṣi ; ///
23A 49 b1tämyodharmarājik träṅträ ///
24A 49 b3tämyodha(rma,rājikṣi)
25A 54 b5tämyosucitte pākṣiñ gāndhār yp(e)yaṃ
26A 65 b6(tämyo) (tsmāraṃ) (t)āppus sām wsār mäskatär
27A 66 b1(tä)my(o)ñuk p(e)nu svayamparaṃ tsälporäṣ ṣñi
28A 67 a6tämyo ṣom caṃ perāk yāmläṃ wram wasäṃ lkātsi āyit ॥
29A 70 a2sasak wärtac kälkit •tämyoäntāṃ kälymeyaṃ ne tu
30A 71 a4ne ṣñi śol •tämyotäpreṃ a5/// t
31A 75 b3ntlune ākntsune pat naṣtämyo– – – – säm tri kleśāśśi
32A 76 and 83 b3lāñcäśśi yāmluneyaṃ yneśiṃ knānmunetämyo/// /// l träṅkäṣ
33A 81 b6pä /// b6///tämyospārtwā kakärku koṣäntāsac t·
34A 90 b3b3/// lkātsi śmäṣtämyockācar praṣt pälmāṣār mar
35A 94 b5tämyopare ; mar yat-ñi
36A 95 a4śemälyo nu ya(tsi) wätkäśtämyopuk yas ñaa5(reyaṃ) ///
37A 96 a3talke ypamāṃ kosmāṃ päsnāmāṃtämyoa4/// tu penu
38A 96 a4ptsok caṣ wär ॥tämyotāṣ a5/// käṣ
39A 97 a1a1/// śātämyos· – – – – – cwäṣ pkänt
40A 98 b4b4/// wärpinträ ॥tämyotsopats wäl pāpṣuñcäśśi ānāsās
41A 99 b2/// (pe)rāk yal mäskatärtämyotu nāñi caṣ kārme
42A 102 a6rake ālak wkäṃ mäskatärtämyokärsnām ṣakk a b1
43A 103 b3nkäṣ kuyalte b3///tämyotosäṃ praṣtäntwaṃ krośśäṃ wraṃ
44A 103 b4b4/// wāts mäskatärtämyotaṃ ywārckaṃ omälyāṃ tka
45A 104 b2ne ucchiṣṭ mā nāṣtämyotäm kraṃ b3///
46A 107 a5tnäs klinäṣt a5///(tä)myotñi tmā kācke arṣäl
47A 111 a1a1///tämyoyutkos lmos ṣeṣ tmäṣ
48A 115 b3b3/// ॥tämyosne kärye mäskal ci
49A 117 a4näkseñc ; pāpṣune ;tämyowaṣt lmo ; pāpṣune
50A 118 b4tämyo(āmāśā)ñ ākālac kākant we
51A 119 a2riṣakune lo a2///tämyoynālek māk«†ä» – – – – kärye
52A 121 a3/// (ākläṣ)ly(e)śśi āksisam :tämyonäṣ a4/// kälkāluneyäṣ
53A 125 b3tmä /// b3– –tämyonande mā ti ///
54A 130 a1täm – – – ·s· tsaraṃtämyosäm ·r· skat prākär
55A 130 b5tāṣ mā pat wlatärtämyonande wlaluneyäṣ /// b6
56A 134 a6/// peyo kārpaṣt :tämyowalyi śā /// b1
57A 145 b6antul(e) säm ṣtām lantutämyo
58A 146 a1· śrä y· :tämyokropnlaṃ krant – – – – tatmu
59A 147 a4pākär n(ä)ṃ – ñitämyotāpärk yso·o – – ·
60A 177 b6ṣokyo māski : 2tämyoñi n· ///
61A 194 a4tñi tmäṣ pärko :tämyo/// a5l«†ä» klopyo
62A 205 a2/// a2/// c·m···stämyonātkis /// a3///
63A 206 b6rpnātär : 1 ॥tämyośt· ///
64A 209 b3/// b3/// mtämyos· /// b4///
65A 229 b2tämyopu(k) praṣtaṃ ; ymassu
66A 229 b6tämyob710σ
67A 230 a3a4myom(ā) c(ä)mpu ; wärtsyo
68A 232 a2tämyopältsäkk ; arñantar ;
69A 244 a1tämyocwa(c) ; – – – ts·
70A 249 b1tämyo; pūk kärsnāl wram
71A 251 b8(tä)myow(e) ///
72A 252 b8tämyo(w)e
73A 257 b2tämyobodhisattu wraṣi wram yatär
74A 261 a4tämyoymā(r) ; – – – – :
75A 261 a6/// a6///(tä)myo(näṣ) t(ā)pärk«†ä» ptā(ñkät) (kä)ṣyāp
76A 262 b5tämyo///
77A 263 b3mälko śwātsi näm :tämyotu purpār mar was
78A 264 b4b4///tämyoāṣāṃ täm warpiśke w·
79A 273 a5tämyoa6(säs) (akṣar) (akṣris)
80A 279 a5/// (o)pṣä(l)y«†ä» oko nāṃtsustämyokus ne śä ///
81A 287 and 259 a8(tämyo)(ñi) (ṣa)kk atsek tsopatsäṃ
82A 288 a6tämyometräkyāp ; kā(swoneyäntu) ///
83A 288 a7tämyotäṣ meträkyāp wasämpātṣiṃ opṣlyac
84A 289 b5tämyoträṅkträ ; pärwat se
85A 295 b1tämyoomäskuney(ä)ṣ praski arṣäl k·
86A 311 a3:tämyopekamät ; śla wsokoneyo
87A 315 and 316 b6tämyopuk ñäktañ napeñi mtsā(ṣ)
88A 317 a5mā käṃsaṃnträ wrasaśśi :tämyokärsnāl lyalypuris ā ///
89A 317 b7tämyopälkets ; akmal näṃ
90A 326 b1/// vidyādhar· – (trä)ṅkäṣtämyotäṣ·· /// b2///
91A 332 a3/// (wa)a3ste pärmaṅk«†ä» nāntsuṣtämyotäm ptāñkät käṣṣī sutraṃ
92A 333 a7/// a7/// ·t·rtämyosūtra cesäs wu akṣaräsyo
93A 334 a2/// a2– piṭäntutämyolyutār – – – – – – – – lyutār ṣya
94A 335 a1– yac ñās tāktämyotäm kakäl wraṣe ///
95A 342 a2tämyotäm ñi kälṣäl caṣäṣ
96A 362 a4buddho smi māṇava ।tämyoptāñkä ///
97A 367 a2mutpādis {p/ṣ}ūrm kärsnālye •tämyośäk we pi pākäntwis
98A 380 a3a3/// ·wär eṃtsässitämyopuraṇem tsarā neṣ pko
99A 390 b2kāswo… /// b2///tämyosäm āmāṃ pkolye āmāṃ
100A 392 a4a4oko lyockäṣttäm(y)o/// a5oktasi
101A 395 a2tämyopältskäṣ tsrucaṃ klop sañce
102A 395 b2tämyocam kausalṣiṃ wärt āssuk
103A 397 a8/// tārśonyo śkaṃ wāwäskṣutämyonasmāṃ pe – – wsokone
104A 397 a9śla läñcluneyaṃ perākune mäskatärtämyotm· – – wsokone wewñu
105A 405 b1kälp·prä – – – – – – – – – – – – – – – ss·m·n·ṣ c·my·tämyonasam maṅkasu /// b2
106A 430 a2pyāpyā /// a2///tämyosomā kalk· – warpy(a)näk
107A 434 b6b6ki śāp tsānttämyoratäk /// b7ratäk
108A 446 a2lune kälko näṃ •tämyo– – – ·s· ṅkaṃ käl··
109A 446 a3putko el näṃ •tämyosä – /// a4
110A 449 b3/// b3/// l·netämyośuratär sä /// b4
111THT 1142 b3·o – ·o eṃtsutämyo
112THT 1408.d b3/// b3/// ·p·ñctämyo///
113THT 1463 b4b4/// – :tämyośāstris kärsnā /// b5
114THT 1475.c a5/// a5/// ñätämyo– /// b1///
115THT 1642.c b2/// b2/// knāträtämyo– /// b3///
116THT 1967 b1mäśki /// b1///tämyo– /// b2///
117THT 1995 a1a1/// – •tämyo– /// a2///
118THT 2204.k a1a1///tämyo/// b1/// ·s·
119THT 2399 a4lyṣānt· /// a4///tämyotäm ñä(kci) /// a5
120THT 2417 a3a3/// wram :tämyo/// a4/// neṣiṃ
121THT 2465 a1täm mäskatär paṃ :tämyokä /// a2///
122THT 2467 b2b2/// – mätämyosne e – ///
123YQ I.5 b1tämyotṣaṃ mā ; kakmu
124YQ I.5 b8tämyotṣaṃ e(l)
125YQ I.7 b1tämyob2///
126YQ II.2 a3tämyokärsnām yneś wätkālts ptāñkät
127YQ II.3 b1tämyoptärkäs ; tirthenās ;
128YQ II.6 b5tämyoñäktañ ; ñäb6(kteññāñ) ;
129YQ II.6 b7tämyoyas mar ; śuracär
130YQ II.7 b3tämyokāsu pyāmäs sewāñ mänt ne orkmäṣ lyukśoneyac kälkāb4(c)
131YQ II.11 a5a5/// –tämyotāpärk säm känt wiki
132YQ II.12 a7a8(myo)(ymār) ; ///
133YQ II.12 b2(tämyo)(näṣ) (tāpärk) (ptāñkät) (käṣyāp) (kāsw) (ākṣiññunt) märkampalaṃ
134YQ II.14 a7tämyopläc tu klyom
135YQ II.15 b5tämyopicäs yas ṣāmnāñ
136YQ III.1 a7tämyotāpärk skamat prakäṣtär kupre aśśi ptāñkät käṣṣi lo kumnäa8(ṣ)
137YQ III.3 a6tämyomar was śārwres śākkeśśi
138YQ III.3 a8tämyopicäkk ats
139YQ III.4 b2tämyotäṣ träb3(ṅkiñc)
140YQ III.4 b4tämyotäṣ b5///
141YQ III.6 b2(tä)myoeṃtsitär caṣ ñom kälywāts
142YQ III.7 b6tämyomācarṣi tuṅkäb7(ṣ) ///
143YQ III.8 a8tämyotäm ānant gautamis kanakṣi
144YQ N.5 a6tämyocem mräduk pältsäkyo särkiñco
145YQ N.5 b4tämyotäm cesmi śol sne-ñā(tse)

tämy=

1YQ III.9 a4tämy=ānant kus ne ; pissaṅkis yärk yaṣ ; ptāñkte