🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

kātkmāṃ

Cite this page as:"kātkmāṃ". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_kātkmāṃ (accessed 22 Jul. 2024).
 
Meaning:“being joyful”
Word class:adjective
Language:TA
Equivalent in TB:katkemane
Lexeme variants:kātkmāṃ; kātkmāṃn
 
Number:singular; plural
Stem:present
Stem class:2
Valency:intransitive
Case:nominative; accusative
Gender:masculine; feminine

Paradigm

sg.msg.fpl.mpl.fdu.mdu.f
nomkātkmāṃkātkmāṃkātkmāṃkātkmāṃ
voc
acckātkmāṃkātkmāṃkātkmāṃkātkmāṃ
gen
loc
comit
instkātkmāṃnyokātkmāṃnyo
abl
perl
all
caus

Lexeme family

Occurrences

kātkmāṃ

1A 10 b1wram ; kälporā ; kātkmāṃ kälkāl ; ṣäññā tāṣ
2A 60 b2ritāmār : 1 ॥ kātkmāṃ nāntsuṣ cem ākläṣlye śl=
3A 66 b1tñi ñātse kumnäṣkātkmāṃ n(āṃtsu) b2 /// tmäṣ
4A 71 a3naṣ tanis pratipakṣkātkmāṃ nāntsu wäl träṅkäṣ mänt
5A 144 and THT 2485 a6a6 /// (tmä)ṣ kātkmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kri ñi
6A 156 b4b4 /// khā vāskāñc kātkmāṃ nāṃtsus ṣñi klośnäṣ tarkas
7A 254 a7tsopats mkälto lyutār memaṣ kātkmāṃ (nā)a8(ntsuṣ) (sne) (kaś) (ṣiyak)
8A 264 b5(ka)b5klyuṣuräṣ ñäkci wäl wlāṃñkät kātkmā(ṃ) nāṃtsu ñäkciṃ kropaśś(äl) ///
9A 265 a8saṃt· /// a8 ñ«†ä» kātkmāṃ n-äṃ • ॥ ṣā(mn)er(na)ṃ
10A 279 a2täm kaklyuṣuräṣ wrasañ kātkmāṃ /// a3 /// m
11A 287 and 259 b5(tmäṣ) (suma)ti mār ñkät kāt(kmā)ṃ (naṣ) (•) (pa)rinirmitavaśavar(t)i(ṣ)iṃ ñäkciṃ
12A 288 b2w(aṣtäṣ) (lantuṣ) (el) (e)b2luneyā kātkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñi ṣñi kälymeyaṃ
13A 288 b6(tsitoräṣ) (träṅkäṣ) (klyom) (metrak) (kātkmāṃ) (nasa)b7m se kuc ne
14A 299 b7lakeyaṃ orto lymāṣtkātkmāṃ nāṃtsus brahmāvati träṅkäṣ kācke
15A 302 b5ptāñkät käṣṣi āsānäṣ kātäk kātkmāṃ nāṃ b6 /// p
16A 317 b1– – – – ·ñ· mrāc śpālyo kātkmāṃ nāntsuṣ ·ä /// b2
17A 318 and 319 a8; (kuya)ll aśśi ; kātkmāṃ waṅkmāṃ ; karemāṃ ;
18A 394 b4kälporā lyutār memaṣ b4 kātkmāṃ nāṃtsu tsopats(äṃ) (plā)ntluneyo tsopatsäṃ
19A 401 a1a1 /// kär kātkm(ā)ṃ nāṃtsu ñ· /// a2
20THT 1422.d a2l· /// a2 /// kātkmāṃ nāṃts· /// a3 ///
21YQ I.1 a2(waṣtäṣ) (lantuṣ) /// (luneyā) k(ā)tkmāṃ nāṃtsuṣ ṣñi ṣñi kälymeyaṃ
22YQ I.1 b1/// träṅkäṣ klyom metrak kātkmāṃ nasam se kuc ne
23YQ I.3 a3a3 /// (kā)tkmāṃ mäskärtiṣye träṅkäṣ
24YQ I.4 a7dakṣinaa7(ki) 16σ /// ॥ kātkmāṃ nāṃtsu bādhari brāmaṃ kurosāṃ
25YQ II.1 a3tlāa3(luneyo) /// (k)l(i)s(ā)ṣtkātkmāṃ akmalyo bādhari träṅkäṣ kāsu
26YQ II.2 a4ptāñkät käṣṣi ārkiśoa4(ṣṣaṃ) /// (kāt)kmā(ṃ) nātsumaiträyo worūnt
27YQ II.14 a8klyom śāa8(snaṃ) /// kāckeyo kātkmāṃ nāṃtsu ñañmusāṃ kapśiño śl=
28YQ II.15 a5wlāñkät träa5(ṅkäṣ) /// (kā)tkmāṃ nātsuklyomänt meträkyāp
29YQ III.3 b4ptāñäktañ prattika-ptāb4(ñäktañ) /// (kaklyuṣu)räṣ kātkmāṃ nāṃtsunt kulewāñ träṅkiñc hiśt
30YQ III.10 b6b6 /// (ś)ākkeñ kātkmāṃ nāṃtsuṣ ptāñkät käṣyāp peṃ

kātkmāṃn

1A 278 a8oki puk sām wartsi kātkmāṃn tāktmäṣ ptāñkät