🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

lyutār

Cite this page as:"lyutār". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_lyutār (accessed 24 May 2024).
 
Meaning:Carling and Pinault 2023: “(adv.) more, superior, beyond”; “(n.) leader”
Word class:uninflected
Word subclass:adverb
Language:TA
Equivalent in TB:oṃṣap
Lexeme variants:lyutār; lytār
 

Lexeme family

  • lyutār “(adv.) more, superior, beyond” “(n.) leader”
    • lyutāräṣ “more”

Occurrences

lytār

1A 396.c a1a1///lytārna(s)lu(ne) /// a2///
2THT 2059 b2/// b2/// ·ālytār– ///

lyutār

1A 6 b5ṣñaṣṣeyāp śnac käṣṣiyāp śnaclyut(ār)(me)b6maṣ potarṣkāṃ kuleyac kälpa-pälskāṃ
2A 6 b6kuleyac mākis kälkālyāṃ kuleyaclyutārpāk (kräṃ) (tsonāṃ)
3A 7 a1sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñilyutārpāk śkaṃ (lkā)a2tsi kräṃtso
4A 14 a1śkaṃ pñintwāśśi säs pukäṣlyutārkāswone n-äm kuc ne
5A 17 a3tampeyo puk ālykes (wra)a3säṣlyutārnāṃtsuräṣ sne ske lāntune
6A 17 a5– – kākmärtikāṃ snelyutārktsets puttiśparäṃṣiṃ cakravarti lāntune
7A 20 b5kaknu ārkiśoṣi kärso snelyutāryātäṣlyes yāpyā… b6
8A 21 a1(knā)a1(nmu)n(e)y(o)lyut(ār)(nāṃ)tsu taryāk-w(e)-(pi) (la)kṣ(aṇäs)y(o) oktuk
9A 23 a1: 2 tmäṣ bṛhadyutil(yu)a2(tā)rmemaṣ tsopatsäṃ wsokoneyo ā(ṣāni)kāṃ
10A 24 a4pälskaṃ tamt-äṃ wsokoneṣiṃ wärṣṣälyolyutārnāṃtsu ptāñkät a5
11A 24 b4käṣyāp kapśiññac kātsā kāklolyutārmemaṣ tampeb5
12A 30 a1a1vipul ṣuläṣlyutārtpär top na(ṣ) ///
13A 34 a2– – /// (kra)a2nt«†ä» pñ(i)ntväṣlyu(tār)/// a3tr-äṃ :
14A 34 a5kraṃś wrasañ ṣñy-āymä(ṣ) ///(lyu)a6tārnāṃtsuṣ yiñc ne(rvānaṃ) ///
15A 39 b4klālu(ne) /// b4snelyutārktsets /// b5
16A 51 b3ṣuṅka(c) /// b3///lyutārmemaṣ sukaṣiñtär lyutār me(maṣ)
17A 51 b3/// lyutār memaṣ sukaṣiñtärlyutārme(maṣ) /// b4///
18A 54 b2e(ṃ)tsäṣtär puk bhutās āmānuṣāslyutārnaslu(ne) /// (pu)b3k omäskenās
19A 55 a4; kamañ tāpärk ;lyutārpāk ; śorki arseñc
20A 57 b1b1(rṣṣältsuneyo) /// (pācar) (mā)cräṣlyutāreṣäntās wrasaśśi pruccamoṣ nāntsuṣ
21A 59 a2: märkampalṣāṃ ; ytāraṃlyutār; wañi kälpāt :
22A 59 a4aptsarr oki kulewāsaṃlyutārmemaṣ arämpātṣiṃ ciñcronea5(yaśśäl) (yetus)
23A 61 a2bahuprakāraṃkāruṇyolyutār; ke ne pältsäk
24A 68 b2…tsuneśśi tsaraṃlyutārmemaṣ ciñcär pälk
25A 73 b2l was : āñmäṣlyutār; cu nātknaṃ ;
26A 73 b6/// snehākṣi mäśkit śomiṃlyu(tār)(me)maṣ
27A 75 b6b6 /// (su)bhādrālyutārmemaṣ māmäntus patsac träṅkäṣ
28A 114 a5a5/// wlāññäkteslyutārlyutār ñäktaśśi pättāññäktes märkampalaṃ
29A 114 a5/// wlāññäktes lyutārlyutārñäktaśśi pättāññäktes märkampalaṃ ynāñmune
30A 114 b5pāreṃ pälkoräṣ wlāṃñäktes lyutāräṣlyutārpä(ttā)ñä(ktes) (mä)r(ka)mpalaṃ ynāñ(mu)ne b6
31A 117 b4śwātsi wätkäṣ : snelyutārnäṣ ; sāṃtke nu
32A 125 and THT 1425.e and A 117 b4śwātsi wätkäṣ : snelyutārnäṣ sāṃtke nu knā
33A 137 b6/// b6/// ṣ«†ä»lyutārsark· su ///
34A 146 b6: 2 b6///lyutārwlesots ymatunt – – – – täm
35A 146 b6täm ṣurmaṣ sämm ācolyutārmemaṣ klopant wärp·
36A 153 a6 /// (vi)śākhā wsokoneyolyutārnāṃtsus añumāskiṣiṃ imeyo nandenac
37A 158 a3/// a3/// lyutārciñcr akmal aṣuk ///
38A 162 a3pe /// a3///l(yu)tārmemaṣ lālaṃṣkāñ /// a4
39A 185 b4/// b4– – – lyutārsaṃsārā /// b5– – – – –
40A 187 b2ntw(aṃ) : mañ ñäktäṣlyutārlukśa b3/// k
41A 201 b5naṣ kus ne cwäṣlyutār /// b6nātäk
42A 204 a3/// a3/// mlyutārmemaṣ /// a4
43A 214 a3: spārtwṣā wärkänt snelyutārmärka /// a4///
44A 214 b3/// b3/// snelyutār– – t puttiśparäṃ käl(pnā)tär
45A 218 a8yoṃ ; tāluneyo ;lyutārnasam ; pūk wrasas
46A 219 a4a4·ts· ṣkwäntuyo :lyut(ā)rañu l·· /// a5
47A 226 b2: cem penu ;lyut(ār)(memaṣ) ; – – – – – – –
48A 240 a5a5 /// ;(lyu)tārmemaṣ ; wärṣä(l)tsänyo :
49A 244 a4(ś)p(ā)lunt ; kākmärtune ;lyutār b1– –
50A 246 a3; yātässi naṣt ;lyutārmemaṣ ; spaltkasū :
51A 247 a1sārth āśäntāṃ ; snelyutār10-7 t(m-ä)k y(o)k savāsa(ṃ)
52A 248 b2wrāṣlune ypaṃtās ; snelyutārb3ky· nt
53A 248 b4yruñci ; märkampalntuyo ;lyutārmemaṣ ; pañitswāt(s) (na)ṣt
54A 251 b4ymatunt miṣi ; snelyut(ār); (wi)nāsam näṣ ;
55A 252 b4ymatunt miṣi ; snelyutār; wināsam näṣ ;
56A 253 a2; (arämpāt) ; (sne)(lyutār)(wāk)m(a)ts ; lkālune :
57A 254 a7ātli kulewāñ tsopats mkältolyutārmemaṣ kātkmāṃ (nā)a8(ntsuṣ) (sne)
58A 254 b2täm pälkoräṣ metrakṣiñi wrasañlyutārmeb3(maṣ) (klopasuṣ) (nāntsuṣ) (tosäm)
59A 254 b7āksiṣ kucyo ne cemly(u)tārmām(r)oskuṣ käntantuyo wältsantuyo tmānantuyo
60A 254 b8tmäṣ siṃhe wä(l) ///l(yutā)r(m)emaṣ (kl)opas(u) nāṃtsu āñmaśl-ä(kk)
61A 257 a3wlesm(āṃ) (puttiśparṣṣ)āṃ ; sne(lyutār)w(ā)km(tsāṃ) wl(es) ; k(a)lkam
62A 261 a3; puttiśparṣiṃ ; snelyutār; krant (mä)rkampal ///
63A 262 b6praskanträṣñi śoläṣlyutārālu śol pāsanträ ///
64A 263 b5caṣ kāswone : tṣäṣlyutārśkā näṣ yärk yatsi
65A 265 a7/// a7yokās swāñcenāsyolyutārmemaṣ ciñcär pälkäṣ
66A 266 a1a1märkampalṣi wärkänt snelyutār: päk· /// a2
67A 277 a3ṣñi kāmluney· – – cemlyutārme a4/// pältsäk
68A 291 b7: 10-1 ॥ kapśiññālyutārmemaṣ lālaṃṣke (tseṃ) (yokaṣiñi)
69A 292 a4 a ///(lyutār)a5(me)maṣ sam
70A 292 b2(pätkru) /// b2lyutārmemaṣ ārki ciñcär kum
71A 295 a6kälk(i)m(säm) (nape)näṣlyutārpenu knānmune yātluneyo kaknu
72A 300 b6/// träṅkl(u)neyā yäslyi ro(ñ)c(ä)myolyut(ā)rnāntsuṣ sāmnās aśśāśśi nā(kmant)
73A 307 b6pñāk wṣeññesaṃ tatmuñcäs wrassālyutārmemaṣ kāruṃ kātäṅkāṣ-äṃ pälskaṃ
74A 314 b2käṣṣyāp okät tmāṃ kly(o)käśśāsäṣlyutārmemaṣ ciñcraṃ wākmtsaṃ l(ukśanunt)
75A 318 and 319 b7 /// lāntsac ;lyutārpotaträ : 1 ॥
76A 318 and 319 b8…r klyomiṃ lālaṃṣkā (pälska-pā)ṣelyutārśkaṃ lā(laṃṣkā) /// ///
77A 318 and 319 b8lā(laṃṣkā) /// /// (lāntsa)c«†ä»lyutārpotaträ kuyalte pälska-pāṣe wrasom
78A 334 a2a2piṭäntu tämyolyutār– – – – – – – – lyutār ṣya wkäṃ
79A 334 a2piṭäntu tämyo lyutār – – – – – – – –lyutārṣya wkäṃ nānt··
80A 336 a2sūtraṃ /// a2///lyutārvineyaṃ pāpṣune (a)bhidharmaṃ knānmune
81A 338 a4/// a4/// lyutārśkaṃ ākläṣlyeśśi knānmuneyac ā
82A 341 a3/// a3nasam ;lyutārmemaṣ ; paṣ-ñi klyomiṃ
83A 346 a3; kämpo tākiñc tmäṣlyutārceṣ ; a4wañitse
84A 346 a4a4wañitse ; tmäṣly(u)tārceṣ ; lukśanuṣ ;
85A 347 a4; sāmudräṃa4twaṃ ; wräṃtwäṣlyutār; nasäl ṣeṣ :
86A 352 a4särki /// a4ly(u)tāreṃtsäṣtär säm wsāl lotä
87A 360 a8atisṛtavāṃki āläṣträlyutārśaśätkusāṃ ///
88A 375 a3pātruk· – – – a3///lyutārumparñāñ : mañi wra(s)k(e)
89A 380 b1cakravartti wäll oki snelyutārputtiśparṣi cakra /// b2
90A 394 b3mäśkit waṣtäṣ läntässi kälporālyutārmemaṣ b4kātkmāṃ nāṃtsu
91A 397 b1(a)ñumāski kuc ne tämlyutārmemaṣ utkraṃ prākraṃ kāmadhātuṣi
92A 437 b3pär nu kälpo sn(e)lyu(tār)/// b4/// lpā
93A 448 b3b3yäṣ wiki yojanäslyutārtkaṃ /// b4
94A 453 b2b2/// (atyava)ṣṭabdhalyutāratäṅkac klo /// b3
95A 460 a1a1///(lyu)tārmemaṣ n·ñi nu
96A 461 b1/// b1/// lyutāratikrāntaraś
97A 462 a4/// tamlyutārnāntsunt : ॥ pujādhi
98THT 1136 b4/// b4///(lyutār)(me)maṣ lālaṃṣkeṃ /// b5
99THT 2399 b1pra(ṣtaṃ) /// b1///(lyu)tārwkäṃ ṣāmañi – ///
100THT 3458.d b1– /// b1///lyutār·e ///
101YQ I.2 b4tām praṣtan-äb4(k) /// brāmnāsäṣlyutārtāk kuyalyte kus ne
102YQ I.9 b1koträntwā mār-ñäb1(ktes) /// (sne)(lyutā)rktsets puttiśparäṃ kälpāt
103YQ II.1 a7(spārtwṣā) (wärkänt) ; (sne)(lyutār); (märkampalṣi) ; (bā)rāṇas
104YQ II.1 b6mār b6(ñcäs) /// (sne)(lyutār)(ptāñkät) (puttiśparäṃ) (kälpnātär) (॥)
105YQ II.3 a5/// (bādha)ri brāhmaṃ mokoneyolyutārnāṃtsu tärmmāṃ kapśiñño śla
106YQ II.6 b5 /// ; (sne)lyutār; se lāntune ;
107YQ II.8 b3cmolṣi ; ājānai ;lyutārmemaṣ ; lālaṃṣke ;
108YQ II.9 b8/// (kä)ṣṣi ; snelyutār; puttiśparṣiṃ : 1
109YQ II.12 a7; puttia7(śparṣiṃ) ; (sne)(lyutār); (krant) (märkampal)
110YQ II.13 b8/// neyaclyutārmemaṣ ñās mäskaträ
111YQ III.8 a1penu ānant gautamṣiṃ lāṃtselyutāryakte pruccamo naa2(sam) ///
112YQ III.10 a1(o)a1(ko) /// (tmä)ṣ-äklyutārsne mem sakrädāgāmuneyac spaltkaa2(suntāp)
113YQ III.10 a2prattika-ptāñkte wawurātmäṣ-äklyutārkua3(s) /// – gautami
114YQ N.5 a7/// (praskan)trä ṣñ(i) (ś)oläṣlyutārālu śol pāsaṃträ puk
115YQ N.5 b6/// b6///lyutārmemaṣ (ś)āñi ///

Bibliography

Carling and Pinault 2023

Carling, Gerd, and Georges-Jean Pinault. 2023. Dictionary and thesaurus of Tocharian A. Wiesbaden: Harrassowitz.