Announcements

tāk

Cite this page as:"tāk". In A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts (CEToM). Created and maintained by Melanie Malzahn, Martin Braun, Hannes A. Fellner, and Bernhard Koller. https://cetom.univie.ac.at/?F_A_tāk (accessed 24 Apr. 2024).
 
Meaning:“to be”
Word class:tense_stem
Language:TA
Equivalent in TB:tākā-
Lexeme variants:tāk
 
Person:third
Number:singular
Tense/Mood:preterite
Root character:a-character; non-a-character
Internal root vowel:vowel-full
Stem:preterite
Stem class:1
Voice:active

Paradigm

Lexeme family

Occurrences

tāk

1A 7 a6(śo)a6(miṃ) śkaṃtāk
2A 7 b5; (saṃ) b5imetāk:
3A 7 b6kratswsaṃ ; ñi tuṅktāk; (tä)(mne-k)
4A 8 a2säs wram nu yaṃtrācāreṃ käṣṣinā ṣñi amokaṃ o(pä)a2śśune nṣac laläkṣu tāk
5A 8 b5kustāk
6A 9 a3wäṣpā kāryaptāk
7A 9 b1yneś pe(kant) b1(käṣṣi)tāk
8A 12 b2säm tām praṣtaṃ pälkāl tā(k)b3 mäṃtne ṣpänyo kliso sne wāsklune kesār śiśäk tāṣ
9A 25 b2ñäkci rape ; kly(o)ṣlyitāk;
10A 25 b3– – ; kly(o)ṣly(i)tāk;
11A 31 a1mātār sāmudraṃtāk ///
12A 31 a2śrivṛddhitāk///
13A 59 a211σ /// …mtāk:
14A 63 b1(o)ki tsopats kär-paräṃ pākärtāk
15A 63 b6 ; sne wrasketāk; säm ype skam
16A 63 b6klopasu wrasom ; ontaṃ tmaṃ ; kälpāl tāk:
17A 65 b6cam b6(m) (neṣā) (tāppu) (tāk)
18A 67 a3ṣñi kaknutākte caṃ tñi saräs
19A 68 a3(ñä)a3ktaśśi okāk yarkātāk
20A 69 a5puttiśparäṃṣi śäktālyi santānaṃ pākärtāk
21A 69 b1kus weñlunetāk mät n(e) ptā
22A 77 a3a3/// (bodhi)satvāṃ pāllunetāk
23A 80 b5aśitāk
24A 81 b5 b5 /// k ñi ; wlalune ; pärkñäm tāk; tāṣ riyaṃ :
25A 97 a4wältāk
26A 97 a5(rā)vaṇeṃśäl tsopatsi wactāk
27A 102 a1a1/// tāktñi ñukaṃ tuṅk :
28A 110 b6lānt ālakäñcaṃ (yäsluntäṣ) (pra)b6(ski)(tāk)/// (ypeṣinäṣ) (wra)saśśi konaṃ
29A 118 a2nīpura – – – – horapāde ñomtāk
30A 118 b2tāk
31A 118 b2– – – – – – – – – –tākmahāmāyā ñom tāka-ṃ
32A 119 b5/// nttākriṣak – m – –
33A 120 b1ś ś· – k·tāk
34A 129 b1 oki täm saṃtākpaṃ kuc ne tä(m)
35A 130 a6nuna-k mahādeve ñomā wältāk
36A 130 b1penu tämne-k ñomā wältākokāk ṣi ///
37A 147 a1tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrumtāk·ñi
38A 217 b1ats ; kus sästāk·; – śnis suk
39A 221 b1ṣurma(ṣ) ; aṅgade ;tākprattika;pätt(āñ)kät (:)
40A 222 b7ko(c)(tāk)käṣṣi :
41A 225 b5 b5tmaṃ śkaṃtāk·/// b6tkäm añcwāṣiṃ
42A 230 a1a1(ṣokyo) (nu) (mā)sk(i)tākpaṃ kāvviṣi re(twe) ///
43A 230 b1 ///tāk· ñc m·
44A 254 a2(tāk)k(e)tuma(ti) r(i) waṣtu ṣontañ
45A 278 a8puk sām wartsi kātkmāṃntāk
46A 312 b7ñäkci oki ; ciñcritāk:
47A 315 and 316 a3śtwar kotkumiṃ kolä(m) (pākär)(tā)a4k
48A 315 and 316 a4lekac vaiḍuriṣi āsāṃ pākä(r)(tāk)
49A 315 and 316 a5 ñemi(ṣinās) (swā)ñcenāsyo worpu(s) – – – (ka)knus oppal pākä(r)(tāk)
50A 315 and 316 a7śkaṃ (ñä)ktaśśi pättāñkät pākärt(āk)
51A 315 and 316 b6/// b6ts pälkāltāk
52A 315 and 316 b7käṣṣī nu oplaṃ lmo pukäṣ tpär pälkāl tāk
53A 317 a4perāk ylār pācarr okitāk
54A 323 b1kāṣ· /// b1– – – –·tāk·ñc /// b2– – – – –
55A 333 a6pāṣant tanne wkänyo wewñutāk/// a7/// ·t·r
56A 335 a1a1yac ñāstāktämyo täm kakäl wraṣe
57A 336 a1a1/// mtāk
58A 336 a6 /// yntu ; yneś yāmu ; kuc n= ākṣ(i)ññā ; märkampal ; säm sutärtāk:
59A 336 a8{m/s}äm sūtärtāk
60A 336 a9yāmsäm abhidharmatāk• ॥
61A 336 b1/// ·sutärṣi (piṭa)kt(ā)k
62A 336 b2 b2 /// (ā)klye yāmuñcäs ñäktas (na)penäśśi ākṣiññā säm abhidharm-piṭaktāk
63A 336 b6/// nt«†ä» säm winayapiṭaktāk
64A 340 b3tmā-k ; pākärtā(k)(tsopa)ts ; kapśño empele
65A 341 a8tm-äk sām āstāk
66A 383 a3m· – tṣäṣ waractākkar kuś lānt ype
67A 438 b3/// b3/// pākrätāktmäṣ rāṣtra ///
68A 443 a4/// su camaṃ wsoktāktaṃne /// a5///
69A 451 a2/// clāṃ śoṣāt-äṃ ckācartāk·/// a3/// r
70A 453 a5a5/// sañyā tmäṣtāk• pratyanubh· /// b1
71THT 1141 b2b2/// (ākṣi)ññutākāṣānik b3/// wärpnānträ
72THT 1382.b b2/// b2/// rkotāk॥ aprati tu l·aṃ
73THT 1487 a4a4/// āttāy ñomtāks(num) /// b1///
74THT 1487 b4ño(m) /// b4///(tā)ktṣaṃ ratnārjuṃ ñom :
75THT 1531 a4a4/// – taṃnetāk·/// a5/// – –
76THT 1593.b b2/// ts klyo miṃtāk: ·y· /// b3
77THT 1968 b4/// ·t· ·ā ·pāṃtāk /// b5///
78THT 2059 a2a2/// – wältākk·o /// b1///
79THT 3030 b5śrä /// b5///tāk– – ·ā ///
80YQ I.2 b4praṣtan-äb4(k) /// brāmnāsäṣ lyutārtāk
81YQ I.9 b3tsärkaśśäl ; ywār klyoṣältāk:
82YQ II.14 b4weṣ yok śkaṃ pākärtāk
83YQ II.15 a4/// · t(ā)skmāṃ lkātsi tāk
84YQ III.1 b6(ptā)ñkät käṣyāp tskunteṃ mācartāk
85YQ III.12 a3tm-äk cami yutkālune pākärtāk