🔎︎

[Error: Requires JavaScript.]

Announcements

sām

Cite this page as:"sām". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_sām (accessed 12 Jun. 2024).
 
Meaning:demonstrative stem
Word class:adjective
Word subclass:pronoun
Language:TA
Lexeme variants:sām
 
Number:singular
Case:nominative
Gender:feminine

Paradigm

sg.msg.fsg.npl.mpl.fpl.ndu.mdu.fdu.n
nomsäs, saṃ, säm, sm-äksās, sāṃ, sāmtäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkceṣ, ceṃ, cem, cem-äktoṣ, toṃ, tomtiṃ, tim
voc
acccaṣ, caṃ, cam, caṣ-äk, cam-äktāṣ, tāṃ, tām, tām-äktäṣ, taṃ, täm, tṣ-äk, tm-äkcesäs, cesäṃ, cesäm, cesm-äktosäs, tosäṃ, tosäm, tosm-äktīmän, tiṃ, timtīmän
gencaṣi, cani, cami, cami-ktemi, temi-ktanis, tmiscessi, cesni, cesmi, cesmi-ktosmāśśitine
loccamaṃtāmaṃtṣaṃ, tanaṃ, tmaṃ, tṣan-äk, tman-äkcesnaṃ, cesmaṃtosmaṃ
comittāmaśśältmaśśäl, tmaśl-äkcesmaśśältosmaśśäl
instcamyotämyo, tämyo-k
ablcaṣäṣ, camäṣtmäṣ, tanäṣṣ, tmäṣ-äkcesmäṣtosmäṣ
perlcamā, camā-ktṣā, tanā, tmā, tmā-kcesmā
allcamactāmactmaccesmac
caus

Lexeme family

Occurrences

sām

1A 4 b4äntā ne säm trāskaṣ-äṃsāmkrośavati o(ka)b5r pukäṣ puk
2A 5 b1śomināṃ śkaṃ la«m/p»äṣ lyalymā-ṃsāmcami śla wäktasurñe oki
3A 5 b2ṣāmnernaṃproṣmiṃn okisām; tsru ṣät lkā(māṃ)
4A 18 a1känt kalpsaṃ āklye yāmtsātsāmnu asaṃkheṣi praṣt ṣokyo
5A 65 b6(tāk) (tämyo) (tsmāraṃ) (t)āppussāmwsār mäskatärtäm
6A 80 b5waṣtäṣ läc aśi tāksāmnu tatmur(ä)ṣṣ aci ptāñkä
7A 89 b1/// ·k· tsi osāntsāmayot puk tsakät
8A 100 a5täm pälkoräṣ puksāmāntiṣpurṣi wartsi wa a6
9A 110 b2marmas tsitā-ṃ sarkā penusāmñä- b3-(kci) (aptsar)
10A 120 b4nande kärsnāl kus nesāmb5/// mäśkit kärsnālyī
11A 134 a5/// a5/// prakässām wsā-ṃtmäṣ
12A 140 b3 /// b3///sāmkus ne śla ///
13A 152 b4mtāñ sätkantr-äṃ täm ṣurmaṣsāmempeleṃ klop wärpnātär cami
14A 153 b1/// b1/// täṃsāmnu wāskāñc kaliṅkasparś tsinātsi
15A 168 b2wlāṃñä /// b2///sāmñäktasaṃ cmatär elaṃ sp·
16A 173 b3/// (jeta)vaṃ saṃkrāmaṃc yeṣsāmkla /// b4///
17A 221 b2 (:) /// 14σ b2sāmāsk·c räddh· – – – – tkal
18A 257 b3kärtkāl pākär mäskatär camyos(ām)mänwā särki wraṣiṃ wles
19A 258 a5yäṣ : 2 ॥sāmwaśeṃ poñcäṃ tri wältse(ṃ)
20A 278 a8/// rsoss oki puksāmwartsi kātkmāṃn tāk
21A 287 and 259 b1; pākraśi yalyi ;(s)ām(o)pṣäly : päñ cmolwāṣinäs
22A 299 b6/// ṣ wāwrus tm-äksāmtsopatsäṃ kāckeyo lakeyaṃ orto
23A 341 a8tāmac we ; tm-äksāmās tāk ek «:»
24A 341 a9yāmtsāc ā(kṣñā) ; (klyo)m«a/i»ṃsām90-3 kus ne säs
25A 341 b3ne(ṣā) /// 12σ 11σ(sā)b4m; ās ek śwānt
26A 341 b6entsāt poke : kāmat-äṃsām; pretāñc śla (l)w(ā)
27A 368 a4a4/// lkontāp praṣtsāmnāmarup träṅkträ /// b1
28A 368 b1/// b1/// ṣsāmpraṣt ṣaḍāyataṃ träṅktar ///
29A 391 a2/// ·ṣ· ñussām; klyoṃmiṃ ytār :
30A 399 b3metrak träṅkäṣ ṣokyo prākärsāmmäśkit /// b4///
31A 399 b4ane yiṣ-äṃ ॥ tmäṣsāmpatm· /// b5///
32A 403 b621σ b6/// (tmäṣ)(sā)m«†ä»bhādrā oṅkälmā(ṣi) (śpa)läṣ āy(äntwā)
33A 408 a2a2/// ysā letaṣsāmm· /// a3///
34A 430 a3watkurā war wipāsi lywā-ṃsāmśkaṃ w· /// a4
35A 430 a5ñom tāka-ṃtmäṣsām/// a6/// ṣñi
36A 431 a2m tsātsäwṣuräṣ«†ä» riyac kälksāmpenu /// a3///
37THT 1412.h b3·t· /// b3///sāmt·i ypeyaṃ klo ///
38THT 1593.b a2a2/// m päl·oräṣsām/// a3/// dā
39THT 2497 b1āñc· /// b1///sāmtkaṃ ñkä ///
40YQ III.1 a1a1///(sā)m«†ä»träṅkäṣ śākkeṣi lāts mahāprajāpati
41YQ III.5 a6lāṃa6(ts) /// kupre aśśisāmpraṣt mäskaträ • äntā
42YQ III.8 a2/// (märkampal)ṣ(i)nāṃ kapśañi pyāṣtṣesāmnäṣ mkältorāṣṣ aci wkäṃ
43YQ III.8 a3/// (wsā)luyo wose-ṃsāmnäṣ ārkiśoṣṣiṣinās yetwesyo a4
44YQ III.8 a4a4/// yete-ṃsāmnäṣ wkäṃ wäknā kāpār
45YQ III.8 a6wars tm-äkyo-k santānäṣ litkā-ṃsāmnäṣ ārkiśoṣia7(nās) (pyāpyāsyo) ///
46YQ V.1 b7(jambu)dv(ip) (an)n(e) ketumati risāmmamsuss oki : waṣtu