🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

tämyo

Cite this page as:"tämyo". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tämyo (accessed 13 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:tämyo; tämy=
 
Number:singular
Case:instrumental
Gender:neuter

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

tämy=

1YQ III.9 a4(ārkiśo)ṣṣis ; dakṣinak :tämy=ānant kus ne ;

tämyo

1A 1 a4; praski naṣ :tämyokāsu ; tsraṣṣune ;
2A 2 a6nu tsraṣṣune pratipakṣ nāṃtsutämyotsraṣṣune ñi ā(rkiśo)b1(ṣyaṃ) puk(aṃ)
3A 3 a2śkaṃ tsmār nātsu amoktämyotäm śāwes käṣṣiśśi taṃne
4A 4 a1; sne nākäm :tämyoamok ; ñi pälskaṃ
5A 5 a2pärkowäntwāśśi śkaṃ sätkā(lu)a2ne mäskatärtämyoknānmune wrasaśśi pukaṃ pruccamo
6A 7 a1śol kulypamäntāp yältämyosās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi
7A 9 b1pe(kant) b1(käṣṣi) tāktämyocem pukā-k tsārtar tmäṣ
8A 13 a5nakänt : 1 ॥tämyoknānmune ārki«śo»ṣyaṃ pukaṃ śpālmeṃ
9A 14 a1– k yäsluñc(ä)s ;tämyopñ(i) śpālu : (2)
10A 14 b2: pñiṃtwaśśäl sam ;tämyob3
11A 14 b5śkaṃ āñu ypeñctämyoñi pñintu pukaṃ śpā
12A 15 a3wasäṃ weñlune kärsāl tāṣtämyowas ṣñia4
13A 15 b1– – b1– – – – – tskāstämyoakäṃtsune kropñātśilpavāṃ
14A 16 a2pñi s«t/n»e ske :tämyokropnulaṃ ; skam pñintu
15A 17 b3yatatär : 2tämyoptāñkte ; yärk skamat
16A 17 b6nu ṣokyo pälketsāñ mäskaṃträtämyotom pkänt pkänt sambhārntu
17A 20 b3kaklyuṣunt ñom ; klyoṣātämyo; prakäsmār-ci ; kus
18A 27 b2/// b2tonttämyosäm wyār dharmarā(jik) ///
19A 33 b6b6·e ·i – – –tämyoptāñkte(s) ///
20A 45 b3śkaṃ /// b3tämyoasäs wär mo ///
21A 47 b5b5l klopäṣ :tämyo/// (tanne) b6wkä(ny)o
22A 49 a3; wyāraṃ lmo ;tämyowyārṣi ; ///
23A 49 b1b1/// – wyārtämyodharmarājik träṅträ /// b2
24A 49 b3pärtär ; śarirntu ;tämyodha(rma,rājikṣi) /// b4///
25A 54 b5(kla)b5ṅkyo nervāṃ yeṣtämyosucitte pākṣiñ gāndhār yp(e)yaṃ
26A 65 b6b6(m) (neṣā) (tāppu) (tāk)(tämyo)(tsmāraṃ) (t)āppus sām wsār
27A 66 b1lāntb1///(tä)my(o)ñuk p(e)nu svayamparaṃ tsälporäṣ
28A 67 a6wlā a6/// wramtämyoṣom caṃ perāk yāmläṃ
29A 70 a2sasak wärtac kälkittämyoäntāṃ kälymeyaṃ ne tu
30A 71 a4ne ṣñi śoltämyotäpreṃ a5/// t
31A 75 b3ntlune ākntsune pat naṣtämyo– – – – säm tri kleśāśśi
32A 76 and 83 b3lāñcäśśi yāmluneyaṃ yneśiṃ knānmunetämyo/// /// l träṅkäṣ
33A 81 b6pä /// b6///tämyospārtwā kakärku k oṣäntāsac
34A 90 b3b3/// lkātsi śmäṣtämyockācar praṣt pälmāṣār mar
35A 94 b5sam ; sundari :tämyopare ; mar yat-ñi
36A 95 a4śemälyo nu ya(tsi) wätkäśtämyopuk yas ñaa5(reyaṃ) ///
37A 96 a3talke ypamāṃ kosmāṃ päsnāmāṃtämyoa4/// tu penu
38A 96 a4ptsok caṣ wärtämyotāṣ a5/// käṣ
39A 97 a1a1/// śātämyos· – – – – – cwäṣ pkänt
40A 98 b4b4/// wärpinträ ॥tämyotsopats wäl pāpṣuñcäśśi ānāsās
41A 99 b2/// (pe)rāk yal mäskatärtämyotu nāñi caṣ kārme
42A 102 a6rake ālak wkäṃ mäskatärtämyokärsnām ṣakk a b1
43A 103 b3nkäṣ kuyalte b3///tämyotosäṃ praṣtäntwaṃ krośśäṃ wraṃ
44A 103 b4b4/// wāts mäskatärtämyotaṃ ywārckaṃ omälyāṃ tka
45A 104 b2ne ucchiṣṭ tāṣtämyotäm kraṃ b3///
46A 107 a5tnäs klinäṣt a5///(tä)myotñi tmā kācke arṣäl
47A 111 a1a1///tämyoyutkos lmos ṣeṣ tmäṣ
48A 115 b314σ b3/// ॥tämyosne kärye mäskal ci
49A 117 a4näkseñc ; pāpṣune ;tämyowaṣt lmo ; pāpṣune
50A 118 b4wrasom : 1 ॥tämyo(āmāśā)ñ ākālac kākant we
51A 119 a2riṣakune lo a2///tämyoynālek māk«†ä» – – – – kärye
52A 121 a3/// (ākläṣ)ly(e)śśi āksisam :tämyonäṣ a4/// kälkāluneyäṣ
53A 125 and THT 1425.e and A 117 a4tom nu näkseñc pāpṣunetämyowaṣt lmo pāpṣune mänt
54A 125 and THT 1425.e and A 117 b3waṣtäṣ laltu b3(ntāp)tämyonande ti ¤
55A 128 and 130 a1täm – – – ·s· tsaraṃtämyosäm (m)r(o)skat prākär :
56A 128 and 130 b5tāṣ pat wlatärtämyonande wlaluneyäṣ /// (waṣtä)b6
57A 134 a6/// peyo kārpaṣt :tämyowalyi śā /// b1
58A 145 b6antul(e) säm ṣtām lantutämyo
59A 146 a1· śrä y· :tämyokropnlaṃ krant – – – – tatmu
60A 147 a4pākär n(ä)ṃ – ñitämyotāpärk yso·o – – ·
61A 177 b6ṣokyo māski : 2tämyoñi n· ///
62A 194 a4tñi tmäṣ pärko :tämyo/// a5l«†ä» klopyo
63A 205 a2/// a2/// c·m···stämyonātkis /// a3///
64A 206 b6rpnātär : 1 ॥tämyośt· ///
65A 209 b3/// b3/// mtämyos· /// b4///
66A 229 b2t ; pättāṃñkät :tämyopu(k) praṣtaṃ ; ymassu
67A 229 b6; antuṣ cem «:» tämyob710σ 15σ ///
68A 230 a3; māskäṣlā : 50-4a4myom(ā) c(ä)mpu ; wärtsyo
69A 232 a2; kuppre ne :tämyopältsäkk ; arñantar ;
70A 244 a1ñcäśśi : klyom naṣttämyocwa(c) ; – – – ts·
71A 249 b1k·otkasyo tñi ; käsonttämyo; pūk kärsnāl wram
72A 251 b8(mä)ntā(tsi) ; (kärsāmäntāp) (:) (tä)myow(e) ///
73A 252 b8mäntātsi ; kärsāmäntāp :tämyo(w)e
74A 257 b2sāt wät nu kuraśtämyobodhisattu wraṣi wram yatär
75A 261 a4; lmā(saṃn)trä ;tämyoymā(r) ; – – – – :
76A 261 a6 /// a6///(tä)myo(näṣ) t(ā)pärk«†ä» ptā(ñkät) (kä)ṣyāp
77A 262 b5māṃtlune āktsunetämyo/// b6– ·l··uneyäṣṣ
78A 263 b3mälko śwātsi n-äm :tämyotu purpār mar was
79A 264 b4k· /// b4///tämyoāṣāṃ täm warpiśke
80A 273 a5märkampalntu śärsässi āyāto nāṃtsutämyoa6(säs) (akṣar) (akṣris)
81A 279 a5/// (o)pṣä(l)y«†ä» oko nāṃtsustämyokus ne śä ///
82A 287 and 259 a8(saṃsārṣinās) (klopäntwäṣ) (tsälpoṣ)(tämyo)(ñi) (ṣa)kk atsek tsopatsäṃ
83A 288 a6puttiśparnac ; vyākarit :tämyometräkyāp ; kā(swoneyäntu) ///
84A 288 a7träṅkäṣ kāsu weñā(ṣt) (praca)rtämyotäṣ meträkyāp wasämpātṣiṃ opṣlyac
85A 289 b513σ /// räṣ :tämyoträṅkträ ; pärwat se
86A 295 b1läñcṣäṃ ksaluneyaṃ kalkaṣtämyoomäskuney(ä)ṣ praski arṣäl
87A 311 a3a3ṣ :tämyopekamät ; śla wsokoneyo
88A 315 and 316 b6ñäktaśśi pättāññäktes mrāc pälkātärtämyopuk ñäktañ napeñi mtsā(ṣ)
89A 317 a5 käṃsaṃnträ wrasaśśi :tämyokärsnāl lyalypuris ā ///
90A 317 b7; śreññ oki :tämyopälkets ; akmal n-äṃ
91A 326 b1/// vidyādhar· – (trä)ṅkäṣtämyotäṣ·· /// b2///
92A 332 a3/// (wa)a3ste pärmaṅk«†ä» nāntsuṣtämyotäm ptāñkät käṣṣī sutraṃ
93A 333 a7/// a7/// ·t·rtämyosūtra cesäs wu akṣaräsyo
94A 334 a2/// a2– piṭäntutämyolyutār – – – – – – – – lyutār ṣya
95A 335 a1yac ñās tāktämyotäm kakäl wraṣe ///
96A 342 a2te tam ñi ṣtmotämyotäm ñi kälṣäl caṣäṣ
97A 362 a4buddho smi māṇava ।tämyoptāñkä ///
98A 367 a2mutpādis «p/ṣ»ūrm kärsnālyetämyośäk we pi pākäntwis
99A 380 a3a3/// ·wär eṃtsässitämyopuraṇem tsarā neṣ pko
100A 390 b2kāswo… /// b2///tämyosäm āmāṃ pkolye āmāṃ
101A 392 a4a4oko lyockäṣttäm(y)o/// a5oktasi
102A 395 a2pāsaṃtr-äṃ ñātseyac kumnäṣtämyopältskäṣ tsrucaṃ klop sañce
103A 395 b2atsek – – – – – – – – (ñā)b2tse klāṣ-ämtämyocam kausalṣiṃ wärt āssuk
104A 397 a8/// tārśonyo śkaṃ wāwäskṣutämyonasmāṃ pe – – wsokone
105A 397 a9śla läñcluneyaṃ perākune mäskatärtämyotm· – – wsokone wewñu
106A 405 b1kälp·prä – – – – – – – – – – – – – – – ss·m·n·ṣ c·my·tämyonasam maṅkasu /// b2
107A 430 a2pyāpyā /// a2///tämyosomā kalk· – warpy(a)n-äk
108A 434 b6b6ki śāp tsānttämyoratäk /// b7ratäk
109A 446 a2lune kälko n-äṃtämyo– – – ·s· ṅkaṃ käl··
110A 446 a3putko el n-äṃtämyosä – /// a4
111A 449 b3/// b3/// l·netämyośuratär sä /// b4
112THT 1142 b3·o – ·o eṃtsutämyo
113THT 1408.d b3/// b3/// ·p·ñctämyo///
114THT 1463 b4b4/// – :tämyośāstris kärsnā /// b5
115THT 1475.c a5/// a5/// ñätämyo– /// b1///
116THT 1642.c b2/// b2/// knāträtämyo– /// b3///
117THT 1967 b1mäśki /// b1///tämyo– /// b2///
118THT 1995 a1a1/// – •tämyo– /// a2///
119THT 2204.k a1a1///tämyo/// b1/// ·s·
120THT 2399 a4lyṣānt· /// a4///tämyotäm ñä(kci) /// a5
121THT 2417 a3a3/// wram :tämyo/// a4/// neṣiṃ
122THT 2465 a1täm mäskatär paṃ :tämyokä /// a2///
123THT 2467 b2b2/// – mätämyosne e – ///
124YQ I.5 b1naś-śi ; metraknaṃ ;tämyotṣaṃ ; kakmu
125YQ I.5 b8säm : 1 ॥tämyotṣaṃ e (l)
126YQ I.7 b1omäl ysār ṣuṅkac kāpaṣ-äṃtämyob2///
127YQ II.2 a3tkaṃ a3/// ktämyokärsnām yneś wätkālts ptāñkät
128YQ II.3 b1; (kāru)ṇik : 1tämyoptärkäs ; tirthenās ;
129YQ II.6 b5kāruṇik wäl : 2tämyoñäktañ ; ñäb6(kteññāñ) ;
130YQ II.6 b7 /// (y)p(e)yäṣ ;tämyoyas mar ; śuracär
131YQ II.7 b3/// – orkmac kälkāctämyokāsu pyāmäs sewāñ mänt
132YQ II.11 a5träṅkäṣ a5/// –tämyotāpärk säm känt wiki
133YQ II.12 a7; lmāsaṃnträ ;a8(myo)(ymār) ; ///
134YQ II.12 b2 (:) (2) (॥) (tämyo)(näṣ) (tāpärk) (ptāñkät) (käṣyāp)
135YQ II.14 a7waṣtäṣ lanturäṣ saṃsāräṣ tsälpeñctämyopläc tu klyom śāa8(snaṃ)
136YQ II.15 b5tāṃ : 1 ॥tämyopicäs yas ṣāmnāñ ṣñi
137YQ III.1 a7śāwaṃ skeyaa7(syo) /// (papyu)täktämyotāpärk skamat prakäṣtär kupre
138YQ III.3 a6wrasaśśi a6///tämyomar was śārwres śākkeśśi
139YQ III.3 a8naṣ nu nākäñtärtämyopic-äkk ats was märkampal
140YQ III.4 b2lāntuneyaṃ śkaṃ abhiṣek kälpātärtämyotäṣ träb3(ṅkiñc) /// se
141YQ III.4 b4śkaṃ abhiṣek kälpāträtämyotäṣ b5///
142YQ III.6 b2ptāñkät käṣyāb2(p) ///(tä)myoeṃtsitär caṣ ñom-kälywāts kāruṇik
143YQ III.7 b6päśśaṣiṃ malkeyo pyāṣtṣāt oksiṣāttämyomācarṣi tuṅkäb7(ṣ) /// (ptāñ)kät
144YQ III.8 a8pruccaa8(mñeyis) /// yatsitämyotäm ānant gautamis kanakṣi
145YQ N.5 a6a6/// (ākt)sun(e)tämyocem mräduk pältsäkyo särkiñco
146YQ N.5 b4taṃ : 1 ॥tämyotäm cesmi śol sne-ñā(tse)