Announcements

sām

Cite this page as:"sām". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sām (accessed 01 Mar. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:sām
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg.m sg.f sg.n pl.m pl.f pl.n du.m du.f du.n
nom säs, saṃ, säm sās, sāṃ, sām täṣ, taṃ, täm, tmäk ceṣ, ceṃ, cem toṣ, toṃ, tom tiṃ, tim
voc
acc caṣ, caṃ, cam, camäk tāṣ, tāṃ, tām, tāmäk täṣ, taṃ, täm, tmäk cesäs, cesäṃ, cesäm tosäs, tosäṃ, tosäm tīmän, tiṃ, tim tīmän
gen caṣi, cani, cami temi tanis, tmis cessi, cesni, cesmi tosmāśśi tine
loc camaṃ tāmaṃ tṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ cesnaṃ, cesmaṃ tosmaṃ
comit tāmaśśäl tmaśśäl cesmaśśäl tosmaśśäl
inst camyo tämyo
abl caṣäṣ, camäṣ tmäṣ, tanäṣṣ cesmäṣ tosmäṣ
perl camā tṣā, tanā, tmā cesmā
all camac tāmac tmac cesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

sām

1A 4 b4 äntā ne säm trāskaṣäṃ sāmkrośavati o(ka)b5r pukäṣ puk
2A 5 b1sāmcami śla wäktasurñe oki
3A 5 b2proṣmiṃn okisām; tsru ṣät lkā(māṃ) ; sāmb3śāri
4A 18 a1sāmnu asaṃkheṣi praṣt ṣokyo
5A 65 b6(tämyo) (tsmāraṃ) (t)āppus sāmwsār mäskatär •
6A 80 b5sāmnu tatmur(ä)ṣṣ aci ptāñkä
7A 89 b1sāmayot rī puk tsakät
8A 100 a5 täm pälkoräṣ puksāmāntiṣpurṣi wartsi wa a6
9A 110 b2marmas tsitā-ṃ sarkā penusāmñä- b3-(kci) (aptsar)
10A 120 b4kus nesāmb5///
11A 134 a5/// a5/// prakässāmmā wsāṃ • tmäṣ
12A 140 b3mā /// b3///sāmkus ne śla ///
13A 152 b4mtāñ sätkantr-äṃ täm ṣurmaṣsāmempeleṃ klop wärpnātär cami
14A 153 b1/// b1/// täṃsāmnu wāskāñc kaliṅkasparś tsinātsi
15A 168 b2wlāṃñä /// b2///sāmñäktasaṃ cmatär elaṃ sp·
16A 173 b3/// (jeta)vaṃ saṃkrāmaṃc yeṣsāmkla /// b4///
17A 221 b2b2sāmāsk·c räddh· – – – – tkal
18A 257 b3camyos(ām)mänwā särki wraṣiṃ wles
19A 258 a5sāmwaśeṃ poñcäṃ tri wältse(ṃ)
20A 278 a8/// rsoss oki puksāmwartsi kātkmāṃn tāk •
21A 287 and 259 b1; pākraśi yalyi ;(s)ām(o)pṣäly :
22A 299 b6 b6 /// ṣ wāwrus tmäksāmtsopatsäṃ kāckeyo lakeyaṃ orto
23A 337 b9prākär wā{t/s}äṅkā – – – – ntwanträsām·///
24A 341 a8tāmac we ; tmäksāmās tāk ek «:»
25A 341 a9yāmtsāc ā(kṣñā) ; (klyo)m{a/i}ṃsām90-3
26A 341 b311σ(sā)b4m; ās ek śwānt
27A 341 b6kāmatäṃsām; pretāñc śla (l)w(ā)
28A 368 a4a4/// lkontāp praṣtsāmnāmarup träṅkträ /// b1
29A 368 b1/// b1/// ṣsāmpraṣt ṣaḍāyataṃ träṅktar ///
30A 391 a2/// ·ṣ· ñussām; klyoṃmiṃ ytār :
31A 399 b3metrak träṅkäṣ ṣokyo prākärsāmmäśkit /// b4///
32A 399 b4ane yiṣ-äṃ ॥ tmäṣsāmpatm· /// b5///
33A 403 a3tmäṣsām··a4/// ṣ(e)ñcäṃ ॥
34A 408 a2a2/// ysā letaṣsāmm· /// a3///
35A 430 a3watkurā war wipāsi lywāṃsāmśkaṃ w· /// a4
36A 430 a5ñom tākaṃ ॥ tmäṣsām/// a6/// ṣñi
37A 431 a2m tsātsäwṣuräṣ«†ä» riyac kälksāmpenu /// a3///
38THT 1412.h b3·t· /// b3///sāmt·i ypeyaṃ klo ///
39THT 1593.b a2a2/// m päl·oräṣsām/// a3/// dā
40THT 2497 b1āñc· /// b1///sāmtkaṃ ñkä ///
41YQ III.5 a6kupre aśśisāmpraṣt mäskaträ • äntā ne ñuk caṣ wsālṣi ñemi puttia7(śparäṃṣi)
42YQ III.8 a2sāmnäṣ mkältorāṣṣ aci wkäṃ
43YQ III.8 a3sāmnäṣ ārkiśoṣṣiṣinās yetwesyo a4
44YQ III.8 a4sāmnäṣ wkäṃ wäknā kāpār yāmlaṃ
45YQ III.8 a6sāmnäṣ ārkiśoṣia7(nās) (pyāpyāsyo) ///
46YQ V.1 b7(jambu)dv(ip) (an)n(e) ketumati risām mamsuss oki : waṣtu