🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

mäskatär

Cite this page as:"mäskatär". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_mäskatär (accessed 20 Jul. 2024).
 
Meaning:“to be, become”
Word class:verb
Language:TA
Equivalent in TB:mäskā-
Lexeme variants:mäskatär; mskatär
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:present
Root character:alt-a-character
Internal root vowel:vowel-schwa
Stem:present
Stem class:3
Valency:intransitive
Voice:middle

Paradigm

sg.actpl.actdu.actsg.midpl.middu.mid
1mäskamār
2mäskatār
3mäskatär, mäskatär-ñi, mäskatr-äṃ, mäskatr-ämmäskantär, mäskantr-äṃ

Lexeme family

Occurrences

mskatär

1A 8 a1 (tä)a1(m)n(e-)k kapśñaṃ mskatär paṃ ; hiśt trak
2A 18 b2 (:) khaḍgaviṣā;ṇakalp ñom ; mskatär pratti;ka ptāñkät ; yäṣ
3A 79 b4; ywārck= āriñcaṃ : mskatärb5 13σ
4A 105 a2(r)kāṣluneyā täm śol pärkär mskatär a3 /// tom tkañi
5A 120 a4wramnis ; ṣakk ats mskatär ; akälyme : 1
6A 297 b7ypic prutkäṣ : mākäṣ mskatär nuna-k sas ·ä ///
7A 347 a1s neṣ ; ṣotre mskatär ; wlaluneyaṃ ; wraskeyntāp
8THT 2414 b1/// – ll oki mskatär : /// b2 ///
9YQ II.15 b3ptāñkät käṣṣi : pākrä mskab4(tär) ; 12σ /// (kä)lpāc

mäskatär

1A 2 b2: yärkā yāmäl ; mäskatär ; potal (k)r(o)b3pal ;
2A 4 a5päñ känt kaṣas kroś mäskatär kroś okṣiṃñuräṣ kotluneyaṃ yäṣ
3A 5 a1praṣṭaṃ puk kāryapäṃtwāśśi nkalune mäskatär puk pärkowäntwāśśi śkaṃ sätkā(lu)a2ne
4A 5 a2puk pärkowäntwāśśi śkaṃ sätkā(lu)a2ne mäskatär tämyo knānmune wrasaśśi pukaṃ
5A 6 a3aśśi sās yaṃtrācā(res) a3 (mä)skatär ṣar ckācar epe śäṃ
6A 17 a6; lkātsi kāswe ; mäskatär : pñintuyo pälkäṣ ;
7A 18 a2tām praṣṭaṃ sas asaṃkhe mäskatär ga(ṇi)a3(ta)sthānṣiṃ kaśaṣi lame kärsnāl
8A 18 a3antarakalpañ kätkeñc sas mahākalp mä(ska)a4(tä)r sas mahākalp tāṣ maltowinunt
9A 61 a4; späntāll anac ; mäskatär : a5 22σ
10A 62 b3/// māk pñi ; mäskatär : a(saṃ)khesyo ; cmoläntwaṃ
11A 64 b4(pākṣiññā-ñi) (śoli)s kärṣtāluneyo wlalune mäskatär • ॥ mäśkit träṅkäṣ
12A 64 b5wlalune penu tri wäknā mäskatärsas «ṣ/p» ñib6(ntwis)
13A 65 a3(wlalune) penu tri wäknā mäskatärsas ṣñi āñmes
14A 65 b6(tsmāraṃ) (t)āppus sām wsār mäskatärtäm kaklyuṣuräṣ wäl
15A 76 and 83 b2tiryā lāntu /// /// (mä)skatär mnu lyalyu b3 ///
16A 81 b4se ype ; mäskatär ; ype se
17A 93 b4wramnā kulyi oṅkis kāpñe mäskatär yokaṃ a b5 ///
18A 99 b2b2 /// (pe)rāk yal mäskatär tämyo tu nāñi caṣ
19A 102 a4nkäṣṣ ime pältsäk yārit mäskatär a5 /// träṅkäṣ
20A 102 a6śśi rake ālak wkäṃ mäskatär tämyo kärsnām ṣakk a
21A 103 b4yäl b4 /// wāts mäskatär tämyo taṃ ywārckaṃ omälyāṃ
22A 103 b5särki pat want tampewāts mäskatär b6 /// sn(e) praṣt
23A 114 b2mskatä b2 /// pältskäṣ (mäs)k(a)tär ॥ tä – – – ·
24A 117 a2umparñe a2 /// lune mäskatär kraṃś nu täm kus
25A 125 and THT 1425.e and A 117 a2n(u) na(nde) /// (wla)lune mäskatär kraṃś nu täm kus
26A 148 b3/// m pyutkäṣ pukis mäskatär ānewā – – – – – – kāw(ä)lte kulypam
27A 150 b4b4 /// lycäk mäskatär śālyās po – – – – – – – – cesäm
28A 179.b b5klots /// b5 yko mäskatär /// b6 ā
29A 184 a3/// s«†ä» tkaṃ pākär mäskatär pu a4 /// ··s·ñc«†ä»
30A 214 a4aśśi tāpärk säm āṣānik mäskatär : ॥ bā ///
31A 221 b7wät krop tsopats ; mäskatär ; ākläṣlyeśśi ; tām
32A 232 a3– ·ä·· ātstsok ; mäskatär : ṣak atsekk ats
33A 234 b2ne /// b2 /// mäskatär /// b3 /// r
34A 257 b3ypic ñemiṣi kärtkāl pākär mäskatär camyo s(ām) mänwā särki
35A 258 b2wawiṃṣuräṣ waṣtäṣ läñclub2(neyac) (ārwar) (mäskatär) /// (waṣtä)ṣ tskoräṣ wasämpāt
36A 260 b8brāmmañinä(s) (ma)narkās b8 /// (mä)skatär • – täṣ· –
37A 269 and 290 a2(tā) a2 ptāñkät käṣṣi mäskatär ॥ hai(mavati) (träṅkäṣ) (ārśo-k)
38A 270 a6säm puttiśparṣi āa6(kāl) (kaknu) (mäskatär) /// (käl)p(e) puttiśparä(ṃ) spārtwṣā
39A 276 b4kälpnātär śikṣākāmesaṃ pukaṃ śpālmeṃ mäskatär • ॥ hetuphalaṃ – – –
40A 289 b3lo keṃ p«†r»ärsk«†r»o ; b4(skatär) 14σ /// ;
41A 295 a4– – k wrassäṣ kip mäskatär nuna-k pältsäṅkāṣ a5ś(t) (tākiṣ)
42A 295 a6penu knānmune yātluneyo kaknu mäskatär lyalypäntwāśśi ta(m)pewātsuneyā nu
43A 295 b4puklā wrasaśśi śol pärkär mäskatär tosäm praṣtäntwaṃ tm-äk
44A 295 b6b6 – – – – – – – – l pärkär mäskatär puk wrasañ āneñci
45A 295 b7p·k cakravartti ·ä – – – – – – (mä)skatärphullenaṃtanne
46A 332 a5; – – – – – ; mäskatär : kus ne yneś
47A 337 a7pat·· /// a7 /// mäskatär taṃne wkänyo /// a8
48A 337 b5tursanu oki ; ākāś mäskatär ; n· /// 15σ
49A 337 b7tri ñemi : ṣäpñi mäskatär ; puk ārkiśoṣi ;
50A 397 a9tkaṃsaṃ śla läñcluneyaṃ perākune mäskatär tämyo tm· – – wsokone
51A 400 a5/// a5 /// (wa)wiku mäskatärākä(lṣäl) /// a6
52A 408.b b1/// b1 /// – mäskatä(r) /// b2 ///
53A 429 b8 śäm ; mäskatär : 3 ॥ tämyo-k
54A 452 a1a1 /// tek śāt mäskatär • kaṭāhe • es·
55A 452 a3/// a3 /// nanku mäskatär • – ṣṭ· saṃjñā
56THT 1140 a3 /// (c)molīs kārplune mäska(tär) /// b1 /// kosne
57THT 1505.e a1a1 /// – p mäskatär – /// a2 ///
58THT 2465 a1a1 /// ·k· täm mäskatär paṃ : tämyo
59THT 2503 b2·r· /// b2 /// mäskatär /// b3 /// –
60YQ II.1 a8aa8(śśi) (tāpärk) (säm) (āṣānik) (mäskatär) (॥) (bādhari) (träṅkäṣ) (māgatṣin)ās
61YQ II.1 b3 (neṣinäs) (knānmānäñcäs) (käṣṣisäṣ) (mäskatä)r säm tänne wkänyo kāruṃ
62YQ II.3 b3käṣṣinac waṣtäṣ läntässi ārwar mäskatär täm pälkoräṣ tiṣyeṃ b4
63YQ II.5 a7mäskaträ mrācäṣ klālune mänt mäskatär kupre ne säm yasäṃ
64YQ II.12 b1; eṃtsäṣtär ; säm mäskatär ; krañcäśśi ; mnu
65YQ III.7 b1(saṃsā)raṃ ārkiśoṣṣiṃ spärko tsopats mäskatär kupre ne teṣi ṣñi
66YQ III.10 a7spārtwäṣ camäṣṣ ats pñi mäskaa8(tär) /// (pudga)lik el ṣomäṣṣ
67YQ III.12 b1kā… b1 /// mäskatär konaṃ śtwarāk tmānis pät
68YQ N.3 a8 /// kip mäskatär nuna-k pältsäṅkāṣ hiśt tākiṣ-ñi
69YQ N.4 a5cakkravartti wäl wrasaśśi dakṣiṇak mä(skatär) (॥) /// a6 ///