Announcements

sās

Cite this page as:"sās". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sās (accessed 19 Apr. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:sās
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

sās

1A 6 a2kuss aśśisāsyaṃtrācā(res) a3(mä)skatär
2A 6 b3śkaṃ ; paṃ ypamāṃsās; lālaṃṣkā :
3A 7 a1tämyosās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk śkaṃ (lkā)a2tsi kräṃtso nasluneyā mā yātalyi tuṅ= śärsässi
4A 25 a6täpreṃ wewñuräṣ tmäksāst·aṃ – – b1
5A 36 b4(sā)b5swaśeṃ epreraṃ swāri ciñ(cri)
6A 90 b6sāsnu tāpärk
7A 94 b2ākärnuṃtsās; aśänyo ; ṣu
8A 95 b5neyā śla pältsäkk okisāstkaṃ b6///
9A 123.a b5/// b5/// k(rä)ṃtsosāsnāñi näts(w)a /// b6
10A 227-228 a6camī pesāsplāc ; pu – – –
11A 256 b1 mät ne puk sälpmāṃ ñemintwāṣi kurekār tāṣ mä(t) (ne) – – – – – – – (pari)b1(jā)tträ ṣtām tāṣ mät ne cindāmaṇisyo yetu jambunāṭ wsāṣi ṣul tāṣ sälpmāṃ swāñcenāsyo (pe) w(a)ñi kär-paränyo (ye)tu tämnesāsmetrak(äṃ) (pättāñkte) (puttiśparṣi) (kapśa)b2ñi
12A 257 a3sāswaśeṃ āṣānikyāp meträ(kyāp) ///
13A 257 b7b7/// s :(sā)s(tkaṃ) (o)k(i) kaṃñcaṃ ///
14A 287 and 259 a3(sās)(nu) (tāpärk) (plāc) (kukkuṭapāt)
15A 288 b5sāsnu tāpärk plāc dakṣiṇā
16A 299 a8sāsnu tāpärk plāc jambudvipaṃ
17A 307 a2 kuc ne ptāñkät käṣṣi neṣ cmoläntwaṃ śäk karmapathäs ṣom ṣom karmapaa2(th) (kätkāluneyäṣ) (närkāṣluneyo) (pāpṣu) (ṣe)ṣ sāskapśañi toṣ taryāk we
18A 312 a2 taryāk we pi lakṣaṇä(syo) o(ktuk) a2 cäñcraṃ yetwesyo (yetu) wāmpu kospreṃn ne ṣik tāwiṣ täprenäksāstkaṃ ñkät nuṣā käl(ñā)
19A 315 and 316 b2wālant oki ; puksāstkaṃ ; ñäkciyā(s) ;
20A 318 and 319 b7sās·i – – – – b8
21A 323 a2neñc /// a2ntsussāsri tñi ñemi ///
22A 343 b5mā (te) ci karya{p/ṣ}(s)ā(s)(aru)ṇāvati ri • tu
23A 403 a1a1///(sās)(nu) (tāpärk) (plāc) (mahendra)s(e)nes
24THT 1411.e a3·ā kṣantik tkaṃ ñkätsāsmä /// b1///
25YQ I.1 a7sāsnu tāpärk plāc daa8(kṣiṇāpathaṃ)
26YQ II.14 b4tmäksāstri wältseṃ ārkiśoṣṣaṃ tkaṃ