🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

cesmi

Cite this page as:"cesmi". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_cesmi (accessed 20 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:cesmi; cesmy
 
Number:plural
Case:genitive
Gender:masculine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

cesmi

1A 13 a2ylaṃkāsu cesmi ; amok ṣeṣ ;
2A 41 b5puk rinä(smāṃ) /// b5 cesmi mosaṃ m= āṣāṃ was
3A 60 a3penu tatmuṣ tākeñc tman-äk cesmi a4 /// oki
4A 69 b3kāruṃ stäk tm-äk tu cesmi waste nab4(ṣt) /// m
5A 116 a3śäl : kupre ne cesmi cam ; eṃts yäslyi
6A 128 and 130 b6nu waṣt ṣmeñc kus cesmi (ālam) (wcanäṣ) (wākä)
7A 142 b5/// ki ṣñi puk cesmi yus· /// b6 ///
8A 150 a4a4 /// yäntu tākeñc cesmi taryā – – – – – – – – ke ne
9A 150 a4āy sass ats tāṣ cesmi śtwarā a5 /// mm
10A 222 a3want swase : cesmi (śkaṃ) ; (ṣtām) (kwreyunt)
11A 226 a7: – – – – – – – ; (nākma)nt«†ä» cesmi ; päl(k)oräṣ : 80(-5)
12A 230 a7/// ; (mä)rkampal 50-7 cesmi mosa – – ;
13A 231 b4·praṣt(aṃ) ; wsokaṃ pe ces;mi pältskant : cem mäskantar
14A 237 a5ākā;läntwāśśi : knäsmāṃ cesmi ; woltsurākk atsaṃ ;
15A 239 a1want swase : cesmi śkaṃ ; ṣtām-kwreyunt ;
16A 242 b3/// b3 /// kus cesmi ā /// b4 ///
17A 249 b4ñ ; riṣaki : cesmi śkaṃ pukis tu ;
18A 262 b7 pältsäṅkeñcpukis cesmi ālam wcanaṃ sne rse
19A 277 a4kātäṅkāṣ tämne-k tām praṣtaṃ cesmi a5 /// sluneyäṣ prākär
20A 277 b4plāntiñc kaśal : tanne cesmi ; skam ā b5
21A 277 b6arṣäntāṃ träṅkiñc nmit särkiñ(c)o (c)esm(i) tsär weñlu – b7
22A 313 a8kṣaṃ nu ; cesmi tärkā(l) ; (tsälpālune) b1
23A 314 b5(pättā)ññäktañ pākär tākar : cesmi penu puk okät tmāṃ
24A 314 b7tä(mn)e(-k) wkäṃnyo swāñcenās tarkar cesmi penu swañcenāśśi ākā okāk
25A 439 b3säs täm (ś)kaṃ cesmi /// b4 /// kcyās
26A 448 a6/// a6 he śkaṃ (c)esmi ñomā war(p)i(śk)e /// a7
27THT 3185 b7– ·ki b7 särkī cesmi – – – – ra de ṣa
28YQ II.3 a7/// (kä)ṣṣinac kātse ytsi cesmi näṣ tärkor ypam pälkāc
29YQ III.11 a7a7 /// (pukkā)kāc cesmi was ārts koṃ yärk
30YQ N.1 b7(käṣ)ṣi träṅkäṣ weñā näṣ cesmi waṣtwāṣiṃ yātlune śwātsi pen(u)
31YQ N.2 and N.6 a7 /// (ese)ñc elant cesmi māk : skaṃ ṣtmoṣ
32YQ N.4 b5/// b5 /// ṣ (c)esmi kroś omäl
33YQ N.5 a7śol pāsaṃträ puk wrassaṃ cesmi w· /// a8
34YQ N.5 a8 /// pältsäṅkeñc pkis cesmi ālam wcanaṃ sne rse
35YQ N.5 b41 ॥ tämyo täm cesmi śol sne-ñā(tse) /// b5

cesmy

1A 217 a7; tuṅkyo cem : cesmy ākṣiññam krant ; märkampal